Income distribution and trade policy international negotiations and trade policy
Download
1 / 31

Income distribution and trade policy. International negotiations and trade policy - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Income distribution and trade policy. International negotiations and trade policy. Andrea Benková Lucia Miklósová Hana Váleková. Volebné súťaže. Jednoduchý model súťaže medzi politickými stranami.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Income distribution and trade policy. International negotiations and trade policy' - stian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Income distribution and trade policy international negotiations and trade policy

Income distribution and trade policy.International negotiations and trade policy

Andrea Benková

Lucia Miklósová

Hana Váleková


Volebn s a e
Volebné súťaže

 • Jednoduchý model súťaže medzi politickými stranami

 • Prepodkladajme, že existujú dve navzájom si konkurujúce strany, z ktorých každá je ochotná sľubovať, aby vyhrala politické voľby. Môžu sa však podpísať len pod jeden spoločný projekt, napríklad úroveň colnej sadzby


 • Voliči sa líšia v politike, ktorú uprednostňujú

 • Krajina vyváža statok náročný na zručnosti a dováža statok náročný na prácu.

 • Voliči s vysokým levelom zručností budú podporovať nízke colné sadzby, avšak pre voličov s nižšou kvalifikáciou bude výhodnejšie, ak krajina uloží vysoké colné sadzby (Stolper-Samuelsonov efekt, kapitola 5)

 • Môžeme teda uvažovať o zoradení všetkých voličov v poradí, v akom uprednostňujú výšku colných sadzieb


 • Zlatá stredná cesta

 • Obe strany sa snažia konvergovať na colné sadzby, ktoré preferuje „priemerný volič“


 • Vládna politika by mala byť zvolená podľa toho, koľkých voličov uspokojí

 • Ak spôsobí straty niektorým ľudom, ale bude veľkým prínosom pre veľkú masu ľudí, mala by byť víťazná

 • Ak spôsobí rozsiahle straty a pomôže iba malej skupine ľudí, mala by byť tá porazená


Kolekt vne akcie
Kolektívne akcie koľkých voličov uspokojí

 • Politické aktivity v mene skupiny sú verejnosťou považované za dobré

 • Výhody tejto činnosti pripadajú na všetkých členov skupiny, nielen na jedinca, ktorý vykonáva danú činnosť

  • Spotrebiteľ napíše list kongresmanovi a požaduje nižšiu colnú sadzbu na jeho obľúbený dovážaný statok. Tento list zmení hlasovanie osoby v kongrese, čo rozhodne, že budú schválené nižšie tarify. Tým pádom všetci spotrebitelia daného statku majú prospech z nižších cien, aj v prípade, že sa neobťažovali písať listy.


Modelovanie politick ho procesu
Modelovanie politického procesu koľkých voličov uspokojí

 • Výhra vo voľbách – zásluha obhajovania populárnej politiky

 • Dostatočne veľký finančný príspevok – dôvod na zmenu obhajovanej pozície

 • Financie v hodnote stratených hlasov

 • Aukcie záujmových skupín – príspevky na politickú kampaň


Chr nen trh
Chránený trh koľkých voličov uspokojí

 • Poľnohospodárstvo

 • Nedostatok poľnohospodárov

 • Organizovaná a politicky silná skupina

 • Japonsko – zákaz dovozu ryže

 • USA – veľký vývozca potravín – tarify a dovozné kvóty nemôžu zvýšiť ceny


 • Odevný priemysel koľkých voličov uspokojí

 • Textil (pradenie a tkanie látok)

 • Oblečenie (montáž látky)

 • Silno chránené odvetvie pomocou dovozných kvót

 • Priemysel náročný na pracovnú silu avšak nenáročný na kapitál (v niektorých prípadoch stačí šijací stroj)

 • Vysoká komparatívna výhoda oproti krajinám s vyššou mzdou


Medzin rodn rokovania a obchodn politika
Medzinárodné rokovania a obchodná politika koľkých voličov uspokojí

 • Je ťažké vypracovať politiku na zvýšenie národného blahobytu

 • Dominancia záujmových skupín

 • USA a ďalšie krajiny postupne odstraňujú clá a rôzne iné prekážky

 • Nárast medzinárodnej integrácie

 • Vlády súhlasia zapojiť sa do vzájomného zníženia taríf


V hody rokovan
Výhody rokovaní koľkých voličov uspokojí

 • Vzájomná dohoda pomáha mobilizovať podporu voľnejšieho obchodu

 • Pomáha vládam predchádzať deštruktívnej obchodnej vojne

 • Konkurenčný výrobcovia sú lepšie informovaný ako spotrebitelia


Pr klad
Príklad koľkých voličov uspokojí

 • Existujú iba dve krajiny – USA a Japonsko

 • Majú iba dve politické voľby (voľný obchod alebo ochranu trhu)


 • Jednotlivé hodnoty prínosov v tabuľke predstavujú dva predpoklady

 • Aj keby každá vláda konala jednotlivo a bola by na tom lepšie, ak by využívala ochranu trhu, bol iba to iba jednorazový zisk.

 • Pre obe je najlepšou voľbou spolupráca – čiže voľný trh

 • Situácia známa z teórie hier – väzenská dilema

 • Súčasný systém medzinárodného obchodu je postavený na celom rade vzájomných dohôd


Medzin rodn obchodn dohody hist ria
Medzinárodné obchodné dohody – história predpoklady

 • 1930 U.S. - Smoot Hawley Act

  • nepodarený colný zákon, ktorý zvýšil americké sadzby na historicky vysokú úroveň

  • cieľ: zvýšiť ochranu domácich poľnohospodárov proti zahraničným dovozom poľnohosp. výrobkov

  • Začiatok rady kôl vedúcich k medzinárodnému koordinovanému zníženiu ciel


General agreement on tariffs and trade gatt
General Agreement on Tariffs and Trade - GATT predpoklady

 • Medzinárodná Zmluva o clách a obchode

  • Stanovuje pravidlá medzinárodného obchodu a obchodnú politiku

  • Cieľ: liberalizácia svetového obchodu, zabránenie zvyšovaniu ciel a colných dotácií, zabezpečenie zníženia colných bariér


Princ py gatt
Princípy GATT predpoklady

 • Ochrana domáceho hospodárstva – použitie tarifných prostriedkov

 • Zníženie tarifných bariér a zákaz ich opätovného zvýšenia

 • Určovanie obchodných podmienok

 • Tzv. „national treatment“ – upravenie uvalenia daní


Rokovania gatt trade round
Rokovania GATT – Trade Round predpoklady

 • 1947 – 1962 prvých päť kôl – krajiny medzi sebou rokujú, čo viedlo k upravovaniu colných sadzieb

 • 1964 – 1967 Kennedy round

 • 1973 – 1979 Tokyo round

 • 1986 – 1993 The Uruguay round

 • 1995 GATT nahradená WTO


Kennedy round
Kennedy round predpoklady

 • 6. kolo svetového obchodného rokovania

 • zníženie ciel v hlavných priemyselných krajinách

 • antidumpingové opatrenia


Tokyo round
Tokyo Round predpoklady

 • 7. kolo svetového obchodného rokovania

 • zníženie colných sadzieb podobne ako u Kennedy Round

 • netarifné dohody

 • rámcové dohody

 • zákon o dotáciách, vládnych objednávkach, technických prekážkach


The uruguay round
The Uruguay Round predpoklady

 • 8. kolo svetového obchodného rokovania

 • zníženie colných sadzieb na celom svete

 • netarifné opatrenia

 • obchod so službami (nehmotné veci)

 • obchod s duševným vlastníctvom

 • nástup Svetovej obchodnej organizácie (WTO)


Word trade organization wto
Word Trade Organization - WTO predpoklady

 • medzinárodná organizácia

 • pravdilá týkajúce sa obchodu medzi členskými krajinami za účelom odstraňovania prekážok v obchode

 • rieši spory členských štátov


Princ py wto
Princípy WTO predpoklady

 • voľný obchod – čím menej bariér, tým lepšie

 • zvyšovanie konkurencie

 • nediskriminovaný prístup – so všetkými krajinami treba zaobchádzať rovnako

 • trpezlivý trh pri adpatovaní sa menej rozvinutých krajín


Pr padov t dia oce
Prípadová štúdia – oceľ predpoklady

 • v marci 2002 váda USA uvalila 30% dovážané výrobky z ocele

 • oficiálny dôvod: priemysel U.S. čelí nárastu dovozu => snaha ochrániť domácich oceliarov

 • skutočný dôvod: obchodná politika + snaha získať voličov (voľby sa konali v roku 2004)

 • reakcia WTO – ak USA nezníži alebo nezruší clo, tak oni vyrúbia tarify 2 bilióny dolárov na americký vývoz

 • výsledok: U.S. zrušili zavedenie cla


Rokovania wto v dohe 2001
Rokovania WTO v Dohe (2001) predpoklady

 • Obchod s priemyselným tovarom je liberalizovaný => zisky z ďalšieho odbúravania beriér sa môžu zdať minimálne

 • Obchod s poľnohospodárskym (PĽH) tovarom je málo liberalizovaný => zníženie taríf = zvýšenie ziskov (Podľa Svetovej banky liberalizáciou PĽH obchodu možno dosiahnuť až 63% zo svetových ziskov z voľného obchodu)

 • Ubránenie sa deformáciám trhu

 • Dbať na potreby a záujmy rozvojových krajín

 • Vybudovať férový a trhovo orientovaný systém


Vyspel verzus rozvojov krajiny
Vyspelé verzus rozvojové krajiny predpoklady

 • Vyspelé krajiny si môžu dovoliť omnoho vyššie dotácie na danú produkciu

 • Príklad: Vysoké dotácie na produkciu bavlny v USA=> stlačenie svetových cien bavlny smerom nadol =>zníženie potenciálnych ziskov z produkcie bavlny rozvojových krajín =>zhoršenie životnej úrovne


Preferen n obchodn dohody
Preferenčné obchodné dohody predpoklady

 • Nediskriminačné tarify - čo platí pre jeden štát, platí aj pre druhý

 • Uprednostňujúce tarify tzv. preferenčné obchodné dohody – tarify sú pre jeden štát nižšie ako pre druhý proti pravidlám integračného zoskupenia, no existuje výnimka: Ak krajina A má nižšie clo na dovoz z krajiny B ako z C, je to prijateľné ak B a C majú navzájom dohodnuté nulové clo


Z na vo n ho obchodu verzus coln nia
Zóna voľného obchodu verzus colná únia predpoklady

 • Zóna voľného obchodu – krajiny si dodávajú tovary bez cla po vzájomnej dohode, ale colnú politiku voči ostatným krajinám si určujú už sami (napr. Severoamerická dohodo o voľnom obchode)

 • Colná únia – všetky krajiny, ktoré sú jej členom, majú spoločnú colnú politiku a colný sadzobník na dovoz z nečlenských štátov ( napr. EÚ)


Ban nov vojna
Banánová vojna predpoklady

 • Obchodný spor medzi USA a EÚ v oblasti importu banánov do EÚ  uprednosťňované niektoré krajiny tým, že mohli dovážať bez cla

 • Výsledok: - EÚ spor prehralo=>stanovili sa tarify na dovoz určitých tovarov z EÚ do USA ako náhrada spôsobených skôd pre USA

 • rokovania o výške cila skončili kompromisom


Summary
Summary predpoklady

 • Väčšina krajín sa pridržiava voľného obchodu ako žiadúcej politiky. Efektivita sa za pomoci voľného obchodu zvyšuje a produkuje zisk nad rámec obchodu.

 • Krajiny napriek všetkému môžu zlepšiť podmienky obchodu pomocou optimálnych taríf a vývozných daní. Malé krajiny však nemajú veľký vplyv na ich dovozné a vývozné ceny, takže nemôžu využívať tarify alebo iné opatrenia na zvýšenie a zlepšenie ich obchodných podmienok.


 • GATT – je medzinárodná obchodná dohoda o clách a obchode

 • WTO – je medzinárodná organizácia určujúca pravidlá obchodu medzi členmi

 • Liberalizácia PĽH obchodu => vyššie zisky

 • Vyššie dotácie rozvinutých krajín => zníženie potenciálnych ziskov rozvojových krajín

 • Colná únia – forma medzinárodnej integrácie pre odstránenie vzájomných prekážok a ciel

 • Zóna voľného obchodu – dohoda 2 a viac krajín o vzájomnom znížení alebo odstránení cla na určité tovaryad