Thnh
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Thánh Ca 350 Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thánh Ca 350 Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân. 1. Hằng muôn linh hồn ta thấy mỗi ngày, Không nhận Christ, sa bến mê đọa đày, Mù mịt ôi, đáng đau thương!. Thật vô hy vọng, tăm tối, thê lương, Trông tiền đồ u ám như đêm dài,. Cùng nhau trầm luân mãi mãi, Khốn cho phận chúng tương lai.

Download Presentation

Thánh Ca 350 Vạn Ức Sanh Linh Ngày Ngày Trầm Luân

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Th nh ca 350 v n c sanh linh ng y ng y tr m lu n

ThnhCa 350

Vn c Sanh Linh Ngy Ngy Trm Lun


1 h ng mu n linh h n ta th y m i ng y kh ng nh n christ sa b n m a y m m t i ng au th ng

1. Hng mun linh hn ta thy mi ngy, Khng nhn Christ, sa bn m a y, M mt i, ng au thng!


Th t v hy v ng t m t i th l ng tr ng ti n u m nh m d i

Tht v hy vng, tm ti, th lng, Trng tin u m nh m di,


C ng nhau tr m lu n m i m i kh n cho ph n ch ng t ng lai

Cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


Th nh ca 350 v n c sanh linh ng y ng y tr m lu n

H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


2 b y chi n y c u xin c th nh linh cho y t nh y u c tin t m th nh

2. By chin y cu xin c Thnh Linh, Cho y tnh yu, c tin, tm thnh,


M i v t ch u b u kim ng n t i ch n j sus em h t k nh d ng li n hi p m t nh m n y u nhi m m u

Mi vt chu bu, kim ngn, Ti chn Jsus em ht knh dng, Lin hip mt nh mn yu nhim mu,


Nh n g ng ng i x a l u d u b c theo h i th nh ban u

Nhn gng ngi xa lu du, Bc theo Hi Thnh ban u.


Th nh ca 350 v n c sanh linh ng y ng y tr m lu n

H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


Th nh ca 350 v n c sanh linh ng y ng y tr m lu n

3. i qun linh cu mau tip ha ngn, Kinh nghim quyn nng danh Jsus cn, Cm cht s thng trong tay.


Nh linh n ng i t ng ch huy nay ta hi n c n c th ng vinh v ng n

Nh linh nng i Tng ch huy nay, Ta hin cn c thng vinh v ngn,


Th t nay c n ng c th ng ph i nay c th ng mu n ph n

Tht nay cn ng c thng, Phi, nay c thng mun phn.


Th nh ca 350 v n c sanh linh ng y ng y tr m lu n

H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


4 c n kh ng bao l u ch n ch a lai h i k a ng y ng i hi n n nay g n r i th t thi n qu c xa u

4. Cn khng bao lu Chn Cha lai hi, Ka, ngy Ngi hin n nay gn ri, tht thin quc xa u!


L khi tin l nh gi ng kh p n m ch u nhi n h u ng y vinh hi n s th c hi n

L khi Tin Lnh ging khp nm chu, Nhin hu ngy vinh hin s thc hin.


H i truy n rao ph bi n ph c m nguy n k p rao truy n

H, i truyn rao ph bin, Phc m nguyn kp rao truyn.


Th nh ca 350 v n c sanh linh ng y ng y tr m lu n

H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


Th nh ca 350 v n c sanh linh ng y ng y tr m lu n

ThnhCa 350

Vn c Sanh Linh Ngy Ngy Trm Lun


5 nguy n j sus christ mau k p t i lai cho cu c i au kh qua i ng i i v i ch n l m sanh linh

5. Nguyn Jsus Christ mau kp ti lai, cho cuc i au kh qua i Ngi, i vi chn lm sanh linh.


T i nh n mu n ngh n tr i n i linh inh tuy ng i ax l u huy t thay h r i

Ti nhn mun nghn tri ni linh inh, Tuy Ngi ax lu huyt thay h ri.


M nay h ang h p h i ti ng k u s u th m th ng i

M nay h ang hp hi, Ting ku su thm, thng i!


Th nh ca 350 v n c sanh linh ng y ng y tr m lu n

H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


6 h ang tr i gi t tr n bi n t vong mu n tri u ng i tr m lu n i au l ng ngo i christ en t i v song

6. H ang tri git trn bin t vong, Mun triu ngi trm lun, i, au lng! Ngoi Christ, en ti v song.


R i y n i t a c a ng ch c ng m i ng i c chu c p sao sau n y

Ri y ni ta ca ng Ch cng, Mi ngi c chuc p sao sau ny?


H n oan h k u gh b y m u oan h ta y

Hn oan h ku gh by, Mu oan h ta y!


Th nh ca 350 v n c sanh linh ng y ng y tr m lu n

H nh dng nc tri i hoi hoi, Vn c sanh linh ngy ngy cng nhau trm lun mi mi, Khn cho phn chng tng lai.


  • Login