Urologiske kræft pakker - en opdatering - PowerPoint PPT Presentation

Urologiske kr ft pakker en opdatering
Download
1 / 32

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Urologiske kræft pakker - en opdatering. Oktober 2012. Hvad er de væsentlige nyheder?. Filter funktion indført. Alle forløbstider i kalender dage Alle patienter, hvor der er mistanke om kræft eller som tilfældigt får påvist kræft, skal indgår i pakkeforløb (også registreringsmæssigt)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Urologiske kræft pakker - en opdatering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Urologiske kr ft pakker en opdatering

Urologiske kræft pakker- en opdatering

Oktober 2012


Hvad er de v sentlige nyheder

Hvad er de væsentlige nyheder?

 • Filter funktion indført.

 • Alle forløbstider i kalender dage

 • Alle patienter, hvor der er mistanke om kræft eller som tilfældigt får påvist kræft, skal indgår i pakkeforløb (også registreringsmæssigt)

  • Herunder blæretumor recidiver og patienter med forhøjet PSA, der re-biopteres

 • Ny registrering af kræftpakkeforløb


Filter funktion vs begrundet mistanke

Filter funktion vs. begrundet mistanke

 • Filter funktion: Herunder henvises definerede patientgrupper, der har symptomer, der rejser mistanke om kræft.

  • Patienterne udredes med Bekendtgørelsen om hurtig udredning ved mistanke om kræft i ”ryggen” og skal påbegynde udredning senest 2 uger efter modtaget henvisning

 • Begrundet, mistanke: Patienten har symptomer der opfylder kriterierne for begrundet mistanke og henvises /visiteres direkte til relevant Pakkeforløb

  • Pakkeforløbstiderne er gældende ( men reelt kun vejledende, idet det også hos disse er Bekendtgørelsen om hurtig udredning ved mistanke om kræft, der er en patientrettighed )


Forl bstider nye gamle

Forløbstider nye -gamle

 • Tidligere : Hverdage

 • Nu : Kalenderdage

 • Dvs. 5 hverdage = 7 kalenderdage

 • Desuden lægges dag for modtaget henvisning til

 • Eks. Hæmaturi. Forløbstid fra henvisning modtaget til første fremmøde

 • 3 hverdage tidl., nu 6 kalenderdage (5+1)


De enkelte pakker

De enkelte pakker


Nyre bl re h maturi

Nyre-blære/ Hæmaturi

 • Mistanke om (filter):

  • Patienter over 40 år med gentaget ikke synligt blod i urinen påvist ved un-dersøgelse med urinstix uden andre symptomer

  • Patienter under 40 år med gentaget ikke synligt blod i urinen med symptomer i form af smerter i blæreregionen og/eller vandladningsgener


Nyre bl re h maturi1

Nyre-blære/ Hæmaturi

 • Begrundet mistanke (pakke):

  • Patienter med synligt blod i urinen uden anden åbenbar årsag

  • Gentaget ikke synligt blod i urinen hos patienter over 40 år kombineret med symptomer i form af smerter i blæreregionen og/eller vandladnings-gener (kræft i blæren) eller flankesmerter og/eller palpabel udfyldning (kræft i nyre)

  • Patienter med billeddiagnostisk mistænkt kræft i blæren/nyren (oftest CT-scanning eller ultralydsundersøgelse)

  • Tumor i blæren påvist ved cystoscopi for eksempel i forbindelse med ope-ration for forstørret prostata eller sten i urinlederen

  • Patienter med tidligere tumor i blæren, der som del af kontrolregime med cystoscopi får påvist ny tumor i blæren.

  • Obs : Anden åbenlys årsag til synligt blod i urinen er eksempelvis katetermanipulation eller førstegangs blærebetændelse med positiv dyrkning.


Krav h maturi udredning

Krav – hæmaturi udredning

 • 1.skridt i udredning : Skal initieres indenfor 6 kalenderdage, dvs. skal ses senest 7.dagen

 • 1.skridt : Hæmaturi CT el. cystoskopi.


Fund af bl retumor

Fund af blæretumor

Krav : Udredningstid i primær afdeling maks. 21 dage

 • Tiden består af 15 kalenderdage til:

 • Journaloptagelse, EKG og blodprøver

 • Cystoscopi

 • CT-urografi

  • MDT-konference

  • Information af patient og eventuelt anæstesitilsyn

  • TUR-B efter cystoscopi

  • Analyse af resektat/biopsi fra TUR-B

  • Patienten informeres

 • Desuden afsættes yderligere 6 kalenderdage til:

 • Vurdering og eventuelt stabilisering af komorbiditet

 • Eventuel pause med blodfortyndende medicin inden TUR-B

  • Eventuel patienttid til refleksion


Tur b udredning

TUR-B= Udredning!

 • Dette betyder, at der lovmæssigt ikke er krav om at de skal ind indenfor 2 uger

 • Vi skal dog stræbe mod at overholde pakkekrav for alle med blæretumor

 • OBS. fund af recidiv af tumor = start på nyt pakkeforløb - også selvom tidligere benign !!!!!


Henvisning til h jt specialiseret afd

Henvisning til højt specialiseret afd.

 • Krav : Ved henvisning til afdeling med højt specialiseret funktion afsættes yderligere 8 kalenderdage til:

  • Håndtering af henvisningspapirer, booking af samtaler og undersøgelser

  • Forundersøgelse og information, samtale med sygeplejerske, anæstesitilsyn, eventuelt supplerende billeddiagnostik

  • Revision og revision af histologisvar og billeddiagnostiske undersøgelser fra andet sygehus

 • Men formelt set ikke noget lovmæssigt krav om hvor hurtigt de skal ses, idet kravet om hurtig behandling først ”udløses”, når de har afgivet samtykke.


Fund af nyretumor

Fund af nyretumor

Krav : Udredningstid ( fra 1. fremøde til afsluttet udredning) i primær afdeling maks. 25 dage

 • Tiden består af:

 • • Journaloptagelse, EKG og blodprøver

 • • Cystoscopi

 • • CT-urografi, renografi og eventuelt urincytologi

 • • MDT

 • • Patienten informeres

 • Der kan desuden være behov for supplerende undersøgelser:

  • • Knoglescintigrafi eller supplerende billeddiagnostik ( CT thorax +øvre abd)

  • • Ultralydsvejledt biopsi af nyre

  • • Analyse af biopsi

 • Desuden afsættes tid til:

 • • Vurdering og eventuelt stabilisering af komorbiditet

 • • Eventuel pause med blodfortyndende medicin inden nyrebiopsi


Fund af nyretumor1

Fund af nyretumor

 • Fra afsluttet udredning til operation

  • Maks. 10 dage.

  • Lovkrav : 2 uger efter afgivet samtykke

  • Obs. Kode for tilbud om initial behandling skal først på, når udredning er afsluttet (også selvom at nefrektomitid formelt er givet før)


Prostata cancer

Prostata cancer

Patientgruppen udgøres af

” mænd mistænkt for at have klinisk betydende kræft i prostata i et forventeligt helbredeligt sygdomsstadie (cT1-3, N0, M0) samt en i øvrigt 10-15 års forventet overlevelse (< 70-75 år og i det væsentlige raske) - samt mænd med lokalt udbredt (N1) eller metastatisk (M1) kræft i prostata.”


Mistanke om filterfunktion

Mistanke om = filterfunktion

 • Hvis rektaleksplorationen afslører en hård, uregelmæssig, asymmetrisk prostata, og/eller PSA overstiger den aldersspecifikke grænseværdi, samtidig med at urin-vejsinfektion er udelukket.

Aldersafhængige grænseværdier for PSA Alder Henvisning

Under 60 > 3,0 ng/ml

60 – 70 > 4,0 ng/ml

Over 70 > 5,0 ng/ml


Filterfunktionen

Filterfunktionen

Den urologiske speciallæge/afdeling foretager

 • En klinisk undersøgelse, inkl. rektal eksploration

 • Vurderer PSA-målingen

 • Noterer evt. komorbiditet og patientens generelle almentilstand

 • Afhængig af fundene drøftes derefter med patienten, hvilke muligheder, der fore-ligger:

 • Der er ikke begrundet mistanke om prostata kræft. Patienten afsluttes

 • Der er begrundet mistanke om prostata kræft. Men der afstås primært fra videre udredning. Patienten kontrolleres efter aftale enten hos egen læge eller i hospitalsregi med løbende målinger af PSA. Genhenvisning til filter-funktion ved stigende værdier af PSA.

 • Der er begrundet mistanke om helbredelig prostata kræft, og patienten henvises til start på pakkeforløb - eller starter umiddelbart herpå, såfremt det er muligt, med henblik på vurdering af mulighederne for kurativ behandling eller aktiv monitorering. Pakkeforløbet begynder med biopsi i forbindelse med TRUS (TransRectal Ultralydsscanning af prostata, efter evt. pause med AK behandling: ultralydsscanning via endetarmen i evt. lo-kalbedøvelse) og efterfølgende vævsundersøgelse.

 • Der er begrundet mistanke om lokalt udbredt kræft eller metastatisk prosta-takræft, og patienten henvises til start på pakkeforløb med henblik på yderligere udredning og evt. behandling.


Forl bstider

Forløbstider

 • Henvisning til filterfunktion:

  • Pt. skal ses senest efter 2 uger

 • Hvis den urologiske filterfunktion initierer pakkeforløb skal pt. påbegynde udredning senest 9. kalenderdag efter beslutning om pakkeforløb.

 • De fleste vil dog blive biopteret på 1. besøg.

 • Obs. pakkeforløb kan initieres allerede ved visitation af henvisningen ved høj PSA eller f.eks. fund af metastaser, disse skal så ses senest 9.dag


Udredningstid

Udredningstid

Forløbstiden for udredning er 32 kalenderdage:

Den initiale udredning består af:

 • Journaloptagelse inklusiv klinisk undersøgelse og blodprøver (måling af PSA)

 • Transrektalultralydsscanning og biopsier (minimum 10) af prostata

 • Analyse af biopsi fra prostata

 • MDT-konference

 • Patienten informeres

  Den specialiserede udredning sammensættes individuelt og kan bestå af:

 • Knoglescintigrafi / NaF PET/CT

 • Billeddiagnostik (MR)

 • Kikkertoperation eller operativ lymfeknudestaging

  Ekstra udredning med henblik på lymfeknudestaging:

 • Neoadjuverende endokrinbehandling

  Desuden afsættes yderligere tid til:

 • Vurdering og eventuelt stabilisering af komorbiditet

 • Eventuel pause med blodfortyndende medicin inden biopsitagning

 • Eventuel indlæggelse ved supplerende undersøgelser


Testis mistanke om

Testis: Mistanke om

 • Fortsat forstørret testikel efter antibiotikabehandling for mistænkt epididymit/orchit ved revurdering efter 3 uger skal medfører henvisning af patienten til vurdering på urologisk afdeling med regionsfunktion.

 • Hvis HCG er forhøjet, bør patienten henvises til nærmere udredning på urologisk afdeling

 • Hvis AFP er forhøjet, bør patienten henvises til nærmere udredning på urologisk afdeling

  Skal henvises til filterfunktion


Testis begrundet mistanke

Testis: Begrundet mistanke

 • Diffus forstørrelse af testiklen uden infektionsmistanke eller andre forkla-ringer

 • En knudret tumor i testiklen

 • Nyopstået gynækomasti hos yngre mænd (HCG-producerende tumor).

 • Forhøjet alfa-fetoprotein i blodet, som ikke kan forklares ved leversygdom.

  Skal alle direkte i pakkeforløb


Testis forl bstid

Testis - Forløbstid

 • Fra henvisning til første fremøde :

  • 6 kalenderdage ( senest 7.dag)

 • Fra 1. fremmøde til afsluttet udredning (inkl. orkiektomi)

  • 11 kalenderdage

 • Obs. orkiektomi regnes for udredning, inkl. registreringsmæssigt


Pt med d rlig prognose

Pt. med dårlig prognose!

 • 3-5%.

 • = pt. med stærkt forhøjede tumormar-kører og/eller tegn på metastaser uden for lymfeglandler eller lunger

 • Skal henvises direkte og uden forsinkelse til en højt specialiseret funktion ( dvs. inden orkiektomi)

 • Altid konferere med onkologisk OUH inden.


Forl bstid efter orkiektomi

Forløbstid efter orkiektomi

 • 21-28. dage

 • Foregår delvist i urologisk og delvist i onkologisk regi

 • ” Mellemperioden bruges udover sårheling til at fastlæggelse af histologisk diagnose og sygdomsudbredning for at afklare, om patienten skal efterbehandles. De resterende dage bruges til ambulant information, forundersøgelse, patientsamtykke og planlægning af eventuel kemoterapi”


Peniscancer

Peniscancer

 • Mistanke om = filterfunktion.

  • Nyopstået misfarvning på glans penis, der kunne mistænkes for at være kræftforandringer

  • Nyopstået betydende forhudsforsnævring, der umuliggør retraktion af forhuden, og hvor patienten generes af udflåd eller blødning.

 • Udredning i filterfunktion varetages af dermatolog eller urolog


Peniscancer1

Peniscancer

 • Begrundet mistanke:

  • Synlig eller palpabel tumor på penis

  • Tumor, hvor biopsi foretaget af praktiserende urolog, dermatolog eller urologisk afdeling med regionsfunktion, har vist kræft

 • Ved begrundet mistanke henvises direkte til den højt specialiserede funktion i Skejby eller på RH.

 • Biopsi inden henvisning er ikke nødvendig ved oplagt malign tumor


Peniscancer forl bstid

Peniscancer –forløbstid

 • Skal ses senest 7. kalenderdag efter modtaget henvisning på den højt specialiserede enhed.

 • Kontakt oplysning til Skejby /RH findes på VISINFOSYD eller hos Lone Thybo


Henvisning

Henvisning

 • De praktiserende læger opfordres fortsat til at ringe ved begrundet mistanke, men elektroniske henvisninger visiteres også uden returnering ( men med reminderbrev)

 • Ved prostata filterfunktion må de enten ringe eller blot sende henvisning

 • Ved hæmaturi, penis eller testis filterfunktion skal de som udgangspunkt sende elektronisk henvisning. Ved hæmaturi samtidig henvisning til CT.


Visitation

Visitation

 • Planlægning af udredningsforløb går fortsat via pakkesekretariat (Lone Thybo) på 7116.

 • Pt., der visiteres til filterfunktion, skal også over pakke sekretariat. Det skal fremgå af visitation om der er tale om filter funktion eller pakke.

 • Dz031 – koder kan anvendes ved begge grupper.


Pakke pt der bookes til operation

Pakke pt. der bookes til operation

 • Skal som udgangspunkt have en operationstid med hjem fra amb.

 • Tider kan fås hos op. Booking sekretærer


Ny registrering 4 m lepunkter

Ny registrering: 4 målepunkter

Tidspunkt for modtaget henvisning til pakkeforløb

Tidspunkt for første fremmøde i pakkeforløb

Tidspunkt for beslutning om behandlingstilbud(bør foretages når udredning er afsluttet, er ikke altid sammenfald med afgivet samtykke)

Tidspunkt for start af første behandling

Evt. afslutning af forløb ved afkræftet mistanke


Urologiske kr ft pakker en opdatering

Alle patienter med mistænkt eller påvist kræft skal i pakkeforløb uanset hvor de kommer fra, dvs. også fra andre afd. og fra egen afd.

Alle skal registreres som pakkeforløb!


Specielle grupper

Specielle grupper

 • Blæretumor med recidiv skal påbegynde ny pakke registrerings forløb

 • TUR-P pt. der får påvist cancer accidentielt skal formelt set i et pakkeforløb

 • Pt. med forhøjet PSA der re-biopteres påbegynder nyt pakkeforløb rent registreringsmæssigt


 • Login