K o n f e r e n c j a
Download
1 / 77

K O N F E R E N C J A - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Projekt „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja Nowy egzamin zawodowy – organizacja i przeprowadzenie części pisemnej i praktycznej Omówienie zagadnień regionalnych Dyskusja. K O N F E R E N C J A. 8 - 17 października 2012r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' K O N F E R E N C J A' - star


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K o n f e r e n c j a

Projekt „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

Nowy egzamin zawodowy – organizacja i przeprowadzenie części pisemnej i praktycznej

Omówienie zagadnień regionalnych

Dyskusja

K O N F E R E N C J A

8 - 17 października 2012r


Egzamin kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocjapotwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Przy odpowiednim planowaniu i zaangażowaniu nie ma rzeczy niemożliwych.

Tom Lambert

2

2


ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja


Obszary zmian kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • Struktura i organizacja kształcenia zawodowego.

 • System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

4

4


Zmiany w prawie oświatowym kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

5

5


Zmiany w prawie oświatowym kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie egzaminów eksternistycznych.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6

6


Zmiany w prawie oświatowym kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

7

7


Zmiany w klasyfikacji zawod w szkolnictwa zawodowego
Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zmiany:

 • skreślenie zawodów z listy zawodów

 • wprowadzenie nowych zawodów

 • podział niektórych zawodów

 • połączenie kilku zawodów w jeden

 • zmiana nazw zawodów

8


Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów, wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowe zawody (częściowo powstałe w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów już istniejących lub zawodów wykreślonych). Są to następujące zawody:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – powstały z połączenia zawodów technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego i kucharz (nauczany na poziomie technikum);

 • Technik renowacji elementów architektury – powstały z połączenia zawodów renowator zabytków architektury i technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego;

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – powstały z połączenia zawodów monter instalacji i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych;

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zawód powstały z połączenia zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie,

 • Stroiciel fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu korektor i stroiciel instrumentów muzycznych;

 • Technik budowy fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu technik instrumentów muzycznych;

9

9


Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

 • Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej – powstały na bazie zawodu technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

 • Technik realizacji nagrań i nagłośnień – powstały na bazie zawodu asystent operatora dźwięku;

 • Technik sterylizacji medycznej;

 • Technik elektroniki i informatyki medycznej – powstały na bazie zawodu technik elektroniki medycznej;

 • Technik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu technik poligraf;

 • Technik procesów introligatorskich – powstały na bazie zawodu technik poligraf;

 • Wiertacz – powstały na bazie zawodu wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych;

 • Murarz-tynkarz – powstały na bazie zawodu murarz;

 • Wędliniarz – powstały na bazie zawodu rzeźnik-wędliniarz.

10

10


Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego uwzględnia także uzasadnione wnioski właściwych ministrów dotyczące wykreślenia z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodów, w których kształcenie w ramach systemu oświaty uznano za nieprzydatne (np. z uwagi na realizowanie kształcenia na odpowiednim kierunku studiów w ramach szkolnictwa wyższego), bądź które stanowiły podstawę do wprowadzenia do klasyfikacji nowych (wyżej wymienionych) zawodów.

W związku z tym, z projektu klasyfikacji wykreślono następujące zawody:

1) Technik geofizyk;

2) Technik hydrolog;

3) Technik meteorolog;

4) Technik elektroniki medycznej;

5) Technik poligraf;

6) Technik urządzeń audiowizualnych;

7) Technik dźwięku;

8) Monter instalacji gazowych;

9) Technik informacji naukowej;

10) Technik żywienia i gospodarstwa domowego;

11

11


Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

 • Technik organizacji usług gastronomicznych;

 • Kucharz małej gastronomii;

 • Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych;

 • Technik instrumentów muzycznych;

 • Asystent operatora dźwięku;

 • Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

 • Murarz;

 • Renowator zabytków architektury;

 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych;

 • Monter sieci komunalnych;

 • Posadzkarz;

 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie;

 • Malarz-tapeciarz;

 • Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim;

 • Monter instrumentów muzycznych;

 • Rzeźnik-wędliniarz;

 • Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych;

 • Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego.

12

12


Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

Kwalifikacja - wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie

Zawód elektryk

KWALIFIKACJA 2

KWALIFIKACJA1

E.7. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

13

13


Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

ELEKTRYK

 • KWALIFIKACJA E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 • Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

 • Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 • KWALIFIKACJA:E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 • Montaż instalacji elektrycznych

 • Konserwacja instalacji elektrycznych

14

14


Podstawa programowa kształcenia w zawodzie kwalifikacje zawodowe” – informacja i promocja

… obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, (…) uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnychoraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego;

15

15


Oczekiwane efekty kształcenia, ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodach a wymagania egzaminacyjne

Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Uczeń:

 • rozpoznaje podzespoły oraz maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie oznaczeń na nich stosowanych, symboli graficznych, parametrów katalogowych i wyglądu;

 • określa funkcje podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

 • rozpoznaje na podstawie wyglądu narzędzia monterskie

 • dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

 • wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych;

 • wykonuje montaż elektryczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych;

 • wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

16

16


Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie

Test pisemny - zadania zamknięte - zdający wskazuje prawidłową odpowiedź spośród 4 zaproponowanych

Test praktyczny – ocenie podlegać będzie:

 • jakość rezultatu końcowego,

 • jakość rezultatu pośredniego,

 • przebieg wykonania zadania

17

17


DYPLOM W ZAWODZIE zawodzie

kształconym

w zasadniczej szkole zawodowej

kształconym

w technikum,szkole policealnej

wykształcenie ogólne zasadnicze zawodowe

wykształcenie ogólne średnie

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ

potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

18


PROJEKT „MODERNIZACJA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zawodowych

Beneficjentem jest Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okres realizacji 2010 – 2013, przedłużony do 2014 r.


Stworzenie zaplecza merytorycznego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Stworzenie zaplecza technicznego

Stworzenie zaplecza informatycznego

Pilotaże

Struktura działań w projekcie

20

20


Stworzenie zaplecza merytorycznego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

 • Opracowanie koncepcji nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 • Opracowanie metodologii tworzenia zadań potwierdzających kwalifikacje, wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

21

21


Stworzenie zaplecza merytorycznego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

 • Przeprowadzenie szkoleń autorów zadań

 • na przełomie roku 2011-2012 przeszkolono 720 autorów zadań egzaminacyjnych.

 • w roku 2011 i 2012 zorganizowano seminaria dla autorów, recenzentów i liderów, w których wzięło udział ok. 400 osób.

22

22


Stworzenie zaplecza merytorycznego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

 • Opracowanie zestawów zadań egzaminacyjnych

 • Zestaw zadań składa się z:

  • 40 zadań do części pisemnej egzaminu (test pisemny),

  • jednego zadania praktycznego (test praktyczny).

 • Opracowanych będzie 2760 zestawów zadań(średnio ok. 11 zestawów na każdą z 252 kwalifikacji).

 • 23

  23


  Stworzenie zaplecza merytorycznego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • Opracowanie materiałów do informatorów o egzaminie zawodowym

  Informator, w wersji elektronicznej, zawiera informacje:

  • o strukturze egzaminu zawodowego,

  • o wymaganiach dotyczących przystępowania do egzaminu,

  • o wymaganiach egzaminacyjnych,

  • o postępowaniu po egzaminie.

   Powyższe informacje odbiorca znajdzie poprzez wybór:

  • symbolu i nazwy zawodu,

  • oznaczenia i nazwy kwalifikacji.

  24

  24


  Stworzenie zaplecza technicznego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • Opracowanie programów: szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów i szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów.

  • Przeprowadzenie szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów.

  • Przygotowano 96 trenerów do prowadzenia szkoleń.

  • Dokonano naboru egzaminatorów na szkolenie uzupełniające - zgłosiło się 13746 osób.

  25

  25


  Szkolenia egzaminatorów KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  26

  26


  Stworzenie zaplecza technicznego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Szkolenia uzupełniające egzaminatorów:

  • dotyczyć będą oceniania kryterialnego wykonania zadania praktycznego;

  • realizowane będą przez KOWEZiU;

  • zaplanowano 576 grup;

  • grupy 24-osobowe, dwóch prowadzących;

  • czas trwania szkolenia – 16 godzin, w tym:

   • 8 godzin – praca własna z przesłanymi materiałami,

   • 8 godzin – szkolenie stacjonarne.

  27

  27


  Szkolenia egzaminatorów KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  28

  28


  Stworzenie zaplecza technicznego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • Zewidencjonowanie funkcjonujących ośrodków egzaminacyjnych (prace prowadzone w 2010 r.)

  • Opracowanie standardów wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych dla wszystkich zawodów/kwalifikacji ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  29

  29


  30 KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  30


  31 KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  31


  Stworzenie zaplecza informatycznego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego łączącego CKE, komisje okręgowe i instytucje tworzące sieć ośrodków egzaminacyjnych i zapewniającego kompleksową obsługę egzaminów zawodowych.

  32

  32


  Stworzenie zaplecza informatycznego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Opracowanie koncepcji i pilotażowe przeprowadzenie części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej

  33

  33


  System będzie zapewniał: KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  34

  34


  Dziękujemy za uwagę KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Zespół ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych

  z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Centralna Komisja Egzaminacyjna

  ul. Lewartowskiego 600-190 Warszawatel. (022) 53 66 531 fax (022) 53 66 546e-mail: [email protected]

  35

  35


  NOWY EGZAMIN ZAWODOWY KWALIFIKACJE ZAWODOWE”


  Założenia do zmian w egzaminie zawodowym KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • możliwość oddzielnego potwierdzenia przez ucznia każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – otrzymanie świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację;

  • potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie – otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje – warunek odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego;

  • wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum;

  • opracowanie koncepcji i utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych;

  • umożliwienie osobom dorosłym potwierdzania kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym;

  • możliwość zdawania testu pisemnego z zastosowaniem komputera, docelowo egzamin ON-LINE;

  • klasa IV technikum – egzamin w lutym;

  37

  37


  Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje? KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Uczniowie

  • Deklaracja przystąpienia do dyrektora szkoły

  • 4 miesiące przed egzaminem

  Egzamin w zakresie kwalifikacji

  Egzamin eksternistyczny

  Absolwenci szkół

  • deklaracja przystąpienia składana do dyrektora oke

  • 4 miesiące przed egzaminem

  • świadectwo ukończenia szkoły

  • wniosek składany do dyrektora oke

  • 30 września/31 stycznia

  • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe/kształcenie

  Absolwenci KKZ

  • deklaracja przystąpienia składanado dyrektora oke właściwej dla miejsca kursu

  • 4 miesiące przed egzaminem

  • zaświadczenie ukończenia kursu

  38

  38


  Co będzie sprawdzane na egzaminie? KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

  39

  39


  Kiedy egzamin? KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.

  • Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

  • Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych.

  40

  40


  Część pisemna KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru

  • czas 60 min

  Struktura egzaminu

  Część praktyczna

  • test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego

  • czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym)

  41

  41


  Część pisemna egzaminu KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  42

  42


  tradycyjna KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • wydrukowane arkusze egzaminacyjne,

  • karty odpowiedzi

   dostarczane pocztą do szkoły.

  z wykorzystaniem komputerów

  upoważnienie

  Do 2017 r.

  Formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu

  43

  43


  Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Maksymalna liczba stanowisk egzaminacyjnych uzależniona jest od wydajności

  Stanowiska Zarządzania Egzaminem

  potwierdzonej w procedurze upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu

  1

  10

  Stanowisko Zarządzania Egzaminem

  2

  9

  3

  8

  7

  4

  Wirtualny Serwer Egzaminacyjny

  5

  6

  44

  44


  Upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego.

  45

  45


  Upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawcaposiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego

  z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a w szczególności:

  1) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie,

  2) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających.

  46

  46


  Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  47

  47


  Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  48

  48


  Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  49

  49  • Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia

  • Pomyślne przejście próby przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu

   (przesłanie raportu do OKE)

  Upoważnienie przez dyrektora OKE

  do przeprowadzenia części pisemnej

  z wykorzystaniem systemu elektronicznego

  Test maszyny wirtualnej na krótko przed egzaminem

  Warunki otrzymania upoważnienia

  51

  51


  Wniosek o upoważnienie do części pisemnej KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • Należy:

   • przeanalizować załącznik 1 zawierający opis minimalnych wymagań

   • zaplanować sale i sprzęt do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu

   • wprowadzić dane do wniosku,

   • wydrukować wniosek i podpisać

   • przesłać do OKE

  52

  52


  Operator systemu KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Nie jest członkiem ZN część pisemną.

  Odpowiada za przygotowanie serwera i stanowisk egzaminacyjnych oraz za poprawność ich funkcjonowania w czasie egzaminu.Uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez OKE  

  Część pisemna egzaminu zawodowego

  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) – dyrektor szkoły

  Zespół nadzorujący część pisemną

  Zespół nadzorujący część pisemną

  10

  1

  2

  9

  3

  8

  7

  4

  5

  6

  53

  53


  Skład zespołu nadzorującego KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • W skład zespołu nadzorującego wchodzą:

   • w szkole lub placówce - co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce;

   • u pracodawcy - co najmniej trzech pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców.

  • W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa sięo jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.

  • W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających.

  54

  54


  Część praktyczna egzaminu KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  55

  55


  Organizacja części praktycznej egzaminu KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • Za organizację i przebieg odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE) (m.in. zapewnia obecność asystenta technicznego).

  • KOE powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej w poszczególnych salach (ZNCP) i wyznacza przewodniczących tych zespołów.

  • W skład ZNCP wchodzą:

   • w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce,

   • u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę.

  • W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi.

  56

  56


  Egzaminator na egzaminie zawodowym to osoba: KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

  • wyznaczona przez KOE spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora oke,

  • nie będąca nauczycielem zatrudnionym w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego.

  58

  58


  Uprawnienia egzaminatorów KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Osoba wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzyma także uprawnienia w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie

  59

  59


  W czasie trwania części praktycznej egzaminu KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Po zakończeniu części praktycznej egzaminu w obecności ZNCP

  Egzaminator na egzaminie zawodowym

  • obserwuje i ocenia przebieg wykonania zadania oraz jakość rezultatu pośredniego (o ile taki występuje), stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego.

  • ocenia jakość rezultatu końcowego i wypełnia karty oceny zdających, stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego

  • podpisuje protokół przebiegu części praktycznej egzaminu

  • uczestniczy w przekazaniu przez PZNCP kart oceny i dokumentacji KOE i w pakowaniu ich do zwrotnych kopert.

  60

  60


  Egzaminator ocenia: KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym

  • jakość rezultatu pośredniego w przypadku, gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym

  • przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem:

  • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

  61

  61


  Czas i miejsce KWALIFIKACJE ZAWODOWE”oceny rezultatów końcowych?

  Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych efekty wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz związaną z nim dokumentację.

  Egzaminator, w obecności zespołu nadzorującego część praktyczną, stosując kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego, wypełnia karty oceny zdających.

  62

  62


  KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Kwalifikacja:T.6. Sporządzanie potraw i napojów

  Zawód: 512001 kucharz Numer zadania: ….

  Kryteria oceny

  63

  63


  KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Kwalifikacja:E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych

  Zawód: 351203 Technik informatykNumer zadania: ….

  64

  64


  Karta oceny KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  65

  65


  Liczba egzaminatorów na egzaminie KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających część praktyczną egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej.

  • W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora.

  Egzaminator

  Egzaminator

  66

  66


  Liczba egzaminatorów na egzaminie KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • Jeżelize względów technicznych lub organizacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej przystępuje mniej niż 6 zdających, obserwuje ich i ocenia jeden egzaminator.

  Egzaminator

  67

  67


  Miejsce przystępowania do części praktycznej egzaminu KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • Uczniowie/słuchacze przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają lub u pracodawcy, u którego odbywają praktyczną naukę zawodu,

  • Absolwenci przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczali lub u pracodawcy, u którego odbywali praktyczną naukę zawodu,

  • Absolwenci KKZ i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez dyrektora oke.

  68

  68


  Wspólne kwalifikacje KWALIFIKACJE ZAWODOWE”w zawodach kształconych w technikach i w zsz

  Identyczny egzamin

  Potrzebne takie samo wyposażenie stanowisk

  Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych

  69

  69


  Technik mechatronik KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Monter mechatronik

  Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

  Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych

  70

  70


  Upoważnienie KWALIFIKACJE ZAWODOWE”do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu

  • udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy

  • udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, a w szczególności:

  • zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach

  • zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych …

  • zapewnia zdającym ze specjalnymi potrzebami przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb …

  • zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną.

  71

  71


  Wniosek o upoważnienie do części praktycznej KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • Należy:

   • przeanalizować zapisy w PP

   • wprowadzić dane,

   • wydrukować i podpisać

   • przesłać do OKE

  istotne dla kwalifikacji wyposażenie

  72

  72


  Cz praktyczn egzaminu dla uczni w i absolwent w przeprowadza
  Część praktyczną egzaminu KWALIFIKACJE ZAWODOWE”dla uczniów i absolwentów przeprowadza

  szkoła we własnych pracowniach

  z wnioskiem o upoważnienie występuje szkoła (zespół szkół)

  szkoła na wynajętych na czas egzaminu stanowiskach egzaminacyjnych (umowa)

  z wnioskiem o upoważnienie występuje szkoła (zespół szkół)

  CKP /CKU, z którym szkoła ma podpisaną umowę o przeprowadzenie egzaminu (skierowanie uczniów do OE wyłącznie na podstawie umowy)

  z wnioskiem o upoważnienie występuje placówka CKP/CKU

  pracodawca, u którego uczniowie odbywali praktyczną naukę zawodu

  z wnioskiem o upoważnienie występuje pracodawca

  73


  • Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia

   • sprawdzenie wyposażenia

   • porównanie ze szczegółowym wykazem

  Upoważnienie przez dyrektora OKE

  do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu

  Uwarunkowania do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu

  74

  74


  Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne są: KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  • zasoby ludzkie:

   • zespoły nadzorujące,

   • egzaminatorzy,

   • asystenci techniczni/operatorzy systemu;

  • zasoby materialne:

   • wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych;

   • dostępność wyposażenia w trakcie egzaminu;

  • czas:

   • czas na przygotowanie się do egzaminów;

   • czas na przeprowadzenie egzaminów.

  75

  75


  Pierwsze dzia ania przed nowym egzaminem

  Pierwsze działania przed nowym egzaminem KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  Celem informacji

  nie jest uzyskanie wiedzy na dany temat,

  lecz umożliwienie dzięki niej podjęcia właściwych działań.

  Peter Drucer

  76

  76


  Obowiązujące terminy KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

  do 30 września 2012

  Zgłoszenie szkoły/placówki/pracodawcy (egzamin po raz pierwszy)

  do 30 września 2012

  Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu

  Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu

  14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia

  Zgłoszenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego

  do 28 września 2012 - ankieta

  Przekazanie przez szkoły informacji o rozpoczęciu kształcenia

  w 2012 według nowej PP

  77

  77


  Zg oszenia szk kurs w do oke w warszawie stan na dzie 8 10 2012
  Zgłoszenia szkół/kursów do OKE w Warszawie – stan na dzień 8.10.2012

  Egzamin w 1 zawodzie w czasie roku szkolnego 2012/2013

  technik usług pocztowych i finansowych (421108)

  A.66. - Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

  Egzamin w 61 zawodach w czasie roku szkolnego 2012/2013

  w 94 kwalifikacjach

  26 z obszaru administracyjno-usługowego

  11 z obszaru budowlanego

  14 z obszaru elektryczno-elektronicznego

  9 z obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego

  9 z obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska

  13 z obszaru medyczno-społecznego


  ad