Slovotvorn motiv cia ii
Download
1 / 21

Slovotvorná motivácia II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Slovotvorná motivácia II. Prednáška č. 6 Martin Ološtiak. Základ a formant. DOM motivant DOM-ČEK motivát DOM-: slovotvorný základ -ČEK: slovotvorný formant. Slovotvorný základ. tá časť motivátu, ktorá je totožná alebo súvzťažná s lexikálnou časťou motivantu CHLAP-0 ŽEN-A

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Slovotvorná motivácia II.' - starbuck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slovotvorn motiv cia ii

Slovotvorná motivácia II.

Prednáška č. 6

Martin Ološtiak


Z klad a formant
Základ a formant

DOMmotivant

DOM-ČEKmotivát

 • DOM-: slovotvorný základ

 • -ČEK: slovotvorný formant


Slovotvorn z klad
Slovotvorný základ

 • tá časť motivátu, ktorá je totožná alebo súvzťažná s lexikálnou časťou motivantu

  CHLAP-0 ŽEN-A

  CHLAP-SKÝ ŽEN-SKÝ

  alebo s celým motivantom

  ČLOVEK PÍSAŤ

  NAD-ČLOVEK PRE-PÍSAŤ


Typy sz
Typy SZ

 • podľa SD príslušnosti motivantu

  základ motivát % zastúpenie

  FU SKMS

  slovesný deverbatívum 45 26

  substantívny desubstantívum 40 45

  adjektívny deadjektívum 10 25

  adverbiálny deadverbium 2,5 1


Typy sz1
Typy SZ

 • podľa SD príslušnosti motivantu

  základ motivát

  numerálnydenumerálium

  pronominálnydepronominálium

  interjekcionálny deinterjekcionálium

  partikulovýdepartikulatívum


Varianty sz
Varianty SZ

 • viaceré formálne podoby jedného SZ

 • fonologicky podmienené:

  vlk -> vlč-í, vĺč-a

  písať -> pis-ár, pís-ací

 • morfologicky podmienené:

  siať -> sia-ty, sej-ba


Sf a deriva n postupy
SF a derivačné postupy

 • školiť -> pre-školiť

 • hrdina -> anti-hrdina

 • šťastný -> ne-šťastný

 • prefix – prefixácia


Sf a deriva n postupy1
SF a derivačné postupy

 • kniha -> knih-ár

 • rýľ -> rýľ-ovať

 • škola -> škol-ský

 • sufix – sufixácia


Sf a deriva n postupy2
SF a derivačné postupy

 • list -> líst-ie(líst-ia, líst-iu, o líst-í, líst-ím...)

 • loviť -> lov-R(lov-0, lov-u, lov-e, lov-om...)

 • dosoliť -> dosáľ-ať(dosol-ímvz. dosáľ-am...)

 • súbor gramatických morfém (transflex) – transflexia


Sufix cia vz transflexia
Sufixácia vz. transflexia

 • list-ový – líst-ie

 • lov-ec – lov-R

 • sufixácia – formant je tvorený okrem gramatickej časti aj derivačnou morfémou

  • list-ový (ov+ý)

 • transflexia – formant je tvorený len gramatickou časťou

  • líst-ie (ie)


Sf a deriva n postupy3
SF a derivačné postupy

 • priblížiť -> priblížiť sa

 • začať -> začať si

 • zvratný (reflexívny) formant sa/si – reflexivizácia


Sf a deriva n postupy4
SF a derivačné postupy

 • potopa -> pred-potop-ný (P+S)

 • hora -> po-hor-ie (P+T)

 • trénovať -> za-trénovaťsi (P+R)

 • sánky -> sánk-ovať sa (S+R)

 • líška -> líšk-ať sa (T+R)


Sf a deriva n postupy5
SF a derivačné postupy

 • konár -> roz-konár-iť sa (P+T+R)

 • víkend -> z-víkend-ievať sa (P+S+R)

 • konfix (kombinovaný formant) – konfixácia


Sf a deriva n postupy6
SF a derivačné postupy

druh formantu sltv. postup

prefix prefixácia

sufix sufixácia

súbor GM (transflex) transflexia

sa, si reflexivizácia

konfixkonfixácia


Slovotvorn sp soby a postupy
Slovotvorné spôsoby a postupy

 • Odvodzovanie slov (derivácia)

  • 1 základ + formant: kniž-nica

 • Skladanie slov (kompozícia)

  • 2 základy: veľko-sklad


Kompozi n postupy
Kompozičné postupy

1. skupina

vždyzelený, šéfkuchár

 • vždy zelený -> vždy-zelený

 • šéf kuchár -> šéf-kuchár


Kompozi n postupy1
Kompozičné postupy

2. skupina

jazykoveda, malomesto, hluchonemý

 • veda o jazyku -> jazyk-o-veda

 • malé mesto -> mal-o-mesto

 • hluchý aj nemý -> hluch-o-nemý


Kompozi n postupy2
Kompozičné postupy

3. skupina

ľudožrút, málovravný, mrakodrap, krátkodobý

 • žrať ľudí -> ľud-o-žr-út

 • málo vravieť -> málo-vrav-ný

 • driapať mraky -> mrak-o-drap-R

 • krátka doba -> krátk-o-dob-ý


Kompozi n postupy3
Kompozičné postupy

 • juxtapozícia:

  • vždy-zelený, šéf-kuchár

 • vlastná kompozícia:

  • jazyk-o-veda, mal-o-mesto

 • kompozično-derivačný postup:

  • ľud-o-žr-út, málo-vrav-ný (K-sufixálny)

  • mrak-o-drap-R, krátk-o-dob-ý (K-transflexný)


Slovotvorn vzorec
Slovotvorný vzorec

 • Modelové znázornenie formálnej štruktúry derivatémy

  ZX + -F

  (Z – základ, X – slovnodruhová špecifikácia, F – formant)

 • študent  študentka: ZS + -ka

 • Slovák  Neslovák:ne- + ZS

 • sám súdi  samosudca:Zpron + -o- + ZV + -ca


Slovotvorn vzorec a transflexia
Slovotvorný vzorec a transflexia

ZX + -FXn

 • substantíva: -Rm1-4, -Rf1-4, -Rn1, 3, 4

  fyzik, let, hra, chôdza, faloš, sucho (sub.), tŕnie, žieňa

 • adjektíva: -Radj1-3

  zlatý, bledolíci, blší

 • verbá: -GV

  škarediť, posýpať, deravieť