Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014
Download
1 / 40

ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE GRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVA Februar 2014. - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE GRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVA Februar 2014. Metodoligija:. Realizacija : terensko istraživanje “licem u lice” sprovedeno periodu februar -mart 2014. Uzorački okvir : gradjani Vranja stariji od 18 godina. Veličina uzorka : 328 ispitanika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE GRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVA Februar 2014.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014

ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJEGRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVAFebruar 2014.


Metodoligija

Metodoligija:

  • Realizacija : terensko istraživanje “licem u lice” sprovedeno periodu februar -mart 2014.

  • Uzorački okvir : gradjani Vranja stariji od 18 godina.

  • Veličina uzorka : 328 ispitanika.

  • Uzorak slučajan i reprezentativan a istraživanje seratifikovano prema polu, starosti, radnom statusu, mestu boravka, nacinanoj pripadnosti i obrazovanju.

    Tim za razvoj i integracije


1 da li vam je potpuno jasan termin vladavina prava

1. Dalivam je potpunojasantermin „vladavinaprava“


2 smatrate li da na jugu srbije ima vladavine prava

2. SmatratelidanajuguSrbijeimavladavineprava?


3 ta jugu srbije smeta za puno sprovo enje principa vladavine prava

3. ŠtajuguSrbijesmetazapunosprovođenje principa vladavine prava?


Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014

4. Da li ste dovoljno informisani o slučajevima korupcije, raznih zloupotreba i kriminala u državnim institucijama?


5 koliko imate poverenja u lokalno pravosu e

5. Koliko imate poverenja u lokalno pravosuđe?


6 da li su lokalni sudovi efikasni

6. Da li su lokalni sudovi efikasni?


7 ima li pravde u srpskom pravosu u

7. Ima li pravde u srpskom pravosuđu?


8 da li smatrate da ima korupcije u pravosu u

8. Da li smatrate da ima korupcije u pravosuđu?


9 kako se naj e e informi ete o borbi protiv korupcije

9. Kako se najčešće informišete o borbi protiv korupcije?


10 da li prijavljivanje korupcije treba da bude anonimno

10. Daliprijavljivanjekorupcijetrebadabudeanonimno?


11 da li smatrate da je korupcija na jugu srbije ve a nego u ostalim delovima zemlje

11. Dalismatrateda je korupcijanajuguSrbijeveća nego u ostalim delovima zemlje?


12 da li ste vi li no imali iskustva sa korupcijom u pravosu u

12. Da li ste vi lično imali iskustva sa korupcijom u pravosuđu?


13 da li vam je poznato da u srbiji postoji instiitucija za titnika gra ana ombudsmana

13. DaliVam je poznatoda u Srbijipostojiinstiitucijazaštitnikagrađana - ombudsmana?


1 4 da li vam je va lokalni omudsman dostupan

14. Dalivam je vašlokalniomudsmandostupan?


Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014

15. Da li ste dovoljno obavešteni kojim institucijama možete da se žalite u slučaju kršenja vaših prava?


16 kako ocenjujete stanje ljudskih prava u srbiji

16. Kako ocenjujete stanje ljudskih prava u Srbiji?


17 koliko se u va oj lokalnoj zajednici po tuju ljudska prava

17. Koliko se u vašoj lokalnoj zajednici poštuju ljudska prava?


18 da li biste policiji prijavili slu aj kr enja ljudskih prava u va oj neposrednoj okolini

18. Da li biste policiji prijavili slučaj kršenja ljudskih prava u vašoj neposrednoj okolini?


19 da li mediji po tuju manjinska verska seksualna prava u svom izve tavanju

19. Da li mediji poštuju manjinska/verska/seksualna prava  u svom izveštavanju?


20 da li lokalni mediji na jugu srbije mediji po tuju privatnost

20. Da li lokalni mediji na jugu Srbije mediji poštuju privatnost?


21 da li mediji na jugu srbije dovoljno izve tavaju o vladavini prava

21. Da li mediji na jugu Srbije dovoljno izveštavaju o vladavini prava?


22 imate li poverenja u rad policije

22. Imate li poverenja u rad policije?


2 3 da li policija u dovoljnoj meri titi gra ane

23. Dalipolicija u dovoljnojmerištitigrađane?


24 da li ima korupcije u policiji

24. Da li ima korupcije u policiji?


2 5 da li ste vi li no imali iskustva sa korupcijom u policiji

25. Daliste vi lično imali iskustva sa korupcijom u policiji?


2 6 da li u potpunosti mo ete da ostvarite svoja prava na zdravstvenu za titu

26. Dali u potpunostimožetedaostvaritesvojapravanazdravstvenuzaštitu?


2 7 da li je zdravstvo u va oj lokalnoj sredini korumpirano

27. Dali je zdravstvo u vašojlokalnojsredinikorumpirano?


2 8 da li ste nekada morali da date poklon lekaru da bi on radio svoj posao

28. Dalistenekadamoralida date poklonlekaruda bi on radio svojposao?


29 u kojoj oblasti je korupcija najprisutnija

29. U kojoj oblasti je korupcija najprisutnija?


30 imate li poverenje u lokalnu vlast u va oj zajednici

30. Imate li poverenje u lokalnu vlast u vašoj zajednici?


31 da li u va oj lokalnoj samoupravi mo ete obaviti sve potrebne poslove bez problema

31. Da li u vašoj lokalnoj samoupravi možete obaviti sve potrebne poslove bez problema?


Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014

32. Da li Vam je neko tražio da ga podmitite kako biste završili neki uobičajan posao u lokalnoj samoupravi?


Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014

33. Da li Vam je neko tražio da ga podmitite kako biste završili neki uobičajan posao u lokalnoj samoupravi?


Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014

34. Smatrate li da lokalni organi vlasti, inspekcije, komunalna policija i sl. selektivno primenjuju propise?


35 kako ocenjujete polo aj nacionalnih manjina na jugu srbije

35. Kako ocenjujete položaj nacionalnih manjina na jugu Srbije?


3 6 ima li korupcije u lokalnom kolstvu

36.Imalikorupcije u lokalnomškolstvu?


37 da li gra ani mogu doprineti borbi protiv korupcije

37. Da li građani mogu doprineti borbi protiv korupcije?


38 ko po vama najvi e treba da se bori protiv korupcije

38. Ko po vama najviše treba da se bori protiv korupcije?


ad
  • Login