Evidence-Based Medicine Databáze Cochrane Collaboration - PowerPoint PPT Presentation

Evidence based medicine datab ze cochrane collaboration
Download
1 / 29

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Evidence-Based Medicine Databáze Cochrane Collaboration. IMZS FM VŠE 2003. Evidence-Based Medicine. Evidence-Based Medicine – medicína vychá-zející z prokázaných faktů. Zdroje pro EBM: knihovna Cochrane Collaboration databáze zdrojů na Internetu databáze souhrnů přehledů efektivity

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Evidence-Based Medicine Databáze Cochrane Collaboration

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Evidence based medicine datab ze cochrane collaboration

Evidence-Based MedicineDatabáze Cochrane Collaboration

IMZS FM VŠE 2003


Evidence based medicine

Evidence-Based Medicine

Evidence-Based Medicine – medicína vychá-zející z prokázaných faktů.

 • Zdroje pro EBM:

 • knihovna Cochrane Collaboration

 • databáze zdrojů na Internetu

 • databáze souhrnůpřehledů efektivity

 • časopisy

 • knihy


Metaanal za

Metaanalýza

Metaanalýza – statistické hodnocení výsled-ků studií.

metaanalýza

systematický přehled

randomizovaná studie

studie bez randomizace

kazuistika

názor autority

pokus na zvířeti

in vitro pokus

 • na základě váhy dané rozsahem a dalšími kritérii věrohodnosti

 • výsledkem je vědecká publikace, která svým významem přesahuje jednotlivé studie

síla důkazu


Cochrane collaboration

Cochrane Collaboration

Cochrane Collaboration – celosvětová

vědecká lékařská síť.

 • založená v Oxfordu v říjnu 1992

 • nezisková organizace podporovaná státem, univerzitami, grantovými agenturami

 • cílem je tvorba systematických přehledů, které hodnotí pomocí metaanalýz efektivitu zdravotní péče


Principy pr ce cc

Principy práce CC

 • zaměření na medi-cínsky významné problémy

 • podpora přístupu k informacím

 • ověřování kvality

 • kontinuita

 • umožnění široké spolupráce odbor-níků

 • spolupráce

 • nadšení jednotlivců

 • zábrana duplicitám

 • minimalizace bias (systematická chyba při sběru a zpracovánídat)

 • aktualizace výsledků


Centra cochrane

Centra Cochrane

Centra Cochrane – institucionální složky pracující na geografickém principu.

 • údržba databáze spolupracovníků

 • organizace a koordinace práce, metodická podpora

 • podpora při zakládání Review Groups

 • kontakt s odbornými pracovišti

 • organizování pracovních setkání


Skupiny review

Skupiny Review

Skupiny Review – odborné složky pracující na principu mezinárodní spolupráce.

 • nezávislé na místních podmínkách

 • orientované na poskytovatele (ošetřovatelství)

 • orientované problémově (karcinom prsu)

 • orientované intervenčně (výživa)

 • orientované na oblast péče (primární péče)


Knihovna cochrane collaboration

Knihovna Cochrane Collaboration


The cochrane database of systematic reviews cdsr

The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

Pravidelně aktualizované plné texty systema-tických přehledů efektivity zdravotní péče.


The database of abstracts of reviews of effectiveness dare

The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)

Mezinárodní registr přehledů efektivity zdra-votnických zákroků, organizace a řízení.


The cochrane controlled trials register central cctr

The Cochrane Controlled Trials Register (CENTRAL/CCTR)

Prostředek efektivního vyhledání všech rele-vantních studií pro zpracování přehledů.


The cochrane review methodology database crmd

The Cochrane Review Methodology Database (CRMD)

Všechny publikované zprávy o empirických studiích metod užívaných v přehledech.


The nhs economic evaluation database nhs eed

The NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)

Registr publikovaných ekonomických hod-nocení zdravotnických zákroků.


O spolupr ci cochrane collaboration

O spolupráci Cochrane Collaboration

Administrativní údaje o centrech, pracovních skupinách, uživatelích.


Okno index

Okno indexů


Okno dokumentu

Okno dokumentu

plovoucí menu umožňuje volit ve struktuře dokumentu


Charakteristiky studi v p ehledu

Charakteristiky studií v přehledu


Jednoduch vyhled v n

Jednoduché vyhledávání


Podrobn vyhled v n

Podrobné vyhledávání


Ulo en vyhled vac strategie

Uložení vyhledávací strategie


P ehled v sledk metaanal z

Přehled výsledků metaanalýz

„linie žádného efektu“ – značky vlevo od li-nie prokazují efekti-vitu zdravotní péče

velikost čtverečku zá-visí na rozsahu soubo-ru, úsečka znamená interval spolehlivosti, poloha značky ukazu-je poměr rizika


Pom ry rizik odds ratio

Poměry rizik (odds ratio)

metaanalýza prokázala efektivitu

odds ratio protíná „linii žádného efektu“

odds ratio překračuje „linii žádného efektu“


Dopl kov sou sti knihovny

příručka

nápověda

slovník pojmů

Doplňkové součásti knihovny


Revman review manager

zápis textu diskuse

zápis charakteristik studií

RevMan – Review Manager

Software pro přípravu a udržování přehledů. Provádí metaanalýzy z vložených dat a gra-ficky zobrazuje výsledky.


Dal software

Další software

 • ModMan (Module Manager)

 • rozšíření programu Review Manager

 • nástroj k odeslání zpracovaných přehledů z pracovních skupin do centra Cochrane ve Velké Británii

 • HIREx (Health Information Resource Executive)

 • udržuje adresář všech osob podílejících se na spolupráci, graficky znázorňuje vztahy

 • ukládá podrobné informace o produktech pracovních skupin


P stupy k cc library

klient

http brána

Přístupy k CC Library


Ceny 2003

Ceny (2003)


Dal informace

www.update-software.com/cochrane

www.cochrane.org

Další informace


Rekapitulace

Rekapitulace

Evidence Based Medicine

Metaanalýza

Cochrane Collaboration

Databáze v knihovně CC

Klientský program

Výsledky metaanalýz

Software pro práci skupin

Přístupy k CC Library


 • Login