-  ว่าง  -
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

- ว่าง -. นายอิทธิ เทพมังกร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นายชาตรี ภาระสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. - ว่าง -. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์. นางขวัญตา สอนผัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.

Download Presentation

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


- ว่าง -

นายอิทธิ เทพมังกร

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายชาตรี ภาระสิงห์

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

- ว่าง -

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

นางขวัญตา สอนผัด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายชาตรี ภาระสิงห์

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ


Function


Function


Function


Function


Area(งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ปีงบประมาณ 2555-2556


Area(งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ปีงบประมาณ 2555-2556


Area(งานตามงบประมาณแผนพัฒนาของกรมการท่องเที่ยว)ปีงบประมาณ 2555-2556)


Area(งานตามงบประมาณแผนพัฒนาของกรมการท่องเที่ยว)ปีงบประมาณ 2555-2556)


งานในพื้นที่จังหวัดที่กรมฯ ดำเนินการ ปีงบฯ 2556 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน


Agenda


แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

56

56

56

56


แบบ มท ๐๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รอบ ๑ เดือนกระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖


  • Login