Te ria lexik lnej motiv cie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Teória lexikálnej motivácie PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Teória lexikálnej motivácie. Semiotický status lexémy. semiotický trojuholník ( Richards – Ogden ). Semiotický status lexémy. upravený semiotický trojuholník ( Ondrus – Horecký – Furdík ). Semiotický status lexémy. upravený semiotický trojuholník (návrh). Semiotický status lexémy.

Download Presentation

Teória lexikálnej motivácie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teória lexikálnej motivácie


Semiotický status lexémy

 • semiotický trojuholník (Richards – Ogden)


Semiotický status lexémy

 • upravený semiotický trojuholník (Ondrus – Horecký – Furdík)


Semiotický status lexémy

 • upravený semiotický trojuholník (návrh)


Semiotický status lexémy

 • arbitrárnosť a motivovanosť

 • jazykový znak je arbitrárny

 • deskriptívna argumentácia: ak by bola nevyhnutná väzba medzi F a O, tá istá forma by znamenala vždy to isté a naopak

 • historická argumentácia: ak by bola nevyhnutná väzba medzi F a O, nemohlo by dochádzať k zmene významu

 • komparatívna argumentácia: ak by bola nevyhnutná väzba medzi F a O, rozličné jazyky by nemohli mať odlišné slová na vyjadrenie toho istého významu


Semiotický status lexémy

 • nevyhnutnosť – pri arbitrárnosti nie je nevyhnutná vnútorná spätosť medzi F a O, ale len konvenciou objektivizovaný asociačný vzťah

 • arbitrárnosť sa dáva do opozície k motivovanosti (arbitrárnosť – motivovanosť), vedie to k takejto nepresnej interpretácii:

 • arbitrárnosť (ľubovoľnosť) – motivovanosť (nie ľubovoľnosť, nevyhnutnosť)


Semiotický status lexémy

 • opakom nevyhnutnosti je však náhodnosť, teda obsahom arbitrárnosti (nie nevyhnutnosti) je to, že F je náhodná, povaha F nesúvisí s povahou O

 • nie náhodnosť (motivovanosť) napr. v slovách gagotať, cililink však neznamená nevyhnutnosť


Semiotický status lexémy

 • „Ak hovoríme, že forma slova je motivovaná, mienime tým to, že nie je náhodné, že táto forma je taká, aká je, ale nie je ani nevyhnutné, aby takou bola (mohla by byť aj inou formou, môže sa zmeniť)“ (Dolník)

 • náhodné (arbitrárne) – nenáhodné (motivované) – nevyhnutné


Semiotický status lexémy

 • izolovanosť – neizolovanosť

 • „O absolútnej arbitrárnosti označujúceho vo vzťahu k označovanému môžeme hovoriť len v súvislosti s izolovaným jazykovým znakom, t. j. vtedy, keď abstrahujeme od súvzťažných znakov.“ (Dolník, 2003, s. 122).

 • neizolovaný jazykový znak- > minimálna (elementárna) motivovanosť


Semiotický status lexémy

 • „Motiváciou slova sa rozumie priamy kauzálny vzťah medzi jeho formálnou (výrazovou, materiálnou, zvukovou) a významovou (ideálnou) zložkou, ako aj nepriamy vzťah, ktorý je podmienený vzťahom slova k paradigmaticky súvzťažným slovám“ (Dolník, 2003, s. 123).

 • múr -> murár

 • murár – remeselník; stolár, debnár, elektrikár, klampiar; malta, kelňa, betón; stavať, miešať...


Semiotický status lexémy

 • vzťah medzi paradigmaticky súvzťažnými lexémami (napr. vzťah medzi synonymami) – vzťah minimálnej motivácie

 • potreba diferenciácie jednotiek v rámci istých paradigiem:

 • „To, čo je na slove dôležité, nie je samotný zvuk, ale zvukové rozdiely umožňujúce slovo rozlíšiť od všetkých ostatných slov“ (Saussure, 1989, s. 145)


Semiotický status lexémy

 • lexikálna jednotka ako priesečník vzťahov


Semiotický status lexémy

 • „Štruktúrne vzťahy určujú charakter daného slova; dávajú slovu zmysel čiže motív jeho existencie. Preto na rozdiel od tradičného chápania slovného znaku ako arbitrárneho (ľubovoľného) je možné chápať slovo naopak ako mnohonásobne motivované. Slovo ako jednotka lexikálnej zásoby je teda vždy mnohonásobne motivované. Výsledkom takéhoto pohľadu je chápanie slovnej zásoby ako súboru jednotiek daných konfiguráciou a interakciou lexikálnych motivácií.“ (Furdík, 2000)


Lexikálna motivácia

 • tradične: 3 typy motivácie

 • Furdík: 17 typov


Paradigmatická motivácia

 • neizolovanosť, zapojenosť do lexikálnych paradigiem

  • ruka: telo, noha, dlaň, plece...

  • ruka: ručný, ručička, rúčka, rukáv...

  • ruka: horná končatina, packa, laba, paprča...

  • ruka: muka, suka, šťuka


Slovotvorná motivácia

 • lexikálne jednotky, ktoré vznikli z iných lexikálnych jednotiek na báze zmeny morfematickej štruktúry

  veža -> vežička

  kázať -> kazateľ

  soľ -> soľnička

  rad stĺpov -> stĺporadie

  veľký film -> veľkofilm


Fónická motivácia

 • príznakovosť na úrovni vonkajšej formy

 • onomatopoickosť:

  • čľup, bú, mé, kikirikí

  • angl. cock-a-doodle-doo, maď. kukurikú, franc. cocorico, špan. quiquiriquí, holand. kukeleku, jap. kokekokkoo

 • prevzatosť

  • geometria, matematika, Shakespeare

 • expresívnosť

  • chmuľo, schmatnúť, frflať, frndžalica


Sémantická motivácia

 • sekundárne významy viacvýznamovej lexémy utvorené na základe derivačnej polysémie:

 • gorila

  • 1. „jedna z najväčších opíc, kt. sú vývinovo najbližšie k človeku“

  • 2. hovor. „osobný strážca“


Morfologická motivácia

 • lexikálne jednotky vzniknuté slovnodruhovým prechodom bez morfematickej zmeny

  vyučujúci (ver, akt part) -> vyučujúci (sub)

  žiaľ (sub, nomsg) -> žiaľ (part)

  v + závislosti + od (prep+sub+prep) -> v závislosti od (prep)


Syntaktická motivácia

 • viacslovné pomenovania

 • medzi komponentmi sa realizujú syntaktické vzťahy

  plážový volejbal, vysoká škola, dať prednosť

  od nevidím do nevidím, Augiášov chliev

  sedieť na dvoch stoličkách, sľubovať hory-doly

  Šaty robia človeka. Aká matka, taká Katka.


Frazeologická motivácia

 • frazémy (nadslovné, obrazné, expresívne LJ)

  zbaliť si kufre, nachytať niekoho na hruškách

  od buka do buka, posledný mohykán

  Jablko nepadá ďaleko od stromu.

  do aleluja, na Adama

  len aby, že či, veď preto


Onymická motivácia

 • vlastné mená

  Ján, Peter, Andrea, Lenka; Ján Oravec, Peter Ďurčo

  Slovensko, Prešov, Banská Bystrica, Hron, Kráľova hoľa

  Doprastav, Prešovská univerzita, Národná banka Slovenska

  ŠK Slovan Bratislava, Adidas, Puma, MilkAgro


Interlingválna motivácia

 • prevzaté lexikálne jednotky

  celebrita, firhang, Montreal, CD, P. S.


Abreviačná motivácia

 • skratky

  MHD, MTV, PC, mld., doc., prof.


Expresívna motivácia

 • prejav subjektívneho, emočno-vôľového princípu v jazyku

 • expresivizmy, prostredníctvom ktorých človek do jazyka explicitnejšie či implicitnejšie vnáša svoj subjektívny postoj

  gniaviť, frflať, chmuľo

  papať, hryzkať, bežkať

  debil, somár, hovado, pako


Registrová motivácia

 • register – situačne podmienený spôsob jazykového prejavu

  hovorové slová, kolokvializmy (šušťáky, vodičák, kecať)

  konfesionalizmy (celebrovať, Duch Svätý, noviciát)

  administrativizmy (matrika, obežník, ad acta)

  žurnalizmy (míting, multilaterálny, bašta)


Terminologická motivácia

 • odborné termíny

 • dôsledok princípu presnosti v jazyku

  okvetie, chlorid sodný, paradigma, cesta prvej triedy


Sociolektická motivácia

 • dôsledok vplyvu spoločenských faktorov

 • sociolektizmy – lexémy typické pre používanie istou spoločenskou skupinou. napr. IT pracovníci, rybári, kartári, tínedžeri, vojaci

 • argotizmy, slangizmy, profesiolekty

  matika, slovina, prachy, bezďák, buzerák, intro, handka


Teritoriálna motivácia

 • dôsledok areálového (priestorového) princípu

 • dialektizmy, nárečové lexémy

  bandurky, trimac śe, valal, takoj


Temporálna motivácia

 • dôsledok časového, temporálneho princípu

 • časovo príznakové lexémy

 • lexikálni seniori (historizmy, archaizmy)

  bukéta, počty a merba, šesták, iskrička, pracovná sobota

 • lexikálni juniori (neologizmy)

  internetista, bluetooth, korčuliar (v hypermarkete)


Individualizačná motivácia

 • dôsledok tvorivého princípu v jazyku

 • okazionalizmy, autorské lexémy/lexie

  zaliftbojčiť si (na chvíľu sa stať liftbojom)

  pomalík (osobný vlak)

  naprinceznovať sa (veľakrát hrať princeznú)

  nohaviciarka (žena, ktorá často strieda mužov; analógia k slovu sukničkár)

  čučoriedka (mladé pekné dievča; J. Satinský)


Typy lexikálnej motivácie

 • Paradigmatická

 • Slovotvorná

 • Fónická

 • Sémantická

 • Morfologická

 • Syntaktická

 • Frazeologická

 • Onymická


Typy lexikálnej motivácie

 • Interlingválna

 • Abreviačná

 • Expresívna

 • Registrová

 • Terminologická

 • Sociolektická

 • Temporálna

 • Teritoriálna

 • Individualizačná


 • Login