Okvirne Pogodbe
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

Okvirne Pogodbe PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Okvirne Pogodbe. Gospodarska zbornica Slovenije Mag. Vekoslav KorošecSimona Rataj. Kaj je Okvirna pogodba za storitve (“Fr amework contract Beneficiary ”) ? Postopek javnih naročil FWC v številkah Storitve, vključene v FWC Kako postati izvajalec za FWC ?

Download Presentation

Okvirne Pogodbe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Okvirne pogodbe

Okvirne Pogodbe

Gospodarska zbornica Slovenije

Mag. Vekoslav KorošecSimona Rataj


Struktura predstavitve

Kaj je Okvirna pogodba za storitve (“Framework contract Beneficiary”) ?

Postopek javnih naročil

FWC v številkah

Storitve, vključene v FWC

Kako postati izvajalec za FWC ?

Razpis in izbira izvajalcev

kriteriji

Struktura predstavitve


Programi tehni ne razvojne in humanitarne pomo i evropske unije

PROGRAMI TEHNIČNE, RAZVOJNE IN HUMANITARNE POMOČI EVROPSKE UNIJE

 • IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance: Program tehnične pomoči državam kandidatkam in potencialnim kandidatkam: Hrvaški, Turčiji, Makedoniji, Albaniji, BIH, Srbiji, Črni Gori in Kosovu;

 • ENPI - European Neighbourhood and Partnership Instrument: Program tehnične pomoči Vzhodnim državam: Armeniji, Azerbajdžanu, Belorusiji, Gruziji, Moldaviji, Ukrajini in Rusiji (delno tudi Kazahstanu, Kirgistanu, Tadžikistanu, Turkmenistanu in Uzbekistanu) in Južnim državam: Alžiriji, Egiptu, Izraelu, Jordaniji, Libanonu, Libiji, Maroku, Palestinski upravi, Siriji in Tunisu;

 • DCI - Development Cooperation Instrument: Program razvojno-tehnične pomoči državam Južne Afrike, Azije, Bližnjemu vzhodu, Latinski Ameriki, Karibom in državam Pacifika;

 • EIDHR - European Initiative for Democracy and Human Rights: Program tehnične in humanitarne pomoči;


Programi tehni ne razvojne in humanitarne pomo i evropske unije1

PROGRAMI TEHNIČNE, RAZVOJNE IN HUMANITARNE POMOČI EVROPSKE UNIJE

 • EIDHR - European Initiative for Democracy and Human Rights: Program tehnične in humanitarne pomoči;

 • INSC - Instrument for Nuclear Safety Cooperation: Program tehnične pomoči nuklearni varnosti državam bivše SZ in v tretjih državah;

 • IFC - Instrument for Stability: Program tehnične pomoči namenjen stabilnosti in pomoči državam v kriznih situacijah;

 • Instrument for Humanitarian Assistance: Instrument humanitarne pomoči v tretjih državah;

 • EDF - European Development Fund: Program razvojne pomoči 76. državam Afrike, Karibom in Pacifika.


Finan ni okvir programov pomo i evropske unije v obdobju 2007 2013

FINANČNI OKVIR PROGRAMOV POMOČI EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 2007 - 2013

IPA = 12 milijard evrov

ENPI = 15 milijard evrov

DCI = 15 milijard evrov

EIDHR = 1 milijarda evrov

INSC = 500 milijonov evrov

IFC= 2 milijardi evrov

Instrument for Humanitarian Assistance = »case by case«

EDF = 23 milijard evrov


Fwc benef postopek javnega naro ila

FWC BENEFpostopek javnega naročila

Mednarodno

Javno naročilo

200.000

 • FWCkjer je mogoče, sicer

 • Postopek s pogajanji /

  poenostavljen postopek

 • (EDF)

10.000(5.000EDF)

Posamezen tender


Asovni okvir za mednarodni tender in fwc

Časovni okvir za“mednarodni tender” in “FWC”

Proces zahteva vsaj 8 - 9 mesecev –FWC : en mesec

Podpis pogodbe

Oddaja naročila

Objava – odprt razpis 50 dni

Obvestilo o naročilu 30 dni

+- 5 dni

Obvestilo o rezultatih v 14 dneh

Najava 30 dni

Povpraševanje

Ponudbe: min 14 dni


Okvirne pogodbe

FWC BENEFŠe nekaj številk(16/9/06 – 15/9/07)


Okvirne pogodbe

FWC BENEFŠe nekaj številk


Fwc benef

FWC BENEF

 • Mednarodni tender, skladen s pravili javnega naročanja za zunanjo pomoč : zaprta lista.

 • Transparenten, enakovredna obravnava in lojalna konkurenca

 • Kratek rok (260 delovnih dni, maksimum 2 leti)

 • Maksimalna višina pogodbe: 199.999 €

 • Implementacija v tretjih državah (prejemnice zunanje pomoči EU – Zahodni Balkan, Latinska Amerika, Afrika, Azija, Mediteran, Karibi, Pacifik,…)

 • Maksimalno trajanje FVC: 4 leta


Fwc benef storitve

FWC BENEFStoritve

Storitve:

Katerakoli faza pri projektih

 • identifikacija, implementacija, evaluacija

 • Priprava ToR (storitve), tehničnih specifikacij (dela, dobava)

  Različni aspekti:

 • Sektorske politike, reforme

 • Makroekonomija

 • Javno upravljanje financ

 • Zakonodaja in uvajanje zakonodaje v prakso

 • “institution building”

 • Raziskave, izobraževanje

 • Dvigovanje zavedanja (“awarness raising”)


Fwc benef loti 2009 2013

FWC BENEF Loti 2009-2013

 • Lot 1: Razvoj podeželja (16 M€)

 • Lot 2: Transport in infrastruktura (21 M€)

 • Lot 3: Telekomunikacije in informacijska tehnologija (3 M€)

 • Lot 4: Energija in jedrska varnost (5 M€)

 • Lot 5: Konference (3 M€)

 • Lot 6: Okolje (7 M€)

 • Lot 7: Upravljanje in notranje zadeve (19 M€)

 • Lot 8: Zdravje (6 M€)

 • Lot 9: Kultura, izobraževanje, zaposlovanje in sociala (12 M€)

 • Lot 10: Trgovina, Standardi in privatni sektor (24 M€)

 • Lot 11: Makroekonomija in statistika (19 M€)

 • Lot 12: Humanitarna pomoč, krizni management in pomoč po krizi (3 M€)


Fwc benef merila za dodelitev

Pogoji :

1) administrativna usklajenost

2) tehnična ocena : CV/metodologija

Primerjava celotnih stroškov

Obvestilo o rezultatih (izboru) v 14 dneh po prejemu ponudbe

(izbranih bo cca. 5 konzorcijev/lot)

FWC BENEF merila za dodelitev


Fwc postopek javnega naro anja klju ni koraki

FWC postopek javnega naročanjaKljučni koraki


Asovnica

Časovnica


Fwc postopek javnega naro anja razpis za izbor

Kje:

spletna stran EuropeAid

Kdaj:

Predvidoma sredina junija

Vsebina:

Okvirna pogodba

Lots : sektorji

Proračun : ocena

Kriteriji za izbor

Odgovori na vprašanja o razpisu: spletna stran EuropeAida.

FWC postopek javnega naročanjaRazpis za izbor


Fwc postopek javnega naro anja k riteri ji

FWC postopek javnega naročanjaKriteriji

 • Izbor

  • Izkušnje (v zadnjih 5 letih)

  • Finančna sposobnost …(predložiti finančno poročilo)

  • Dosegljivost ekspertov

 • Ocenjevanje

  • Kvaliteta ponudbe (art 97 FR)

  • Cena, najboljša vrednost za denar (art 138 IR)

 • Izključitveni kriterij

  • stečaj, davki …(art 93 FR)


Fwc postopek javnega naro anja k riteri ji 2

FWC postopek javnega naročanjaKriteriji 2

Kdo so lahko prijavitelji:

 • Podjetja, konzorciji podjetij, raziskovalni inštituti, univerze, zbornice, institucije javnega prava z referencami na ustreznih področjih;

 • katerih letni prihodek presega 5 milijonov evrov v zadnjih treh letih (2 mio za vodjo konzorcija)

 • ki imajo minimalno 40 redno zaposlenih ekspertov iz podpodročij (zapisanih v nadaljevanju)

 • niso bili kaznovani, niso v kazenskem postopku

 • imajo poravnane obveznosti do države ….

 • + drugi pogoji, opisani v razpisu


Fwc postopek javnega naro anja pogoji

FWC postopek javnega naročanjaPogoji

 • Pokrivanje vseh sektorjev v lotu: konzorcij mora pokriti med 50-75% vseh sektorjev

 • Konzorcij je v zadnjih 5 letih opravil min 10 projektov, relevantnih za LOT

 • Hitri odgovor: mreža ekspertov (pomembno je geografsko kritje)

 • Zagotovitev kvalitete: tehnična podpora & kontrola = “in house”kapacitete

 • Lokalna mreža: geografsko kritje


Fwc benef pod podro ja skupna vsem lotom

FWC BENEFpod-področja, skupna vsem lotom

 • program/ identifikacija in priprava / formulacija

 • pomoč pri implementaciji

 • priprava referenčnih pogojev - ToR (Terms of Reference) za storitve, dela, dobave, ter evaluacijo ponudb (javna naročila)

 • evaluacija (vnaprej, vmesna, naknadno), nadzor in tudi drugi horizontalni aspekti


Fwc benef pod podro ja skupna vsem lotom1

FWC BENEFpod-področja, skupna vsem lotom

Horizontalni aspekti

 • čez-sektorske politike in reforme

 • čez-sektorske in makroekonomske (ekonomske, proračunske) ocene/študije (vključno z javno porabo/izdatki)

 • zakonodaja, regulativa in implementacija in »pregon« (law enforcement)

 • prilagoditev zakonodaje (acquis communautaire)

 • institucionalna krepitev

 • usposabljanje in raziskave

 • dvigovanje zavedanja (informiranje in obveščanje)

 • informacijski sistemi in tehnološki vidiki

 • vprašanja spolov

 • okoljska vprašanja

 • HIV/AIDS vprašanja (vpliv, preventiva, blažitev posledic)


Pretekli razpis tehni ne zahteve za energetiko in jedrsko varnost seznam pod podro ij

(pretekli razpis)Tehnične zahteve za energetiko in jedrsko varnost (seznam pod-področij)

1. Fosilna goriva (nafta, olje, plin, premog)

2. Hidravlika

3. Obnovljivi viri energije

4. Jedrska varnost (upravljanje jedrskih elektrarn, varnost, nadzor, neširjenje, radioaktivni odpadki, pripravljenost na izredne razmere zunaj področja (off-site emergency preparadness), razgradnja).


Tehni ne zahteve za energetiko in jedrsko varnost 2

Tehnične zahteve za energetiko in jedrsko varnost(2)

Za omenjene podsektorje, kjer relevantno, morajo biti strokovno pokriti še naslednji vidiki:

 • Proizvodnja (npr. prečiščevanje, predelava)

 • Transport

 • Distribucija

 • Skladiščenje

 • Cenovna politika (konkurenca in pravna ureditev energetskih trgov)

 • Varnost (razen jedrske)


Tehni ne zahteve za okolje seznam pod podro ij

Tehnične zahteve za okolje (seznam pod-področij)

1.Trajnostno upravljanje in zaščita naravnih virov, zaščita ekosistemov (gozdovi, boj proti širjenju puščav, jezera itd.)

2. Podnebne spremembe

3. Zaščita narave in biološke raznolikosti

4. Morsko okolje in upravljanje obalnih področij

5. Urbano okolje

6. Upravljanje z odpadki (vključno z vidiki javno/zasebnih upravljavskih struktur)

7. Nadzor nad industrijskih onesnaževanjem

8. Onesnaževanje iz kmetijstva

…….


Tehni ne zahteve za okolje 2

Tehnične zahteve za okolje (2)

9. Upravljanje z vodami, vključno s planiranjem (integrirano upravljanje porečij), dobava vode, upravljanje z odpadnimi vodami

10. Kemikalije

11. Onesnaževanje zraka

12. Varovanje pred hrupom

13. Mreža »Natura 2000«

14. Kemikalije (standardi, prevoz, pakiranje)

15. Okoljska tveganja/ravnanje v primeru nesreč


Tehni ne zahteve za ikt seznam podpodro ij

Tehnične zahteve za IKT (Seznam podpodročij)

A. Telekomunikacije

1. Telefonija (urbana in ruralna)

2. Radio, Televizija

3. Prenos podatkov

4. Multimedijske mreže

5. Navigacijski sistemi, Sistemi za lokalizacijo in nadzor (nad zemljo in morjem)

B. Opazovanje zemlje

6. Meteorologija (radarska in satelitska)

7. Okoljski informacijski sistemi


Tehni ne zahteve za ikt 2

Tehnične zahteve za IKT (2)

C. Informacijska tehnologija in aplikacije

8. Platforme: hardware, software, mreže; aplikacije: paketi, »expert information systems (EIS)/Management information systems (MIS)/data warehouses, Decision Support Systems«, etc.

9. Telematske storitve (e-trgovina, učenje na daljavo, telemedicina)

10. Informacijski sistemi kot orodje za odpravljanje revščine, ruralna telefonija, telecentri skupnosti idr.

11. Informacijski sistemi kot orodje za upravljanje znanja


Fwc postopek javnega naro anja moje podjetje ne izpolnjuje razpisnih kriterijev

FWC postopek javnega naročanjamoje podjetje neizpolnjuje razpisnih kriterijev ….

 • Oblikujte konzorcij (konzorcij mora zadostiti kriterijem, pomembna pa je izbira nosilca konzorcija)!

 • Poskusite, pridobite relevantne izkušnje in poskusite pri novem razpisu!

 • Gospodarski subjekt se lahko zanaša na kapacitete drugih podjetij (podizvajalstvo) :

  “An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator.”


Kategorije ekspertov

Kategorije ekspertov

Evropska komisija pri BENEF predvideva 3 tipe strokovnjakov; ključne pri definiranju tipov strokovnjakov so

 • izkušnje (delovna doba)

 • izobrazba (akademska kvalifikacija)

  Kategorija 1:

 • Kvalifikacije in znanja:

 • Izobrazba: akademska magisterij (Masters Degree) oz. enakovredne profesionalne izkušnje (število let profesionalnih izkušenj nad zahtevanimi izkušnjami)

 • Zahtevana delovna doba: 15 let na relevantnem področju


Kategorije ekspertov1

Kategorije ekspertov

 • Kategorija 2:

 • Kvalifikacije in znanja:

 • Izobrazba: akademska magisterij (Masters Degree) oz. enakovredne profesionalne izkušnje (število let profesionalnih izkušenj nad zahtevanimi izkušnjami)

 • Zahtevana delovna doba: 10 let na relevantnem področju

 • Kategorija 3:

 • Kvalifikacije in znanja:

 • Izobrazba in izkušnje so zahtevane po posameznem razpisu/projektu

 • Zahtevana delovna doba: 5 let na relevantnem področju


Cene ekspertov energija in jedrska varnost cene v per diem

Cene ekspertovenergija in jedrska varnost(cene v €, per diem)


Cene ekspertov okolje cene v per diem

Cene ekspertovokolje (cene v €, per diem)


Cene ekspertov ikt cene v per diem

Cene ekspertovIKT (cene v €, per diem)


Upravi eni stro ki

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški sodelovanja pri študijah so (definirani v ToR):

- Stroški ekspertov (expert fee)

 • Mednarodni potni stroški

 • Dnevnice (nočitev, hrana, lokalni transport)

 • Stroški telefona, najem pisarne …

 • Tolmačenje, prevajanje, organizacija delavnic

 • Stroški dela podpornega osebja (tolmačev, prevajalcev, raziskovalcev) – potrebno izdati račun kategorija “reimbursable items”)

 • Oprema, ki je nujna za izvedbo projekta (npr. statistične, pravne publikacije, potrošni material – npr. kemikalije pri okolju) – nabavljena količina pa mora ustrezati potrebam projekta.

 • Stroški izdelave načrtov, tehničnih dokumentov (izjemoma)


Upravi eni stro ki1

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški sodelovanja pri študijah so (definirani v ToR):

 • Študijske poti, konference, delavnice (izjemoma)

 • Stroški izdelave vizumov


Neupravi eni stro ki

Neupravičeni stroški

 • Nakup tehnične opreme

 • Nakup programske opreme

 • Delo preko vikenda (eksperti ne morejo delati preko vikenda); izjema je potovanje

 • DDV


Priporo ilo slovenskim podjetjem

Priporočilo slovenskim podjetjem

 • BENEF 2009 predstavlja novo možnost, da se slovenska podjetja uvrstijo na interni seznam EK za izvajanje študij, ekspertiz, ocen… Umestitev na seznam odpira:

 • Nove kontakte, v EU ter v tretjih državah

 • Reference in nova znanja za podjetje

 • Možnosti za kandidiranje na velikih razpisih (tudi za več milijonov evrov)

 • Glede na to menimo, da je smiselno poiskati način, preko katerega bodo slovenska podjetja umeščena na seznam:


Priporo ilo slovenskim podjetjem 2

Priporočilo slovenskim podjetjem (2)

 • Kontaktirati podjetja, ki so bila do sedaj umeščena na interni seznam

 • Pri teh podjetjih predstaviti kompetence enega ali več slovenskih podjetij, predvsem na področjih, ki so manj pokrita pri obstoječih konzorcijih.

 • Formirati pretežno slovenski konzorcij podjetij na področjih, kjer ima Slovenija največ možnosti za uspešno kandidaturo.


Info rmacije

INFORMACIJE

Spletna stran :

http://ec.europa.eu/europeaid/work/framework-contract/index_en.htm

FWC kontakt :

vekoslav.korosec@gzs.si

simona.rataj@gzs.si

europeaid-fwc-benef@ec.europa.eu


 • Login