PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH - PowerPoint PPT Presentation

Pengurusan kewangan sekolah
Download
1 / 52

 • 242 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH. Disediakan oleh: Puan Irma Izura Binti Ismail Ketua Audit Sekolah Kedah. BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH KEDAH. OBJEKTIF. Menerapkan kefahaman yang mendalam terhadap konsep, sistem dan peraturan yang terlibat dalam pengurusan kewangan sekolah.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pengurusan kewangan sekolah

PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH

Disediakan oleh: Puan Irma Izura Binti Ismail

Ketua Audit Sekolah Kedah

BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH KEDAH


Objektif

OBJEKTIF

 • Menerapkan kefahaman yang mendalam terhadap konsep, sistem dan peraturan yang terlibat dalam pengurusan kewangan sekolah.

 • Memahami dengan jelas perkara-perkara yang menyebabkan penyata dan pengurusan kewangan sekolah diberikan SIJIL AUDIT BERTEGURAN

 • Meningkatkan Akauntabiliti Pengurusan Kewangan sekolah


Undang undang dan peraturan yang berkuatkuasa

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERKUATKUASA

 • AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957

  ( disemak 1972)

 • ARAHAN PERBENDAHARAAN

 • AKTA PENDIDIKAN 1996 (PERATURAN AKAUN DAN AUDIT 2002)

 • TATACARA PENGURUSAN PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH EDISI KE 2012 (TPPKWS) (TERBITAN BAHAGIAN AKAUN KPM)

 • PEKELILING – PEKELILING KEWANGAN YANG BERKUATKUASA


Apakah itu penyata kewangan tahunan

APAKAH ITU PENYATA KEWANGAN TAHUNAN ?

Penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember bagi kumpulan wang yang disenggarakan oleh sekolah.


Kenapa penyata perlu disediakan

KENAPA PENYATA PERLU DISEDIAKAN ?

 • Mengikut perkara 6 Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002 yang dikeluarkan

  di bawah Akta Pendidikan 1996 :-

  “Pengurus sekolah hendaklah bertanggungjawab

  bagi penyediaan suatu penyata kewangan

  tahunan bagi tahun berakhir 31 Disember tiap

  tiap tahun mengikut prinsip perakaunan yang

  diterima umum”


Bilakah penyata kewangan perlu dikemukakan

Bilakah Penyata Kewangan Perlu dikemukakan ?

 • Mengikut perkara 6 Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002 yang dikeluarkan di bawah Akta Pendidikan 1996 :-

  “ Pengurus sekolah hendaklah bertanggungjawab mengemukakan Penyata Kewangan itu kepada KPTJ yang kemudiannya hendaklah mengemukakan penyata kewangan tahunan itu kepada Bahagian Audit Sekolah tidak lewat dari 31 Mac tahun berikutnya’’


Sambungan

Sambungan…

 • Walaubagaimanapun,mengikutSuratPekelilingKewanganBil 4/88 :-

  “SekolahdikehendakimengemukakanPenyataKewanganakauntersebutsatubulanlebihawaliaitupadaatausebelum 28/29 Februaritahunberikutnyabagimembolehkanpelarasanataupembetulandibuatpadapenyataakauntersebutjikadidapatiperlu”


Sambungan1

Sambungan…

1 Jan

28/29 Feb

31 Mac

SPK Bil.4/1988

Perkara 6 Akta Pendidikan 1996


Kawalan pengurusan

Kawalan Pengurusan

i.TPPKPWS 1.1.3(b)

Penyata kewangan hendaklah dikemukakan ke BAS sebelum 31 Mac

ii.TPPKWS 2.5

Juruaudit Dalaman dilantik dan Laporan Hasil Pemeriksaan disediakan.

iii.TPPKWS 2.6.1 & SPK6/2009

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun dilantik dan bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali selepas tamat tempoh setiap suku tahun


Sambungan2

Sambungan…

iv.TPPKWS 2.7 & AP309

Pemeriksaan Mengejut dijalankan secara berkala dan tidak kurang dari sekali dalam tempoh 6 bulan ke atas peti besi/peti wang tunai/setem/barang berharga serta direkodkan dalam buku pemeriksaan mengejut

v.TPPKWS 2.9, AP306 & SPP BIL14/1980

Laporan/pertanyaan Audit telah dijawab dalam tempoh 1 bulan dari tarikh surat audit


Sambungan3

Sambungan…

vi. TPPKWS 2.2.2 & Surat Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM dibawah AP11

Surat kebenaran menjalankan tugas dibuat secara bertulis dan teratur

vii. SP Bah. Kew. Bil 1/2003 & Bil 9/2004

Rekod dan dokumen kewangan diselenggarakan

mengikut format

xi.Carta Organisasi disediakan dan dikemaskini


Sambungan4

Sambungan…

viii.TPPKWS 6.5

Rekod Subsidiari (DKS 007) diselenggara dengan lengkap dan kemaskini

ix. PKPA Bil. 8/1991

Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja disedia dan

dikemaskini

x.Semakan rekod hendaklah dilakukan secara berkala


Kawalan terimaan

Kawalan Terimaan

 • PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN TERIMAAN

  i.TPPKWS 4.2.3 & 4.3.9

  Buku resit diperiksa dan disahkan kandungannya sebaik sahaja diterima dari PNB

  ii.TPPKWS 4.3.10

  Buku resit yang diterima dan dikeluarkan direkodkan di dalam Daftar Stok Buku Resit


Sambungan5

Sambungan…

iii.TPPKWS 4.3.11

Buku resit dikeluarkan mengikut susunan

nombor siri

v.AP 68

Buku resit disimpan ditempat yang selamat

dan berkunci


Sambungan6

Sambungan…

 • PengurusanPungutan

  i.Pastikan surat kelulusan bagi semua jenis

  pungutan mendapat kelulusan Pendaftar

  Sekolah dan surat edaran kepada ibubapa

  selaras dengan kelulusan

  ii.TPPKWS 4.3.2

  Kebenaran secara bertulis diberikan kepada penerima wang/pemungut


Sambungan7

Sambungan…

iii.TPPKWS 4.2.1

Semua pungutan/terimaan dikeluarkan resit

rasmi (RM01/RP01)

iv.TPPKWS 4.3.5

Pengeluaran resit rasmi pejabat dikendalikan oleh 2 pegawai yang diberi kebenaran

v.TPPKWS 4.3.7

Tiada pindaan dibuat pada resit


Sambungan8

Sambungan…

vi.TPPKWS 4.3.13

Baki helaian resit murid yang tidak digunakan sehingga akhir tahun dibatalkan

vii.TPPKWS 4.2.5

Pungutan yang dibuat oleh Guru Kelas/Penyelia Asrama direkodkan dalam borang kutipan dan serahan guru ke pejabat dan diserahkan kepada pengurus sekolah pada hari yang sama.


Sambungan9

Sambungan…

ix. TPPKWS 4.2.9

Pungutan melebihi RM500.00 dibankkan

pada hari pungutan atau pada hari esoknya.

x.TPPKWS 4.3.15

Pungutan yang tidak dapat dibankkan pada

hari pungutan dibuat hendaklah disimpan

dalam peti besi/tempat yang berkunci .


Sambungan10

Sambungan…

xi.TPPKWS 4.2.12

Salinan slip bayar masuk bank yang telah diakui terima oleh bank hendakalh disemak dengan buku tunai oleh pengurus sekolah dan ditandatangan ringkas berserta tarikh sebelum difailkan mengikut jenis kumpulan wang

xii.TPPKWS 4.1

Semua terimaan/pungutan direkodkan dengan

betul di Buku Tunai mengikut jenis kumpulan

wang


Sambungan11

Sambungan…

xiii. AP 61

Notis pemberitahuan kepada orang awam

untuk meminta resit penerimaan hendaklah

dipamerkan ditempat yang mudah dilihat

xiv. SPK Bil. 8 Tahun 2012

Tuntutan Bantuan per Kapita adalah

mematuhi peraturan sedia ada (berdasarkan

bilangan murid)


Sambungan12

Sambungan…

 • LebihanPeruntukanbagiBantuanberikuthendaklahdipulangkansemulakepadaBahagianKewangan, KPM :-

  • SPK Bil 8/2012 – sebelum 30 Jun


Sambungan13

Sambungan…

 • Akaun Belum Terima

i. TPPKWS 10.3

Pendapatan yang diterima sehingga akhir tahun kewangan direkodkan dalam daftar ABT

ii.TPPKWS 10.5

ABT yang belum diterima selepas 6 tahun dilaporkan kepada Bahagian Kewangan,KPM melalui KPTJ

iii.TPPKWS 10.6.1

Pelarasan ABT dibuat dalam tahun kelulusan diperolehi


Kawalan perbelanjaan

Kawalan Perbelanjaan

 • PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN BAYARAN

  i. Daftar-daftar berikut diselenggarakan dengan lengkap

  dan kemaskini :-

  - TPPKWS 11.5.1 (d)

  Daftar Stok Pesanan Sekolah

  - TPPKWS 5.3.2/5.3.3

  Daftar Bil.

  - TPPPKWS 5.13.3

  Daftar Stok Buku Cek

  - TPPKWS 5.11

  Daftar Cek Batal.


Sambungan14

Sambungan…

ii.TPPKWS 5.13.1 & 5.13.2

Buku Cek diperiksa dan disahkan kandungannya

sebaik terima dari pihak bank

iii.TPPKWS 5.13.4

Buku Cek yang belum/tidak digunakan disimpan

dalam peti besi/tempat yang berkunci

iv.TPPKWS 6.3.7-6.3.9

Buku Tunai diimbangkan pada akhir setiap bulan dan ditandatangani berserta tarikh oleh penyedia dan pengesah


Sambungan15

Sambungan…

v.TPPKWS 6.7.3 (f)

Penyata Penyesuaian Bank disediakan secara berasingan dan difailkan dengan sempurna serta ditandatangan dan ditarikhkan oleh penyedia dan pengesah

vi.TPPKWS 6.7.2 (c)

Penyata Penyesuaian Bank disediakan dalam tempoh 7 hari daripada tarikh penyata bank diterima


Sambungan16

Sambungan…

 • Pengurusan Perbelanjaan

i. TPPKWS 11.5.1 (a)

Permohonan pembelian termasuk program menggunakan kertas kerja hendaklah menggunakan nota minta dan mendapat kelulusan Pengurus Sekolah

ii. TPPKWS 11.5.1 (b)(c)

Semua pembelian menggunakan Borang Pesanan Sekolah kecuali perolehan secara kontrak/perjanjian (tidak termasuk kontrak makanan bermasak dan RMT)


Sambungan17

Sambungan…

 • TPPKWS 11.5.1 (f)-(g) & (i)-(k)

  Borang Pesanan Sekolah diisi dengan lengkap

  iv.TPPKWS 11.3.3 (a)

  Perolehan melebihi RM20,000 – RM50,000 setahun bagi setiap jenis item perlu mendapat kelulusan daripada KPTJ


Sambungan18

Sambungan…

vi.TPPKWS 11.8 & SPK 8/2012

Perolehan Harta Modal yang melebihi had kebenaran hendaklah mendapat kelulusan daripada KPTJ

vii.SPP Bil 5/2009

Perolehan melebihi RM200,000– RM500,000 dibuat

melalui sebutharga.

viii.SPP Bil 5/2009

Perolehan melebihi RM500,000.00 dibuat melalui

tender


Sambungan19

Sambungan…

ix.TPPKWS 5.3.1

Semua bil/invois yang diterima telah dicop tarikh penerimaannya

x.SPP Bil. 7 Tahun 2006

Semua bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil diterima

xi.TPPKWS 5.2.1 (c)

Pembayaran dibuat dengan menggunakan baucar bayaran


Sambungan20

Sambungan…

xii.TPPKWS 5.4.3,5.5.3 & 5.5.4

Baucar bayaran diperakukan oleh Pengurus Sekolah/pegawai yang diberi kuasa

xiv.TPPKWS 5.5.11

Baucar bayaran dan semua dokumen sokongan

dicop "SUDAH/TELAH BAYAR”


Sambungan21

Sambungan…

xv.TPPKWS 5.7.2, 5.9.1 & 5.9.6

Cek yang dikeluarkan berpalang “Akaun Penerima Sahaja dan dihadkan tempoh laku 3 bulan”kecuali bagi tujuan PWR, penerima yang tiada akaun bank dan pembayaran seperti diperenggan 5.7.2

xvi.TPPKWS 5.11

Cek-cek yang telah tamat tempoh/rosak,dibatalkan dan direkodkan dalam Daftar Cek Batal


Sambungan22

Sambungan…

xx. Semua perbelanjaan mendapat kelulusan dan

menepati maksud

xxi.Kumpulan Wang Terkumpul tidak defisit


Sambungan23

Sambungan…

 • Akaun Belum Bayar

i.TPPKWS 9.1 & 9.3

Perbelanjaan dalam tahun kewangan yang belum dibayar diambil kira sebagai ABB dan direkod dalam Daftar ABB

ii.TPPKWS 9.3 & 9.8.3

Daftar ABB diselenggara dengan lengkap dan kemaskini


Sambungan24

Sambungan…

iii.TPPKWS 9.4

Bil-bil yang tidak diisytihar sebagai ABB, dibayar dalam tahun semasa mendapat kelulusan KPTJ

iv.TPPKWS 9.6 & 9.7

Pelarasan ABB yang melebihi tiga (3) tahun mendapat kelulusan Bahagian Kewangan, KPM


Panjar wang runcit

Panjar Wang Runcit

i.TPPKWS 7.2.3

Dana pusingan PWR mengikut had yang diluluskan

ii.TPPKWS 7.4.3 (c)

Pembayaran daripada PWR disokong

dengan baucar kecil dan dokumen

sokongan yang asal


Sambungan25

Sambungan…

iii.TPPKWS 7.4.3(c)

Perbelanjaan melalui PWR mendapat

kelulusan daripada Pengurus Sekolah atau

pegawai yang diberi kuasa.

iv.TPPKWS 7.5.1

Buku tunai PWR diimbang dan ditutup pada akhir tahun serta rekupmen dibuat sebelum 31Dis tahun kewangan semasa.


Kawalan aset dan stok

Kawalan Aset dan Stok

 • PekelilingPerbendaharaanBil 5 Tahun 2007

  i.Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan ditubuhkan

  ii. Pegawai Aset, Pemeriksa Aset, Jawatankuasa

  Penyiasat dan Pemverifikasi Stok dilantik secara

  bertulis oleh Pegawai Pengawal

  iii.Setiap Aset yang diterima telah diperiksa dan

  disahkan


Sambungan26

Sambungan…

iv.Harta Modal dan Inventori dikelaskan dengan betul mengikut kumpulan

v.Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW.PA-3) diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini

vi.Senarai daftar Harta Modal (KEW.PA-4) dan Inventori (KEW.PA-5) diselenggarakan dengan lengkap, teratur dan kemaskini.


Sambungan27

Sambungan…

vii.Aset yang diperolehi daripada JPN/ sumbangan

awam didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari

tarikh pengesahan penerimaan.

viii.Aset yang diperolehi daripada sumbangan

hendaklah mendapat kelulusan daripada

Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, KPM.

ix.Nombor siri pendaftaran dicatat pada aset.


Sambungan28

Sambungan…

x.Aset mempunyai tanda pengenalan "HAK

KERAJAAN MALAYSIA"

xi.Kad Kawalan Stok (J3) dan Kad Petak (J4)

diselenggarakan dan dikemaskini

xii.Baki fizikal stok bekalan pejabat sama dengan

kad kawalan stok dan Kad Petak


Sambungan29

Sambungan…

xiii.Ruang/Tempat simpanan stok mencukupi,

selamat dan sesuai

xiv.Pemeriksaan fizikal dijalankan terhadap harta

modal dan inventori sekurang-kurangnya 1

kali setahun.

xv.Aset yang usang dilupuskan mengikut kaedah

yang ditetapkan.


Sambungan30

Sambungan…

xvi.Pelupusan direkodkan dalam Daftar Harta Modal dan Inventori.

xvii.Sijil Pelupusan disediakan dan dikemukakan kepada KPTJ.

xviii.Laporan Pemeriksaan Aset Alih disedia dan dikemukakan kepada KPTJ.


Surcaj dan penalti

SURCAJ DAN PENALTI

 • Surcajbolehdikenakankepadapengurussekolahjika :

 • Gagalpungutapa-apawang yang telahdipertanggungjawabkankeatasnya

 • Telahbertanggungjawabtentangapa-apabayaranawam yang tidakdisahkandengansempurna

 • Telahmenyebabkanberlakunyakekuranganataukehilanganwangawamatauhartabendakerajaan

 • Gagalmenyimpanakaundanrekodkewangandengansempurnadanteratur

 • Gagalmembuatapa-apabayaranataubertanggungjawabbagiapa-apakelewatandalampembayaranwangawam


Sambungan31

Sambungan…

 • Penalti

 • Seseorang yang melanggarperaturan-peratuanpendidikan (Akaun & Audit)2002 yang terkandungdidalamAktaPendidikan 1996 adalahdianggaptelahmelakukansesuatukesalahandanapabiladisabitkanbolehdidendatidakmelebihiRM5000ataudipenjarakanselamatempohtidakmelebihi 3 bulanataukedua-duanya.


Perkara perkara yang boleh menyebabkan sijil audit berteguran

Perkara-perkara yang boleh menyebabkan Sijil Audit Berteguran


Pengurusan kewangan

Pengurusan Kewangan

 • LEWAT menyerahkan Penyata Kewangan seperti tarikh yang telah ditetapkan

 • Terdapat Laporan Khas terhadap pengurusan wang sekolah

 • TIDAK menyelenggarakan Rekod Kewangan dengan lengkap, betul dan kemaskini


Kawalan terimaan1

Kawalan Terimaan

 • Pungutan TIDAK diserahkan ke Pejabat

 • Pungutan LEWAT diserahkan ke Pejabat

 • Pungutan TIDAK dibankkan sehingga akhir tahun semasa

 • Pungutan LEWAT dibankkan

 • Pungutan telah dibuat TANPA kelulusan Pendaftar Sekolah

 • Pungutan TIDAK diperakaunkan


Sambungan32

Sambungan…

 • Resit Rasmi TIDAK dikeluarkan bagi pungutan yang dilakukan

 • Penggunaan Resit Sementara

 • Lebihan Peruntukan Tahun Semasa TIDAK dipulangkan pada tarikh yang telah ditetapkan ( 31 Julai tahun semasa)

 • Akaun Belum Terima

  • Pungutan TIDAK diserahkan ke pejabat

  • Sewa Kantin / Sewa Kedai Buku TIDAK dipungut dalam tahun semasa


Kawalan perbelanjaan1

Kawalan Perbelanjaan

 • Perolehan TIDAK menggunakan Borang Pesanan Sekolah

 • Pembayaran dibuat TANPA menggunakan Baucar Bayaran

 • Perolehan bagi perkhidmatan dan bekalan melebihi RM500,000 telah dibuat TANPA sebut harga

 • Pembayaran TANPA dokumen sokongan


Sambungan33

Sambungan…

 • Bil TIDAK dijelaskan dalam masa yang telah ditetapkan

 • Cek Buka Palang kecuali PWR

 • Perolehan bagi barangan /perkhidmatan yang melebihi RM10,000 hingga RM50,000 setahun bagi setiap jenis item telah dibuat TANPA kelulusan dari KPTJ

 • Penggunaan Wang SUWA selain dari tujuan ianya dikutip TIDAK mendapat kelulusan KPTJ

 • Perolehan barangan/peralatan TIDAK direkodkan dalam Daftar Stok


Sambungan34

Sambungan…

 • Pembayaran bil tahun lalu (yang tidak diisytiharkan sebagai ABB) dalam tahun semasa TANPA kelulusan KPTJ

 • ABB masih belum diselesaikan

 • Wang di Bank berbaki Defisit

 • Perbelanjaan TIDAK mengikut maksud yang ditetapkan

 • Defisit Kumpulan Wang Terkumpul


Sekian terima kasih

SEKIAN TERIMA KASIH


 • Login