โครงการ
Download
1 / 95

วัตถุประสงค์ของการคำนวณต้นทุนผลผลิต - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิต วันที่ 25-27 ก.พ. , 3-5 , 10-11 มี.ค 255 1 ตั้งแต่เวลา 9 :00 – 16:30 น โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์ ชั้น 4. วัตถุประสงค์ของการคำนวณต้นทุนผลผลิต.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' วัตถุประสงค์ของการคำนวณต้นทุนผลผลิต' - sonya-foley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการคำนวณต้นทุนผลผลิตวันที่ 25-27 ก.พ. , 3-5 , 10-11 มี.ค 2551ตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:30 นโรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์ ชั้น 4


วัตถุประสงค์ของการคำนวณต้นทุนผลผลิตวัตถุประสงค์ของการคำนวณต้นทุนผลผลิต

1พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

 • เพิ่มความรับผิดชอบต่อสาธารณะ Accountability

 • เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจในการการบริหารจัดการ

 • การวัดผลการดำเนินงาน


ประโยชน์ของข้อมูลต้นทุนประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน

 • 5 ด้าน (ข้อมูลจาก “การบัญชีเพื่อการบริหารต้นทุนภาครัฐ” มาตรฐานการบัญชีการเงินภาครัฐ ฉบับที่ 4)

  1. การควบคุมต้นทุนและงบประมาณ

  2. การวัดผลการดำเนินงาน

  3. การกำหนดค่าธรรมเนียม (เช่น มหาวิทยาลัย)

  4. ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม

  5. การตัดสินใจของคำนึงถึงความเหมาะสมทางการเงิน


Kpi 50 51
KPI ประโยชน์ของข้อมูลต้นทุนเปรียบเทียบ ปี 50/51 ของส่วนราชการ


แนวทางการประเมินผลประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน


แนวทางการประเมินผลประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน


แนวทางการประเมินผลประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน


แนวทางการประเมินผลประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน


แนวทางการประเมินผลประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน


แนวทางการประเมินผลประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน


แนวทางการประเมินผลประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน


1 2550
คะแนนที่ 1 จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑ์วีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด


หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ผลผลิต

Cost จาก GL

สำนัก กอง ศูนย์

กิจกรรม

หลัก 12 + 3+ 3

ค่าใช้จ่าย

ทางตรง

100

กิจกรรม 1

ผลผลิต 1

หลัก 18 + 2+ 3

หลัก 17 + 3+ 3

กิจกรรม 2

หลัก 8 + 2+ 3

หลัก 15 + 5+ 4

ผลผลิต 2

หลัก 20 + 5+ 4

กิจกรรม 3

รวม 110

ค่าใช้จ่าย

ทางอ้อม

30

สนับสนุน 6 + 4

กิจกรรม 4

ผลผลิต 3

สนับสนุน 4 + 6

รวม 20

กิจกรรม 5

รวมทั้งหมด 130

รวม 130


2 2549 2550
คะแนนที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2549และปีงบประมาณ พ.ศ.2550


เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

งวด 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548


ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตงวด 6 เดือนแรก ปี 47

กิจกรรม

รวม

ผลผลิต

รวม

ต้นทุน/หน่วย

1. จัดทำ วิเคราะห์ และ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ

22.2 ลบ.

1. การเป็นศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศการคลัง

22.2 ลบ.

216,296บ.

2. บริหารงานสวัสดิการ

รักษาพยาบาล

2.5 ลบ.

2. การกำกับ ดูแล

การคลัง การบัญชี

การพัสดุภาครัฐ

47.5 ลบ.

3,272บ.

3. บริหารงานเงินนอกฯ

3.9 ลบ.

4. กำกับ ดูแล ควบคุม

มาตรฐานฯ

41.1 ลบ.

5. กำกับ ดูแล งานตรวจ

สอบภายใน

10.9 ลบ.

3. การกำกับ ดูแลการ

ตรวจสอบภายใน

10.9 ลบ.

259,075บ.

6. บริหารการรับ-จ่าย

341.3 ลบ.

4. การบริหารการเงิน

การคลัง

345.6ลบ.

560บ.

7. พัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.3 ลบ.


ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตงวด 6 เดือนแรก ปี 48

กิจกรรม

รวม

ผลผลิต

รวม

ต้นทุน/หน่วย

1. บริหารและควบคุม

การรับจ่ายเงินภาครัฐ

และดำเนินงานด้านการ

คลังให้ผู้ว่า CEO

292.3 ลบ.

1. การบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐ

316.4 ลบ.

546,430

บ.

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล

7.4 ลบ.

3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

การคลังและวิเคราะห์

รายงานการเงินแผ่นดิน

16.6 ลบ.

2. การกำกับ ดูแลการ

คลัง การบัญชี การ

พัสดุ และการตรวจ

สอบภายใน

91.6 ลบ.

3,498.4

บ.

4. กำกับ ดูแลการคลัง

การบัญชี การพัสดุ และ

การตรวจสอบภายใน

91.6 ลบ.


การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

กิจกรรม ปี 47

กิจกรรม ปี 48

1. บริหารและควบคุม

การรับจ่ายเงินภาครัฐ

และดำเนินงานด้านการ

คลังให้ผู้ว่า CEO

1. จัดทำ วิเคราะห์ และ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ

2. บริหารงานสวัสดิการ

รักษาพยาบาล

3. บริหารงานเงินนอกฯ

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. กำกับ ดูแล ควบคุม

มาตรฐานฯ

3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

การคลังและวิเคราะห์

รายงานการเงินแผ่นดิน

5. กำกับ ดูแล งานตรวจ

สอบภายใน

4. กำกับ ดูแลการคลัง

การบัญชี การพัสดุ และ

การตรวจสอบภายใน

6. บริหารการรับ-จ่าย

7. พัฒนาทรัพยากรบุคคล


การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

กิจกรรม ปี 47

ต้นทุนกิจกรรม

ปี 47

ต้นทุนกิจกรรม

ปี 48

กิจกรรม ปี 48

1. จัดทำ วิเคราะห์ และ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ

3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

การคลังและวิเคราะห์

รายงานการเงินแผ่นดิน

22.19

16.63

2. บริหารงานสวัสดิการ

รักษาพยาบาล

4. กำกับ ดูแลการคลัง

การบัญชี การพัสดุ และ

การตรวจสอบภายใน

3. บริหารงานเงินนอกฯ

56.38

91.60

4. กำกับ ดูแล ควบคุม

มาตรฐานฯ

1. บริหารและควบคุม

การรับจ่ายเงินภาครัฐ

และดำเนินงานด้านการ

คลังให้ผู้ว่า CEO

5. กำกับ ดูแล งานตรวจ

สอบภายใน

341.33

292.31

6. บริหารการรับ-จ่าย

7. พัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.29

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล

7.44


การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ผลผลิต ปี 47

ผลผลิต ปี 48

1. การเป็นศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศการคลัง

1. การบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐ

2. การกำกับ ดูแล

การคลัง การบัญชี

การพัสดุภาครัฐ

2. การกำกับ ดูแลการคลัง

การบัญชี การพัสดุ และ

การตรวจสอบภายใน

3. การกำกับ ดูแลการ

ตรวจสอบภายใน

4. การบริหารการเงิน

การคลัง


การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ต้นทุนผลผลิต

ปี 47

ต้นทุนผลผลิต

ปี 48

ผลผลิต ปี 47

ผลผลิต ปี 48

1. การเป็นศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศการคลัง

1. การบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐ

367.82

316.4

4. การบริหารการเงิน

การคลัง

2. การกำกับ ดูแล

การคลัง การบัญชี

การพัสดุภาครัฐ

2. การกำกับ ดูแลการคลัง

การบัญชี การพัสดุ และ

การตรวจสอบภายใน

58.38

91.6

3. การกำกับ ดูแลการ

ตรวจสอบภายใน


การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ระดับคะแนนที่ 3 ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทำข้อมูลผลผลิตย่อย

กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณและหน่วยนับ

ทั้งองค์กร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551


ความสำคัญของข้อมูลด้านต้นทุนกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยความสำคัญของข้อมูลด้านต้นทุนกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย

1. การตัดสินใจในการบริหารองค์กรโดยใช้ข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร และผลประโยชน์ของประเทศชาติ

2. การระบุทรัพยากรเข้าสู่กิจกรรม และพิจารณาว่ากิจกรรมได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างไร ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณาต้นทุนของผลผลิต

3. ในการหาต้นทุนกิจกรรม ถ้าหน่วยงานมีกิจกรรมที่เหมือนหน่วยงานอื่นก็ ควรกำหนดงานนั้นขึ้นเป็นกิจกรรมและกำหนดหน่วยนับให้เหมือนหน่วยงานอื่น เช่น กิจกรรมการก่อสร้าง เป็นกิจกรรมที่เอกชนก็ทำ ก็ควรกำหนดเป็นกิจกรรมเพื่อหาต้นทุนพร้อมหน่วยนับที่เหมือนกัน ถ้าภาครัฐดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ เราสามารถพิจารณา outsource จ้างเอกชน


คำศัพท์ความสำคัญของข้อมูลด้านต้นทุนกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย

ผลผลิตหลัก หมายถึง ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงผลผลิตอื่นที่นอกเหนือจากเอกสารงบประมาณที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณในการผลิตผลผลิตผลผลิตย่อย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หน่วยงานภาครัฐทำการผลิต และส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีของหน่วยงานเองและเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอื่นได้


คำศัพท์ความสำคัญของข้อมูลด้านต้นทุนกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย

กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากเอกสารงบประมาณที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อใช้ ในการคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมระหว่างปีของหน่วยงานเองและเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอื่นได้


การวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อยการวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย ส่วนราชการต้องวิเคราะห์กิจกรรมในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน และทำการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานในรูปของต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมควรจะสามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างปีของหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานได้


การวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อยการวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อย

 • นักวิเคราะห์จะกำหนดกิจกรรมละเอียดหรือหยาบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ การระบุกิจกรรมที่ละเอียดเกินไปอย่างทำให้ต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มกัน

 • ต้นทุน-ประโยชน์ คุ้มหรือไม่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการใช้ข้อมูลต้นทุนกิจกรรม

 • การตัดสินใจพัฒนากิจกรรมขององค์กรอาจต้องการข้อมูลกิจกรรมที่ละเอียด

 • เป็นการวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดในแต่ละศูนย์ต้นทุน

 • แต่ละศูนย์ต้นทุนทำกิจกรรม 1 กิจกรรมหรือมากกว่า เพื่อที่จะสร้างผลผลิต


การวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อยการวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อย

 • Top-down approach

 • Interview or participative approach

 • Recycling approach


Top down approach
วิธี การวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อยTop – down approach

 • แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์กิจกรรม

 • คณะทำงานต้องมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในกระบวนการทำงานของหน่วยงานเป็นอย่างดี

  ข้อดี

 • สามารถกำหนดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

 • ต้นทุนต่ำ

 • องค์กรขนาดใหญ่มักใช้วิธีนี้ในการกำหนดกิจกรรม


Interview or participative approach
วิธีการสัมภาษณ์หรือการมีส่วนร่วมวิธีการสัมภาษณ์หรือการมีส่วนร่วมInterview or participative approach

 • แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสัมภาษณ์กิจกรรมจากพนักงาน

 • แต่งตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยพนักงานจากศูนย์ต้นทุนต่างๆ

  ข้อดี

 • การกำหนดกิจกรรมจะถูกต้องมากกว่าวิธี Top – down approach

  ข้อเสีย

 • ใช้เวลามาก

 • พนักงานปิดบังข้อมูลที่แท้จริงเพราะกลัวว่าผู้บริหารระดับสูงจะทราบข้อมูลการทำงานของตน


Recycling approach
วิธีการใช้ข้อมูลที่มีอยู่วิธีการใช้ข้อมูลที่มีอยู่Recycling approach

 • ใช้เอกสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้ว เช่น เอกสารภารกิจตามกฎกระทรวง

  ข้อดี

 • ใช้เวลาน้อย

 • รวดเร็ว


การวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อยการวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อย

 • เมื่อได้รายชื่อกิจกรรมแล้ว พิจารณาว่ากิจกรรมนั้นดำเนินการโดยศูนย์ต้นทุนใด

 • ในช่วงเริ่มแรก การกำหนดกิจกรรมในศูนย์ต้นทุนไม่ควรเกินกว่าจำนวนฝ่ายหรือกลุ่มย่อยภายใต้ศูนย์ต้นทุน

 • กำหนดหน่วยนับของกิจกรรมย่อย ให้พิจารณาดังนี้

  • กรณีที่กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกอื่นทำเหมือนกัน กำหนดหน่วยนับตามหน่วยงานอื่น

  • กรณีที่กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ไม่มีหน่วยงานภายนอกอื่นทำเหมือนกัน กำหนดหน่วยนับอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยนับแสดงถึงปริมาณงานของกิจกรรม


การวิเคราะห์และกำหนดผลผลิตย่อยการวิเคราะห์และกำหนดผลผลิตย่อย

 • ผลผลิตย่อย ต้องเป็นผลผลิตที่ส่งมอบให้กับบุคคลภายนอกที่มี ความละเอียดในส่วนของชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่วนราชการ ดำเนินการผลิต รวมถึงต้องมีการกำหนดหน่วยนับให้เหมาะสม


Benchmark
สิ่งสำคัญในการกำหนดผลผลิต คือ ต้องมีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบและBenchmark ได้ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

การวิเคราะห์และกำหนดผลผลิตย่อย


กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยนับกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยนับ


อธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนอธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

ต้นทุนกิจกรรม หมายถึง ทรัพยากรทั้งหมดที่หน่วยงานจ่ายไปเพื่อ ให้สามารถดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินในงบประมาณเงินนอกงบประมาณ หรืองบกลาง


อธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)

ต้นทุนของกิจกรรมด้านการเงินและบัญชี คือ ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เช่น การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ การติดตามและการรายงานด้านการเงินและบัญชี รวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (แต่ไม่รวมถึงการจัดทำแผนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกลุ่มแผนงาน)

จำนวนเอกสารรายการ หมายถึง จำนวนรายการเอกสารทางการเงินและบัญชี ยกเว้นเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียกดูจำนวนเอกสารรายการการเงินและบัญชีในระบบ GFMISได้โดยใช้ Transaction Code: FB03


อธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)

ต้นทุนของกิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) คือ ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่รวมถึงมูลค่า ของสิ่งของหรือบริการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยังไม่รวมการซ่อมบำรุง และงานด้านยานพาหนะ

จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง จำนวนครั้งที่หน่วยงาน ทำการจัดซื้อและจัดจ้าง ซึ่งจำนวนเอกสารของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code: ZMM_PO_RPT01


อธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)

ต้นทุนของกิจกรรมด้านบริหารบุคลากร คือ ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การดูแลอัตรากำลังและระบบงาน ด้านวินัย และงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง


จำนวนบุคลากร (ต่อ)หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ถ้าจำนวนบุคลากรไม่เท่ากันระหว่างปีให้ใช้จำนวนบุคลากรถั่วเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น ระหว่าง 1 ตุลาคม 2550 ถึง 15 มกราคม 2550 มีจำนวนบุคลากร 50 คน ระหว่าง 16 มกราคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2550 มีจำนวนบุคลากร 60 คน ดังนั้น การคำนวณหาจำนวนบุคลากรเท่ากับ

ระยะเวลา จำนวนวันจำนวนบุคลากรจำนวนวัน x จำนวนบุคลากร

1 ตุลาคม - 15 มกราคม 107 50 คน 5,350

16 มกราคม - 30 กันยายน 258 60 คน 15,480

รวม 36520,830

จำนวนบุคลากรถั่วเฉลี่ยทั้งปี 20,830 / 365 วัน =57.07 คน

อธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)


อธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)

ต้นทุนของกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผล และการจัดฝึกอบรม รวมถึงการจัดทำสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยนับรวมการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในกรณีนี้ยกเว้นการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมต่างประเทศ

จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม หมายถึง ผลรวมของจำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรคูณด้วยจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น เพื่อคำนวณหาต้นทุนของการฝึกอบรม 1 คน ต่อ 1 ชั่วโมงเป็นเท่าใด ตัวอย่างเช่น หลักสูตรฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน มีระยะเวลา 6 ชั่วโมง ดังนั้นจำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม เท่ากับ 120 ชั่วโมง/คน


อธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)

ต้นทุนของกิจกรรมตรวจสอบภายใน คือ ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินงานโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน

จำนวนงานตรวจสอบ หมายถึง จำนวนคนวันที่ใช้ที่ในงานตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี


ตัวอย่างการกำหนดผลผลิตย่อยตัวอย่างการกำหนดผลผลิตย่อย


ตัวอย่างการกำหนดกิจกรรมย่อยตัวอย่างการกำหนดกิจกรรมย่อย

การกำหนดกิจกรรมย่อยโดยพิจารณาผลผลิตของศูนย์ต้นทุน


ตัวอย่างการกำหนดกิจกรรมย่อยตัวอย่างการกำหนดกิจกรรมย่อย


ตัวอย่างการกำหนดกิจกรรมย่อยตัวอย่างการกำหนดกิจกรรมย่อย


ตัวอย่างการกำหนดกิจกรรมย่อยตัวอย่างการกำหนดกิจกรรมย่อย


ระดับคะแนนที่ 4 จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย

โดยจัดให้มีการคำนวณต้นทุนอย่างน้อย ดังนี้

1. กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมย่อย

1.1 ด้านการเงินและบัญชี

1.2 ด้านการพัสดุ

1.3 ด้านบริหารบุคคล

1.4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.5 ด้านการตรวจสอบภายใน

2. กิจกรรมของหน่วยงานหลัก 1 กิจกรรมย่อย

3. ผลผลิตย่อย 2 ผลผลิตคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการคำนวณต้นทุนผลผลิตคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ศูนย์ต้นทุน หรือ หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในส่วนราชการที่กำหนดขึ้น ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีการดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนในการผลิตผลผลิตศูนย์ต้นทุนหลัก หรือ หน่วยงานหลัก หมายถึง ศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิตศูนย์ต้นทุนสนับสนุน หรือ หน่วยงานสนับสนุน หมายถึง ศูนย์ต้นทุน หรือหน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิต แต่ทำหน้าที่ให้บริการศูนย์ต้นทุนอื่น


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการคำนวณต้นทุนผลผลิตคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ต้นทุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการก่อให้เกิดผลผลิตของหน่วยงาน โดยให้รวมทรัพยากรที่เกิดจากทุกแหล่งเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลางต้นทุนทางตรง หมายถึง ต้นทุนที่สามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นต้นทุน ของศูนย์ต้นทุนใดต้นทุนทางอ้อม หมายถึง ต้นทุนที่ไม่สามารถระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนได้ จำเป็นต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วนในการระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน


วิธีการจัดทำต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2551

1. วิเคราะห์และกำหนดผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย พร้อมทั้งหน่วยนับ

2. กำหนดศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

3. ดึงข้อมูลต้นทุนจากระบบ GFMIS ตามศูนย์ต้นทุนและแหล่งของเงิน

4. คำนวณหาต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

5. คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย

6. คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก

7. คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย

8. คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลักการคำนวณหาต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุนการคำนวณหาต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

1. เมื่อดึงข้อมูลจากระบบ GFMIS แล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานก่อให้เกิดผลผลิตมีอะไรบ้าง และตัดต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานออกไป

2. ในระบบ GFMIS ต้นทุนทางตรงจะถูกบันทึกเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนแล้ว ดังนั้นเราจะทราบต้นทุนของแต่ละศูนย์ต้นทุน

3. สำหรับต้นทุนทางอ้อมต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วน เพื่อระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน ในการพิจารณาเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนให้หน่วยงานกำหนด ตามความเหมาะสมอย่างยุติธรรม โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนนั้นผันแปร เพื่อที่จะใช้เป็นตัวผลักดันต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน


การคำนวณหาต้นทุนของกิจกรรมย่อยการคำนวณหาต้นทุนของกิจกรรมย่อย

การคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยให้หน่วยงานนำต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุนโดยแยกประเภทตามแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคา แล้วจึงปันส่วนต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ให้หน่วยงานใช้เกณฑ์การปันส่วนในการกระจายต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อยที่ศูนย์ต้นทุนนั้นดำเนินการโดยให้แยกแสดงต้นทุนนั้นตามแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคาตัวอย่าง เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย เช่น เกณฑ์ภาระงาน หรือ เกณฑ์สัดส่วนการใช้วัสดุครุภัณฑ์


การดูแหล่งเงินสามารถพิจารณาจาก ข้อมูลกิจกรรมหลัก หรือ ข้อมูลแหล่งของเงิน

- รหัสกิจกรรมหลัก เงินในงบประมาณ 5 หลักแรกขึ้นด้วยรหัสหน่วยงาน

เงินนอกงบประมาณ ขึ้นด้วยตัว P

งบกลางขึ้นด้วย 90909

- รหัสแหล่งของเงิน เงินในงบประมาณ หลักที่ 3 เป็นเลข 1 และหลักที่ 4 ไม่ใช่เลข 0

เงินนอกงบประมาณ หลักที่ 3 ไม่ใช่เลข 1

งบกลางขึ้นด้วย หลักที่ 3 และ 4 เป็นเลข 1 และ 0


การคำนวณหาต้นทุนของกิจกรรมย่อยการคำนวณหาต้นทุนของกิจกรรมย่อย


การคำนวณหาต้นทุนของผลผลิตย่อยการคำนวณหาต้นทุนของผลผลิตย่อย

วิธีที่ 1 ในกรณีส่วนราชการไม่ได้คำนวณหาต้นทุนกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมย่อย


การคำนวณหาต้นทุนของผลผลิตย่อยการคำนวณหาต้นทุนของผลผลิตย่อย

วิธีที่ 2 ในกรณีที่ส่วนราชการสามารถคำนวณหาต้นทุนกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมย่อย


การคำนวณหาต้นทุนของกิจกรรมหลักการคำนวณหาต้นทุนของกิจกรรมหลัก

วิธีที่ 1 ในกรณีส่วนราชการไม่ได้คำนวณหาต้นทุนกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมย่อย


การคำนวณหาต้นทุนของกิจกรรมหลักการคำนวณหาต้นทุนของกิจกรรมหลัก

วิธีที่ 2 ในกรณีส่วนราชการคำนวณหาต้นทุนกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมย่อย และคำนวณหาต้นทุนผลผลิตย่อยได้


การคำนวณหาต้นทุนของผลผลิตหลักการคำนวณหาต้นทุนของผลผลิตหลัก

การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักให้คำนวณจากต้นทุนกิจกรรมหลัก ตามเอกสารงบประมาณที่สัมพันธ์กับผลผลิตโดยเชื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมหลักเข้าสู่ผลผลิตหลัก


รูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตรูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต


รูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตรูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน


รูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตรูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย


รูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตรูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน


รูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตรูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน


รูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตรูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน


รูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตรูปแบบรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงินการเรียกดูข้อมูล

 • เลือก Transaction code : KSB1 กด Enter

 • เลือกจากเมนู


การกรอกข้อมูลเพื่อดูรายงานการกรอกข้อมูลเพื่อดูรายงาน


ผลลัพธ์การกรอกข้อมูลเพื่อดูรายงาน


Excel
การส่งข้อมูลออกไป การกรอกข้อมูลเพื่อดูรายงานExcel


Excel1
ผลลัพธ์ใน การกรอกข้อมูลเพื่อดูรายงานExcel


วิธีการเรียกดูจำนวนเอกสารรายการทางการเงินและบัญชีในระบบวิธีการเรียกดูจำนวนเอกสารรายการทางการเงินและบัญชีในระบบ

เลือกTransaction code: FB03 กด Enter

เลือกจาก เมนู


วิธีการเรียกดูจำนวนเอกสารรายการทางการเงินและบัญชีในระบบวิธีการเรียกดูจำนวนเอกสารรายการทางการเงินและบัญชีในระบบ

 • คลิก


การกรอกข้อมูลวิธีการเรียกดูจำนวนเอกสารรายการทางการเงินและบัญชีในระบบ


ผลลัพธ์วิธีการเรียกดูจำนวนเอกสารรายการทางการเงินและบัญชีในระบบ


Excel2
การส่งข้อมูลไป วิธีการเรียกดูจำนวนเอกสารรายการทางการเงินและบัญชีในระบบExcel


Excel4
ใช้คำสั่งใน Excel คือ ข้อมูล  ตัวกรอง ตัวกรองขั้นสูง

การนับจำนวนเอกสาร


ระดับคะแนนที่ 5 นำผลการดำเนินงานที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4

ไปกำหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

Input

Process

Output

Quantity

Quality

Economy

Value-added

Time


การประหยัดทรัพยากรการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

 • องค์กรกำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

 • จัดโครงการรณรงค์การใช้ทรัพยากร

 • ประเมินความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากร

 • พิจารณาว่าทรัพยากรใดที่ไม่ถูกใช้งาน หรือ ใช้งานยังไม่เต็มกำลัง

 • การจัดซื้อจัดจ้างด้วยราคาที่เหมาะสม


ประสิทธิภาพด้านกระบวนการประสิทธิภาพด้านกระบวนการ

 • พิจารณากิจกรรมทั้งองค์กร เพื่อดูความซ้ำซ้อนของกิจกรรม

 • เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เหมือนกันระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์กร

 • ลดกระบวนการกิจกรรมที่ไม่จำเป็นออกไป


ประสิทธิภาพของการสร้างผลผลิตประสิทธิภาพของการสร้างผลผลิต

 • ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ประชาชนพึงพอใจ

 • พิจารณาเพิ่มปริมาณผลผลิตให้ใช้ทรัพยากรคงที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • ลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการของประชาชน


Q & Aประสิทธิภาพของการสร้างผลผลิต


กลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐกลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โทร. 0-2298-6288

โทรสาร. 0-2273-9469

E-mail address: [email protected]

Website: www.cgd.go.th


ad