PHOØNG QUY HOAÏCH THUÛY LÔÏI ÑOÂNG NAM BOÄ VAØ PHUÏ CAÄN - PowerPoint PPT Presentation

Pho ng quy hoa ch thu y l i o ng nam bo va phu ca n
Download
1 / 14

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vieän quy hoaïch thuûy lôïi mieàn nam. 2012. PHOØNG QUY HOAÏCH THUÛY LÔÏI ÑOÂNG NAM BOÄ VAØ PHUÏ CAÄN. MỘT SỐ KẾT QuẢ Ứng dụng khoa học công nghệ trong Quy hoạch thủy lợi và các nghiên cứu liên quan.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PHOØNG QUY HOAÏCH THUÛY LÔÏI ÑOÂNG NAM BOÄ VAØ PHUÏ CAÄN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pho ng quy hoa ch thu y l i o ng nam bo va phu ca n

Vien quy hoach

thuy li mien nam

2012

PHONG QUY HOACH THUY LI ONG NAM BO VA PHU CAN

MT S KT Qu ng dng khoa hc cng ngh

trong Quy hoch thy li v cc nghin cu lin quan


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh

S tng qut cc cng c m hnh, c s d liu c ng dng trong xy dng cc quy hoch

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh

CSDL & GIS (ACCESS, ORCLE, Arcview GIS 3.2, ArcGIS, MapInfo...)

Mo hnh TVan (TANK, SSARR, NAM,...)

Mo hnh CBN (MITSIM, MIKE BASIN,...)

Mo hnh xoi l b song SMS 8.0, ...

Mo hnh tieu nc o th MOUSE,...

Mo hnh thuy ong lc hoc (VRSAP, MIKE 11, ISIS,...)

Mo hnh chat lng nc (SAL, MIKE BASIN, MIKE 11,...)

Mo hnh toi u (GAMS, LINGO, MATLAB...)


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh1

ng dng cng ngh thng tin xy dng CSDL ti nguyn nc phc v nghin cu quy hoch thy li

Thc t cho thy, d liu, thng tin c vai tr c bit quan trong cc hot ng pht trin. Lm th no s dng hiu qu cc d liu hin c, gim thiu c thi gian thu thp, thu thp li, c th truy cp mt cch nhanh nht, s dng cho nhiu mc ch khc nhau, l vn c nhiu ngi quan tm. Vi mc tiu , Phng Quy hoch Thy li ng Nam b v ph cn nghin cu, xy dng v ng dng CSDL ti nguyn nc trong cc hot ng ca mnh. CSDL ny c th lin kt c vi cc m hnh, lin kt vi GIS, Nm 2004, trong khun kh ti cp tnh, Phng cng xy dng CSDL ti nguyn nc trn a bn tnh ng Nai v chuyn giao cho cc s ngnh lin quan. Hin nay c s d liu TNN vn thng xuyn c cp nht v ng dng ti Phng QHTL ng Nam b v PC Vin QHTL min Nam.

CSDL TNN lu vc sng ng Nai

Lin kt vi cc m hnh

Lin kt vi GIS (Arcview GIS 3.2)

CSDL TNN tnh ng Nai

Giao din chnh CSDL TNN ng Nai

Giao din truy xut d liu

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh2

ng dng cng ngh GIS phc v nghin cu quy hoch thy li

nng cao hiu qu s dng cc d liu khng gian trong nghin cu quy hoch thy li, pht trin ti nguyn nc, vic xy dng h thng thng tin a l GIS c xem l mt trong nhng hng tip cn chnh trong bi cnh cng ngh my tnh ang ngy cng pht trin mnh. Vi mc tiu , Phng QHTL ng Nam b v PC Vin Quy hoch Thy li min Nam ch ng nghin cu s dng cc phn mm GIS nh Arcview GIS, ArcGIS, MapInfo, Map Window, xy dng CSDL khng gian v ti nguyn nc trn lu vc sng ng Nai t nm 2002. Qua qu trnh hot ng, CSDL khng gian ny ngy cng c cp nht v ang pht huy tt hiu qu s dng trong cc cng vic thng ngy ca Phng. Bn cnh vic duy tr d liu khng gian, kt ni vi d liu thuc tnh, Phng cng xy dng cc cng c cn thit nhm h tr cc hot ng truy xut, phn tch, nh gi d liu khng gian, xy dng cc bn l, xi mn, Nm 2004, trong khun kh ti cp tnh, Phng cng xy dng CSDL GIS trn a bn tnh ng Nai v chuyn giao cho cc s ngnh lin quan. Hin nay c s d liu GIS vn ang c cp nht ng dng ti Phng QHTL ng Nam b v PC Vin QHTL min Nam.

CSDL GIS lu vc sng ng Nai

Ma TB tnh ng Nai

Bn nguy c hn tnh ng Nai

Bn ngp l max tnh ng Nai

Ma 3 ngy max tnh ng Nai

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh3

S tng qut cc cng c m hnh c ng dng trong xy dng cc quy hoch thy li, quy hoch TNN

Song song vi vic xy dng cc loi c s d liu, vic nghin cu hc tp, tip cn mi, k tha cc ng dng cng c m hnh ton vo trong cng tc nghin cu quy hoch thy li c Phng Quy hoch Thy li ng Nam b v ph cn c bit quan tm. Nh , nhiu cng c m hnh ton c nghin cu, ci tin, trin khai thc hin v ng dng. Sau y l mt s v d v vic ng dng cc cng c m hnh ton trong cc nghin cu quy hoch thy li, pht trin ti nguyn nc ca Phng.

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh4

 • Quan niem (be cha)

 • Cac moi quan he the hien bang cac phng trnh toan (thong qua nh luat bao toan vat chat)

 • The hien bang ma may tnh (chng trnh)

 • Thc thi

at Rng

at Trong

at N.nghiep

 • Ma

 • Boc hi

 • Tham phu

 • Qua trnh lu lng

Qua trnh lu lng tnh toan, thc o tai TA LAI

ng dng m hnh ma dng chy RRMOD trong xy dng cc quy hoch thy li

Qu trnh thc hin xy dng m hnh thy vn ma-dng chy

V d kt qu m hnh ma dng chy tnh ng Nai

M hnh ma dng chy RRMOD c ng dng trn lu vc sng ng Nai t nhng nm 90 khi thc hin ti cn bng nc ng Nam b v ph cn (KC12-05) v c Phng ci tin ng dng v chuyn giao trong ti cp tnh nm 2004-2006. Hin nay m hnh vn ang c cp nht ng dng ti Phng QHTL ng Nam b v PC Vin QHTL min Nam.

ng dng m hnh ma-dng chy RRMOD

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh5

ng dng m hnh SSARR trong trong nghin cu vn hnh h cha

SSARR l ch vit tt ca t ting Anh Streamflow Synthesis And Reservoir Regulation, c ngha l m hnh tng hp dng chy v iu tit h cha. Nm 1999, trong ti NCKH cp b, phng QHTL NB&PC nghin cu xy dng v ng dng m hnh SSARR trong iu tit vn hnh cc h cha ln lm gim ngp l cho h lu sng ng Nai. Hin nay m hnh vn ang c cp nht ng dng ti Phng QHTL ng Nam b v PC Vin QHTL min Nam.

S ng dng m hnh SSARR

cho lu vc sng ng Nai

H thng sng ngi c quan nim gm lu vc sng nh, h cha v cc on sng

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh

Giao din chng trnh SSARR

S lu vc sng

Cc thnh t thu vn trong m hnh lu vc


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh6

ng dng m hnh ma dng chy NAM (an Mch) trong trong nghin cu xy dng quy hoch thy li

T nm 2003, di s ti tr ca c quan hp tc quc t an Mch (DANIDA), Vin Thy lc v Mi trng an Mch (DHI) o to, hng dn, v chuyn giao nhiu b cng c m hnh ton phc v nghin cu lin quan n ti nguyn nc v mi trng nh m hnh NAM, MIKE BASIN, MIKE 11, MIKE 11 GIS, MIKE 21, cho Vin QHTL min Nam. T , nhiu nghin cu lin quan n ti nguyn nc do Phng QHTL ng Nam b v ph cn ph trch u ng dng cc cng c ny trong phn tch nh gi ti nguyn nc. M hnh ma-dng chy NAM l mt trong nhng s . Tuy vy, do y l m hnh thng mi nn vic s dng cng cn hn ch do cn phi c kha cng i km. khc phc nhc im ny, Phng ch ng xy dng m hnh NAM trn phn mm Excel tin li hn trong vic s dng.

Cu trc m hnh NAM

Lu vc sng ng Nai

Giao din cc thng s m hnh NAM

Kt qu kim nh m hnh NAM (DHI)

Kt qu kim nh m hnh NAM Excel

M hnh ma-dng chy NAM trong Excel

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh7

 • Quan niem (nut, nhanh)

 • Cac moi quan he the hien bang cac phng trnh toan (thong qua nh luat bao toan vat chat)

 • The hien bang ma may tnh (chng trnh)

 • Thc thi

 • Dong chay en

 • Yeu cau s dung nc

 • Cac yeu to khac (Boc hi, tham)

 • Cac ac trng he thong, cong trnh

ng dng m hnh cn bng nc MITSIM trong nghin cu xy dng cc quy hoch thy li

S cn bng nc MITSIM LVS ng Nai v ph cn

Th hin kt qu m hnh MITSIM lu vc sng ng Nai v ph cn

M hnh cn bng nc MITSIM c ng dng ti Vin QHTL min Nam t nhng nm 90, sau ny c Phng QHTL ng Nam b v PC ci tin nng cp (di tn gi mi BASSIM [BASin SIMulation]) v s dng trong nhiu nghin cu tnh ton cn bng nc lu vc sng ng Nai. Hin nay m hnh vn ang c cp nht ng dng trong cc nghin cu ca Phng.

Qu trnh thc hin xy dng m hnh cn bng nc lu vc sng

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh

 • Qua trnh lu lng en, s dung, con lai cua he thong


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh8

?

?

?

?

?

?

?

?

?

ng dng m hnh cn bng nc MIKE BASIN trong nghin cu xy dng cc quy hoch thy li

S cn bng nc MIKE BASIN lu vc sng ng Nai v ph cn

V d kim nh m hnh MIKE BASIN lu vc sng ng Nai v ph cn

M hnh cn bng nc MIKE BASIN c bt u xy dng v ng dng t nm 2003. Hin nay m hnh vn ang c cp nht ng dng trong cc nghin cu ca Phng QHTL ng Nam b v PC Vin QHTL min Nam.

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh

Nhu

cu

Ngun

c sn


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh9

ng dng m hnh thy lc MIKE 11 trong nghin cu xy dng cc quy hoch thy li

S m hnh thy lc MIKE 11 vng h lu lu vc sng ng Nai

V d kim nh m hnh MIKE 11

vng h lu lu vc sng ng Nai

Kt qu m phng mn bng m hnh MIKE 11

vng h lu lu vc sng ng Nai

Bn cnh m hnh MIKE BASIN, m hnh thy lc MIKE 11 cng c bt u xy dng v ng dng t nm 2003. Hin nay m hnh vn ang c cp nht ng dng trong cc nghin cu ca Phng QHTL ng Nam b v PC Vin QHTL min Nam.

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh


Pho ng quy hoa ch thu y l i o ng nam bo va phu ca n

ng dng m hnh thy lc MIKE 11 GIS, MIKE 21 trong nghin cu nh gi ngp lt

ng dng m hnh MIKE 21 nh gi ngp lt lu vc sng L Bung thuc a bn tnh ng Nai

ng dng m hnh MIKE 11, MIKE 11 GIS nh gi v p h Hm Thun trn sng La Ng

Ngp lt h lu ng Nai Si Gon (m phng bng MIKE11, MIKE 11 GIS)

ng dng m hnh SMS nghin cu quy hoch chng st l lu vc sng Phan

ng dng m hnh SMS nghin cu st l sng Si Gn khu vc Thanh a

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh10

ng dng m hnh ti u ha trong phn tch nh gi ti nguyn nc

Nm 2001-2002, trong khun kh d n u t thy nng, chnh sch ti chnh v phn phi ngun nc Indonesia v Vit Nam (do ADB ti tr), Vin Chnh sch lng thc quc t M (IFPRI) phi hp vi Phng Quy hoch Thy li ng Nam b v ph cn - Vin Quy hoch Thy li min Nam xy dng m hnh ti u s dng ngun nc trn lu vc sng ng Nai. M hnh c xy dng trn c s ti a ha li nhun thu c t vic s dng nc (bao gm cp nc cho sinh hot, cng nghip, pht in, v pht trin nng nghip). M hnh c ADB nh gi cao. Hin nay m hnh vn ang c cp nht ng dng trong cc nghin cu ca Phng QHTL ng Nam b v PC Vin QHTL min Nam.

S m hnh ti u ha GAMS lu vc sng ng Nai

Qu trnh thc hin xy dng m hnh ti u ha s dng ngun nc lu vc sng

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh


K t qu ng d ng khoa h c c ng ngh11

Mt s cng c nh c xy dng phc v phn tch nh gi, tnh ton,

Bn cnh cc m hnh, cng c nu trn, ch ng trong vic x l s liu, tnh ton, phn tch nh gi kt qu, cn b ca Phng ch ng xy dng nhiu chng trnh, cng c lin quan. Di y l mt s cng c nh cn thit.

Chng trnh tnh xc nh dung tch h cha cho h thng

Cng c xc nh ranh gii lu vc sng nh gn nhng rt tin li

Cng c v a gic Thiessen

Cng c tng hp d liu s dng t t bn s

Chng trn tnh ton v ng tn sut

Chng trnh tnh iu tit l h thng h cha

Chng trnh tnh xc nh thit k trn cho c h thng

Chng trnh tnh ton thit k p t

Chng trnh v ng tn xut lin kt Excel tin li trong x l tng hp khi lng d liu ln

kt qu ng dng khoa hc & cng ngh


 • Login