Huur boek 7 titel 4 bw
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

HUUR Boek 7, titel 4 BW PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HUUR Boek 7, titel 4 BW. Legal Works Consultancy Cindy de la Fuente. Boek 7, titel 4 BW. Afdeling 1: algemene bepalingen (art. 201 – 202) Afdeling 2: verplichtingen van de verhuurder (art. 203 – 211) Afdeling 3: verplichtingen van de huurder (art. 212 – 225)

Download Presentation

HUUR Boek 7, titel 4 BW

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HUURBoek 7, titel 4 BW

Legal Works Consultancy Cindy de la Fuente


Boek 7, titel 4 BW

 • Afdeling 1: algemene bepalingen (art. 201 – 202)

 • Afdeling 2: verplichtingen van de verhuurder (art. 203 – 211)

 • Afdeling 3: verplichtingen van de huurder (art. 212 – 225)

 • Afdeling 4: de overgang van huur bij de overdracht van verhuurde zaken en het eindigen van huur (art. 226 – 230)

 • Afdeling 5: bijzondere bepalingen inzake de huur van woonruimte (art. 231 – 273)

 • Afdeling 6: bijzondere bepalingen inzake de huur van bedrijfsruimte (art. 274 – 275)


Onderwerpen:

 • Huurovereenkomst

 • Gebrekenregeling

 • Overige verplichtingen van verhuurder

 • Zelfwerkzaamheid huurder

 • Overige verplichtingen van huurder

 • Woonruimte

 • Bedrijfsruimte


De huurovereenkomst

Artikel 7:201 lid 1 BW:

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.


Verschillen nieuw – oud:

 • In gebruik geven van zaak in plaats van verschaffen van genot:

  -verschaffen van genot zonder gebruik is geen huur

  -geven van gebruik zonder genot is wel huur

 • Geen duurelement

 • Tegenprestatie in plaats van huurprijs

 • Nederlandse ‘pacht’ is huur


Gebrek

Artikel 7:204 lid 2:

Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft.


Gebrekenregeling

7:204-gebrek:

 • staat, eigenschap of andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid

  -stoffelijk

  -niet-stoffelijk

 • geobjectiveerde omschrijving (zichtbare gebreken)

 • feitelijke stoornis is geen gebrek (art. 704 lid 3 BW).


Verplichtingen verhuurder

 • Verhelpen gebrek op verlangen huurder (7:206)

 • Vergoeden van door gebrek veroorzaakte schade (7:208)

 • Vermindering huurprijs in geval vermindering huurgenot (7:207 lid 1)

 • Verhelpen gebreken indien verhuurder in verzuim en verhalen van kosten op verhuurder (7:206 lid 3)


Zelfwerkzaamheid huurder-I

Art. 7:215 lid 1:

De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd.


Zelfwerkzaamheid huurder-II

Art. 215 lid 2

Indien het de huur van woonruimte betreft, verleent de verhuurder binnen acht weken de toestemming in ieder geval, indien de voorgenomen veranderingen de verhuurbaarheid van het gehuurde niet schaden, niet leiden tot een waardedaling van het gehuurde, dan wel geen zwaarwichtige bezwaren aan zijn zijde zich tegen het aanbrengen daarvan verzetten.


Zelfwerkzaamheid huurder - III

 • Schriftelijk toestemming verhuurder

 • Moet toestemming verlenen binnen acht weken indien (lid 2):

  -verandering verhuurbaarheid niet schaden

  -niet leiden tot waardedaling van gehuurde

  - geen andere zwaarwichtige bezwaren

 • Machtiging rechter indien geen toestemming (lid 3)

 • Rechter wijst vordering toe indien:

  -voldaan aan vereisten van lid 2

  -noodzakelijk voor doelmatig gebruik gehuurde

  -woongenot verhogen

  -geen zwaarwichtige bezwaren verhuurder


Overige verplichtingen huurder

 • Voldoen tegenprestatie (7:212)

 • Gedragen goed huurder (7:213)

 • Gebruiken van de zaak voor zover overeengekomen (7:214)

 • Geen wijziging inrichting, tenzij toestemming (7:215)

 • Verwijdering ongeoorloofde verandering bij einde huur (7:216)

 • Verrichten van kleine herstellingen (7:217)

 • Gedoogplicht bij dringende werkzaamheden en renovatie (7:220)

 • Verbod onderhuur (7:221)


Woonruimte

 • Afdeling 5 van toepassing op woonruimte

 • Uitzondering: huur van woonruimte voor korte duur

 • Echtgenoot van rechtswege medehuurder

 • Integratie huurcommissieregeling

 • Geen afwijking ten nadele van huurder


Herziene ‘Huurcommissieregeling’

 • Huurprijsvaststelling: grens ANG. 150.000 (7:240)

 • Marktwaarde (uitzondering woningbouwcorporaties)

 • Huurprijs max. 12% marktwaarde (7:243)

 • Beeindigingsgronden ongewijzigd (7:250 jo afd. 3)

 • Nieuwe uitzondering: huur voor korte duur (7:232)

 • Bevoegdheid Huurcommissie ontruimingsbevel (7:250)

 • Beroepstermijn: zes weken (7:246)


Bedrijfsruimte

 • Art. 7:274 vrijwel ongewijzigd uit Huurcommissieregeling

 • Maximale huurprijs 14% (7:274)

 • Kan niet ten nadele van huurder worden afgeweken (7:275)


Kritische noot

 • Vaststelling huurprijs niet-gereguleerde woon/bedrijfsruimte


Analyse

 • Verbetering/ verslechtering positie huurder?

 • Verbetering/ verslechtering positie verhuurder?

 • Verbetering/ verslechtering Huurcommissie?

 • Verbetering /verslechtering advocaat?


Vragen?

Cindy de la Fuente

Legal Works Consultancy

[email protected]


 • Login