civilno procesno pravo izbrane teme tudijski program b ii pravo
Download
Skip this Video
Download Presentation
Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo) - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo). IZVRŠILNO PRAVO doc. dr. Andrej Ekart Maribor, 12. aprila 2014. Faze izvršbe. dovolitev izvršbe : vložitev predloga za izvršbo in izdaja sklepa o izvršbi (40.-76. člen ZIZ)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo)' - sinjin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
civilno procesno pravo izbrane teme tudijski program b ii pravo

Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo)

IZVRŠILNO PRAVO

doc. dr. Andrej Ekart

Maribor, 12. aprila 2014

faze izvr be
Faze izvršbe
 • dovolitev izvršbe: vložitev predloga za izvršbo in izdaja sklepa o izvršbi (40.-76. člen ZIZ)
 • oprava izvršbe (rubež in prodaja stvari, razdelitev izkupička):
 • Izterjava terjatev (77.-238.g člen ZIZ)
 • Zavarovanje terjatev (239.-279. člen ZIZ)
 • Ustavitev izvršbe (76 ZIZ) ali sklep o poplačilu / obračun terjatve pri izvršitelju, 97 ZIZ
za etek izvr be
Začetek izvršbe
 • Primernost predloga za izvršbo (40/1. člen ZIZ)
 • Določna označitev verodostojne listine ( 41. člen ZIZ) oziroma izvršilnega naslova in potrdila o izvršljivosti (42. člen ZIZ)
 • Izvrjšljivost notarskega zapisa in sodne poravnave
 • Pravno nasledstvo (24. in 25. člen ZIZ) se uveljavlja z javno ali po zakonu overjeno listino; subsidiarno z ugotovitveno tožbo
 • Pogojne in vzajemne terjatve – dokazovanje z javno ali po zakonu overjeno listino
sklep o izvr bi
Sklep o izvršbi
 • na podlagi izvršilnega naslova - takojšnja oprava neposrednih izvršilnih dejanj!
 • na podlagi verodostojne listine – oprava izvršilnih dejanj po pravnomočnosti sklepa
 • na podlagi predložene menice – takojšnje poplačilo upnika iz sredstev na banki v gospodarskih zadevah, 41.a člen ZPP
 • Vročitev sklepa o izvršbi strankam in udeležencem (izvršitelju, banki...)
pravna sredstva ni obnove postopka in revizije 10 ziz
Pravna sredstva – ni obnove postopka in revizije (10 ZIZ)
 • Remonstrativen, nesuspenziven in dvostranski ugovor proti sklepu o izvršbi (53, 61 ZIZ) v 8 dneh
 • Pritožba zoper sklep o ugovoru (nesuspenzivna, v 8 dneh), 9. člen ZIZ
 • Tožba zaradi nedopustnosti izvršbe v 30 dneh od pravnomočnosti (59 ZIZ) -
 • Zahteva za odpravo nepravilnosti (52 ZIZ)
 • Predlog za odlog izvršbe (71 ZIZ)
 • Ugovor tretjega (64 ZIZ) in nasprotna izvršba (67 ZIZ)
razlogi za ugovor 55 ziz eksemplifikativno na teti
Razlogi za ugovor, 55 ZIZ (eksemplifikativno našteti)
 • Predpostavke izvršbe: nepristojnost, neobstoj izvršilnega naslova, omejitve izvršbe
 • Opozicijski razlogi: prenehanje ali zastaranje terjatve, odlog plačila, pobot?
 • Impugnacijski razlogi: nepravočasnost, neizvršljivost, neobstoj p. nasledstva, pactum de non petendo
sredstva zavarovanja 240 ziz
Sredstva zavarovanja (240 ZIZ)
 • zastavna pravica na nepremičnini,
 • zastavna pravica na premičnini,
 • predhodne odredbe
 • začasne odredbe.

Kdaj izbrati katero?

prisilna zastavna pravica na nepremi nini 242 ff ziz
Prisilna zastavna pravica na nepremičnini (242 ff ZIZ)
 • Krajevna pristojnost: ZK sodišče po legi nepremičnine
 • Pogoj: izvršilni naslov, ki se glasi na denarno terjatev
 • Način pridobitve: vknjižba (244 ZIZ ) ali rubež nepremičnine (211 ZIZ)
 • Že vknjižena hipoteka: zaznamuje se izvršljivost terjatve.
 • Učinek vknjižbe in zaznambe: erga omnes
prisilna zastavna pravica na premi nini 246 ff ziz
Prisilna zastavna pravica na premičnini (246 ff ZIZ)
 • Krajevna pristojnost): forum rei sitae
 • Pogoj: izvršilni naslov, ki se glasi na denarno terjatev
 • Način pridobitve: z rubežem (izvršitelj) ali z vpisom rubeža register
predhodne odredbe 256 ff ziz
Predhodne odredbe (256 ff ZIZ)
 • Krajevna pristojnost: kot pri izvršbi
 • Pogoji: neizvršljiva odločba (sodna poravnava, notarski zapis), nevarnost, da bo sicer uveljavitev denarne terjatve onemogočena ali precej otežena.
 • Domnevana nevarnost: višja stopnja verjetnosti izvršljivosti terjatve
 • Možnost zahtevati položitev varščine
vrste predhodnih odredb taksativno na tevanje
Vrste predhodnih odredb (taksativno naštevanje):
 • rubež premičnin in vpis rubeža v register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona, če se ta vodi;
 • rubež terjatve ali drugih premoženjskih pravic;
 • prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati z njegovega računa denarnega zneska, za katerega je odredilo predhodno odredbo;
 • vpis zastavne pravice v sodnem registru na deležu družbenika v družbi oziroma v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na nematerializiranem vrednostnem papirju;
 • predznambo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini ali na pravici, vknjiženi na nepremičnini.
trajanje
Trajanje
 • Traja za čas, za katerega jo sodišče dovoljuje, vendar sme trajati največ še osem dni po nastopu pogojev za izvršbo.
 • Poteče preden so izpolnjeni pogoji za izvršbo: razveljavitev opravljenih dejanj, vendar možnost podaljšanja.
 • Pogoji za izvršbo izpolnjeni preden poteče čas trajanja predhodne odredbe: na dolžnikov predlog sodišče ustavi postopek, če upnik ne predlaga izvršbe v petnajstih dneh, odkar so nastopili pogoji za izvršbo.
prenehanje predhodne odredbe
Prenehanje predhodne odredbe:
 • če dolžnik položi pri sodišču zavarovano terjatev z obrestmi in stroški;
 • če dolžnik izkaže za verjetno, da je bila terjatev takrat, ko je bil izdan sklep o predhodni odredbi, že plačana ali dovolj zavarovana;
 • če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ni nastala ali da je prenehala.
 • povrniti dolžniku stroške in povrnitev prizadejane škode.
za asne odredbe 266 fziz
Začasne odredbe (266 fZIZ)
 • Vrste: regulacijske in zavarovalne
 • Subsidiarna v odnosu do predhodne odredbe; upnik ne pridobi zastavne pravice
 • Krajevna pristojnost – sodišče, pred katerim teče pravdni/nepravdni postopek, subsidiarno: izvršilno sodišče
 • Čas izdaje: pred uvedbo sodnega postopka, med postopkom, kot tudi po koncu postopka, vse dokler ni opravljena izvršba.
 • Učinek sklepa o začasni odredbi, ki je izdan v pravdnem ali kakšnem drugem postopku, ima učinek sklepa o izvršbi.
za asne odredbe za zavarovanje denarne terjatve
Začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve
 • Načeloma ne sme iti za ujemanje z zahtevkom (US RS Up-275/97, 16.7.1998): izjemoma, če je mogoče vzpostaviti prejšnje stanje
 • Prepoved prejudiciranja odločbe o glavnem zahtevku

Pogoji: verjetnost obstoja terjatve in (subjektivna / objektivna) nevarnost za uveljavitev terjatve (razen če bi dolžnik z začasno odredbo utrpel le neznatno škodo)

Vrste (eksemplifikativno naštevanje):

 • Prepoved razpolage s stvarmi
 • prepoved dolžnikovemu dolžniku ali organizaciji za plačilni promet
za asne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve
Začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve

Pogoji: verjetnost obstoja terjatve in

– nevarnost za uveljavitev terjatve

– nujnost, da se prepreči uporaba sile ali nastanek težko nadomestljive škode;

– tehtanje interesov

Vrste (+ možnost denarne kazni po 226 ZIZ)

 • prepoved odtujitve in obremenitve
 • prepoved dolžniku (določitev denarne kazni)
 • prepoved dolžnikovemu dolžniku,
 • plačevanje nadomestila plače delavcu
var ina namesto za asne odredbe
Varščina namesto začasne odredbe
 • Na predlog upnika ali dolžnika
 • Položitev varščine povzroči ustavitev postopka zavarovanja
 • Varščina kot pogoj za začasno odredbo: Cautio iudicatom solvi: če niso izpolnjeni pogoji za začasno odredbo
 • Trajanje začasne odredbe: čas določi sodišče
 • Rok za vložitev tožbe in dokazilo o vložitvi
 • Podaljšanje na predlog
 • Prenehanje: po preteku časa ali nevložitvi tožbe; na predlog dolžnika v primeru spremenjenih okoliščin
 • Povrnitev škode dolžniku
odlog izvr be 71 len ziz
Odlog izvršbe (71. člen ZIZ)
 • Na predlog dolžnika: eksemplifikativno naštevanje razlogov; odlog le enkrat?
 • Na predlog tretjega (73. člen): izkaz nenadomestljive škode? (odločba US RS U-I-110/03, Up 631/03)
 • Na predlog upnika
ustavitev izvr be
Ustavitev izvršbe
 • če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti (76/1 ZIZ)
 • Ugoditev ugovoru dolžnika ali tretjega, ugotovitev nedopustnosti izvršbe v pravdi (58 in 65 ZIZ)
 • Ustavitve v fazi oprave izvršbe
 • Razveljavitev opravljenih izvršilnih dejanj (76/2 ZIZ)
ad