Karangan Respon Terbuka - PowerPoint PPT Presentation

Karangan respon terbuka
Download
1 / 13

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Karangan Respon Terbuka. Strategi. Mengenal pasti soalan: T (Tema) K (kata Kunci) F (Format) Contoh: Tulis sebuah rencana tentang faktor-faktor yang menarik kehadiran pelancong ke negara kita untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Tulis rencana tersebut selengkapnya.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Karangan Respon Terbuka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Karangan respon terbuka

Karangan Respon Terbuka


Strategi

Strategi

 • Mengenal pasti soalan:

 • T (Tema)

 • K (kata Kunci)

 • F (Format)

 • Contoh: Tulis sebuah rencana tentang faktor-faktor yang menarik kehadiran pelancong ke negara kita untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Tulis rencana tersebut selengkapnya.


Karangan respon terbuka

2. Rangka karangan

 • Pengenalan

 • Ayat Rangsangan (AR) : Ayat yang berkaitan dengan tema

 • Ayat arahan (AA): Ayat yang menjawab soalan / kata kunci karangan


Faktor faktor yang menarik kehadiran pelancong ke negara kita

Faktor-faktor yang menarik kehadiran pelancong ke negara kita.

 • Akhir-akhir ini, Malaysia menjadi tumpuan pelancong seluruh dunia (AR). Hal ini menyebabkan sektor pelancongan memberi sumbangan yang besar kepada pendapatan negara (AR). Selain itu, industri pelancongan telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan (AA). Sebenarnya terdapat banyak faktor yang menarik pelancong melancong ke negara kita.


Karangan respon terbuka

 • Perengan isi

 • Ayat Judul (AJ): Ayat yang mengandungi kata kunci jawapan – untuk menjawab persoalan.

 • Ayat Huraian (AH): Huraian lanjut isi utama – untuk memberikan penjelasan tentang perkara yang diperkatakan/ menyokong isi utama

 • Ayat Contoh (AC): Ayat yang mengandungi bukti atau contoh – untuk memperkuat hujah.

 • Ayat Penegas (AP) :Ayat yang memberi penegasan terhadap isi dan huraian


Karangan respon terbuka

 • Salah satu sebab pelancong datang ke negara kita ialah negara kita memiliki pantai yang cantik dan bersih (AJ). Kebanyakkan pantai di negara kita sesuai untuk ahli keluarga bersiar-siar dan beriadah (AH). Contohnya, Pantai Langkawi di Kedah (AC). Dengan adanya pantai yang bersih seperti ini, pelancong akan datang ke negara kita untuk bersantai bersama ahli keluarga (AP).


Karangan respon terbuka

 • Penutup

 • Ayat kesimpulan (AK)

 • Ayat cadangan (AC)

 • Ayat pendapat

 • Ayat penilaian

 • Ayat harapan

 • Ayat penutup


Karangan respon terbuka

 • Kesimpulannya, sektor pelancongan di negara kita mempunyai masa depan yang cerah untuk dimajukan kerana negara kita mempunyai pelbagai kelebihan (AK). Oleh itu, kita mesti mempergunakan segala kelebihan yang ada untuk menarik kehadiran pelancong ke negara kita (AC).


Format karangan perbincangan

Format Karangan Perbincangan

 • Pengenalan

 • Isi 1

 • Isi 2

 • Isi 3

 • Isi 4

 • Penutup


Latihan

Latihan

 • Semangat kejiranan semakin kurang diamalkan dalam masyarakat masa kini. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan semangat kejiranan semakin kurang diamalkan. Panjang karangan anda hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.


Pengenalan

Pengenalan

 • Jiranialahorang yang paling dekatdengankita – walaupunmempunyaisaudara, namunjiranmerupakanorang yang bersebelahandenganrumahkita.

 • Jiranamatpentingdalamkehidupankita– jiranakanmembantusekiranyakitamemerlukanbantuan

 • Terdapatbeberapafaktor yang memyebabkansemangatkejiranansemakinkurang.


Isi isi penting

Isi-isipenting

1-Semangatkejiranansemakinlunturkeranamasing-masingsibukdengankerja – pergipadawaktupagi, balikwaktumalam – tidakmengenalijirankita.

2-Aktivitidikawasanperumahankurangdijalankan – dikampung, adaaktivitigotongroyong – hubungansemakinerat – dibandartidakada – adapihaktertentu yang akanmenjalankankerja-kerjapembersihan.

3-kedudukanrumah yang berpagartinggi – berkawandenganmereka yang setarafsahaja – semakinhilangsemangatkejiranan


Karangan respon terbuka

4-Masa perayaandisambutdikampung --- contohnyatahunbarucinadanhariraya --- semuaahlikeluargapulangdanmerayakannyadikampung –- tidakamalataumengadakanrumahterbuka --- hubungansemakinrenggang.

Penutup

Perluditerapkanterutamakepadagenerasimuda ---amalanbertegursapadantolongmenolongtidakharusdiabaikan --- kehidupansemakinharmoni --- ibaratcogankata ‘ jiransepakatmembawaberkat’.


 • Login