Bedre og billigere boliger hva skal til
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Bedre og billigere boliger – Hva skal til ? PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bedre og billigere boliger – Hva skal til ?. Innlegg på Erfaringskonferansen Universell utforming – Med flat pedal mot 2025 i Stavanger 18. april 2013 v/ Magnus Helland i ByBo AS. For å komme dit man vil må man vite hvor man er. Gode boliger / Bedre boliger.

Download Presentation

Bedre og billigere boliger – Hva skal til ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bedre og billigere boliger –Hva skal til ?

Innlegg på Erfaringskonferansen

Universell utforming – Med flat pedal mot 2025

i Stavanger 18. april 2013

v/ Magnus Helland i ByBo AS


For å komme dit man vil må man vite hvor man er


Gode boliger / Bedre boliger

Hvem definerer - myndighetene eller boligkjøperne?

Boligkjøperne prioriterer;

 • Lokalisering (sted / bydel)

 • Beliggenhet (utsikt / solforhold m.m.)

 • Tiltalende boligområde og bygninger

 • Funksjonalitet og aktuell størrelse

  Myndighetskrav til bygninger, UU og energistandard har lav prioritet hos boligkjøperne.


Billigere boliger

 • Nye boliger prises til det utbyggerne tror det er mulig å selge for

 • Dersom kostnadene blir høye i forhold til antatt salgspris ”legges prosjektene på vent ” til mangel på boliger fører til økt pris eller at lavere aktivitet i byggebransjen fører til lavere byggekostnader.


Markedsubalanse

Pris: Kr. 3.500.000,-

Pris: Kr. 800.000


Langvarig prisstigning drevet av;

 • Høy sysselsetting

 • Trygge arbeidsplasser

 • Økt lønnsnivå

 • Lav rente

 • Tro på fremtiden / trygghet for fremtiden

 • Tro på verdistigning for boliger

 • Sterk befolkningsvekst i byene

 • Lite boligbygging i forhold til behov

 • Selgers marked (ofte begrenset konkurranse med hensyn til lokalisering og tid)


Prisstigningen større enn kostnaden for økt standard ofte begrenset til;

 • Parkett på alle gulv pluss økt utrustning av kjøkken og bad

 • Flere el-punkter

 • Bedre energistandard inkl. balansert ventilasjon

 • Bedre løsninger for UU

 • Bedre brannsikring (sprinkling)

 • Vannbåren varme


Kostnadsdrivere

 • Lav tilgang og stor prisvekst på byggeklare tomter der etterspørselen er stor

  • Lang og uforutsigbar behandling av reguleringsplaner, innsigelser og klagebehandling

  • Detaljkrav i reguleringsplanene hindrer gode løsninger ved senere planlegging og bygging

 • Økt bruk av rekkefølgekrav


Kostnadsdrivere

 • Forskriftskrav med begrenset nytteverdi

 • Lite nyskaping med hensyn til kostnadseffektive byggemetoder og bygningsløsninger

 • Negativ produktivitetsutvikling i byggebransjen

 • Høy aktivitet i byggebransjen – entreprenørene ikke sultne nok


Billigere Boliger – Hva skal til

 • Bygge nok boliger der de etterspørres til å skape ”kjøpers marked” – da vil boligprisen i større grad bli styrt av kostnadene

 • Markedsubalanse må løses ved bl.a.;

  • Bygge nok boliger i forhold til behov (i 2011 ble det i Oslo bygget 1 ny bolig for hver 10 nye innbyggere)

  • Lokalisering og boligtyper må tilpasses behov og etterspørsel

  • Økt bygging av studentboliger vil frigi boliger til andre og dempe prispresset

 • Tiltak for å dempe kostnadsdriverne

 • Lavt prisede boliger kjøpes ofte opp av investorer / spekulanter for videresalg


Ønsket / bærekraftig utvikling

 • Prisveksten strupes og drives tilbake ved økt tilgang på attraktive boliger der folk vil bo

 • Flere skal bo sentralt uten behov for bil.

 • Større krav til god kollektivtransport for nye boliger utenfor sentrum


Ønsket / bærekraftig utvikling

 • Økt fokus på kvaliteter for boligområde (trivsel, trygghet, gode møteplasser, servicetilbud og god kollektivtransport)

 • Nytenkning i boligutforming - boliger tilpasset endret behov (50% av boligene i Oslo beboes av kun 1 person). Flere mindre boliger med multifunksjonelle arealer.


Ønsket / bærekraftig utvikling

 • Økte forskriftskrav til;

  • Energieffektivitet og klimagunstige løsninger

  • UU og trygghetsboliger (Smarthusløsninger). Flere skal bo hjemme og ikke på sykehjem

 • Økt konkurranse vil føre til bedre helhetsløsninger som inkluderer;

  • God arkitektur

  • Nye boligløsninger med god funksjonalitet og høy arealeffektivitet

  • Bedre utearealer og møteplasser

 • Kombinasjon av nye forskriftskrav og økt konkurranse vil føre til bedre sikkerhet for riktig kvalitet og reduksjon i byggefeil.


Hvordan skaffe bedre og billigere boliger

Hvem kan bidra;

 • Kommunen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Staten

 • Husbanken

 • Boligutviklere, -utbyggere og entreprenører


Kommunen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Staten bør;

 • Frembringe langsiktige regionale og lokale planer for lokalisering av nye boliger (fortetting og bruk av nye arealer).

 • Bygge infrastruktur og frembringe nok godkjente reguleringsplaner for økt bygging av boliger der folk ønsker å bo.

  Ved dette legges grunnlaget for økt boligproduksjon som vil skape ”kjøpers marked” og økt konkurranse som driver utviklere, utbyggere og byggebransjen til å bli bedre.


Kommunen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Staten bør;

 • Ha mindre krav til detaljbinding i reguleringsplaner. Dette vil gi handlingsrom for bedre praktiske og kostnadseffektive løsninger ved etterfølgende planlegging.

 • Forenkle og redusere behandlingstidene for planer, innsigelser og klager.

 • Betale selv for offentlige oppgaver

  • Vise måtehold med å kreve at boligkjøperne skal betale for off. oppgaver (rekkefølgebest., veier, veikryss, arkeologiske utgravninger m.m.).

 • Gi mer handlingsrom for kostnadseffektiv boligproduksjon (arealutnyttelse, tekniske løsninger, korte transportveier til massedeponi m.m.).


Kommunen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Staten bør;

 • Øke treffsikkerheten ved bruk av konjunkturtiltak (ikke fyre når det er varmt)


Husbanken bør;

 • Fremme kunnskap for ønsket boligutvikling

  • Skrive fagartikler i aviser og tidsskrifter

  • Engasjere ”faglig tunge” personer til å uttale seg

  • Frembringe og formidle kunnskap om gode område- og boligkvaliteter og hva som skaper trivsel

 • Motivere til økt kompetanse

  • Arrangere kurs og konferanser

  • Økonomisk støtte til opplæring innen bl.a. områdeutvikling, universell utforming og fremtidsrettede energiløsninger og ”trygghetsboliger” m.m.

 • Gi økonomisk støtte

  • Til god områdeutvikling

  • Til pilotprosjekter som kan vise vei til en ønsket utvikling

  • Til grupper med spesielle behov og/eller svak økonomi

 • Tilby forutsigbar og konkurransedyktig finansiering


Boligutviklere og utbyggere bør;

 • Utvikle og bygge nok boliger som etterspørres (”skape kjøpers marked”)

  • Stor konkurranse om boligkjøpere vil være en sterk driver for forbedringer i alle ledd i verdiskapningskjeden.

  • Tomtepriser vil bli dempet

  • Boligprisene vil bli styrt av kostnadene


Verdiskapningskjede for boligutviklere og – utbyggere


Boligutviklere og utbyggere bør;

Øke fokus på å oppnå forbedringer i alle ledd av verdiskapningskjeden

 • Øke kunnskap og engasjement knyttet til fortetning og transformasjon

 • Ta mindre risiko ved inngåelse av utbyggingsavtale og ved tomtekjøp

 • Vise måtehold ved tomteprising


Boligutviklere og utbyggere bør;

 • Øke kompetanse og kreativitet knyttet til fortetting og transformasjon

 • God og kostnadseffektiv arealdisponering

 • God massebalanse og lavt omfag av masseflytt

 • Attraktive og funksjonelle uteområder

 • Øke kompetanse og kreativitet m.h.t. å frembringe boliger som tilfredsstiller endrede behov

 • Gunstig forhold mellom bygningsareal og nytteareal

 • Energi- og kostnadseffektive bebyggelse både ved bygning og drift

Øke fokus på å oppnå forbedringer i alle ledd av verdiskapningskjeden


Boligutviklere og utbyggere bør;

 • Funksjonell, kompetent og kostnadseffektiv organisering

 • Entrepriseoppdeling for optimal priskonkurranse

 • Gode rutiner for kontroll av fremdrift, kostnader og kvalitet

 • Initiere og pådrive forbedringer av byggeprosessen

Øke fokus på å oppnå forbedringer i alle ledd av verdiskapningskjeden


God kunnskap, grundig planlegging, god opplæring og god oppfølging gir gode resultater

Løvåshagen Borettslag

 • Sparte kostnader knyttet til feil og mangler dekket langt på vei ekstrakostnadene for passivhusstandard

 • Alle kritiske detaljer må være løst før utførelse

 • Aktiv ledelse i byggeprosessen er meget viktig

  • Kontroll av at utførende operatør har nok relevant kunnskap

  • Kontroll og veiledning under utførelse


Boligutviklere og utbyggere bør;

 • Skaffe kunnskap om boligkjøpernes behov og preferanser

 • Riktige og fullstendige salgsopplysninger

 • Unngå bruk av prisdrivende salgsprovisjon

 • Gode systemer og rutiner for garantioppfølging og kundepleie

 • Øke fokus på å oppnå forbedringer i alle ledd av verdiskapningskjeden


Bedre og Billigere Boliger – 3B

Oppsummering

 • Ingen enkle ”lure og raske” løsninger

 • Det er et stort potensial for 3B som kan utløses ved riktig strategi, økt kunnskap og grundig arbeid innenfor alle ledd i verdiskapningskjeden.

 • Prisveksten stoppes og prisene kan drives tilbake ved å skape kjøpers marked – overskudd av boliger som etterspørres.

 • Økt konkurranse om boligkundene vil være en sterk driver for forbedringer i alle ledd i verdiskapningskjeden.

 • ”Kjøpers marked” vil gi større sammenheng mellom kostnadene for boligene og boligprisene.

 • Høye boligpriser kan føre til usolgte boliger og boligbehovet forblir uløst


Bedre og Billigere Boliger – 3B

 • Kommunen, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Staten og Husbanken kan og må bidra.

 • Utbyggere må bruke kunnskap og kapasitet på forbedringer i alle ledd i verdikjeden istedenfor å få lov til å bygge

 • Det trengs en boligkommisjon for å belyse uønskede kostnadsdrivere og for å skape vilje til endringer og tiltak.


 • Login