Vod k
Download
1 / 26

VODÍK - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

VODÍK. Značka: H Latinsky: hydrogenium Anglicky: hydrogen. historie. 1766 – Cavendish H. – izolace a identifikace plynu (1781 – voda není prvek) 1783 – Lavoisier A. L. – návrh názvu hydrogen (z řeckého ydor geinomai = vodu tvořící) 1810 – 15 – Davy H. – základ kyselin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VODÍK' - sofia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vod k

VODÍK

Značka: H

Latinsky: hydrogenium

Anglicky: hydrogen


Historie
historie

 • 1766 – Cavendish H. – izolace a identifikace plynu (1781 – voda není prvek)

 • 1783 – Lavoisier A. L. – návrh názvu hydrogen (z řeckého ydor geinomai = vodu tvořící)

 • 1810 – 15 – Davy H. – základ kyselin

 • 1909 – Sørensen S. P. L. – pH stupnice

 • 1920 – Latimer W. M., Rodebush W. H. – pojem vodíkové vazby


 • 1923 – Brønsted J. N. – teorie kyselin a zásad

 • 1924 – Mecke R. – ortho- a para- vodík

 • 1932 – Urey H. C. – objev D (1934 N. c.)

 • 1934 – Oliphant M. L. E., Harteck P., Rutherford E. – příprava T

 • 1946 – Purcell E. M., Torrey H. C., Pound R. V., Bloch F., Hansen W. W., Packard M. E. – důkaz vodíku ve sloučeninách pomocí NMR


Izotopy a v skyt
Izotopy a výskyt

protony neutrony

 • H 1 0

 • D 1 1

 • T 1 2

 • H na Zemi: 0,88 % (0,016 % D ve vodíku) – 9.

  15,4 % atomů zemské kůry – 3.

 • H ve vesmíru: 75 % hmoty (90 % atomů)


H2 D2 T2

T tání (K) 13,96 18,73 20,62

T varu (K) 20,39 23,67 25,04

disociační teplo (kJ/mol) 435,88 443,35 446,9

mezijaderná vzdál. (pm) 74,14 74,14 (74,14)


Ortho a para vod k
ortho- a para- vodík

 • ortho-vodík

  - paralelní uspořádání jaderných spinů

  → třikrát degenerovný stav

 • para-vodík (nižší energie)

  - antiparalelní usp. jaderných spinů

  → nedegenerovný stav

 • zakázaný triplet-singletový přechod


rovnováha mezi ortho- a para- pro H2 D2 a T2


Ionizovan formy
Ionizované formy

 • ionizační energie = 1,311 kJ/mol

  → H+ (r = 1,5.10-3 pm); vázaný (H3O+)

 • elektronová afinita

  → H-, deformovatelnost

 • H2+ krajně nestálý

 • H3+ trojúhelníková struktura stabilnější než lineární


P prava vod ku
Příprava vodíku

 • elektropozitivní kovy + H2O/zředěná kys.

 • amalgam Na/Ca + H2O

 • Zn + HCl

 • Al/FeSi + NaOH

 • hydrid kovu + H2O

 • elektrolyticky

  (okyselená H2O)


V roba vod ku
Výroba vodíku

 • elektrolýza (horký Ba(OH)2)

 • elektrolýza (KOH)

 • elektrolýza (solanka, pouze vedlejší produkt)

 • uhlovodík/koks + H2O (g):

  C3H8 + 3 H2O → 3 CO + 7 H2

  (900 °C, katalyzátor)

  CO + H2O → CO2 + H2

 • odpařování CH3OH a H2O


Pou it vod ku
Použití vodíku

 • syntéza amoniaku, chlorovodíku, hydridy kovů

 • katalytická hydrogenace tekutých rostlinných olejů na tuhé jedlé tuky

 • velkovýroba organických sl. (methanol)

 • metalurgie (redukce oxidů na kovy)

 • ve směsi s kyslíkem → sváření a řezání, raketové palivo

 • kapalný → v bublinových komorách


Deuterium a tritium
Deuterium a tritium

 • příprava: z těžké vody

 • použití: vliv izotopů na reakce, v NMR, moderátor v jaderném průmyslu (D2O)

 • vznik: jaderné reakce indukované kosmickým zářením v horních vrstvách atm.

 • výroba: ozáření obohaceného 6Li neutrony

 • použití: značkování,

  mechanismy a kinetika reakcí


Reaktivita
Reaktivita

 • reakce za normální teploty: s F za tmy, s vodným roztokem PdCl2 (důkaz přítomnosti vodíku)

 • reakce při vyšších teplotách: s kovy a nekovy za vzniku hydridů (až explozivně)

 • průmysl: hydrogenace a hydroformylace (vyšší T i p, sl. Co - kat.) org. l.; Haberův proces výroby amoniaku (vyšší T i p, Fe – kat.)


Rovnov n konstanta
Rovnovážná konstanta

 • Brønstedova teorie kyselin a zásad

 • autoprotolýza vody: 2 H2O → H3O+ + OH-

  K = [H3O+][OH-]/[H2O]2 → Kw = [H3O+][OH-]

  - závisí na teplotě

 • kyseliny zvyšují [H3O+] → KA velké, pKA malé

  - síla kys. roste s atomovým číslem

 • pH (Sørensen) = - log[H3O+] (z francouzkého puissance d‘hydrogene)


Vod kov vazba m stek
Vodíková vazba (můstek)

 • slabá interakce → H vázaný mezi dvěma nebo více atomy

 • snížení energie systému

 • úhel 150 – 180 °

 • vliv na vlastnosti a strukturu (vznik větších strukturních jednotek, konformace polypeptidů, nukleové kyseliny)


S la m stku
Síla můstku

ΔH298 < 25 kJ/mol

- slabé; H2S, MeOH, H2O, …

ΔH298 = 25 - 35 kJ/mol

- středně silné; FH, …

ΔH298 > 35 kJ/mol

- silné; asi nejsilnější je vazba mezi HCOOH a F-

třístředová čtyřelektronová vazba


Vliv m stku na fyzik ln vlastnosti
Vliv můstku na fyzikální vlastnosti

 • zvyšuje teploty tání a varu, výparné teplo

 • vliv na: rozpustnost, mísitelnost, směšovací teplo, rozdělovací vlastnosti fází, vznik azeotropů, citlivost chromatografických dělení, viskozitu, elektrické vlastnosti pevných a kapalných látek

 • orientace má vliv na relativní permitivitu

 • stálá elektrická polarizace feroelektrických kr.

 • zvyšuje iontovou pohyblivost a vodivost H3O+ a OH- ve vodných roztocích


Vliv m stku na strukturu
Vliv můstku na strukturu

modifikace α

(vrstevnatá struktura)

265 pm

modifikace β

(řetězce)


Informace o vod kov vazb
Informace o vodíkové vazbě

 • IR + Raman: vlnočty valenčních vibrací A-H se snižují a deformačních se zvyšují; roste šířka a intenzita; 20-200 cm-1 nové valenční a deformační vibrace

  - efekty korelují se sílou vazby

 • NMR (výrazný chemický posun): o disociaci vazby a o výměnné době protonů

  - snížení stínění, zvýšení posunu


Hydridy
Hydridy

 • hlavní skupiny kromě vzácných plynů, lanthanoidy, aktinoidy, přechodné elektropozitivní

 • podle povahy vazby:

  - iontové

  - kovalentní (molekulové)

  - polymerní (elektronově deficitní vazby)

  - kovové

  - kombinované


 • I. a II.A – reakce přímo s vodíkem – bílé, krystalické, stechiometrické (MX, MX2)

  - Li, Mg, Be – sklon ke kovalentní vazbě

  - struktura NaCl a TiO2/ortorombická PbCl2

  - tepelná stálost klesá od Li k Cs, od Ca k Ba

  - reaktivita:

  - čistota a velikost částic

  - od Li k Cs a od Ca k Ba vzrůstá; Ca méně reaktivní než Li

  - reakce s vodou: Rb a Cs samozápalné na suchém vzduchu


 • III.B (+ lanthanoidy, aktinoidy) – Sc, Y, La, Ac, většina aktinoidů a lanthanoidů (MH2); YbH2,5

  - MH3 (3. vodík někdy slabě vázán); větší Ln (La, Ce, Pr, Nd) oktaedrické polohy vodíku (Li3Bi); menší Ln + aktinoidy a Y (HoH3)

  - UH3 – normální β-modifikace (krychlová, příprava nad 200 °C); feromagnetické, kovové vlastnosti, reaktivní prášek, k čištění a regeneraci H a D


 • IV.B – složení a struktura je proměnlivá; čisté MH2, kovový vzhled, fluoritová (Ti) nebo tetragonální (Zr, Hf) struktura

 • V.B – málo stabilní

 • VI.B – CrH připraven elektrolyticky

 • Vodíková mezera

 • III. – VII.A – kovalentní molekulové; pevnost vazeb a teplotní stálost klesá s rostoucím atomovým číslem (ve skupině)

  - III.A – rozsáhlé řetězení


Zdroje
zdroje

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/

 • Greenwood N. N., Earnshaw A.: Chemie prvků I