Finansowanie świadczeń medycznych
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w okresie transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Źródła danych.

Download Presentation

Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jadwiga suchecka iwona laskowska katedra ekonometrii przestrzennej uniwersytet dzki

Finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w okresie transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce

Jadwiga Suchecka

Iwona Laskowska

Katedra Ekonometrii Przestrzennej

Uniwersytet Łódzki

Katedra Polityki Ochrony Zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi


R d a danych

Źródła danych

 • Podstawą przeprowadzonych analiz empirycznych były wybrane dane obejmujące lata 1999-2007, pochodzące z badań reprezentacyjnych:

 • Budżety gospodarstw domowych (w latach 1999-2006), GUS, Warszawa

 • Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r, GUS, Warszawa

 • Raporty Rady Monitoringu Społecznego: „Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, 2000, 2003, 2005, 2007


Przeprowadzona ocena jest

Przeprowadzona ocena jest:

 • Oceną z perspektywy pacjenta

 • Oceną w świetle danych statystycznych

 • Pozwala na:

 • ocenę wydatków gospodarstw domowych na opiekę zdrowotną,

 • ocenę możliwości zaspokojenia potrzeb z zakresu ochrony zdrowia


Obci enie finansowe gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie

Obciążenie finansowe gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie

Źródło: Obliczenia własne


Obci enie finansowe gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie1

Obciążenie finansowe gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie

Źródło: Obliczenia własne


Nier wno ci w finansowaniu

Nierówności w finansowaniu

 • W świetle współczesnych analiz najczęściej rozpatrywane są jako:

  - koncentracja zjawiska,

  - odległości ekonomiczne pomiędzy

  różnymi populacjami.


Jadwiga suchecka iwona laskowska katedra ekonometrii przestrzennej uniwersytet dzki

Źródło: Obliczenia własne


Jadwiga suchecka iwona laskowska katedra ekonometrii przestrzennej uniwersytet dzki

Odległość ekonomiczna D0 jest zdefiniowana jako prawdopodobieństwo tego, iż wartość wydatków na zdrowie dla jednej populacji jest wyższa niż dla innej (bez uwzględnienia wielkości różnicy)

 • Oznaczenia:

 • ER – emeryci i renciści,

 • WŁR – pracujący na własny rachunek,

 • PRR – pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • UZG – pracownicy użytkujący gospodarstwo rolne,

 • PRN – pracownicy na stanowiskach nierobotniczych,

 • UNZ – utrzymujący się z niezarobkowych źródeł,

 • ROL – rolnicy.


Jadwiga suchecka iwona laskowska katedra ekonometrii przestrzennej uniwersytet dzki

Macierze odległości ekonomicznych D0 dla wydatków na artykuły medyczne według grup społeczno-ekonomicznych

Źródło: Obliczenia własne


Jadwiga suchecka iwona laskowska katedra ekonometrii przestrzennej uniwersytet dzki

Macierze odległości ekonomicznych D0 dla wydatków na usługi medyczne według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1999, 2001, 2006

Źródło: Obliczenia własne


Jadwiga suchecka iwona laskowska katedra ekonometrii przestrzennej uniwersytet dzki

 • wzrost odległości ekonomicznych pomiędzy gospodarstwami domowymi emerytów i rencistów i pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi w przypadku artykułów medycznych,

 • świadczący o rosnących obciążeniach wydatkami na usługi i artykuły medyczne w tej grupie społecznej

 • w przypadku usług medycznych nieznaczny spadek odległości ekonomicznych


Jadwiga suchecka iwona laskowska katedra ekonometrii przestrzennej uniwersytet dzki

Ocena funkcjonowania ochrony zdrowia na podstawie badań modułowychOgólnopolskie, reprezentacyjne badania„Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r.” przeprowadzone zostały w IV kwartale 2006 r.Badaniem objęto ponad 4 694 gospodarstw domowych, w których zbadano ok. 43 tys. osóbWyniki zostały uogólnione na wszystkie indywidualne gospodarstwa domowe


Zalety bada modu owych

Zalety badań modułowych

 • Badanie modułowe pozwala na analizę wykorzystania świadczeń zdrowotnych i ich finansowania w powiązaniu z:

 • czynnikami demograficzno-społecznymi (wiek, poziom wykształcenia, dochody, klasa miejscowości zamieszkania, główne źródło utrzymania)

 • czynnikami zdrowotnymi (samoocena stanu zdrowia, poważne problemy zdrowotne, choroba przewlekła, stopień niepełnosprawności, pobieranie renty)


Przeci tne miesi czne wydatki na osob zwi zane z ambulatoryjn opiek zdrowotn w z

Przeciętne miesięczne wydatki na osobę związane z ambulatoryjną opieką zdrowotną (w zł)


Wydatki na leki i art farmaceutyczne

Wydatki na leki i art. farmaceutyczne

 • Przeciętne kwartalne wydatki na leki i artykuły farmaceutyczne - 86,16 zł na osobę

 • (w porównaniu z rokiem 2003 wzrost o 20%)

  W przypadku

 • - emerytów- 168,31 zł,

 • - rencistów – 126, 79,

 • - osób mieszkających w wielkich miastach – 127, 77 zł,

 • - osób o znacznym stopniu niepełnosprawności- 147, 35 zł,

 • -o wysokich dochodach (piąta grupa kwintylowa)- 135,45 zł,

 • - osób bezdzietnych – 117,62 zł.


Ocena mo liwo ci wykupu lek w

Ocena możliwości wykupu leków

 • 31,4% badanych nie odczuwało ograniczeń finansowych związanych z wykupem leków

 • dla 44,7% badanych zakup leków był dużym obciążeniem

 • (emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, rodziny wieloosobowe)

 • (sytuacja poprawiła się w porównaniu z poprzednią edycją badania – w 2003 roku)


Porady lekarskie przyczyny rezygnacji

Porady lekarskie – przyczyny rezygnacji

 • 12,7% członków gospodarstw domowych nie korzystało z porady lekarza pomimo istnienia takiej potrzeby

 • Wśród głównych przyczyn rezygnacji:

 • brak pieniędzy - (19%)

 • długa lista oczekujących- (18%)


Wizyty u stomatologa

Wizyty u stomatologa

 • 11,9 % badanych zrezygnowało z wizyt u stomatologa

 • Główne przyczyny:

 • brak pieniędzy- 35%

 • długa lista oczekujących - 20%


Przyczyny korzystania z us ug medycznych niefinansowanych przez nfz

Przyczyny korzystania z usług medycznych niefinansowanych przez NFZ:

 • zbyt odległe terminy w podmiotach mających kontrakty z NFZ (37%),

 • lepsi specjaliści (lekarze) – 33%,

 • lepsze wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne (7,9%),

 • brak lekarza odpowiedniej specjalności w podmiotach mających kontrakty z NFZ (7,5%),

 • lepsze traktowanie pacjenta (6,3%),

 • inne (8,3%),


Najcz ciej z porad niefinansowanych przez nfz korzystaj gospodarstwa

Najczęściej z porad niefinansowanych przez NFZ korzystają gospodarstwa:

 • pracujących na własny rachunek,

 • pracujących na stanowisku nierobotniczym,

 • gospodarstwa z 1 i 2 dzieci,

 • z 2 osobami pracującymi,

 • w miastach o liczbie mieszkańców - 500 tys. lub więcej,

 • o wysokich dochodach,

 • z osobami przewlekle chorymi.


Ocena wysoko ci wydatk w poniesionych przez gospodarstwa domowe w

Ocena wysokości wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowe (w%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Jadwiga suchecka iwona laskowska katedra ekonometrii przestrzennej uniwersytet dzki

Zmiana częstości korzystania z placówek służby zdrowia opłacanych z „kieszeni pacjenta” (w porównaniu z rokiem 2005)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Jadwiga suchecka iwona laskowska katedra ekonometrii przestrzennej uniwersytet dzki

Zmiana częstości korzystania z placówek służby zdrowia opłacanych z „kieszeni pacjenta” (w porównaniu z rokiem 2005)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Jadwiga suchecka iwona laskowska katedra ekonometrii przestrzennej uniwersytet dzki

Zmiana częstości korzystania z placówek służby zdrowia opłacanych z „kieszeni pacjenta” (w porównaniu z rokiem 2005)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dduz

Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne (DDUZ)

 • uprawnienia do świadczeń w ramach DDUZ posiada 2,2% badanych (według danych GUS)

 • (świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych oraz łączonych)

 • z czego 75,5% stanowią mieszkańcy miast

 • 46,5 % posiadających DDUZ to osoby z V grupy kwintylowej,

 • 8,4% - osoby z I grupy kwintylowej


Gotowo wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego gospodarstw domowych

Gotowość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (% gospodarstw domowych)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Gotowo wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego gospodarstw domowych1

Gotowość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (% gospodarstw domowych)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Gotowo wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego gospodarstw domowych2

Gotowość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (% gospodarstw domowych)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Sk onno do p acenia dodatkowej sk adki miesi cznej

Skłonność do płacenia dodatkowej składki miesięcznej

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


 • Login