Outsourcing v ali
Download
1 / 30

Outsourcing v Šali - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Outsourcing v Šali. ako to nerobiť. Šaľa. 25 000 obyvateľov, 65 km Bratislava, 19 % ma ďarská národnosť, rozpočet 390 mil. Sk Duslo a.s., 1500 zamestnancov. Cesta do pravěku (1955), Karel Zeman. zmluva o dielo na zabezpečenie  správy majetku mesta. Čo údajne viedlo k projektu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Outsourcing v Šali' - stu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Outsourcing v ali

Outsourcing v Šali

ako to nerobiť...


Šaľa

 • 25 000 obyvateľov, 65 km Bratislava, 19% maďarská národnosť, rozpočet 390 mil. Sk

 • Duslo a.s., 1500 zamestnancovZmluva o dielo na zabezpe enie spr vy majetku mesta
zmluva o dielo na zabezpečenie  správy majetku mesta

Čo údajne viedlo k projektu:

 • potreba získania investícií

 • skvalitnenie správy majetku


9 9 2004 msz
9. 9. 2004 MsZ

 • A. prerokovalo

 • analýzu zabezpečovania prevádzky a údržby majetku mesta a komunálnych činností a východiská pre outsourcing týchto činností,             

 • B. schvaľuje

 • outsourcing komunálnych činností (vývoz komunálneho odpadu, separovaný zber, prevádzkovanie verejných toaliet a cintorínov) a outsourcing starostlivosti o majetok mesta v rozsahu údržby, prevádzky, úhrady a rozúčtovania režijných nákladov (verejné osvetlenie, všetky školské, športové, kultúrne zariadenia, majetok v správe OSS mesta Šaľa, objekt MsÚ, COV, areál MsPS, budovu sklenárstva na roku ulíc Hlavná a Jesenského, trhovú plochu tržnice, domy smútku, cintoríny, verejné toalety, objekty krízového centra a hasičskej zbrojnice) ako aj outsourcing starostlivosti o miestne komunikácie, chodníky, spevnené plochy a zastávky, o verejné priestranstvá – verejnú zeleň, detské ihriská, drobnú architektúru, artézske studne,

 • C. ukladá

 • zabezpečiť verejné obstarávanie na výber poskytovateľa uvedených služieb.


Procesn pochybenia
Procesné pochybenia

Materiál:

 • „Materiál je dôverný!“

 • 1. bez stanoviska komisií zriadených mestom

 • 2. bez stanoviska osôb priamo dotknutých (napr. riaditelia škôl...)

 • 3. bez prediskutovania zámeru na verejnosti

 • 4. s najväčšou pravdepodobnosťou v rozpore s rokovacím poriadkom

 • 5. s najväčšou pravdepodobnosťou v rozpore so zákonom

 • 6. v rozpore so zásadami korektného jednania.

  k bodom 4. a 5. stanovisko JUDr. Milana Galandu


Obsah
Obsah

 • Renomovaný ekonomický týždenník Trend:

  „Skryté dlhy volajú v Šali outsourcing“

 • INEKO (HESO regióny, 2. kvartál 2005):

  negatívny rating (-70) s komentárom

  „Outsourcing je podľakomisiedobroumetódounaprevádzkumnohýchmestskýchčinností, ale navrhovanériešeniepovažujezaveľmiriskantné a neodporúčajú ho. Veľkádĺžka a objemkontraktuznižujúmožnosťkontroly a efektivityoutsourcingu pre mesto, a navyšezväzujúrukypolitikomzvoleným v nasledujúcichvoľbách. Zmiešavanieoutsourcingu s úverom/nesúvisiacimiinvestíciamipodobneznižujemožnosťkontroly a efektivityobochčinností. Navyšeide o skrytézvyšovaniezadĺženia a porušeniezáväzku mesta. Priskráteníobdobiakontraktu a rozdelenítendranaviaceročinnostíbezzadlžovania mesta by však outsourcing moholbyť v mesteprínosom. “


Oecd 1996 odpor ania pre outsourcovanie slu ieb verejnej spr vy
OECD (1996) – odporúčania pre outsourcovanie služieb verejnej správy

 • Konkurencia :

  „Konkurenčný trh poskytovateľov je kľúčový na dosiahnutie prínosu z outsourcingu. Týka sa to zvlášť rozsahu a trvania kontraktu. V extrémnych prípadoch kontrakty môžu byť príliš malé a krátkodobé, aby vyvolali záujem alebo príliš veľké a dlhodobé, keď sa budú môcť zapojiť iba najväčší poskytovatelia. Preto treba vytvoriť atraktívne balíky činností a tie ponúknuť na trh.“


 • rozsah služieb v jednom balíku verejnej správy

 • kontrakt na dobu 15 rokov

 • dodávateľ nemusí vykonávať všetky služby, ale ich môže zabezpečiť

 • paušálna platba od mesta, cca 106 mil. Ročne

 • investícia 150 mil.


Msz 27 4 2006
MsZ 27.4.2006 verejnej správy

 • A. berie na vedomie

 • správu o priebehu o outsourcingu

 • B. ukladá

 • predložiť zmluvu o outsourcingu s víťazom VOS pred jej podpisom na prerokovanie a schválenie MsZ .

 • V pondelok 2. októbra v popoludňajších hodinách podpísali konatelia spoločnosti digital Storm, s. r. o. Ing. Ladislav Procházka, Ing. Dušan Magula a primátor mesta Ing. Tibor Baran zmluvu o outsoucingu.Podpísaniu zmluvy predchádzalo výberové konanie.Zmluva nadobúda účinnosť 1. januára 2007. V zmluve je ustanovenie, že ešte pred účinnosťou zmluvy spoločnosť zmení názov na Brantner Šaľa, s. r. o. Sídlom firmy bude naše mesto.


 • MsZ odmieta outsourcing verejnej správy

 • Primátor nepodpisuje uznesenie

 • MsZ nie je schopné uznesenie opäť schváliť


Msz 28 12 2006
MsZ 28.12.2006 verejnej správy

 • neschvaľuje text zmluvy

 •  MsZ ukladá:

 •  Informovať spoločnosť Brantner Šaľa s.r.o. o skutočnosti, že Mesto Šaľa považuje uzavretú zmluvu o dielo za neplatnú a preto od 1.1.2007 nebude konať v súlade s jej obsahom.

 • Podať na Úrad verejného obstarávania podľa § 146 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní písomný podnet na preskúmanie postupu verejného obstarávateľa po uzavretí zmluvy o dielo pre nedodržanie § 45 ods. 1 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní a požiadať o vydanie nariadenia o zrušení postupu zadávania zákazky podľa § 46 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Zabezpečiť vrátenie zábezpeky v sume 5.000.000,- Sk.

 • Podať podnet na preskúmanie zmluvy a postupu Najvyšším kontrolným úradom.

 • Podať podnet na Generálnu prokuratúru SR na preskúmanie zákonnosti postupu predchádzajúceho primátora Ing. Tibora Barana v súvislosti s podpísaním predmetnej zmluvy. • ŽALOBA obstarávaní bolo z predloženej dokumentácie zistené, že verejný obstarávateľ svojím postupom porušil § 33 ods. 1 a 4 písm. a), § 45 ods. 1 a 2, § 50 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

 • Absolútna neplatnosť Zmluvy o dielo podľa § 39 Občianskeho zákonníka z dôvodu rozporu s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení").

 • Podľa § 11 ods. 4 písm. a) Zákona o obecnom zriadení „obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené schvaľovať najdôležitej-šie úkony týkajúce sa majetku obce".


 • Absolútna neplatnosť Zmluvy o dielo podľa § 39 Občianskeho zákonníka z dôvodu rozporu s § 9 ods. 1 a § 45 ods. 1 druhá veta Zákona o verejnom obsta­rávaní spočívajúcom v nevytvorení právnickej osoby úspešnou skupinou dodáva­teľov.

 • Absolútna neplatnosť Zmluvy o dielo podľa § 39 Občianskeho zákonníka z dôvodu rozporu s § 9 ods. 2 a § 45 ods. 1 druhá veta Zákona o verejnom obsta­rávaní spočívajúcom v nesúlade návrhu Zmluvy o dielo v znení súťažných podkla­dov s podpísanou Zmluvou o dielo zvýhodňujúcom úspešného uchádzača pred ostatnými záujemcami.


 • Absolútna neplatnosť zmluvy o dielo podľa § 39 Občianskeho zákonníka z dôvodu rozporu s § 9 ods. 2 a § 45 ods. 1 druhá veta Zákona o verejnom obstarávaní spo­čívajúcom v uzavretí dodatku k jestvujúcej zmluve zvýhodňujúceho úspešného uchádzača pre ostatnými záujemcami.

 • Absolútna neplatnosť zmluvy o dielo podľa § 39 Občianskeho zákonníka z dôvodu rozporu s § 45 ods. 1 druhá veta Zákona o verejnom obstarávaní spočívajúcom v nesplnení podmienky pokrytia predmetu zmluvy predmetom podnikania zhotoví-teľa zo strany úspešnej skupiny dodávateľov, a to v čase podpisu Zmluvy o dielo.


 • Absolútna neplatnosť zmluvy o dielo podľa § 39 Občianskeho zákonníka z dôvodu rozporu s § 45 ods. 1 druhá veta Zákona o verejnom obstarávaní spočívajúcom v porušení § 34 ods. 1 tretia veta Zákona o verejnom obstarávaní.

 • Podľa § 45 ods. 1 druhá veta Zákona o verejnom obstarávaní „uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi".


 • . Absolútna neplatnosť zmluvy o dielo podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 • Zo znenia návrhu Zmluvy o dielo v znení súťažných podkladov vyplýva, že prí­lohy k Zmluve o dielo mali byť v čase jej definitívneho podpísania už vytvorené a existovať.

 • Podľa § 34 ods. 1 tretia veta Zákona o verejnom obstarávaní upravujúceho zá­väzné náležitosti súťažných podkladov „predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne a úplne...".

 • Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka „právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný".


 • Absolútna neplatnosť Zmluvy o dielo podľa § 39 Občianskeho zákonníka.

 • Podľa § 39 Občianskeho zákonníka „ neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsa­hom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom".

 • Absolútna neplatnosť Zmluvy o dielo podľa § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 • Podľa § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka „právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný".


A a open z sady informovania ob anov
Šaľa open Občianskeho zákonníka.Zásady informovania občanov

 • Informačnéprostriedky1. Prenosinformáciíodorgánov mesta k obyvateľommôžebyťzabezpečovanýnasledovnýmiinformačnýmiprostriedkami:a) úradnátabuľa mesta,b) informačnétabule mesta,c) internetovástránka mesta,d) mestskétlačovéperiodikum,e) letáky, bulletiny a plagáty,f) regionálnatelevízia,g) internetovéterminály,h) poslaneckákancelária,i) verejnézhromaždenia.


 • B. Občianskeho zákonníka.Samosprávaa) všeobecnezáväznénariadenia mesta,b) rokovacíporiadokmestskéhozastupiteľstva, komisií a mestskejrady,c) termínyrokovanímestskéhozastupiteľstva, mestskejrady, komisií a výborovmestskýchčastí,d) zoznamčlenovmestskejrady,e) fotografie, mená, funkcievolenýchorgánov mesta a kontaktnéúdaje,f) dochádzkaposlancov a občanovnarokovaniamestskéhozastupiteľstva, mestskejrady a komisií,g) zápisnice z rokovanímestskéhozastupiteľstva a archívzápisníc z predošléhofunkčnéhoobdobiavolenýchorgánovsamosprávy,h) zápisnice z rokovanímestskejrady,i) zoznam a zloženiekomisiímestskéhozastupiteľstva,j) zápisnice z rokovaníkomisií,k) materiályurčenénarokovaniamestskéhozastupiteľstva, mestskejrady a komisiízapodmienkydodržaniaochranyosobnýchúdajov,l) územnýplán mesta, strategickýplán mesta,m) diskusnéfórumfiltrovanénavulgarizmy a osočovanie,n) archívsamosprávyobsahujúcizoznampredchádzajúcichvolenýchfunkcionárov a členovmestskýchrád,o) záznamyzoslužobnýchciestposlancov, primátora, prednostu a vedúcichorganizačnýchútvarovmestskéhoúradu,p) štruktúramestskéhoúradu so zoznamomvšetkýchzamestnancov.


 • C. Občianskeho zákonníka.Hospodáreniea) zásadyhospodárenia s majetkom mesta,b) zásadyrozpočtovéhohospodárenia mesta,c) zoznamorganizáciízriadenýchmestom s hlavnýmobsahomčinnosti a mennýmzoznamomfunkcionárovdelegovanýchmestom,d) hospodárenieorganizáciízriadenýchmestom,e) rozpočet mesta a správy o hospodárení mesta,f) všetkyplatnézmluvy, ktorýchjednouzozmluvnýchstrán je mesto Šaľa alebospoločnosťzaloženámestom Šaľa alebo s majetkovouúčasťou mesta,g) ponukovékonania, verejnéobstarávania, verejnésúťaže a ichvyhodnotenie,h) dotácieposkytnutémestom,i) plnenierozpočtu mesta,j) došléfaktúrynamesto,k) zoznamslužobnýchtelefónov s mesačnýminákladminaichpoužívanie,l) zoznamslužobnýchautomobilovvrátanenákladovnaichprevádzku,m) celkovýzoznamnehnuteľnéhomajetku mesta s fotografiou, momentálnymvyužitím a stručnýmpopisom,n) zoznammajetku mesta určenéhonapredaj, resp. prenájom,o) zoznamprenajatéhonehnuteľnéhomajetku mesta,p) zoznammiestnychkomunikáciívrátanepopisuichtechnickéhostavu.


Hyde park
„Hyde park“ Občianskeho zákonníka.

 • Rokovací poriadok MsZ schválený 29. 3. 2007

 • § 19Verejnosťnarokovaní(1) Občanmôževystúpiť v rozprave k prerokovávanémumateriálu, aksaprihlási do rozpravy u zapisovateľkypredzačiatkomprerokovávaniamateriálu. Prinahlasovaní je povinnýpreukázaťsvojutotožnosťzapisovateľke.

 • (4) Občan mesta môževystúpiťnarokovanímestskéhozastupiteľstvaaj v bode programuVystúpeniaverejnosti, ktorý je súčasťoukaždéhoriadnehorokovaniamestskéhozastupiteľstva. V tomtoprípadenemusínahlasovaťtémusvojhovystúpenia, ktorémôžetrvaťmaximálne 10 minút. Nahlasovaniesa k tomutobodurokovania je možné do 17.00 h. BodprogramuVystúpeniaverejnostisapočasrokovaniamestskéhozastupiteľstvapresunietak, abyzačínalpo 17.00 hodineihneď, akobudeukončenýpráveprerokúvanýbod.

 • účasť občanov:

  • 3.5. 0

  • 7.6. 0

  • 5.7. 3


ad