Reka bentuk pengajaran model assure
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Reka bentuk pengajaran : MODEL ASSURE PowerPoint PPT Presentation


 • 436 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TUGASAN PERSEMBAHAN BERPASANGAN FAZLINDA & SITI NAZILA. Reka bentuk pengajaran : MODEL ASSURE . KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN. Satu proses yang bersistematik untuk mereka bentuk , membangun , melaksana dan menilai pengajaran (Dick & Reiser , 1989)

Download Presentation

Reka bentuk pengajaran : MODEL ASSURE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TUGASAN PERSEMBAHAN BERPASANGAN

FAZLINDA & SITI NAZILA

Rekabentukpengajaran: MODEL ASSURE


KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN

 • Satuproses yang bersistematikuntukmerekabentuk, membangun, melaksanadanmenilaipengajaran

  (Dick & Reiser, 1989)

 • Menciptaspesifikasipengajarandenganterperinciuntukpengembangan, penilaiandanpenyelenggaraansuatukeadaan yang bolehmemudahkanpembelajaransesuatu unit pelajaran

  (Richey, 1986)


 • Rekabentukpengajaranialahsatupendekatansistematikbagiseluruhprosespengajaran yang melibatkan:

  • Merekabentuk (design)

  • Membina

  • Menilai

  • Menggunakannya

   (Gustafson, 1991)


ELEMEN ASAS REKA BENTUK PENGAJARAN

 • 6 elemenasas(Richey, 1986) :

  • Menentukankeperluanpelajar

  • Menentukanmatlamatdanobjektif

  • Membinaprosedurpenilaian

  • Merekabentuk & memilihstrategipenyampaian

  • Mencubasistempengajaran

  • Menilaikeseluruhansistem


KEGUNAANREKA BENTUK PENGAJARAN

 • Selainmewujudkanpengajar yang kompeten, tumpuanutama RP ialahuntukmenghasilkanpengajaran yang berkesan.

 • Pengajaran yang berkesanmembolehkanpelajarmemperolehkemahiran, pengetahuandansikap yang diharapkan.

 • Pengajaran yang dirancangdengantelitidanlengkapmembantumewujudkankeyakinan, kepercayaandanperasaanhormatpelajarterhadappengajarsekaligusmembantupembinaandisiplin yang positif.


MODEL ASSURE


MODEL ASSURE

 • Model Assure bermaksudmempastikanatau ‘to assure’ pembelajaranberlaku.

 • Model yang dibangunkanolehHeinichdanrakan-rakannya (1982) bertujuanuntukmenyediakanpanduanmerancangdanmengendalikanpengajaran yang memerlukanpenggunaan media.

 • Model ASSURE dapatmembantu guru memilihdanmenentukanpenggunaanpelbagaimedia dan bahansumberpendidikan pada tahap optima.

 • Modelberbentukproseduralinimenyediakanpanduankepada guru untukmerancang, melaksanadanmenilaipengajaranmenggunakan media danbahansumberpendidikan.


ASSURE

A

Analyse learner (analisispelajar)

S

State objective (nyatakanobjektif)

S

Select method, media & materials (pilihkaedah, media danbahan)

U

Utilise media & materials ( gunakan media danbahan)

R

Require learner participation (dorongpenglibatanpelajar)

E

Evaluate and revise (nilaidansemak)


ANALISIS PELAJAR

 • Penggunaanbahanatau media perlulahbersesuaiandenganciri-ciripelajar, kandunganpelajaran, kaedah, media danbahanpembelajaranitusendiri.

 • 3 perkarapentingperludilakukanuntukmenganalisis:

  • Ciri-ciriumum

  • Kompetensikhususperingkatmasuk

  • Stailpembelajaran


 • Ciri-ciriumum:

  • Deskripsitentangumur, tahap/tingkatan, latarbelakangsosioekonomi

  • Inimenjadiasasuntukpemilihan media

 • Kompetensikhususperingkatmasuk:

  • Pengetahuandankemahiransediaadapelajartentangtajuk

 • Stailpembelajaran:

  • Berkaitanstail – verbal, logikal, visual, muzik, kinestatik, interpersonal, intrapersonal


NYATAKAN OBJEKTIF

 • Objektifisipelajaranperludisentuhsecararingkasuntukmemaklumkanapakah yang sepatutnyadipelajari.

 • Pelajarbersediauntukmengalamiperubahanpengetahuan , sikapdankemahiran


PILIH KAEDAH, MEDIA & BAHAN

 • 3 langkahdalampemilihan:

  • Menentukankaedah yang sesuaidengantopikpembelajaran

  • Memilih media yang sesuaiuntukmelaksanakankaedah yang dipilih

  • Memilih, mengubahsuaiataumerekabentuk media yang telahditentukan


 • Memilihkaedah:

  • Kepelbagaiankaedahpengajaran (simulasi, demonstrasi, latihan)

  • Perluberkaitrapatdenganobjektif, kandunganpelajarandansasaranpelajar


 • Memilih media perlulahberdasarkanaspek:

  • Sepadandengankurikulum

  • Maklumat yang jelasdantepat

  • Menarikminatdanmencetuskanmotivasi

  • Menggalakkanpenglibatanpelajar

  • Kualiti yang baik

  • Tidak bias

  • Mempunyaipanduanpenggunaan


 • Merekabentuk media:

  • Jikakitagagaluntukmemilih media yang sesuai, adalahpentinguntukmengubahsuai media yang sediaadaberdasarkan:

   • Objektif

   • Pelajar

   • Kos

   • Kepakaranteknikal

   • Peralatan

   • Fasiliti

   • masa


GUNAKAN MEDIA

 • 5 langkahbagipenggunaan media secarabaik:

  • Pribiu(preview)bahan

  • Sediakanbahan

  • Sediakanpersekitaran

  • Sediakanpelajar

  • Sediakanpengalamanpembelajaran


LIBATKAN PELAJAR

 • Untukmemastikanbahawaprosespembelajaranberlaku, pelajarperludilibatkandalamaktivitipembelajaransepertimembuatlatihan, perbincangan, latihtubi, kuiz, projekdsb.

 • Kegiatanpengukuhansepertipengukuhansertamerta, diberiselepasmemberitindakbalas yang betul


NILAI & SEMAK

 • Penilaianialahprosesmembuatpertimbangannilaitentangsesuatuperkara.

 • Keputusanpenilaianakanmempengaruhikeputusan yang diambilterhadapperkara yang dinilai.

 • Berlakusepanjangprosespengajaran, iaitusebelum, semasadanselepaspengajaran


 • Penilaianmelibatkanaspek:

  • Pencapaianpelajar

  • Pembelajaran yang dihasilkan

  • Menilai media dankaedah

  • Kualiti media

  • Penggunaan guru dan

  • Penggunaanpelajar

 • Secaraumumnya, pencapaianpelajardibahagikankepada;

  • Prestasipelajarberdasarkanrujukankriteria

  • Prestasipelajardalamaspekkemahiran

  • Sikappelajar


PERBANDINGAN

model assure dengan model addie


Bagaimana MODEL ASSURE dapatdigunadlmmembinasesuatuprosesatauprodukpengajarandanpembelajaran ????


ANALYSES LEARNER

 • Sebelumsesuatuprodukdibangunkan, guru harusmengenalpastipelajarsamaadadarisegiumur, latarbelakangsosioekonomidansebagainya.

 • Sekiranya guru berdepandenganpelajar yang pasifmaka guru harusmembangunkanprodukyang sesuaisupayapembelajaranpelajartidakmembosankan.

 • Aras pengetahuan, kemahirandanpengetahuansediaadajugaperludiambilkirasupayaprodukyang dibangunkanmencapaisasaran guru.


 • Contoh :

 • Topik : iklimempatmusim(geografi)

 • guru perlumengenalpastilatarbelakangpelajarsamaadapernahmengalami 4 musimtersebutatautidak.

 • Sekiranyapelajartidakpernahmelaluisuasanamusimsejukmisalnya, guru perlumemikirkansuatualternatif yang bolehmemberipengalamankepadapelajartanpaperluberadadikawasanempatmusim.

 • tayanganvideo merupakanpilihan yang tepatuntuktopikiklim.


 • Prosesmenganalisispelajaramatpentingkeranamelaluimaklumatawaldanlatarbelakangpelajar, guru dapatmenghasilkanprodukyang baikdanbenar-benarsesuaidenganlatarbelakangpelajar.

 • Produk yang baikmampumendorongpelajaruntukmemahamidanmengenalpastimaklumatatauisu-isupembelajaranberkaitantopikdenganmudahdisampingmampumewujudkansuasanapengajarandanpembelajaran yang seronokdidalambilikdarjah.

 • Smaldinoet. al (2005) turutmenyokongbahawasekiranya guru dapatmengetahuilatarbelakangpelajar, guru bolehmenyampaikanmaklumatdenganmudahdanmenarik.


STATE OBJECTIVE

 • Sebelummemulakansesuatupengajaran, menyatakanobjektifsangatpentingsupaya guru dapatmenetapkanapa yang seharusnyapelajardapatdaripadaproduk yang digunakansemasapengajarandanpembelajaran.

 • Nicholson (1996) menyokongdidalamartikelnya yang menyatakanbahawapenetapanobjektifbagisesuatuprodukamatperlubagimemastikankeberkesananproduk yang digunakansemasapengajarandanpembelajaran.

 • Objektifharuslahberdasarkanperingkatprestasiatauhasilan yang ingindicapai(Yusup , 2006, p. 7).


 • Contoh :

 • topik : bearing (georafi)

 • guru menetapkanpelajarakandapatmengukur 5 bearing sudutan.

 • pembangunanprodukseperti“Flash Protractor” yang membolehkanpelajarmengukur bearing menggunakanjangkasudutdiatasskrinkomputeramatsesuaiuntukmengukurkebolehanpelajardansecaratidaklangsungmencapaiobjektifini.


 • Objektifpengajaranamatpentingkeranaiamemberipanduankepada guru carauntukmenjalankanaktivitipengajarandanpembelajarandidalambilikdarjahdanmemilih media yang paling sesuaibagisetiapaktiviti yang dijalankan.

 • Pembangunan produkberlandaskanobjektif yang jelasbolehmembantupelajarmengukur bearing denganbetuldanmampumerealisasikanmatlamatpengajaran guru.


SELECT METHOD, MEDIA & MATERIALS

 • Media yang dipilihharuslahberdasarkantingkatkebolehanpelajaratauobjektifpembelajaran yang ingindicapai.

 • Contoh :

 • Topik : aktivitigunungberapi (geografi ).

 • guru erlupmemilihdahulukaedahdan media yang sesuaiuntukmemastikanobjektifpembelajaranbagitopikitutercapai.


 • Guru harusmempertimbangkan media yang sesuaisepertitayangan video keranaialebihmenarikdanmampumemberigambaran yang jelastentangaktivitigunungberapi.

 • Bahanvideo inisangatrelevankeranaiabolehmemberipengalamanbaru (konstuktivisme) kepadapelajar.

 • Pendapatiniturutdisokong Nicholson (1996) dalamkajiannya yang mendapatibahawa guru di Hong Kong turutmenggunakanbahan video berkaitangempabumidalampengajarangeografibagi sub topikbencanaalam.


UTILISE MEDIA & MATERIALS

 • Berdasarkan ASSURE, terdapat 5 prinsipbagimenggunakan media iaitu “preview’ media, memastikan media yang akandigunakantidakbermasalah, mengenalpastilokasi, pelajardan media yang akandigunakanmampumemberipengalamanbarukepadapelajar.


 • 5 prinsipmenggunakan media yang dinyatakanamatpentinguntukdilaksanakanoleh guru. Penggunaan media perlumengambilkirakosdanwaktupengajaran.

 • BerdasarkankajianAdelina & Rafiza (2006) dariUniversiti Malaya yang menggunakanprinsipasasberdasarkan model ASSURE ini, didapatiselepaspelajarmenggunakan CD pembelajaranuntukmeningkatkankemahiranbahasaInggeris, 60% pelajartelahbersetujubahawabahantersebutmembantupelajarmenguasaikemahiranberbahasaInggeris.


REQUIRE LEARNER RESPONSE

 • Aliranfalsafahpendidikan yang diperkenalkanoleh John Dewey awal era 1900 : pembelajaranberpusatkanpelajar.

 • Aktivitipembelajaran yang berpusatkanpelajar yang memerlukantindakbalaspelajaradalahsepertikuiz, latihtubidanprojek.

 • pembelajaranberpusatkanpelajarmampumerangsangmindadantingkahlakupelajar. Contohnyapembelajaransecara “hands-on”.


 • Produk yang tidakmelibatkanaktivitipelajarsecaraaktifsebenarnyakurangmembantupelajardantidakefektif.

 • Smaldino et. Al. 2005 yang mengatakanbahawapembelajaran yang efektifadalahpengajarandanpembelajaran yang melibatkanaktivitidankemahiranpelajar yang mendorongkearahmencapaiobjektifpembelajaran.

 • Pembangunan produk yang kreatifdanmampumelibatkanpelajarsecaraaktifsecaratidaklangsungdapatmemupukbudayaberfikirdalamkalanganpelajar.


EVALUATE & REVISE MATERIALS

 • Penilaianprodbolehdilukakukansetelahselesaipengajaran. Aspek yang dinilaiadalahberkaitankeberkesananataukekuatanproduksecaramenyeluruh. Beberapaaspek yang harusdifikirkanseperti yang disarankanolehYusup (2006):

 • a. Adakahobjektifpembelajarantercapai?

 • b. Adakahalat / bahan media yang digunakanmembantu prose pengajarandanpembelajaran?

 • c. Adakahkesemuapelajarmenggunakanalat/ bahan media dengancara yang betul?

 • d. Adakah suasana pembelajaran selesa?

 • e. Adakahpeluangpemerhatianindividudiberi?


 • Prosesmenilaiinisebenarnyaberlakusebelum, semasadanselepasmenghasilkan “courseware” daniatidakakanberakhirdi situ sahaja.

 • Pembaikan “courseware” akanterusdilakukansehingga media itubenar-benarsesuaidenganpelajardanmampumencapaiobjektifpengajarandanpembelajaran.

 • Penilaianbolehdilakukansamaadapenilaianformatifataupenilaiansumatif.

 • Menilaidanmenyemaksemulabahanamatdiperlukankerana guru bukansahajadapatmengenalpastikekuatanbahantersebutmalah guru bolehmemperbaikikelemahanbahanitusehinggaiasesuaidigunakandalampengajarandanpembelajaran.


 • Login