MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

DownloadMINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Advertisement
Download Presentation
Comments
sirius
From:
|  
(125) |   (0) |   (0)
Views: 393 | Added: 24-05-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:

MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA NACIONALNA PROGRAMA ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO VO REPUBLIKA MAKEDONIJA 2005 - 2015

3. KVALITET ODGOVORNOST TRANSPARENTNOST SORABOTKA

4. STRATE[KI OBLASTI: Obrazovanie za site /obezbeduvawe na obrazovna ramnopravnost Unapreduvawe na intelektualeniot rast i u~eweto Zgolemuvaweto na mo`nostite za socijalna inkluzija, participacija i kohezija Zgolemuvawe na obrazovnata, kulturnata i ekonomskata kompetitivnost na dr`avata Zasiluvawe i unapreduvawe na me|unarodnata sorabotka Zajaknuvawe na kapacitetite na Ministerstvoto za obrazovanie i nauka

5. OBRAZOVANIE ZA SITE Republika Makedonija }e prezeme merki za garantirawe na ednakvi mo`nosti vo obrazovanieto za sekoj gra|anin bez ogled na vozrasta, polot, sposobnostite, etni~kata pripadnost i religioznata opredelba. Vladata i Ministerstvoto za obrazovanie i nauka se odgovorni za obezbeduvawe na ednakvi uslovi za pristap do site oblici na obrazovanie za sekoj gra|anin.

6. Razvoj na obrazovni mo`nosti za site

7. Reorganizirawe na obrazovnata administracija i menaxment preku novi zakoni za lokalna samouprava i finasirawe na lokalnata samouprava; Podobruvawe na menaxmentot i upravuvaweto so obrazovanieto, vklu~uvaj}i strate{ki i koncepciski kapaciteti na centralno nivo; Razvivawe na poefikasen sistem na finansisko planirawe, alokacii i finansiski menaxment (podobrena per-kapita formula); Podobruvawe na menaxmentot na lokalno i u~ili{no nivo, kako i na profesionalizmot i efektivnosta na vrabotenite vo u~ili{tata i lokalnata samouprava; Precizno definirawe i restrukturirawe na ulogata i odgovornostite na administrativnite institucii na site tri nivoa; Gradewe na sistem na u~ili{na samo-uprava i obezbeduvawe na obuka vo u~ili{en menaxment za direktorite na u~ili{tata; Evaluirawe - iskoristuvawe na kapacitetite na administrativnite institucii za monitorirawe i procenka na u~ili{tata.

8. ]e se izgradat indikatori, mehanizmi i instrumenti za kontrola na kvalitetot, kako osnoven kriterium koj }e go determinira statusot na obrazovnata ustanova i nejzinite beneficii i odgovornosti, normirani na dr`avno nivo.

9. osnivawe na osnovni i sredni u~ili{ta. definirawe na godi{nite finansiski planovi na u~ili{tata usvojuvawe na godi{nite zavr{ni smetki, vlijanie vrz izborot na u~ili{nite direktori, nazna~uvawe na direktori, odr`uvaweto na obrazovnite ustanovi, delumno finansirawe na obrazovanieto od lokalnite buxeti, permanenten monitoring i interna kontrola na kvalitetot na obrazovniot proces, zaedno so obrazovnata ustanova, roditelskite soveti, sozdavawe na uslovi i mo`nosti za vlez na privatniot kapital vo obrazovanieto, u~estvo vo kreiraweto na lokalniot kurikulum, od strana na site zainteresirani u~ili{ni i lokalni subjekti, pogolema sloboda na obrazovnata ustanova pri vrabotuvaweto na nastavniot, administrativniot, pomo{niot i rakovodniot kadar. po~ituvawe na pravilata na otvoreniot pazar pri izrabotkata, pe~ateweto i distribucijata na u~ebnicite i u~ebnite pomagala, obukata na nastavniot i rakovodniot kadar, vo uslovi na {irok pazar na obrazovni uslugi koj funkcionira vrz baza na akreditirani programi za obuka na nastavnici, direktori i stru~ni sorabotnici.

10. Legislativata. Eksternata kontrola na kvalitetot. Izrabotka na standardite vo obrazovanieto t.e. indikatorite za efektivna obrazovna ustanova. Akreditacija na programite za obuka na nastavniot, rakovodniot i stru~niot kadar. Licencirawe na kompetenciite, dejnosta i zvawata na nastavnicite i direktorite. Utvrduvawe na dr`avniot interes t.e. utvrduvawe na dr`avniot kurikulum koj sekoja obrazovna ustanova mora da go po~ituva. Javnoto finansirawe.

11. Finansirawe Racionalizacija: - Koordinacija vo implementacijata, - Namaluvawe na nepotrebnite rashodi, Alternativni izvori Sorabotka so me|unarodnite fondacii i institucii Usoglasuvawe na zaedni~kite akcii, Sorabotka so nevladiniot sektor, Oslonuvawe na doma{ni ekspertski kapaciteti, Korektna raspredelba na sredstvata.

12. Napu{tawe na linearniot model Predimstvo na dr`avnite prioriteti Finansirawe vo forma na blok dotacii. - brojot na u~enici, - infrastrukturata - kvalitet Stimulirawe na kvalitetot Sankcionirawe na nekvalitetnata rabota

13. Zgolemuvawe na opfatot Pogolema efektivnost Mehanizmi za detekcija na decata - nadvor od instituciite na sistemot i nivno vklu~uvawe ili povtorno mobilizirawe. Podigawe na obrazovnoto nivo i kompetenciite na mladite i vozrasnite - nadvor od obrazovniot sistem Eliminirawe na mo`nosta od sozdavawe na novi generacii na obrazovno hendikepirani lica Podigawe na obrazovnoto nivo na naselenieto

14. Podigaawe na svesta kaj mladoto i vozrasno naselenie za zna~eweto na obrazovanieto, Aktivno vklu~uvawe na nevladiniot sektor Alternativni formi i programi za obrazovanie i obuka na nevrabotenoto naselenie. Alternativni formi za obrazovna podr{ka za marginalni grupi

15. Zgolemuvawe na zadol`itelno obrazovanie Zgolemuvawe na opfatot vo godinata pred poa|awe na u~ili{te. Zajaknato bazi~no obrazovanie. Zgolemena mo`nost za profesionalna orientacija. Olesnuvawe na preminot vo sredno obrz. Programska sukcesivnost. Iskoristenost na obrazovnite kapaciteti vo ruralnite srednini.

16. UNAPREDUVAWE NA INTELEKTUALNIOT RAST I U^EWETO

17. Zajaknuvawe na intelektualniot rast Organizacija i poddr{ka na inicijativite za obrazovni, inovativni, kulturni, sportski i umetni~ki aktivnosti za mladite i vozrasnite.

18. Promocija na efektivna vospitno-obrazovna ustanova Zada~a: Izrabotka na merlivi idikatori na efektivnost Instrumenti za merewe indikatorite O~ekuvawa ? U~ili{te koe neguva: Visoki postigawa i uspeh, Kultura na `iveewe / `ivotni ve{tini Bezbedna i za{titni~ka okolina, Zdravje i dobrosostojba na decata, Visoka motivacija kaj nastavnicite, Socijalna inkluzija i kohezija.

19. Unapreduvawe na nastavata i u~eweto Celno orientirana nastava i u~ewe. Diferencijacija na op{tite i specifi~nite znaewa. Kolaborativnost i sukcesivnost na nastavnite programi. Sistem za kontrola na kvalitet. Obrazoven proces zasnovan na principite na interaktivnata nastava, kreativnoto u~ewe, kriti~koto razmisluvawe, re{avaweto na problemite i primenata na sovremena obrazovna tehnologija. Razvoj na rabotnite i socijalnite kompetencii. IKT vo nastavata i u~eweto.

20. Zajaknuvawe na inicijalnata obuka i profesionalno usovr{uvawe na nastavniot i rakovodniot kadar Indikatori na uspe{nost za nastavnicite i direktorite. Implementacija na sovremenite modeli vo inicijalnata obuka. Podigawe na kompetenciite (stru~ni i profesionalni) na vrabotenite nastavnici. Kontinuirana obrazovna mobilnost. Obrazovanie i obuka na nevrabotenite nastavnici. Nivelacijata i sertifikacija.

21. Ocenuvawe na nastavnicite i direktorite spored jasni indikatori na efektivnost; Sistem za napreduvawe vo kariera. [irok krug na akreditirani davateli na obrazovni uslugi za profesionalno usovr{uvawe Ulogata na nevladiniot sektor, privatnite i me|unarodni inicijativi

22. Obezbeduvawe i kontrola na kvalitetot Dr`avno i lokalno nivo na kontrola na kvalitetot vo obrazovanieto. Subjekti Lokalno nivo: U~ili{ta, roditelski soveti, lokalni avtoriteti Dr`avno nivo: Dr`avniot prosveten inspektorat (DPI), Pedago{kiot zavod na RM (PZ) Dr`avniot ispiten centar (DIC).

23. Povrzuvawe na formalnoto, neformalnoto i informalnoto obrazovanie Zasiluvawe na sorabotkata me|u instituciite za formalno obrazovanie i instituciite i formite na neformalno obrazovanie. Sorabotka so nevladiniot sektor i negovo promovirawe vo klu~en partner. Podelba na odgovornostite, vo sklad so prioritetite na dr`avata.

24. Promocija na do`ivotnoto u~ewe Zgolemuvawe na mo`nostite za obrazovna mobilnost na mladite i vozrasnite Ostvaruvawe na dinami~na sorabotka me|u obrazovanieto i pazarot na trudot. Silna poddr{ka na aktivnostite na nevladinite i volonterskite aktivnosti na poleto na do`ivotnoto u~ewe.

25. Obrazovanie na vozrasni Permanentna afirmacija. Namaluvawe na nepismenosta. Ekspanzija na bazi~noto obrazovanie; Mo`nosti za steknuvawe na znaewe i ve{tini koi se potrebni za podobruvawe na kvalitetot na `ivotot; Obrazovanie vo funkcija na op{testvenata kohezija, Mo`nosti za obrazovanie i obuka koi soodvetno odgovaraat na o~ekuvawata, aspiraciite i potrebite na razli~nite grupi od postojnata i potencijalnata rabotna sila, Razvivawe na mre`a na davateli na obrazovni uslugi (formalni i neformalni) Zakonska i normativna pokrienost

26. ZGOLEMUVAWE NA MO@NOSTITE ZA PARTICIPACIJA

27. Aktivno gra|anstvo Znaewa i sposobnosti za aktivno gra|anstvo. Eliminirawe na pojavite gra|anskite vrednosti da se interioriziraat od strana na decata i mladite preku suvoparni i od neposrednoto okru`uvawe distancirani sodr`ini i aktivnosti

28. Revizija na: u~ebnici, literatura, nast. sredstva Organizacija na: aktivnosti niz koi se afirmiraat gra|anskite vrednosti. voveduvawe na nova metodologija koja garantira uspe{na internalizacija na vrednostite; Merki

29. Sozdavawe na uslovi za dobrovolni aktivnosti MON }e gi poddr`i inicijativite vo formalniot i neformalniot sektor koi imaat za cel steknuvawe i primena na gra|anskite ve{tini, osobeno na planot na sportskite i kulturnite aktivnosti. Organizacijata i realizacijata na gra|anskite aktivnosti }e bide za{titena so zakonska regulativa.

30. Spre~uvawe na ekskluzijata Afirmacija na socijalniot anga`man kako vrednost niz sodr`inite na nastavniot proces; Afirmacija i zapoznavawe so civilniot sektor niz procesot na obrazovanie; Stimulirawe na socijalnoto organizirawe; Depolitizirawe na postoe~kite formi na mladinsko organizirawe; Stimulirawe na volonterskiot trud; Poddr{ka na proektite koi neguvaat socijalna inkluzija i kohezija; Znaewa i informacii za prevenirawe na ekskluzijata.

31. Decata so posebni potrebi, }e bidat za{titeni od obrazovna i socijalna ekskluzija. Obuka na celiot nastaven kadar za rabota so deca so posebni potrebi.

32. ZGOLEMUVAWE NA KOMPETITIVNOSTA NA MAKEDONSKOTO OP[TESTVO zgolemuvawe na mo}ta na obrazovanieto, razvoj na naukata, neguvawe i diseminacija na kulturata i kulturnite vrednosti stimulirawe na istra`uvaweto i inovaciite.

33. Zajaknuvawe na istra`uvaweto i inovacioniot sistem Balansiran i fleksibilen sistem na sorabotka me|u klu~nite partneri vo istra`uvaweto i razvojot. Zgolemuvawe na participacijata vo internacionalnite istra`uva~ki i inovacioni mre`i. Zajaknuvawe na istra`uva~kata infrastruktura Povrzuvawe na istra`uvaweto i inovaciite so razvojnite planovi na dr`avata.

34. Povrzuvawe na obrazovanieto i istra`uvaweto so pazarot na trudot Mehanizmi za zgolemena sorabotka so biznisot i industrijata U~estvo na biznisot i industrijata vo kreiraweto na kompetenciite na profilite Povrzuvawe na istra`uvaweto i inovaciite so biznis sektorot i industrijata.

35. Razvoj na informacisko op{testvo Zajaknuvawe na IKT vo obrazovniot sistem Funkcionalno osposobuvawe t.e. kompjutersko opismenuvawe na decata i mladite, Zasilena upotreba na IKT vo nastavata i u~eweto Zasiluvawe na pristapot do sovremenite nacionalni i me|unarodni informaciski sistemi i bazi na podatoci Sozdavawe na seopfatna i transparentna baza na podatoci za obrazovanieto vo Republika Makedonija, Razvoj na obrazovni servisi Transferirawe na kulturnoto nasledstvo preku novite mediumi.

36. UNAPREDUVAWE NA ME\UNARODNATA SORABOTKA Zaedni~ka vrednosna baza za upravuvawe so razvojnite problemi vklu~eni vo globalizacijata. Otvorenost, dostapnost, fleksibilnost i spremnost za sorabotka Jaknewe na sorabotkata na dr`avno, institucionalno i proektno nivo Doslednost vo ispolnuvawe na obvrskite Doslednost vo primenata na standardite za kvalitet

37. Etablirawe na demokratsko i odr`livo obrazovanie Vtemeluvawe na demokratskite principi i vrednosti vo obrazovniot sistem Kvalitetno obrazovanie koe komunicira so lokalnite, regionalnite i dr`avnite potrebi

38. Jaknewe na visokoto obrazovanie Zgolemuvawe na brojot na studenti. Gradewe na indikari za kvalitet. Obezbeduvawe na kvalitetot. Zajaknuvawe na sistemot za interna i eksterna kontrola na kvalitetot. Kvalitet, transparentnost i prepoznatlivost Bolowski proces. Gradewe na baza na podatoci. Usoglasuvawe na zakonskata regulativa i normativite. Efikasen sistem za stipendirawe. Obrazovna mobilnost. Promocija na me|unarodnata sorabotka.

39. Strogo po~ituvawe na standardite za osnivawe i akreditacija na dr`avni i privatni visokoobrazovni ustanovi. Razvivawe na efikasen sistem za finansirawe vo visokoto obrazovanie. Zajaknuvawe na studentskata participacija. Zajaknuvawe na obrazovnite, kulturnite i sportskite manifestacii. Razvivawe na mre`a na studentski informativni servisi.

40. Promocija na kulturniot identitet Neguvawe i razvoj na individualnite karakteristiki na li~nosta preku procesite na zapoznavawe, razbirawe i po~ituvawe na tu|ite kulturi, na nacionalno i internacionalno ramni{te. Implementacija na demokratskite vrednosti i principi na po~ituvawe na ~ove~kite prava, tolerancijata, transparentnosta na kulturnite vrednosti i kvalitetot na socijalnata kohezija.

41. Integracija vo Evropskata unija Doslednost, Efikasnost, Kvalitet. Celite postaveni od strana na MON mora da bidat osigureni a efektite odr`livi. Intenzivirawe na sorabotkata na nacionalen i internacionalen plan. Po~ituvawe na evropskite standardi za kvalitet.

42. Zajaknuvawe na regionalnata i Evropskata sorabotka Intenzivirawe na evropskata i regionalnata sorabotka. Zajaknuvawe na sosedskata sorabotka Implementacija na site relevantni dokumenti i dogovori od me|unaroden karakter za koi MON prezelo obvrski deka }e gi realizira.

43. ZAJAKNUVAWE NA KAPACITETITE NA MON

44. Zajaknuvawe na kapacitetite i upravuvawe so promenite Povrzuvawe na regulativata so NPRO. Povrzuvawe na finansiraweto, strate{kite prioriteti i upravuvaweto so planiranite promeni Profesionalni tela bazirani na celni ishodi. Zajaknuvawe na kompetenciite na kadarot. Zajaknuvawe na sektorskite kapaciteti, preku postojani sektorski ekspertizi, sektorsko istra`uvawe, sledewe i evaluacija na nivnata rabota.

45. Rekomponirawe na centralnite obrazovni institucii Dr`aven prosveten inspektorat (DPI) Dr`aven ispiten centar (DIC) Pedago{ki zavod (PZ) Centar za sredno stru~no obrazovanie (CSSO)

46. [TO PONATAMU?


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro