ISU-ISU ULBS - PowerPoint PPT Presentation

Isu isu ulbs
Download
1 / 12

 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ISU-ISU ULBS. BAHASA MELAYU. Isu-isu dalam ULBS Bahasa Melayu. Pelajar SPM 2011 2 kali tingkatan 4 (Taksiran 1 - April – Jun 2011 Taksiran 2 – Julai – September 2011 1 kali tingkatan 5 Taksiran 3 – Januari – Mac 2011. Isu-isu dalam ULBS Bahasa Melayu. Pelajar SPM 2011

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ISU-ISU ULBS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Isu isu ulbs

ISU-ISU ULBS

BAHASA MELAYU


Isu isu dalam ulbs bahasa melayu

Isu-isudalam ULBS BahasaMelayu

Pelajar SPM 2011

 • 2 kali tingkatan 4 (Taksiran 1 - April – Jun 2011

  • Taksiran 2 – Julai – September 2011

 • 1 kali tingkatan 5

  • Taksiran 3 – Januari – Mac 2011


 • Isu isu dalam ulbs bahasa melayu1

  Isu-isu dalam ULBS Bahasa Melayu

  Pelajar SPM 2011

  • Taksiran 4 (khas) – Jika ada

   April – Jun 2011:

   • Kes rayuan.

   • Kes calon lemah.

   • Kes rawak.

 • Taksiran 4; jika calon minta (rayuan):

  Calon perlu buat permohonan rasmi.

  Diluluskan oleh jawatankuasa kes khas sekolah.

  Catatkan bilangan taksiran: 4


 • Isu isu dalam skor ulbs bahasa melayu

  Isu-isu dalam skor ULBS Bahasa Melayu

  • Sekurang-kurangnyamestiduaaktiviti:

   • Individu.

   • Kumpulan.

    Catatan

    • Ikutkeperluancalon yang manadahulu.

  • SebaikmungkindijalankandidalamkelaspengajarandanpembelajaranbahasaMelayu – kecuali yang tidakboleh.

   Bolehbawapelajarkeluarkelas.


  Isu isu dalam skor ulbs bahasa melayu1

  Isu-isudalamskor ULBS BahasaMelayu

  • Penilaian ini berbentuk formatif:

   Untuk mendapatkan;

   • Maklum balas berhubung dengan kemajuan proses pengajaran oleh guru dan pembelajaran oleh pelajar.

   • Membantu dan memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran guru.


  Isu isu ulbs pentaksiran dan penskoran

  ISU-ISU ULBS: PENTAKSIRAN DAN PENSKORAN

  1.Jika ada calon yang tidak mahu bertutur walaupun beberapa kali telah usahakan, kes calon tersebut hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Kes Khas Sekolah.

  2.Pelajar yang gagap perlu diambil kira – gunakan model 2 (komunikasi dengan rakan/ guru).


  Isu isu ulbs pentaksiran dan penskoran1

  ISU-ISU ULBS: PENTAKSIRAN DAN PENSKORAN

  3.Sekiranyapelajardidapatiseolah-olahmenghafal, pentaksirdikehendakimengemukakanbeberapasoalantambahanbagimengesahkansamaadapelajartersebutmenghafalatautidak. Jikadisahkanpelajarmenghafalmarkahmaksimumadalahpadaperingkatmemuaskan.

  Catatan: menghafal

  • adalahsebahagiandaripadabelajar

  • merupakansatuprosesbelajar

  • hafaltekssyarahantulisanorang lain diterima

  • tetapibukanmembacakeseluruhanpetikan – merUjukboleh (menyediakan nota ringkas)

  • contohlatihpelajardalamperbahasanjugamelibatkanhafalan.


  Isu isu ulbs pentaksiran dan penskoran2

  ISU-ISU ULBS: PENTAKSIRAN DAN PENSKORAN

  4.Pertandingan Nilam tidak boleh ditaksir sebagai ULBS sebab tiada dalam senarai aktiviti ULBS.

  • Calon yang terlibat dalam pertandingan kokurikulum akademik boleh ditaksir dalam ULBS (pentaksir menilai semasa pertandingan).

  • Nyanyian/puisi sebagai aktiviti ujian dibolehkan tetapi mesti ada ulasannya.

  • Penskoran adalah berdasarkan persembahan semasa pelajar.

  • Pengaruh dialek bahasa ibunda diambil kira dalam pemberian markah ULBS.

  • Calon bukan Melayu jangan terlalu mudah berikan kriteria baik – hasrat kita adalah bercakap seperti penutur jati Melayu


  Isu isu ulbs pentaksiran dan penskoran3

  ISU-ISU ULBS: PENTAKSIRAN DAN PENSKORAN

  10Penyelarasan:

  a.dijalankankepada 10 orangmurid; berdasarkannisbah 5:3:2.

  b.jikaterdapatperbezaanmarkah yang ketaramelebihiskortoleransi yang ditetapkaniaitu + - 8, atas 8 daripada 10 murid yang diselaraskan, makapenskalaansemulaperludilakukan, untuksemuacalondisekolahberkenaan.

  c.sekiranyaseorangpentaksirsahajaterlibat, makapenskalaansemulahanyakepadakelaspentaksirberkenaansahaja.

  d.semasapenyelarasan, sekiranyaskorpentaksirsekolahmasihdalamskortoleransi yang dibenarkan, markah yang diambilialahskorPentaksirSekolahdanbukannyamarkahKPKw.


  Isu isu ulbs pentaksiran dan penskoran4

  ISU-ISU ULBS: PENTAKSIRAN DAN PENSKORAN

  11.Semuapentaksirhendaklahmenggunakanborangskoryang terkini.

  12.KPS hendaklahmelaksanakankursusdalamankepada PS disekolah.

  13.Markahindukhendaklahdisimpan, manakalaborangmarkah/profilindividubolehdimusnahkan 6 bulanselepaskeputusanpeperiksaan SPM diumumkan.

  14.Guru sekolahswastaterlatih yang menghadirimesyuarat ULBS kendalian JPN, bolehmenjalankan ULBS disekolahswastaberkenaandanbolehmelatih guru-guru BahasaMelayu lain disekolahtersebut.

  15.Guru GSTT bolehmengendalikan ULBS sesudahmendapatlatihandaripada KPS/KPKw/KPN.

  16.Guru sekolahswastaterlatih yang mendapatlatihanmengendalikan ULBS oleh JPN dandipersetujuioleh JPN bolehmengendalikan ULBS disekolahsendiri.


  Carta organisasi ulbs

  CARTA ORGANISASI ULBS


  Terima kasih

  Terimakasih


 • Login