dr g tai laura
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dr. Gótai Laura

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Dr. Gótai Laura - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék Igazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens Fogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos anatómiája. Dr. Gótai Laura. 2012. Nélkülözhetetlen a sikerhez Elvesztett szövetek pótlása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dr. Gótai Laura' - sirvat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr g tai laura

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Propedeutika TanszékIgazgató: Dr. Márton Krisztina egyetemi docensFogászati irányok és síkok, fogak makroszkópos anatómiája

Dr. Gótai Laura

2012.

mi rt kell nekem ezt tudni

Nélkülözhetetlen a sikerhez

 • Elvesztett szövetek pótlása
 • Alak és forma meghatározza a funkciót (rágás,esztétika, fonáció, környező szövetek védelme)
 • Tartószerkezeti védelem-okklúzió
 • Céljaim elérése

„Miért kell nekem ezt tudni?”

„Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra!”

/Arisztotelész/

„Annyit érünk, amennyit tudunk!”

/Gracián/

slide3

Fogak csoportosítása 1.

 • Difodont fogazat:
 • dentesdecidui/permanentes
 • 5-6 éves korig: 20 (kvadránsonként 5 tejfog-praemoralisok hiányoznak)
 • 5-14 éves kor között: vegyes fogazat (612453/78)
 • felnőtt fogazat: 32 fog,
 • 8 kvadránsonként
 • (2 metsző, 1 szemfog,
 • 2 premoláris,3 moláris
fogak csoportos t sa 2
Fogak csoportosítása 2.
 • Heterodont fogazat.

fogívben elhelyezkedő fogak mind alakban mind funkcióban különbözőek→ 4 csoport

 • Dentesincisivi(táplálék leharapása, fonáció, esztétika)
 • Dentescanini(táplálék megragadása, darabolása, gyökerük a leghosszabb)
 • Dentespraemolares(harapási magasság fenntartása, szájzug alátámasztása, igazi rágófelszín)
 • Dentesmolares (dens sapiens, nagy rágófelszín, vertikális dimenzió fenntartása, legnagyobb fogak)

ILLETVE:

 • Dentesmasticatories(rágófogak: prae-, és molaris)
 • Dentesfrontales(frontfogak: metsző és szemfog)
fog szati s kok
Fogászati síkok

VERTIKÁLIS

 • Saggitális sík: anteroposteriorsík, jobb-bal
 • Frontális sík: mediolateralissík, első-hátsó

HORIZONTÁLIS

 • Transverzális sík: anteroposterior, felső-alsó

Egyéb

 • Mediális: középvonal felé mutat
 • Laterális: középvonaltól oldalra mutat
sz jban haszn latos ir nyok
Szájban használatos irányok
 • Oralis: fogíven belül, szájüreg felé
 • Palatinalis: felső fogíven belül, szájpad felé mutató írány
 • Lingualis: alsó fogíven belül, nyelv felé mutató irány
 • Vestibularis: a fogíven kívül, pitvar felé mutató irány
 • Labialis: fogíven kívül, frontfogak területén az ajak felé mutató irány
 • Buccalis: fogíven kívül, oldalsó fogak területén az orca felé mutat
 • Approximalis: szomszédos fogak felé mutató irány (mesialis és distalis)
 • Mesialis: fogíven előrefelé, középeső metszők közötti sík felé
 • Distalis: fogíven hátrafelé, középső metszők közötti síktól elfelé
 • Occlusalis: a rágófelszín felé
 • Incisalis: rágóél felé mutató irány
 • Antagonista: az átellenes állcsonton elhelyezkedő
 • Cervikalis: fognyak felé tekintő irány
 • Gingivalis: fogíny felé tekintő irány
 • Apicalis: gyökércsúcs felé tekintő irány
 • Axialis: a fog hossztengelyének megfelelő irány
fogak jel l se
Fogak jelölése
 • Zsigmondy-féle kereszt jelölés
 • FDI (FederationDentaireInternationale)
 • Európai (Haderup) fogjelölés
 • Amerikai fogjelőlés

(Universalnotationsystem)

mi a k l nbs g a h rom hatos s a harminchatos fog k z tt
Mi a különbség a ‘három-hatos’ és a ‘harminchatos’ fog között?
ltal nos anat mia
Általános anatómia

Coronadentis: szájüregben szabadon elhelyezkedő, zománccal fedett, színe polikromatikus, zománc-cement határig tart anatómiai értelemben, a szabad ínyszél ettől picit occlusalisabban tapad, klinikai korona: ínyszéllel nem fedett, szájüregben található része (nem feltétlenül egyezik az anatómiai koronával)

Radix dentis: fogmederben elhelyezkedő, cementtel fedett rész, alakja, száma, elhelyezkedése fogcsoportonként változó

Cervixdentis: zománc-cement határvonalat és annak környezete, átmenet a korona és gyökér között, hullámvonalszerű lefutása, koronánál sárgásabb árnyalatú

ltal nos morfol gia m hlreiter jelek fogfelismer s
Általános morfológia: Mühlreiter-jelek(Fogfelismerés)
 • Görbületi jel: occlusalis irányból a vestibularis felszín mesiális görbülete nagyobb,
 • Élszögleti jel:Metszőél találkozása mesiálisan szögletes, distalisan lekerekített
 • Gyökérdőlési jel: enyhén distalis, oralis irányba dőlő gyökerek
 • Gyökérbarázda jel: gyökér mesialis felszíne domborúbb
 • Fognyaki domburulat: distalis felszín a domborúbb
 • Kopási jel: felső fogak oralis, alsó fogak vestibularis felszíne kopik
 • Csücsükdőlési jel: alsó fogak vestibularis csücske oralis irányba dől (MONSON-görbe)
 • Gyökérgörbületi jel: apicalis harmadban distal felé dőlnek
a fogak ltal nos m rete
A fogak általános mérete
 • KEREKÍTÜNK!!!
 • Molaris: 22 mm
 • Szemfog: 28 mm
 • Kismetszők: 23 mm
 • Nagymetsző: 24 mm
 • DE!!! Számos tanköny táblázat formájában részletezi az egyes fogak pontos gyökér-, korona-, illetve teljes hosszúságát!!!
fog rintkez sek kontaktpont
Fogérintkezések/kontaktpont
 • Egyik legnehezebb feladat
 • Interproximalis tér védelme (papilla, ínytapadás)
 • Szájhihiéné fenntarthatósága (fogselyem, fogköztisztító kefék)
 • Érintkezés pontszerű, domború felszín legkiemelkedőbb pontjánál (életkor előrehaladtával felszínné válik)
 • Frontfogaknál incisalis harmadba esik, ettől distalisan egyre cervicalisabb irányba kerül
fels k z ps metsz fog 11 21
Felső, középső metszőfog (11, 21)
 • Lapát alakú, nagy méretű, lapos korona
 • Egyenes gyökér, distalis görbület
 • Nyaki Ø szabályos kör alak
 • Gyökér Ø is, csak kisebb
 • 1 gyökér, 1 csatorna
 • kör alakú, megatartott
 • Nem variábilis fog vagy gyökér
fels oldals metsz fog 12 22
Felső, oldalsó metszőfog (12,22)
 • Gracilisebb lapát alak
 • Nyaki Ø mesiodistalisan lapított, DE csúcsi ¼-ben kör
 • 1 gyökér, 1 ovális csatorna
 • Gyökér csücsi része palatinalisan görbül
 • Leépülő képlet: rendellenesség, variációk széles skáláját mutatja
 • Retenció: nincs áttörési hajlama
 • Locusminorisresistentie
als metsz fogak 31 41 32 42
Alsó metszőfogak(31,41,32,42)
 • Legkisebb fogak
 • Veső alakú korona
 • nyaki:Ø lesarkított téglalap
 • 1 gyökér, megtartott lapított forma
 • 1 csatorna
 • Elenyésző variációk, esetleg torlódás
fels szemfog 13 23
Felső szemfog (13,23)
 • Vaskos, ékalakú korona
 • Leghosszabb gyökér
 • Legnagyobb fog
 • Nyaki Ø lekerekített, egyenlő oldalú háromszög, melynek egyik lapja vestibularis irányba néz
 • Gyökér vége kör Ø
 • Leggyakrabban retineáló fog
 • Variávoókat mutat
 • 1 gyökér, 1 csatorna
als szemfog 33 43
Alsó szemfog (33,43)
 • Második legnagyobb fog
 • Nyaki Ø: közel szabályos ellipszisz
 • 1 gyökér, 1 csatorna
 • 1,5 százalékban a csúcsi ¼ bifurkál
fels els praemolaris 14 24
Felső első praemolaris (14,24)
 • Lapos, legömbölyített téglatest
 • Nyaki Ø: piskótaalakú , mesiodistalis behúzódással
 • esetek 2/3-ban 2 gyökér, 1/3-ban 1
 • Bifurkáció bárhol előfordulhat
 • kétcsücskű
fels m sodik praemolaris 15 25
Felső második praemolaris (15,25)
 • Hasonló a négyesekhez, de vaskosabb és nagyobb
 • 1 gyökér, mely szabálytalanul lapított
 • 1 vagy 2 csatorna
als praemolaris 34 45 35 45
Alsó praemolaris (34,45,35,45)
 • Lapított tégkatest alakú korona
 • Kisebb, mint a felső
 • Gyökér mesiodistalis irányból lapított
 • 1 gyökér, mely megtartott
 • Több csatorna lehetséges
 • Nincs gyökérvariáció
fels molaris 16 17 18 26 27 28
Felső molaris (16,17,18,26,27,28)
 • Leghatalmasabb korona a hatosoké
 • Distalsian egyre kisebb
 • Legömbölyített rombusz alapú hasáb
 • Nyaki Ø. Kártyaszív alakú (buccalis behúzódás)
 • 3 gyökér: palatinális(kör Ø)
 • mesiobuccalis (ovális Ø, 2 cs)
 • distobuccalis (kör Ø,pici)
 • Széttérő, összetérő, összefekvő gyökérállás
 • Kifinomult csücsök-barázdarendszer ismerete nélkülözhetetlen!!!
als molaris 36 37 38 46 47 48
Alsó molaris (36,37,38,46,47,48)
 • Téglalap alapú hasáb alakú korona, melynek sarkai legömbölyítettek
 • Vestibuloraisan lapított
 • 2 gyökér: mesial: erősen lapított, 2 cs
 • distal: szabálytalan kör, 1 cs
 • Összefekvő, szétálló, összetérő gyökerek
 • Kifinomult csücsök-barázdarendszer ismerete nélkülözhetetlen!!!
aj nlott irodalom
Ajánlott irodalom
 • Fazekas Árpád: Megtartó fogászat és endodoncia
 • Fábián Tibor: Fogpótlástan alapjai
 • Gyerekfogászat
 • Gera István: Parodontológia

Info: [email protected]

„Sose mondd, hogy gondolod, amikor tudod,

és sose mondd, hogy tudod, amikor csak gondolod.”

/QuantinTarantino/

ad