Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014
Download
1 / 40

ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE GRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVA Februar 2014. - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE GRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVA Februar 2014. Metodoligija:. Realizacija : terensko istraživanje “licem u lice” sprovedeno periodu februar -mart 2014. Uzorački okvir : gradjani Vranja stariji od 18 godina. Veličina uzorka : 328 ispitanika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE GRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVA Februar 2014.' - sloan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014
ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJEGRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVAFebruar 2014.


Metodoligija
Metodoligija:

  • Realizacija : terensko istraživanje “licem u lice” sprovedeno periodu februar -mart 2014.

  • Uzorački okvir : gradjani Vranja stariji od 18 godina.

  • Veličina uzorka : 328 ispitanika.

  • Uzorak slučajan i reprezentativan a istraživanje seratifikovano prema polu, starosti, radnom statusu, mestu boravka, nacinanoj pripadnosti i obrazovanju.

    Tim za razvoj i integracije


1 da li vam je potpuno jasan termin vladavina prava
1. Dalivam je potpunojasantermin „vladavinaprava“


2 smatrate li da na jugu srbije ima vladavine prava
2. SmatratelidanajuguSrbijeimavladavineprava?


3 ta jugu srbije smeta za puno sprovo enje principa vladavine prava
3. ŠtajuguSrbijesmetazapunosprovođenje principa vladavine prava?


4. Da li ste dovoljno informisani o slučajevima korupcije, raznih zloupotreba i kriminala u državnim institucijama?


9 kako se naj e e informi ete o borbi protiv korupcije
9. Kako se najčešće informišete o borbi protiv korupcije?


10 da li prijavljivanje korupcije treba da bude anonimno
10. Daliprijavljivanjekorupcijetrebadabudeanonimno?


11 da li smatrate da je korupcija na jugu srbije ve a nego u ostalim delovima zemlje
11. Dalismatrateda je korupcijanajuguSrbijeveća nego u ostalim delovima zemlje?


12 da li ste vi li no imali iskustva sa korupcijom u pravosu u
12. Da li ste vi lično imali iskustva sa korupcijom u pravosuđu?


13 da li vam je poznato da u srbiji postoji instiitucija za titnika gra ana ombudsmana
13. DaliVam je poznatoda u Srbijipostojiinstiitucijazaštitnikagrađana - ombudsmana?


1 4 da li vam je va lokalni omudsman dostupan
14. Dalivam je vašlokalniomudsmandostupan?


15. Da li ste dovoljno obavešteni kojim institucijama možete da se žalite u slučaju kršenja vaših prava?
18 da li biste policiji prijavili slu aj kr enja ljudskih prava u va oj neposrednoj okolini
18. Da li biste policiji prijavili slu prava?čaj kršenja ljudskih prava u vašoj neposrednoj okolini?


2 3 da li policija u dovoljnoj meri titi gra ane
2 vladavini prava?3. Dalipolicija u dovoljnojmerištitigrađane?2 5 da li ste vi li no imali iskustva sa korupcijom u policiji
2 vladavini prava?5. Daliste vi lično imali iskustva sa korupcijom u policiji?


2 6 da li u potpunosti mo ete da ostvarite svoja prava na zdravstvenu za titu
2 vladavini prava?6. Dali u potpunostimožetedaostvaritesvojapravanazdravstvenuzaštitu?


2 7 da li je zdravstvo u va oj lokalnoj sredini korumpirano
2 vladavini prava?7. Dali je zdravstvo u vašojlokalnojsredinikorumpirano?


2 8 da li ste nekada morali da date poklon lekaru da bi on radio svoj posao
2 vladavini prava?8. Dalistenekadamoralida date poklonlekaruda bi on radio svojposao?

32. Da li Vam je neko tražio da ga podmitite kako biste završili neki uobičajan posao u lokalnoj samoupravi?


33. Da li Vam je neko tražio da ga podmitite kako biste završili neki uobičajan posao u lokalnoj samoupravi?


34. Smatrate li da lokalni organi vlasti, inspekcije, komunalna policija i sl. selektivno primenjuju propise?3 6 ima li korupcije u lokalnom kolstvu
3 Srbije?6.Imalikorupcije u lokalnomškolstvu?


37 da li gra ani mogu doprineti borbi protiv korupcije
37. Da li gra Srbije?đani mogu doprineti borbi protiv korupcije?ad