slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rv2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Rv2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Godsterminal Otta. Rørosbanen. E6. Rv3. Dovrebanen. Solørbanen. E16. Rv3/25. Gjøvikbanen. Rv4. Rv2. Godsterminal Kongsvinger. Rv35. Kongsv.banen. Kongsvingerbanen. Hedmark og Oppland er enige om (1):.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rv2' - sol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Godsterminal Otta

Rørosbanen

E6

Rv3

Dovrebanen

Solørbanen

E16

Rv3/25

Gjøvikbanen

Rv4

Rv2

Godsterminal Kongsvinger

Rv35

Kongsv.banen

Kongsvingerbanen

hedmark og oppland er enige om 1
Hedmark og Oppland er enige om (1):
 • Innen 2023 ha bygd ut ”lottorekka” i sin helhet:Rv 2, Rv 4, E 6, E 16 og Rv 3, Rv 35
 • Dobbeltspor på IC-strekningen Oslo – Lillehammer innen 2023. Utbygging av IC-området for øvrig med Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen
 • Fylkeskommunene må få økte ressurser til å forvalte og utvikle fylkesvegnettet slik at forfallet kan fjernes og vegnettet bygges tilstrekkelig robust til å tåle framtidas klima
hedmark og oppland er enige om 2
Hedmark og Oppland er enige om (2):
 • Økte ressurser til kollektivsatsing. ”Mjøsbyen” med 219000 innbyggere må bli en del av den statlige belønningsordningen.
 • Ulykkestallene i Innlandet må reduseres ytterligere – mer utbygging til 4-felts veger og midtdeler og økte ressurser til gang- og sykkelveger er nødvendige forutsetninger
 • Den statlige andelen i bompengeprosjekter må økes, og det er behov for forenkling av plansystemet og en systemendring for gjennomføring og finansiering.
samordnet p virkningsarbeid
Samordnet påvirkningsarbeid
 • Felles budskap og alliansebygging
 • Tre faser

- mars-juni: Regional/lokal behandling

- juli – desember: SD utarbeider st.meld.

- jan – april 2013: Transportkomiteen utarbeider innstilling

tredelt politikk
Tredelt politikk
 • Utbygging av kollektivtrafikk og tilrettelegging for gåing og sykling må ta veksten i persontrans-porten i byområdene
 • I regionene er det viktig med tiltak bidrar til regionforstørring og mer robust bo- og arbeids-markedsregioner. Utbygging av IC og vegnettet i regionene bidrar til regionforstørring og reg.utv.
 • Mellom byer og landsdeler bygges transport-systemet ut for å redusere avstandskostnadene for næringsliv og innbyggere
nasjonale strategier
Nasjonale strategier
 • Trafikkveksten i de største byene må tas med miljøvennlige transportformer
 • Tiltak for å redusere avstandskostnader og styrket regional utvikling
 • Godstransporter over lange avstander må gå med tog og skip så langt det er mulig
 • Stor økning av midlene til drift, vedlikehold og tiltak for å ta igjen forfall
forts
forts…
 • Bred trafikksikkerhetsinnsats (minst halvering antall drepte)
 • Styrket gjennomføringsevne
 • Redusert klimagassutslipp og bedre miljø
 • Tiltak for økt sykling og gåing
 • Redusert sårbarhet og mer oppmerksom-het på klimatilpasning
 • Universell utforming av hele reisekjeden
 • Lufthavnstruktur – Fagernes lufth. vurderes
hovedprofilen i ntp forslaget
Hovedprofilen i NTP-forslaget
 • Drift av infrastrukturen
 • Vedlikehold av infrastrukturen
 • Redusere forfallet
 • Planlegging
 • Programområdetiltak
 • Investeringer

Økning i investeringsnivået forutsetter ramme

+ 45 %.

trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet
 • Ambisiøst mål for trafikksikkerhet på veg
 • Halvering av antall drepte og hardt skadde til 2024
 • 100/400

Krever tiltak fra mange aktører

Gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde per år i perioden 2007-2010 fordelt på vegkategori og ulykkestype.

aktuelle vegprosjekter som savnes
Aktuelle vegprosjekter som ”savnes”

E6:

Oppstart og/eller planlegging av

Lillehammer – Ensby, Fåvang krk. – Elstad,

”Direkte” utbygd 4-felt Mjøsbrua - Lillehammer

Rv 4:

Strekningen Roa – Gran grense,

utbygging gjennom Nittedal og Oslopakke 3,

Gjøvik nord – Mjøsbrua.

aktuelle jernbaneprosjekter som savnes
Aktuelle jernbaneprosjekter som ”savnes”
 • Tiltak/utbygging på IC-strekningen Hamar – Lillehammer
 • Omtale av sammenbinding Gjøvikbanen og Dovrebanen
gj vikbanen og ntp
Gjøvikbanen og NTP
 • 400 mill kr i ramme +20% og +45%
 • I første omgang timestrafikk Oslo-Gjøvik

Krever 2 nye krysningsspor

 • Halvtimesfrekvens og kortere reisetid

Krever utbygging av dobbeltspor

 • Dobbeltspor i dagens trasé gjennom Nordmarka ikke mulig
videre behandling av ntp
Videre behandling av NTP
 • Juni 2012:

Fylkestingets behandling av transportetatenes forslag

 • Årsskifte 2012/2013:

Stortingsmeldinga legges fram

 • Våren 2013:

Stortingsbehandling

 • Høsten 2013:

Godkjenning av handlingsprogrammet for 2014-17.

ad