Proses perhubungan awam
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Proses Perhubungan Awam PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Proses Perhubungan Awam. Pn . Kamaliah Siarap Pusat Pengajian Komunikasi USM. Proses Perhubungan Awam.

Download Presentation

Proses Perhubungan Awam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ProsesPerhubunganAwam

Pn. KamaliahSiarap

PusatPengajianKomunikasi

USM


ProsesPerhubunganAwam

 • ProsesPerhubungnaAwamadalahtindakan yang diambil yang merangkumibeberapalangkah yang diambilsebelummelaksanakan program atauacara/majlisuntukmemastikankejayaannyatanpamenjejaskankepentinganpublik.

 • MenurutCutlip, et. Al (2000) perhubunganwamadalahprosesperubahandanpenyelesaianmasalahdalambahagianpengurusan yang saintifik . pengamalperhubunganawammengaplikasikanempatlangakahdalamprosespenyelesaianmasalah.


ProsesPerhubunganAwam

Usaha perhubunganawam yang berkesanadalahhasildaripersefahamanantaraorganisasidanpubliknya. Persefahamaninibolehdianggapsebagaiprosesperhubunganawamyang terangkumdalamlangkah-langkahdibawah:

1.Mengenalpastimasalahataupeluang

2.Perancangandanpengaturcaraan

3.Bertindakdanberkomunikasidan

4.Penilaianprogram


Langkah-LangakahdalamProses PA


Langkah-LangakahdalamProses PA


KATEGORI MASALAH YANG DIHADAPI PENGAMAL P.A.  

1.Mengatasimasalahpersepsinegatifterhadaporganisasiatauproduk

a)Publikmenolakprodukataudasarharga, kualitiatautingkahlakuorganisasi

b)Kepercayaanterhadapprodukorganisasi yang sesuai

c)Kepercayaannegatifkakitangan yang organisasitidakmenjagakebajikanmereka

d)Rungutanpublic terhadapbayaranperkhidmatan yang membebankan

e)Penurunanjumlahkeahliansesuatupersatuan/kurangnyapenderma


KATEGORI MASALAH YANG DIHADAPI PENGAMAL P.A.

2.Menjalankanprojektertentu

a.Membentukkempenawam

b.Memperkenalkanprodukbaru

c.Melaksanakankempen derma untuksesuatuaktiviti

d.Mengerakkansokongankakitanganterhadapkeputusanorganisasi

e.Mendapatkanpersetujuanpemegangsahamdalamusahapengambilansyarikat lain


KATEGORI MASALAH YANG DIHADAPI PENGAMAL P.A.

3.Membangunkanataumeluaskan program yang sedangdijalankan

a)Mengekalkankeyakinanterhadaporganisasi

b)Memuaskankakitangan

c)Meningkatkansumbangan

d)Mendapatkandana dari pendermasecaratahunan

e)Membekalkanmedia denganaliranberita yang adanilaiberitadanmelaksanakanpermintaan media dengancepat.


ProsesPerancanganStrategik PA

MengenalpastiMasalah PA

1.Masalah/Peluang

-KeadaanSemasa

2.AnalisisSituasi (Dalaman dan Luaran)

-Apakahpengaruh positif/negatif yang beroperasi

-Siapakah yang terbabit

-Bagaimanakahmerekaterlibat dan menerimakesannya


Perancangandan Pengaturcaraan (programming)

3.MatlamatPerancangan (program)

-Apakahsituasi yang diinginkan

4.Publiksasaran

- Siapa – dalamandanluaran – yang perancanganperlumemberimaklumbalas, jangkauidanbabitkan.

5.Objektif

-Apa yang perludicapaiolehsetiappublik demi merealisasikanmatlamat program


Bertindak dan Berkomunikasi

6.StrategikTindakan

-Apakahperhubungan yang perludilakukanuntukmencapaiperkara-perkarayang dinyatakandalamobjektif

7.StrategikKomunikasi

-Apakahisimesej yang hendakdikomunikasikanuntukmencapaiobjektif

-Apakah media yang paling sesuaiuntukmenyampaikanmesejkepadapubliksasaran

8.Perlaksanaan Program

-Siapakah yang akanbertanggungjawabuntukmelaksanakansetiaptindakandantaktik-taktikkomunikasi.

-Apakahaturcaradanpenjadualannya.

-Berapakahkos program tersebut.


Penilaian Program

 • RancanganPenilaian

  -Bagaimanakahhendakmengukurhasil yang ditentukandalammatlamatdanobjektif program.

  10.MaklumbalasdanUbahsuai Program

  -Bagaimanakahhasilpenilaiandilaporkankepadapengurusprogram dandigunakanuntukmembuatubahsuaiprogram.


Penyelidikan P.A.

 • Penyelidikanadalahkoleksidaninterpretasiinformasi yang sistematikuntukmeningkatkanpemahaman.

 • Organisasiperlumendapatkan data yang tepatdanrelevanmengenaipublikprodukdan program untukmenjawabsoalanberikut:

  i)Bagaimanahendakmengenalpastipublik.

  ii)Bagaimanapengetahuaninidikaitkandenganrekabentukmesej.

  iii)Bagaimanaiaberkaitandenganrekabentuk program.

  iv)Bagaimanaiadikaitkandenganpenilaian media.

  v)Bagaimanaiadikaitkandenganperlaksanaantaktik program.


Penyelidikan

 • KepentinganPenyelidikan

  i)Mengenalipublik yang lebih “fragmented”/ berbagaiuntukkomunikasidenganpubliksasaranyang tepat.

  Ii)Penyelidikan yang sistematikdarimasakemasaterhadapkakitangandanpelanggandapatmerapatkanhubunganantarapengurusandenganmerekadisampingmenyampaikanmaklumbalas.

  Iii)Menjimatkansumberdanusahadenganmenyelesaikanmasalahyang tepat.

  Iv)Membekalkanfaktauntukmelandaskan program P.A.

  V)Menghasilkanpublisitimelaluipenyebaranpenemuankajian.

  Vi).Mewujudkan data asasbagimenentukankejayaansesuatu program.

  Vii)Membantumenentukan program P.A. dilaksanakantepatpadamasanyasesuaidenganminatpublik.

  viii)Mencapaikomunikasiduahala.

  ix)Dipercayaiolehpengurusanatasan.

  x)Mendedahkanmasalahdankerisauanpubliksebelummereka.


AlasanMenggunakanPenyelidikan

 • “Untukmemastikan yang program yang dirancangkanterbaikmungkindantepat, mesej yang sesuaidanmenumpupadapersepsidansikap yang betul.”


JenisdanKaedahPenyelidikan

Jenis-jenisPenyelidikanumum

i)Penyelidikanstrategik.

ii)PenyelidikanPenilaian (Evaluatif)

KaedahPenyelidikan P.A.

i)Kaedah informal (kualitatif).

ii)Kaedah formal (kuantitatif).


Kaedah Informal 

1)KonteksPeribadi

-polisi

-polisipintuterbuka

-mesyuarat

-perbincangan

2.Informan

-Pemimpinpendapat, Mereka yang berpengaruh – penyunting, wartawan dan lain2

 • Kumpulan Fokus(Focus group)-

  -JKK, Rukuntetangga, Di media secaratemuramah.

  4.LembagadanJawatankuasa

  -penasihat/kaunselor

  5.Bahan-bahanterbitanorganisasi

 • Taliantelefon 1-800-number.

 • Temudugamendalam

  8Analisakandungan.

  9Temudugamendalam

  10.Tinjauanperpustakaan


Penyelidikan Formal

1.AnalisaKandungan

2.AnalisaSekunder

3.Tinjauan (survey)

-soalselidiksecaratemudugaataudiposkan.

4.Persampelandilakukan.

-Lebihmewakili(representative)

5.Penyelidikanperpustakaan

6.Pengkalandata on-line


……Kaedah formal

7.Analisissuratyang diterima

8.Laporantinjauan

9.Ppendapatmelaluitelefon.

11.Kajian ditempatawam.

12.Bersemuka

13.Kajian pelanggan

14.Panel kajian.

15.Pengkalan data online


KategoriPenyelidikan

1.MengawasiPersekitaran

2.Audit PerhubunganAwam

a)IdentifikasiAudien

i) Publik yang relevan

ii)Kedudukanorganisasidenganpublik

iii)Isu-isupublik

iv)Kuasapublik

b)ImejKorporat


KategoriPenyelidikan

3.Audit Komunikasi

-Tinjauankeadaankomunikasi

-Analisisrangkaiankomunikasi

-TinjauanJumlahPembaca

-Analisiskandungan

-TinjauanKeterbacaan

4.Audit Sosial

5.Penyelidikanpenilaian

6.Penyelidikansaringan media


MEMULAKAN PROJEK PENYELIDIKAN

1.Bagaimanakahhasilpenyelidikanituakandigunakan?

2.Apakahpopulasi yang sedangdiselidikidanapakahkaedahpersampelan yang digunakan.

3.Apalahteknikpenyelidikan yang paling sesuai.

4.Sekirianyamemilihkaedahtinjauan, apakahteknikkerjalapangan yang paling cekapsekali: tinjauanmel, telefon, temuramahbersemuka. Pastikanpro dankontrasetiapsatuteknikyang digunakan.


MemulakanPenyelidikan

5.Adakahsoalan-soalannyaterbuaka/tertutupataukombinasi?

6.Apakahtahappengalaman firma penyelidikan yang dipertimbangkandanapakahlatarbelakangkakitangannya.

7.Bagaimanakah data itudianalisisdanhasilnyadilaporkan.

8.Berapacepatkahhasilpenyelidikanitudiketahui.

9.Berapakahkosnya.


 • Login