Proses Perhubungan Awam - PowerPoint PPT Presentation

Proses perhubungan awam
Download
1 / 23

 • 241 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Proses Perhubungan Awam. Pn . Kamaliah Siarap Pusat Pengajian Komunikasi USM. Proses Perhubungan Awam.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Proses Perhubungan Awam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Proses perhubungan awam

ProsesPerhubunganAwam

Pn. KamaliahSiarap

PusatPengajianKomunikasi

USM


Proses perhubungan awam1

ProsesPerhubunganAwam

 • ProsesPerhubungnaAwamadalahtindakan yang diambil yang merangkumibeberapalangkah yang diambilsebelummelaksanakan program atauacara/majlisuntukmemastikankejayaannyatanpamenjejaskankepentinganpublik.

 • MenurutCutlip, et. Al (2000) perhubunganwamadalahprosesperubahandanpenyelesaianmasalahdalambahagianpengurusan yang saintifik . pengamalperhubunganawammengaplikasikanempatlangakahdalamprosespenyelesaianmasalah.


Proses perhubungan awam2

ProsesPerhubunganAwam

Usaha perhubunganawam yang berkesanadalahhasildaripersefahamanantaraorganisasidanpubliknya. Persefahamaninibolehdianggapsebagaiprosesperhubunganawamyang terangkumdalamlangkah-langkahdibawah:

1.Mengenalpastimasalahataupeluang

2.Perancangandanpengaturcaraan

3.Bertindakdanberkomunikasidan

4.Penilaianprogram


Langkah langakah dalam proses pa

Langkah-LangakahdalamProses PA


Langkah langakah dalam proses pa1

Langkah-LangakahdalamProses PA


Kategori masalah yang dihadapi pengamal p a

KATEGORI MASALAH YANG DIHADAPI PENGAMAL P.A.  

1.Mengatasimasalahpersepsinegatifterhadaporganisasiatauproduk

a)Publikmenolakprodukataudasarharga, kualitiatautingkahlakuorganisasi

b)Kepercayaanterhadapprodukorganisasi yang sesuai

c)Kepercayaannegatifkakitangan yang organisasitidakmenjagakebajikanmereka

d)Rungutanpublic terhadapbayaranperkhidmatan yang membebankan

e)Penurunanjumlahkeahliansesuatupersatuan/kurangnyapenderma


Kategori masalah yang dihadapi pengamal p a1

KATEGORI MASALAH YANG DIHADAPI PENGAMAL P.A.

2.Menjalankanprojektertentu

a.Membentukkempenawam

b.Memperkenalkanprodukbaru

c.Melaksanakankempen derma untuksesuatuaktiviti

d.Mengerakkansokongankakitanganterhadapkeputusanorganisasi

e.Mendapatkanpersetujuanpemegangsahamdalamusahapengambilansyarikat lain


Kategori masalah yang dihadapi pengamal p a2

KATEGORI MASALAH YANG DIHADAPI PENGAMAL P.A.

3.Membangunkanataumeluaskan program yang sedangdijalankan

a)Mengekalkankeyakinanterhadaporganisasi

b)Memuaskankakitangan

c)Meningkatkansumbangan

d)Mendapatkandana dari pendermasecaratahunan

e)Membekalkanmedia denganaliranberita yang adanilaiberitadanmelaksanakanpermintaan media dengancepat.


Proses perancangan strategik pa

ProsesPerancanganStrategik PA

MengenalpastiMasalah PA

1.Masalah/Peluang

-KeadaanSemasa

2.AnalisisSituasi (Dalaman dan Luaran)

-Apakahpengaruh positif/negatif yang beroperasi

-Siapakah yang terbabit

-Bagaimanakahmerekaterlibat dan menerimakesannya


Perancangan dan pengaturcaraan programming

Perancangandan Pengaturcaraan (programming)

3.MatlamatPerancangan (program)

-Apakahsituasi yang diinginkan

4.Publiksasaran

- Siapa – dalamandanluaran – yang perancanganperlumemberimaklumbalas, jangkauidanbabitkan.

5.Objektif

-Apa yang perludicapaiolehsetiappublik demi merealisasikanmatlamat program


Bertindak dan berkomunikasi

Bertindak dan Berkomunikasi

6.StrategikTindakan

-Apakahperhubungan yang perludilakukanuntukmencapaiperkara-perkarayang dinyatakandalamobjektif

7.StrategikKomunikasi

-Apakahisimesej yang hendakdikomunikasikanuntukmencapaiobjektif

-Apakah media yang paling sesuaiuntukmenyampaikanmesejkepadapubliksasaran

8.Perlaksanaan Program

-Siapakah yang akanbertanggungjawabuntukmelaksanakansetiaptindakandantaktik-taktikkomunikasi.

-Apakahaturcaradanpenjadualannya.

-Berapakahkos program tersebut.


Penilaian program

Penilaian Program

 • RancanganPenilaian

  -Bagaimanakahhendakmengukurhasil yang ditentukandalammatlamatdanobjektif program.

  10.MaklumbalasdanUbahsuai Program

  -Bagaimanakahhasilpenilaiandilaporkankepadapengurusprogram dandigunakanuntukmembuatubahsuaiprogram.


Penyelidikan p a

Penyelidikan P.A.

 • Penyelidikanadalahkoleksidaninterpretasiinformasi yang sistematikuntukmeningkatkanpemahaman.

 • Organisasiperlumendapatkan data yang tepatdanrelevanmengenaipublikprodukdan program untukmenjawabsoalanberikut:

  i)Bagaimanahendakmengenalpastipublik.

  ii)Bagaimanapengetahuaninidikaitkandenganrekabentukmesej.

  iii)Bagaimanaiaberkaitandenganrekabentuk program.

  iv)Bagaimanaiadikaitkandenganpenilaian media.

  v)Bagaimanaiadikaitkandenganperlaksanaantaktik program.


Penyelidikan

Penyelidikan

 • KepentinganPenyelidikan

  i)Mengenalipublik yang lebih “fragmented”/ berbagaiuntukkomunikasidenganpubliksasaranyang tepat.

  Ii)Penyelidikan yang sistematikdarimasakemasaterhadapkakitangandanpelanggandapatmerapatkanhubunganantarapengurusandenganmerekadisampingmenyampaikanmaklumbalas.

  Iii)Menjimatkansumberdanusahadenganmenyelesaikanmasalahyang tepat.

  Iv)Membekalkanfaktauntukmelandaskan program P.A.

  V)Menghasilkanpublisitimelaluipenyebaranpenemuankajian.

  Vi).Mewujudkan data asasbagimenentukankejayaansesuatu program.

  Vii)Membantumenentukan program P.A. dilaksanakantepatpadamasanyasesuaidenganminatpublik.

  viii)Mencapaikomunikasiduahala.

  ix)Dipercayaiolehpengurusanatasan.

  x)Mendedahkanmasalahdankerisauanpubliksebelummereka.


Alasan menggunakan penyelidikan

AlasanMenggunakanPenyelidikan

 • “Untukmemastikan yang program yang dirancangkanterbaikmungkindantepat, mesej yang sesuaidanmenumpupadapersepsidansikap yang betul.”


Jenis dan kaedah penyelidikan

JenisdanKaedahPenyelidikan

Jenis-jenisPenyelidikanumum

i)Penyelidikanstrategik.

ii)PenyelidikanPenilaian (Evaluatif)

KaedahPenyelidikan P.A.

i)Kaedah informal (kualitatif).

ii)Kaedah formal (kuantitatif).


Kaedah informal

Kaedah Informal 

1)KonteksPeribadi

-polisi

-polisipintuterbuka

-mesyuarat

-perbincangan

2.Informan

-Pemimpinpendapat, Mereka yang berpengaruh – penyunting, wartawan dan lain2

 • Kumpulan Fokus(Focus group)-

  -JKK, Rukuntetangga, Di media secaratemuramah.

  4.LembagadanJawatankuasa

  -penasihat/kaunselor

  5.Bahan-bahanterbitanorganisasi

 • Taliantelefon 1-800-number.

 • Temudugamendalam

  8Analisakandungan.

  9Temudugamendalam

  10.Tinjauanperpustakaan


Penyelidikan formal

Penyelidikan Formal

1.AnalisaKandungan

2.AnalisaSekunder

3.Tinjauan (survey)

-soalselidiksecaratemudugaataudiposkan.

4.Persampelandilakukan.

-Lebihmewakili(representative)

5.Penyelidikanperpustakaan

6.Pengkalandata on-line


Kaedah formal

……Kaedah formal

7.Analisissuratyang diterima

8.Laporantinjauan

9.Ppendapatmelaluitelefon.

11.Kajian ditempatawam.

12.Bersemuka

13.Kajian pelanggan

14.Panel kajian.

15.Pengkalan data online


Kategori penyelidikan

KategoriPenyelidikan

1.MengawasiPersekitaran

2.Audit PerhubunganAwam

a)IdentifikasiAudien

i) Publik yang relevan

ii)Kedudukanorganisasidenganpublik

iii)Isu-isupublik

iv)Kuasapublik

b)ImejKorporat


Kategori penyelidikan1

KategoriPenyelidikan

3.Audit Komunikasi

-Tinjauankeadaankomunikasi

-Analisisrangkaiankomunikasi

-TinjauanJumlahPembaca

-Analisiskandungan

-TinjauanKeterbacaan

4.Audit Sosial

5.Penyelidikanpenilaian

6.Penyelidikansaringan media


Memulakan projek penyelidikan

MEMULAKAN PROJEK PENYELIDIKAN

1.Bagaimanakahhasilpenyelidikanituakandigunakan?

2.Apakahpopulasi yang sedangdiselidikidanapakahkaedahpersampelan yang digunakan.

3.Apalahteknikpenyelidikan yang paling sesuai.

4.Sekirianyamemilihkaedahtinjauan, apakahteknikkerjalapangan yang paling cekapsekali: tinjauanmel, telefon, temuramahbersemuka. Pastikanpro dankontrasetiapsatuteknikyang digunakan.


Memulakan penyelidikan

MemulakanPenyelidikan

5.Adakahsoalan-soalannyaterbuaka/tertutupataukombinasi?

6.Apakahtahappengalaman firma penyelidikan yang dipertimbangkandanapakahlatarbelakangkakitangannya.

7.Bagaimanakah data itudianalisisdanhasilnyadilaporkan.

8.Berapacepatkahhasilpenyelidikanitudiketahui.

9.Berapakahkosnya.


 • Login