Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov - PowerPoint PPT Presentation

Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov
Download
1 / 17

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov. Janko Kersnik OZG Katedra za DM MF UL in UM. Potreba po ureditvi področja. Želje Poplave Informacijska pooblaščenka “ Ukaz ”. Dosedanja praksa. Navodilo za hranjenje pisnih medicinskih podatkov

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov

Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov

Janko Kersnik

OZG

Katedra za DM MF UL in UM

Memorial Janeza Milčinskega


Potreba po ureditvi podro ja

Potreba po ureditvi področja

 • Želje

 • Poplave

 • Informacijska pooblaščenka

 • “Ukaz”

Memorial Janeza Milčinskega


Dosedanja praksa

Dosedanja praksa

 • Navodilo za hranjenje pisnih medicinskih podatkov

 • Protokoli dostopa do elektronskih medicinskih podatkov

 • Arhivski prostori in arhivarji

 • Navodila za uničevanje odvečnih medicinskih podatkov

Memorial Janeza Milčinskega


Kaj je arhivsko gradivo

Kaj je arhivsko gradivo?

 • Arhivsko gradivo ... ima trajen pomen za znanost in kulturo.

 • Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.

 • Arhivsko gradivo ... pravnih oseb, ki izvajajo javna pooblastila oziroma opravljajo javno službo ... se odbere iz dokumentarnega gradiva po navodilih pristojnega arhiva

Memorial Janeza Milčinskega


Kaj je dokumentarno gradivo

Kaj je dokumentarno gradivo?

 • Dokumentarno gradivo so spisi, listine in drugi posamični dokumenti, uradne knjige, kartoteke, ... slikovni, filmski, zvočni in drugi nedefinirani zapisi, ne glede na obliko zapisov informacij ali obliko njihovih nosilcev ter digitalne ali analogne oblike zapisov računalniških obdelav skupaj s programsko opremo.

Memorial Janeza Milčinskega


Kam z arhivskim gradivom

Kam z arhivskim gradivom?

 • Arhivsko gradivo se trajno in strokovno neoporečno hrani v ustreznih prostorih in opremi, v ustreznih klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi (materialno varstvo).

 • Minister, pristojen za kulturo podrobneje predpiše način izvajanjamaterialnega varstva.

Memorial Janeza Milčinskega


Kje arhivirati

Kje arhivirati?

 • Arhivi lokalnih samoupravnih skupnosti varujejo javno arhivsko gradivo ... izvajalcev javnih pooblastil, ki jih zagotavlja lokalna samoupravna skupnost, ... drugih pravnih oseb, ki jih ustanovijo lokalne samoupravne skupnosti.

 • Javnopravna oseba lahko sama zagotovi varstvo lastnega arhivskega gradiva na podlagi dovoljenja ministra.

Memorial Janeza Milčinskega


Naloga javnopravnih oseb

Naloga javnopravnih oseb

 • Javnopravne osebe morajo skrbeti za ... dokumentarno gradivo, ..., dokler ni iz tega gradiva odbrano arhivsko gradivo.

 • Javnopravne osebe morajo tudi potem, ko je arhivsko gradivo že odbrano, zagotoviti hrambo tistega dokumentarnega gradiva, ki mu še ni potekel rok hrambe.

Memorial Janeza Milčinskega


Dol nosti lastnikov zasebnega arhivskega gradiva so

Dolžnosti lastnikov zasebnega arhivskega gradiva so:

 • da hranijo gradivo trajno, strokovno neoporečno ter kot celoto v urejenem stanju...

 • upravljavci zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva so ... ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti

Memorial Janeza Milčinskega


Kaj je medicinski podatek kaj je zdravstvena dokumentacija

Kaj je medicinski podatek?Kaj je zdravstvena dokumentacija?

 • Osebni zdravnik ... je pooblaščen ... zbira zdravstveno dokumentacijo o zavarovani osebi.

 • Zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci so dolžni voditi zdravstveno dokumentacijo in druge evidence v skladu s posebnim zakonom.

Memorial Janeza Milčinskega


Pravilnik o arhiviranju in varovanju medicinskih podatkov

Roki

 • Javnopravne osebe morajo izročiti javno arhivsko gradivo arhivu najkasneje 30 let po nastanku gradiva.

 • Javno arhivsko gradivo, ki vsebuje podatke o zasebnosti posameznika, postane dostopno za uporabo 75 let po svojem nastanku oziroma 10 let po smrti osebe, na katero se nanaša, če je datum smrti znan, v kolikor ni z drugimi predpisi drugače določeno.

Memorial Janeza Milčinskega


Osnovna medicinska dokumentacija

Osnovna medicinska dokumentacija

 • Zobozdravstveni karton trajno.

 • Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika.

 • Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.

Memorial Janeza Milčinskega


Kako ravnati s podatki

Kako ravnati s podatki?

 • Originalno javno arhivsko gradivo, ki bi se zaradi uporabe lahko poškodovalo oziroma uničilo, se daje v uporabo v obliki kopije.

 • Vsakdo ima ... pravico:- do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo zdravstveno stanje, razen če zdravnik oceni, da bi to škodljivo vplivalo na bolnikovo zdravstveno stanje;

Memorial Janeza Milčinskega


Kako pripraviti pravilnik

Kako pripraviti Pravilnik?

 • Upoštevati je treba obstoječe stanje zbiranja in hranjenja zdravstvenih podatkov.

 • Predpisi niso v kakšno veliko oporo.

Memorial Janeza Milčinskega


Nekaj zablod

Nekaj zablod

 • V zdravstvu ni arhivskega gradiva.

 • Arhiv ni arhiv.

 • Ni enotnega izraza za medicinsko dokumentacijo.

 • Ni definicije medicinske dokumentacije.

 • V zdravstvu vodimo z/m dokumentacijo.

 • Zbirke podatkov vodijo samo nekateri.

Memorial Janeza Milčinskega


Nekaj mo nih izhodi

Nekaj možnih izhodišč

 • Medicinska (zdravstvena) dokumentacija JE oblika dokumentarnega gradiva.

 • Medicinska (zdravstvena) dokumentacija NI arhivsko gradivo.

 • Lastnik podatkov je bolnik, varuh pa zavod ali zasebni zdravnik.

 • Hraniti jo je potrebno zavarovano pred dostopom in vpogledom nepooblaščenih oseb.

Memorial Janeza Milčinskega


Hvala za pozornost

Hvala za pozornost ...

... in veliko potrpljenja pri sestavi Pravilnika!

Memorial Janeza Milčinskega


 • Login