Krauszné Simon Nóra Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs - PowerPoint PPT Presentation

Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződése
Download
1 / 26

 • 208 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződése A saját intézményi innováció lehetséges tartalma és közzététele a pályázati kiírás alapján. Krauszné Simon Nóra Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs BMTK – TÁMOP 3.2.2. Regisztrált jó gyakorlatok. 120. 100. 160. 160. 140.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Krauszné Simon Nóra Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Krauszn simon n ra j gyakorlatok disszemin ci j rt felel s region lis munkat rs

Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződéseA saját intézményi innováció lehetséges tartalma és közzétételea pályázati kiírás alapján

Krauszné Simon Nóra

Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs

BMTK – TÁMOP 3.2.2


Krauszn simon n ra j gyakorlatok disszemin ci j rt felel s region lis munkat rs

Regisztrált jó gyakorlatok

120

100

160

160

140

240

140


Krauszn simon n ra j gyakorlatok disszemin ci j rt felel s region lis munkat rs

Nyilvános jó gyakorlatok


J gyakorlatok szolg ltat si szerz d se aj nl s javaslat minta

Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződéseAJÁNLÁS, JAVASLAT, MINTA

www.bmtk.hu

 • Szolgáltatási szerződés „Jó gyakorlat”

 • nyújtásáról

 • 1. sz. melléklet

 • 2. sz. melléklet


J gyakorlatok szolg ltat si szerz d s tartalma

 • Szerződést kötő felek

 • Előzmények

 • Szerződés tárgya, időtartama

 • - megrendelő az alábbi szolgáltatás elvégzésével bízza meg a szolgáltatót:

 • - A jó gyakorlat átadásának határideje

 • 4. A felek jogai és kötelezettségei

 • 5. Teljesítés igazolása

 • 6. Díjazás

 • 7. A szerződés hatálya és megszűnése

 • 8. Záró rendelkezések

Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződés tartalma


J gyakorlatok szolg ltat si szerz d se

 • Számú melléklet:

 • - Jó gyakorlat megnevezése (költségek mindösszesen)

 • - Szolgáltatás elemei:

 • ● hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés (x óra)

 • ● tevékenységek leírás

 • Jó gyakorlat ára, tervezett hospitálási időpontok

Jó gyakorlatok szolgáltatási szerződése

2. Számú melléklet

- a megadott tevékenységeken résztvevők:

● név, szakok, e-mail, telefonszám

Jelenléti ív


Az innov ci fogalma

Az innováció fogalma

EU-s megfogalmazás:

 • „Az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.”


Krauszn simon n ra j gyakorlatok disszemin ci j rt felel s region lis munkat rs

AZ INNOVÁCIÓ EGYSZERŰ DEFINÍCIÓJA

Egy kreatív ötletből születő, a gyakorlatban megvalósuló pedagógiai újítás létrehozása, elterjesztése.

 • „Az innováció egy kreatívötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet, végül a napi gyakorlatban alkalmazásra kerül, tehát a.”

  kreativitás innovatív produktummá válik


Innov ci s strat gia

Innovációs stratégia

Az innovációs stratégia az intézmény stratégiájának egyik (olykor a legfontosabb) eleme, a versenyképesség megteremtéséhez, megőrzéséhez szükséges korszerűsítési feladatok meghatározása, majd megvalósítása.

Az innovációval piaci előnyök teremthetők.


Pedag giai innov ci

Pedagógiai innováció

 • A nevelési-oktatási intézmény pedagógiai tevékenysége, hatékonysága fejlesztésének azon módja, melyben meghatározók, hogy

 • 1. a fejlesztés szakmai bázisa elsősorban maga az intézmény, annak belső szellemi erőforrásait az intézmény pedagógusai képezik;

 • 2. a fejlesztés általában nem lépi át a hatályos tv.-iszabályozás kereteit, bevezetése, alkalmazása nem igényel különleges (jogi) engedélyezést;

 • 3. a fejlesztést általában csupán a közönséges folyamat-ellenőrzés kíséri, vele szemben nincsenek a tudományos kísérletre jellemző elvárások.

  (Trencsényi László)


Int zm nyi saj t innov ci a t mop 3 1 4 ben

Intézményi saját innováció a TÁMOP 3.1.4-ben

 • Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációja: a helyi igényekhez igazodva

  • egyéni fejlesztésre,

  • a nevelés, oktatás eredményességének fokozására,

  • az esélyegyenlőség kiteljesítésére

 • hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozása, azok gyakorlati megvalósítása. Pl.:

  • oktatási projektek,

  • fejlesztő programok,

  • átvezetés-tervek,

  • korszerű tanulásszervezési eljárások stb. kidolgozása,

  • önálló programok, módszerek létrehozása, alkalmazása


A saj t innov ci publik l si k telezetts ge

A saját innováció publikálási kötelezettsége

 • Pályázati útmutató C1.1.1. (5. bekezdés)

  „A kidolgozott tartalmat, produktumot az iskola honlapján, bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen közzé kell tenni, és a fejlesztési dokumentációt (pl. a projekt leírása, tanmenet, óravázlatok, kép- és hanganyag, linkgyűjtemény, értékelési eszközök, kipróbálás tapasztalatai, stb.) ingyenes közzététel céljából az Educatio Kht. (TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt kedvezményezettje) rendelkezésére kell bocsátani.”


Mi legyen a saj t int zm nyi innov ci

Mi legyen a saját intézményi innováció?

XIX. SZÁMÚ MELLÉKLET

A TÁMOP-3.1.4./08/2. PÁLYÁZATI KIÍRÁSHOZ

SZAKMAI SEGÉDLET ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓK TERVEZÉSÉHEZ


Szakmai ir nymutat sok az n ll int zm nyi innov ci tematik j hoz illetve megval s t s hoz

Szakmai iránymutatások az önálló intézményi innováció tematikájához, illetve megvalósításához

Óvoda

Például:

 • A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek

 • A gyermekek fejlődésének nyomon követési rendszere a HOP- hoz igazodva

 • Óvoda-szülő kapcsolattartását segítő projektek, a megvalósulást segítő eszközök

 • A sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésére kidolgozott projektek, tervek

 • A sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai fejlesztésére irányuló fejlesztési tervek, játékgyűjtemények


Iskola

Iskola

Például:

 • Az angol nyelv tanulásának lehetőségét, minőségét és hozzáférésének javítását célzó fejlesztések

 • A pedagógiai program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek

 • Sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedését segítő program

 • Életpálya-építési programok, fejlesztések

 • Egyéni felzárkóztató, tehetségfejlesztő programok

 • Korszerű info-kommunikációs technológiai eszközök használata


Koll gium

Kollégium

Például:

 • Az iskola–kollégium együttműködések a tanulói fejlesztések érdekében

 • Tanulói felzárkóztató programok tervezése, bevezetése

 • Esélyegyenlőségi programok bevezetése a hátrányok csökkentése céljából

 • Múzeumpedagógiai programok megszervezése

 • Közművelődési, kulturális intézményekkel való együttműködési programok

 • A család és az iskola-kollégium jobb együttműködését célzó tevékenységek


Az innov ci elsz molhat s ga

Az innováció elszámolhatósága

 • Munkaidő-nyilvántartás/munkanapló vezetése

  (a ráfordított órák nyomon követhetősége)

 • Közzététel az interneten

  • Saját weblap

  • Educatio (A véglegesített adattartalom kinyomtatott és aláírt adatlapját az innováció tulajdonosa megőrzi.)

 • A honorárium 10 e FT+járulék/óra (intézménytípustól ill. tanulócsoportok számától függően differenciált)


Az innov ci elsz molhat s ga1

Az innováció elszámolhatósága

Költségvetési specifikáció 3. II. c pontja szerint

Többletmunka feladatellátási helyenként:

 • Óvoda esetében: legfeljebb 40 óra

 • Iskola 8 tanulócsoportig (kollégium, AMI): 60 óra

 • Iskola 9 tanulócsoporttól: max. 120 óra

  Honoráriumban csak a fejlesztésben érintett pedagógus részesülhet!

  ● határozott időre szóló megbízási szerződés alapján

  ● célfeladat kitűzésével (feladat meghatározás)


Saj t innov ci felt lt se a http kosar educatio hu fel letre

Saját innováció feltöltése a http://kosar.educatio.hu felületre


Ltal nos inform ci k a felt lt sr l

Általános információk a feltöltésről

 • Adatbázis funkciói:

  • A szolgáltatói kosár közzétételi felületet biztosít az intézményi saját innovációknak.

  • Az érdeklődő intézmények számára keresési lehetőséget biztosít saját fejlesztések tervezéséhez.

   • területi,

   • intézménytípus,

   • tematikus

 • A Szolgáltatói kosár felületén megjelenő saját innovációkat az Educatio Kft. ellenőrzés és minőségbiztosítás nélkül teszi közzé.


Saj t innov ci felt lt si fel lete

Saját innováció feltöltési felülete


Az innov ci s fel let formai elemei az educatio honlapj n

Az innovációs felület formai elemei az Educatio honlapján

 • Fenntartó adatai

 • Intézményi adatok

 • A kapcsolattartó elérhetősége

 • Innováció jellemzői

 • Információk az innovációt hasznosítók számára


Az innov ci s fel let tartalmi elemei az educatio honlapj n i

Az innovációs felület tartalmi elemei az Educatio honlapján I.

 • Innováció jellemzői:

  • Az innováció címe

  • Az innováció tömör tartalmi leírása

  • Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették

  • Az innováció újdonságértéke az intézmény életében (max. 500 karakter)

  • A humánerőforrás (max. 500 karakter)

  • A fejlesztés alapdokumentumainak feltöltése: pl. projektterv, tanmenet, témahét, stb.

  • Az innováció egyéb dokumentumainak feltöltési lehetősége

   • Az elfogadott fájl formátumok: gif, jpg, png, pdf, xls, doc, rtf, avi.

   • Max. 2 MB/állomány


Az innov ci s fel let tartalmi elemei az educatio honlapj n ii

Az innovációs felület tartalmi elemei az Educatio honlapján II.

 • Információk az innovációt hasznosítók számára

  • Az innováció típusa

  • Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható

  • Az innováció megvalósításához szükséges időkeret

  • Egyéb megjegyzések (kitöltése nem kötelező, max. 500 karakter)


Krauszn simon n ra j gyakorlatok disszemin ci j rt felel s region lis munkat rs

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ma is működnek a magyar iskolákban olyan megbecsült műhelyek és olyan kiváló pedagógus egyéniségek, akik egy nagyon nehéz helyzetben is nap mint nap csodákat tesznek.”

(Szárny és teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009)


Krauszn simon n ra j gyakorlatok disszemin ci j rt felel s region lis munkat rs

Köszönöm

a megtisztelő figyelmet!

Krauszné Simon Nóra

nora.krauszne@bmtk.hu

06-20-230-468


 • Login