Κεφάλαιο
Download
1 / 38

Κεφάλαιο 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Κεφάλαιο 5. Ορισμός Βάσεων Δεδομένων με SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων ( QBE). SQL Data Definition. H Γλώσσα Ορισμού (DDL) της SQL χρησιμοποιείται για CREATE, DROP και ALTER τις περιγραφές των Σχέσεων στη Βάση Δεδομένων CREATE TABLE DEPARTMENT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Κεφάλαιο 5' - stefan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Κεφάλαιο 5

Ορισμός Βάσεων Δεδομένων με SQL DDL

- Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE)


Sql data definition
SQL Data Definition

 • H Γλώσσα Ορισμού (DDL) της SQL χρησιμοποιείται γιαCREATE, DROPκαιALTERτις περιγραφές των Σχέσεων στη Βάση Δεδομένων

  CREATE TABLE DEPARTMENT

  ( DNumber integer keymember 0 not null,

  DName varchar(12) keymember 1 not null,

  MgrSSN char(9) references EMPLOYEE.SSN,

  MgrSD char(9) );

 • Σε μερικά (παλαιότερα) SQL συστήματα, δεν υπάρχει υποστήριξη γιαREFERENCES (foreign key) και KEYMEMBER (key)


Sql ddl
SQL DDL - συνέχεια

 • Η εντολή:

  DROP TABLE DEPENDENT

  διαγράφειτον πλήρη πίνακα DEPENDENT και τον ορισμό του (δεν είναι δυνατή πλέον η χρήση του για ενημερώσεις, κλπ.)

 • Η εντολή:

  ALTER TABLE EMPLOYEE ADD JOB VARCHAR(15)

  προσθέτειένα νέο γνώρισμα, με όνομα JOB, στη Σχέση EMPLOYEE

  • Όλες οι τιμές για το JOB στην αρχή θα είναι NULL

  • Αργότερα μπορεί να αλλάξουν με την εντολή UPDATE.


Δημιουργία Ευρετηρίων στην SQL

 • Στις περισσότερες περιπτώσεις μια Σχέση Βάσης αντιστοιχεί σε αποθηκευμένο αρχείο

 • Η εντολήCREATE INDEXχρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ευρετηρίου (index)που έχει ονομασία (index name)

  CREATE INDEX LN_INDEX on EMPLOYEE (Name);

 • Για τον προσδιορισμό ενός περιορισμούευρετηρίου κλειδιούστο γνώρισμα (γνωρίσματα) κλειδιού χρησιμοποιείται τοUNIQUE

  CREATE UNIQUE INDEX S_IND on EMPLOYEE (SSN);

 • Για τον προσδιορισμό ενός ευρετηρίου συστάδων (clustering index)χρησιμοποιείται τοCLUSTER

  CREATE INDEX D_IN on EMPLOYEE(DNumber) CLUSTER;

 • Στα περισσότερα DBMS, κάποια παραλλαγή τωνB+-treeχρησιμοποιείται για την υλοποίηση ευρετηρίων


Σχεσιακές Όψεις και SQL

 • Η αρχιτεκτονική 3-επιπέδων στα DBMS, έχει σαν αποτέλεσμαδιαφορετικοίχρήστες να βλέπουνδιαφορετικάεξωτερικά σχήματα (όψεις) - αυτό επιτυγχάνεται στο σχεσιακό μοντέλο με την έννοια τουVIEW

RELATIONAL

VIEWS

External

Schema 1

External

Schema 2

External

Schema N

.....

RELATIONAL

DATABASE

SCHEMA (RELATIONS)

Conceptual

Schema

Internal

Schema


Σχεσιακές Όψεις – Ορισμός (1)

 • Μια ΟΨΗ(VIEW) είναι μια Σχέση που ΔΕΝ είναι στοιχείο του Εννοιολογικού Σχήματος(οι Σχέσεις Βάσης)) αλλά είναι προσβάσιμη ως μια ιδεατή (virtual)σχέση

  • Ο χρήστης δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν μια Σχέση είναι Σχέση Βάσης ή είναι Όψη

  • Η Όψη ΔΕΝ αποθηκεύεται (materialized) στην Βάση Δεδομένων

  • Τα περιεχόμενα της Όψης προσδιορίζονται από τον (αποθηκευμένο) ορισμό της σαν μια συνάρτηση των περιεχομένων της

  • Μια Όψη ορίζεται σε Σχέσεις Βάσης ή σε άλλες Όψεις με κάποιο query

  • Πράξεις (queries, ενημερώσεις) σε Όψεις μεταφράζονται σε Πράξεις στις ορίζουσες (την Όψη) Σχέσεις Βάσης

  • ΔΕΝ υπάρχουν περιορισμοί στα Queries σε Όψεις

  • Ελάχιστες ενημερώσεις σε Όψεις επιτρέπονται

  • Μια Όψη αλλάζειδυναμικά με τη Βάση δεδομένων


Σχεσιακές Όψεις – Ορισμός (2)

CREATE VIEW table_name

[ ( view_column_list ) ]

AS query_expression

[ WITH CHECK OPTION ]

 • V1: Εργαζόμενοι σε Έργα

  CREATE VIEW PROJWORKER(EName, Address, Project)

  ASselect Name, Address, PName from EMPLOYEE, PROJECT, WORKS_ON where PROJECT.PNumber = WORKS_ON.PNumber and WORKS_ON.SSN=EMPLOYEE.SSN ;


Σχεσιακές Όψεις - Παραδείγματα

 • Όταν τοview_column_listλείπει, τα γνωρίσματα της ΟΨΗΣ κληρονομούνται από τα Γνωρίσματα της ορίζουσας Σχέσης

 • V2: Υπάλληλοι με υψηλούς μισθούς

  CREATE VIEW BIGSHARKS

  AS select *

  from EMPLOYEE

  where Salary > 50000 and BirthDate > 31.12.65;

  • Ο χρήστης δύναται να κάνει ερωτήσειςάμεσασε αυτή τη νέα Σχέσηπου λέγεται BIGSHARKS, και η οποία έχει ακριβώς τα ίδια Γνωρίσματα με τη Σχέση EMPLOYEE


Σχεσιακές Όψεις – Παραδείγματα (2)

 • Μια Όψη είναι δυνατόν να έχει διαφορετικά γνωρίσματα (νέα) από το Εννοιολογικό Σχήμα

 • V3: Πληροφορίες για Τμήματα (μέσος μισθός, κλπ.)

  CREATE VIEW DEPTINFO (Name, NoOfEmpl, AvgSalary)

  ASselect DName, COUNT(*), AVG(Salary)

  from DEPARTMENT d, EMPLOYEE e

  where d.DNumber = e.DNumber

  group by DName ;


Σχεσιακές Όψεις – Παραδείγματα (3)

 • V4: Βρες τον αριθμό των υπαλλήλων και τον μέσο μισθό (παρουσίασε και το όνομα τμήματος)

  select *

  from DEPTINFO

  where Name = “research”

 • V5: Αύξησε κατά 1 τον αριθμό των Υπαλλήλων στο Τμήμα Έρευνας

  • Αυτή η ενημέρωση ΔΕΝ επιτρέπεται(Γιατί ?)


Σχεσιακές Όψεις - Εκτέλεση

 • Όπως ήδη ειπώθηκε, το σύστημα μεταφράζει προσβάσεις (ενημερώσεις) σε ΌψειςΣΕ προσβάσεις (ενημερώσεις) σεΣχέσεις Βάσης.ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΌ ?

  • ΧΑΖΗ Προσπάθεια 1: Δημιούργησε (Materialize)την Όψη (προσωρινός πίνακας) και εκτέλεσε το query σε αυτήν.

  • ΧΑΖΗ Προσπάθεια 2:Κράτα συνεχώς ενήμερη την Όψη -- δηλαδή, κράτησέ την δημιουργημένη (ονομάζεται, snapshot) καιόποτε σχετικές ενημερώσεις γίνονται στις Σχέσεις Βάσης, τότε πέρασε αυτές και στην Όψη.Εκτέλεσε το query στο snapshot.

  • ΣΩΣΤΗ Προσπάθεια:Άλλαξε το query αντικαθιστώντας την Όψη με το query σε Σχέσεις Βάσης που την ορίζει, καιεκτέλεσε το query σε αυτές τις Σχέσεις Βάσης.


Σχεσιακές Όψεις – Παραδείγματα Εκτέλεσης

 • Για παράδειγμα, το query στην Όψη BIGSHARKS:

  select Name, Address

  from BIGSHARKS

  where DNumber = 5

  Τροποποιείται ανάλογακαι το παρακάτω query εκτελείται:

  select Name, Address

  from EMPLOYEE

  where Salary > 50000 and BirthDate > 31.12.65

  and DNumber = 5


Σχεσιακές Όψεις - Ενημερώσεις Εκτέλεσης

 • Γενικά, υπάρχουν σοβαροί περιορισμοίστις ενημερώσεις

 • Μια ενημέρωση Όψηςείναιαναμφίβοληαν μια μοναδική ενημέρωσηστις Σχέσεις Βάσης μπορεί να εκπληρώσει το ζητούμενο αποτέλεσμα στην Όψη

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Μια όψη που ορίζεται σε μια (ακριβώς) Σχέση Βάσης είναι ενημερώσιμη αν τα γνωρίσματα της Όψης περιέχουν το Κύριο Κλειδί

  • Όψεις που ορίζονται σε πολλαπλές Όψεις είναι γενικά μη-ενημερώσιμες

  • Όψεις που περιέχουν Συναθροιστικές Συναρτήσεις είναι σίγουρα μη-ενημερώσιμες

 • Οι Ενημερώσεις των Όψεων παραμένουν ένα ενδιαφέρον ανοικτό ερευνητικό θέμα / πρόβλημα (π.χ., Data Warehouses)


Σχεσιακές Όψεις - Σχόλια Εκτέλεσης

 • To “WITH CHECK OPTION” χρησιμοποιείται σε ενημερώσιμες όψειςγια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των γραμμών που εξαφανίζονται(vanishing rows)

 • Για παράδειγμα, θεωρήστε την Όψη:

  CREATE VIEW V AS select * from R where A = “X”

  Έστω η ενημέρωση:

  UPDATE V set A = “Y”

  Η ενημέρωση θα προχωρήσει κανονικά, αλλά οι πλειάδες που ήταν πριν προσβάσιμες στην V θα εξαφανιστούν! (προφανώς, δεν θα ικανοποιούν πλέον την συνθήκη της WHERE-πρότασης)

 • Οι Όψεις χρησιμοποιούνται (επίσης) ως μηχανισμοί ασφάλειας και δικαιοδοσίας


Περιορισμοί Ακεραιότητας Εκτέλεσης

 • Το Σχεσιακό Μοντέλο υποστηρίζει 6 είδη περιορισμών ακεραιότητας:ΚΛΕΙΔΙ(KEY), ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ENTITY INTEGRITY), ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ(REFERENTIAL INTEGRITY.)ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ (DOMAIN), ΣΤΗΛΩΝ (COLUMN)και ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (USER-DEFINED)

 • Τα περισσότερα εμπορικά DBMSδεν υποστηρίζουνόλους τους περιορισμούς ακεραιότητας (υποστήριξη εδώ σημαίνει ότι αν μια ενημέρωση καταστρατηγεί έναν περιορισμότότε το DBMS δεν επιτρέπει την εκτέλεσή του)

 • Έχουμε ήδη μιλήσει για τον προσδιορισμό των έμφυτων στο μοντέλο περιορισμών, (κλειδί, ακεραιότητα οντότητας, αναφορική ακεραιότητα. Οι άλλοι 3 περιορισμοί προσδιορίζονται ρητά.

 • Μοντέρνα DBMS επιβάλουν όλο και περισσότερους δομικούς περιορισμούς, με καλό παράδειγμα την: Access της Microsoft.


Περιορισμοί στο Σχεσιακό Μοντέλο

 • Όταν υποστηρίζεται ένας περιορισμός ακεραιότητας, αρκετές ενέργειες πρέπει να γίνουναπό το DBMS. Αυτές είναι, ηδιαδοχική τροποποίηση (cascade delete)και η διαδοχική ενημέρωση (cascade update.)

 • Μερικά DBMSs υποστηρίζουνάμεσατα παραπάνω (Access)

 • Άλλα DBMSs απαιτούν από τον χρήστη να γράψειtriggers (διαδικασίες) για την υποστήριξη αυτών (SQL Server)

 • Περιορισμοί Στηλών και Πεδίωνυποστηρίζονται μερικώς (ενίοτε και απόstrong-typing ή άλλους ισχυρούς μηχανισμούς)

 • Περιορισμοί που ορίζονται από τον Χρήστηέχουν περιληφθεί σε νεώτερες εκδόσεις της τυποποίησης της SQL (SQL-92) με ASSERTIONS (ειδικοί κανόνες)


Assertions
Assertions -- ΜοντέλοΠαραδείγματα

 • Κάθε Υπάλληλος είναι είτε Άνδρας ή Γυναίκα

  ASSERT gender ON EMPLOYEE: Sex=“m” OR Sex=“f”

 • Οι Μισθοί πρέπει να ξεπερνούν το 1,000,000

  ASSERT salary_bound ON EMPLOYEE: Salary > 1000000

  Αν κάποιοςεπιχειρήσει την παρακάτω εισαγωγή:

  insert into EMPLOYEE (select Name=“tom”,.., Salary=1200000, …)

  η εισαγωγή ΑΛΛΑΖΕΙ εμπεδώνοντας τον κανόνα assert σε:

  insert into EMPLOYEE (select Name=“tom”,.., Salary=12000..

  where 1200000 > 1000000 )


Εμφύτευση της Μοντέλο SQL σε Γλώσσα Προγραμματισμού

 • Εντολές DML συχνάεμφυτεύονται σε προγράμματα γλώσσας προγραμματισμού (host)

 • Η εμφυτευμένη SQL εντολή διακρίνεται από εντολές της Γλώσσας Προγραμματισμού με ειδικό τρόπο, π.χ. με πρόθεμα

 • Υπάρχουν δυο τρόποι εμφύτευσης:

  1.- Επέκταση της Γλώσσας Προγραμματισμού (αλλαγή του Compiler)

  Ενδεικτικά, RIGEL, MODULA-R, Gemstone, Orion, κλπ.)

  Ονομάζονταιdatabase programming languages

  2.- Χρήση ενός προ-επεξεργαστή της Γλώσσας για τις εντολές DML

  Ο προ-επεξεργαστής αντικαθιστά τις εντολές DML με κλήσεις στην host γλώσσα, οι οποίεςeεκτελούνται


Εμφύτευση της SQL Μοντέλο

 • SQL εντολές καλούνται μέσα από ένα πρόγραμμα μιας host γλώσσας (π.χ., CήCOBOL)

  • Οι εντολές της SQL μπορούν να αναφέρονται σεhost μεταβλητές

  • Πρέπει να περιλαμβάνουν μια εντολή για σύνδεσμο με την σωστή βάση.

  • Οι SQL Σχέσειςείναι σύνολα εγγραφών, χωρίς προκαθορισμένο(a priori)όριο στον αριθμό των εγγραφών. Δεν υπάρχουν τέτοιες δομές στην C !

  • Για να αντιμετωπίσει αυτή την δυσκολία η SQL υποστηρίζει ένα μηχανισμό που λέγεται cursor


Cursors
Cursors Μοντέλο

 • Οι δυνατότητες που προσφέρονται για τον CURSOR είναι

  • Δηλώνεται για μια σχέση ή ένα query που είναι γεννήτορας μιας σχέσης.

  • Μπορεί να ανοίξει (open)έναν cursor, και διαδοχικά να φέρει(fetch)πλειάδες, μετά να μετακινήσει (move) τονcursor, μέχρις ότου όλες οι πλειάδες ανακληθούν

  • Μπορεί με τη χρήση τουORDER BYνα ελέγχει τη σειρά ανάκλησης των πλειάδων

   • Πεδία στην ORDER BY πρότασηπρέπει να παρουσιάζονται και στην SELECT πρόταση.

  • Μπορεί να διαγράφει / τροποποιεί πλειάδες που δείχνονται από τον cursor


Cursor
Ο ΜοντέλοCursor που παίρνει ονόματα ναυτικών που έχουν κρατήσει ένα κόκκινο σκάφος, σε αλφαβητική σειρά

 • DECLARE sinfo CURSOR FOR

  SELECT S.sname

  FROM Sailors S, Boats B, Reserves R

  WHERE S.sid=R.sid AND R.bid=B.bid AND B.color=‘red’

  ORDER BY S.sname;

  FETCH 5 IN sinfo;

 • Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί S.snameαπό το, ας πούμε, S.sidστηνORDER BY πρόταση! (Γιατί ?)


Sql c
Εμφύτευση της SQL σε C -- Παράδειγμα Μοντέλο

char SQLSTATE[6];

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION

char c_sname[20]; short c_minrating; float c_age;

EXEC SQL END DECLARE SECTION

c_minrating = random();

EXEC SQL DECLARE sinfo CURSOR FOR

SELECT S.sname, S.age FROM Sailors S

WHERE S.rating > :c_minrating

ORDER BY S.sname;

do {

EXEC SQL FETCH sinfo INTO :c_sname, :c_age;

printf(“%s is %d years old\n”, c_sname, c_age);

} while (SQLSTATE != ‘02000’);

EXEC SQL CLOSE sinfo;


API Μοντέλο Βάσης Δεδομένων: Εναλλακτικός της Εμφύτευσης τρόπος πρόσβασης

 • Αντί να αλλάζει ο compiler, προστίθεται μια βιβλιοθήκη με Κλήσεις στη Βάση Δεδομένων (API)

 • Application Programming Interface

  • Ειδικές Διαδικασίες / Αντικείμενα

  • Περνά τις SQL εντολές σαν character strings από τη γλώσσα και παρουσιάζει τα αποτελέσματα με φιλικό (για τη γλώσσα) τρόπο

  • ΤοODBCτης Microsoft έχει γίνει το C/C++ standard στα Windows

  • ΤοJDBC της SUN είναι το ανάλογο για τη Java

  • Ανεξάρτητα του DBMS

   • Ένας “οδηγός” παγιδεύει τις κλήσεις και τις μεταφράζεισε κώδικα για το DBMS

   • Η Βάση μπορεί να είναι στο Δίκτυο


Sql api java jdbc
SQL API Μοντέλοστη Java (JDBC)

Connection con = // connect

DriverManager.getConnection(url, ”login", ”pass");

Statement stmt = con.createStatement(); // set up stmt

String query = "SELECT COF_NAME, PRICE FROM COFFEES";

ResultSet rs = stmt.executeQuery(query);

try { // handle exceptions

// loop through result tuples

while (rs.next()) {

String s = rs.getString("COF_NAME");

Float n = rs.getFloat("PRICE");

System.out.println(s + " " + n);

}

} catch(SQLException ex) {

System.out.println(ex.getMessage ()

+ ex.getSQLState () + ex.getErrorCode ());

}


Disadvantages of having host programming languages
Disadvantages of having Host Programming Languages Μοντέλο

 • Mixing Procedural and Declarative languages(the famouslanguage mismatchproblem)

 • Differentpre-processors are required fordifferentlanguages

 • Relations are not treated as 1st class objects in the language (e.g., cannot pass a relation as a parameter to a procedure)

 • The host languagemay not support required constructs (e.g., FORTRAN does not support records)

 • The alternative, that isdatabase programming languagesare gaining ground, especially in object-oriented DBMSs


Shortcomings of sql
Shortcomings of SQL Μοντέλο

 • Η SQL δεν υποστηρίζειstrong typing, inheritance, etc.

 • Οι SQL πίνακες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙΣΧΕΣΕΙΣ (επιτρέπουν διπλές πλειάδες)

 • Οι SQL πίνακες δεν εμφωλιάζονται(δεν αποτελούν τιμές για άλλους πίνακες)

 • Η SQL δεν υποστηρίζει πολλές πράξεις, όπως: generalized restriction, division, forall

 • Η SQL δεν υποστηρίζει 3-V logic (Λογική 3 τιμών αληθείας)

 • Η SQL δεν υποστηρίζει μεταβατικούς περιορισμούς

 • Η SQL δεν υποστηρίζει συναρτησιακές εξαρτήσεις (functional dependencies)

 • Η SQL δεν υποστηρίζει περιορισμούς ακεραιότητας σε Όψεις

  ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ, η SQL είναι η STANDARD ΓΛΩΣΣΑ


Query by example qbe
Query-by-Example (QBE) Μοντέλο

 • Μια Γλώσσα για ερωταποκρίσεις που αναπτύχθηκε στην IBM (από τον Moshe Zloof) και παρουσιάζεται σε ένα προϊόν (QMF) (που είναι εναλλακτικός τρόπος διεπαφής για το DB2)

 • Ευκολότερη από την SQL για τονμέσο χρήστη

  (ΟΠΤΙΚΗκαιΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ)

 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ: Το Σύστημα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να δει το περίγραμμα τωνΣχέσεων στη Βάσηκαι ο Χρήστης συμπληρώνει τους πίνακες δίνοντας παραδείγματα για το πώς θέλει να είναι η απάντηση

 • QBE1: Βρες τα ονόματα των Υπαλλήλων στο Τμήμα 4

  EMPLOYEE


QBE ΜοντέλοΣΥΝΟΨΗ

 • Οι Αρχές της Γλώσσας

  • Ο χρήστηςδεν απαιτείταινα θυμάταιτα ονόματα των γνωρισμάτων και των σχέσεων

  • Στην διατύπωση της ερωταπόκρισης, δεν απαιτείται να τηρούνται ανελαστικοί κανόνες

  • Στηρίζεται στον σχεσιακό λογισμό πλειάδων(μεταβλητές είναι οι στήλες)

  • Σχεσιακά πλήρηςδιατύπωση, και κάτι παραπάνω, μια και εκφράζεται και transitiveclosure

 • Πως Λειτουργεί

  • Σύμβολαμε “_” να προηγείται, είναιΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

  • Σύμβολαχωρίς “_” να προηγείταιείναι ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ(υποδηλώνουν μια συνθήκηγια επιλογή - equalityselection-condition)

  • Το πρόσημο “P.” χρησιμοποιείται για να υποδειχθεί ποια γνωρίσματα θατυπωθούν (υποδηλώνει μια προβολή - projection)


QBE ΜοντέλοΣύνοψη – Η διαδικασία

 • Διαδικασία ερωταπόκρισης

  • Πρώτα, ο χρήστηςδιαλέγει τις σχέσεις (πίνακες) που χρειάζεται για το query

  • Παρουσιάζονται τα περιγράμματατων πινάκων που διαλέχτηκαν

  • Ο χρήστης «πηγαίνει» στις κατάλληλες στήλες(με ειδικά πλήκτρα)

  • Τιμές-παραδείγματα(μεταβλητές), σταθερές, κλπ., δακτυλογραφούνται

  • Άλλοι συγκριτικοί τελεστές(πέραν της ισότητας – που είναι αυτόματη για σταθερές τιμές)πρέπει να δακτυλογραφηθούν(όπως, >, <,κλπ.)

  • πιοπολύπλοκες συνθήκεςμπαίνουν σε ένακουτί-συνθηκών (condition box)

  • Συνθήκες στην ίδια σειράυποδηλώνουν το Boolean AND

  • Συνθήκες σε διαφορετικές σειρέςυποδηλώνουν το Boolean OR

  • Η άρνηση (negation - Boolean NOT) προσδιορίζεται με το σύμβολο “ Ø“

  • Οι Συνενώσεις (JOINS)εκφράζονται με τη χρήσηκοινών παραδειγματικών τιμών σε πολλαπλούς πίνακες


Qbe 1
QBE – ΜοντέλοΠαραδείγματα (1)

 • QBE2: Βρες τα ονόματα των Υπαλλήλων που εργάζονται σε ένα Τμήμα που έχει μάνατζερ διαφορετικό από αυτόν με αριθμό 3334

EMPLOYEE

DEPARTMENT


Qbe 2
QBE – ΜοντέλοΠαραδείγματα (2)

 • QBE3: Βρες τα ονόματα των Υπαλλήλων που έχουν μισθό μεγαλύτερο των 300,000 και εργάζονται στο Τμήμα 5

 • QBE4: Βρες τα ονόματα των Υπαλλήλων που έχουν μισθό μεγαλύτερο των 300,000 ή εργάζονται στο Τμήμα 5


Qbe 3
QBE – ΜοντέλοΠαραδείγματα (3)

 • QBE5: Βρες ονόματα και διευθύνσεις Υπαλλήλων του Τμήματος 4 που κερδίζουν περισσότερα από κάποιον που εργάζεται στο Τμήμα 5

EMPLOYEE

CONDITION BOX

__10 > __20


Qbe 4
QBE – ΜοντέλοΠαραδείγματα (4)

 • QBE6: Βρες τα ονόματα των Υπαλλήλων που έχουν μισθό μεγαλύτερο από τον μισθό του μάνατζερ του Τμήματός των

EMPLOYEE

DEPARTMENT

CONDITION BOX

__10>__15


Qbe 5
QBE – ΜοντέλοΠαραδείγματα (5)

 • QBE7: Βρες όλους τους Εξαρτώμενους για Υπαλλήλους που έχουν ένα Εξαρτώμενο γεννηθέντα το 1972 ενώ δεν έχουν κανένα Εξαρτώμενο που γεννήθηκε μετά το 1975

DEPENDENT

P.

Ø


Qbe 6
QBE – ΜοντέλοΠαραδείγματα (6)

 • QBE8: Βρες το άθροισμα των μισθών όλων τον Υπαλλήλων

  EMPLOYEE

 • QBE9: Εισαγωγή ενός νέου Υπαλλήλου

  EMPLOYEE

I.


Qbe 7
QBE – ΜοντέλοΠαραδείγματα (7)

 • QBE10: Δώσε αύξηση μισθού 15% για όλους τους Υπαλλήλους του Τμήματος 5

EMPLOYEE

U.


Ms access
Μια ματιά στην Μοντέλο MS Access


Κλείνοντας Μοντέλο

 • Η QBE είναι μια κομψή και φιλική προς το χρήστη γλώσσα που βασίζεται στο σχεσιακό λογισμό πεδίου

 • Είναι ιδιαίτερα εκφραστική (σχεσιακά πλήρης, αν και οι ενημερώσεις ληφθούν υπόψη).

 • Απλές ερωταποκρίσεις είναι εξαιρετικά εύκολο να εκφραστούν στην QBE, με ένα ελάχιστο συντακτικό που πρέπει κανείς να θυμάται

 • Η QBE Έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις γραφικές διευκολύνσεις για queries που σήμερα προσφέρονται σε πολλά προϊόντα, περιλαμβανομένης και της Microsoft Access.


ad