v rosr gi k
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÁROSRÉGIÓK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

VÁROSRÉGIÓK - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

VÁROSRÉGIÓK. Dr. Faragó László MTA RKK. BEVEZETÉS HELYETT néhány megjegyzés. A regionalizáció folyamatáról és a kívánatos eredményéről (régió) nincs szakmai konszenzus! Nincs politikai program

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VÁROSRÉGIÓK ' - sinead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v rosr gi k

VÁROSRÉGIÓK

Dr. Faragó László

MTA RKK

bevezet s helyett n h ny megjegyz s
BEVEZETÉS HELYETTnéhány megjegyzés
 • A regionalizáció folyamatáról és a kívánatos eredményéről (régió) nincs szakmai konszenzus!
 • Nincs politikai program
  • A pártok a régióhoz, azok központjaihoz, a megyékhez fűződő viszonyukat aktulálpolitikai szempontok szerint változtatják!
  • Egyik politikai oldal/párt sem akar jelentős önállósággal rendelkező régiókat!
 • A jelenleg folyó „regionalizáció” a centralizációt erősíti és nem decentralizációt!
 • A regionális intézmények többsége nem regionális szintű feladatokkal foglalkozik!
 • Megfelelő (regionális) nagyságú/funkciójú város nélkül nincs „régió” sem!

Faragó László • 2007

v lem ny az eur pai j regionalizmusr l
Vélemény azeurópai új regionalizmusról
 • A gazdasági liberalizáció érdekében folytatott politikai harc eredménye (globalizáció  európaizáció)
 • A nemzetállamok befolyásának csökkentését célozta, és nem a régiók megerősítését
 • 2000 után kisebb hangsúlyt kapnak a régiók. Régiók Európája szlogen helyettRégiók és (nagy)városok Európája!

Faragó László • 2007

a magyar regionaliz ci
A magyar regionalizáció
 • Sajátos kettősség:
  • Elméleti, politikai retorika és a közvélekedés szintjén utópiák és pozitív szimbolikák
  • Gyakorlatban rövid távú pártpolitikai érdekeknek megfelelő tettek, a régiók államosítása
 • A 90-es években külső indikáció (európai integráció)
  •  az új tagországok (Tizek) közötti uniformalizálás
  • Változó prioritások
   • Versenyképesség (növekedés, munkahelyteremtés)
   • Nemzetállamok és a nagyvárosok szerepének erősödése
 • A regionális intézmények (pl. RFÜ) szervezeti érdekei a további decentralizáció és a lokalizmus ellen hatnak
 • Tudatosan vagy tudatlanságból összemossák a régióközpontot, a régiószékhelyet és a növekedési pólust és centrumot

Faragó László • 2007

mi rt nem halad el re a regionaliz ci gye
Miért nem halad előre a regionalizáció ügye?
 • Véleménykülönbség
  • Mi a regionalizáció alapja/mozgatója?
   • Természeti/földrajzi adottságok?
   • Kulturális különbségek?
   • A gazdaságban bekövetkező változások?
   • Politikai tényezők!
  • Mi a regionalizáció célja?
   • Decentralizáció, közigazgatási reform
   • Uniós pénzek felhasználása, fejlesztéspolitika
  • Megyék jövője?
 • Politikai akarat hiánya

Faragó László • 2007

f ldrajzi kis m rt kben
Földrajzi (kis mértékben)
 • Létezik tájtudat!
 • A „természetes régiók” átszelik az ország és az adminisztratív egységek határait, nagyon eltérő nagyságúak stb.
 •  A történetileg kialakult igazgatási besorolásnak nagyobb hatása van, mint a tájszerkezetnek

Faragó László • 2007

kultur lis nincs alapja
Kulturális (nincs alapja)
 • A „valós regionalizáció” elsősorban a kulturális (etnikai, nyelvi , vallási stb.) különbségeken alapulhat
 • A trianoni békeszerződés után Magyarország e tekintetben homogénnek tekinthető
 • Nincs regionális identitás, a kognitív szférában nem szerepel a régió, vagy nagyon különböző az arról kialakult kép

Faragó László • 2007

gazdas gi kis m rt kben hat
Gazdasági (kis mértékben hat)
 • Marxizáló felfogások szerint, ha változik a gazdaság  új területi vetület
 • A globalizálódó gazdaság területi szintjei:
  • Világgazdaság
  • Szupranacionális szint, nemzetközi integrációk (pl. EU)
  • Nemzetgazdaság
  • Regionális  nagyvárosi vonzáskörzetek/agglomerációk
  • lokális
 • Az 1990 előtti gazdasági kapcsolatok felbomlottak, az új gazdasági kapcsolatok területi vetületei eltérőek és gyorsan változnak, inkább városi (kistérségi) szinten jelentkeznek tartós agglomeratív előnyök

Faragó László • 2007

magyarorsz gon f hat er politikai regionaliz ci
Magyarországon fő hatóerő:Politikai regionalizáció
 • A régió nem tőlünk független adottság, hanem társadalmi-politikai diskurzus során létrehozott emberi konstrukció!
 • A regionalizáció eszköz!  Először a célját/funkcióját kell eldönteni!
 • Politikai/hatalmi kérdés!
  • Új határokat húz!
  • A tényleges decentralizáció újraosztaná a hatalmat!
  • Centralizáció–(dekoncentráció)–decentralizáció
 • Az EU szabályozás csak általános keret. Mi magyarok dönthetjük el, hogy az adottságaink függvényében milyen régiókat akarunk!
 • De minden (tetszőleges) döntésnek következményei vannak! Figyelembe veendő a status quo, pl. a meglévő térstruktúra!

Faragó László • 2007

a politikai regionaliz ci tov bbvitel hez kapcsol d n h ny k rd s
A politikai regionalizáció továbbviteléhez kapcsolódó néhány kérdés
 • A régiónak van tetszőlegesen kijelölhető központja, vagy a központi településnek van vonzáskörzete/hinterlandja/régiója? Legalább odáig el kellene jutni, hogy a tyúk és a tojás összetartozik!
 • Hogy hívjuk a kistérségeket? A központi településről nevezzük el azokat!
 • Korábban a régiókat is központjukról neveztük el? Mi változott azóta? A politikai akarat!
 • Min bukott el a 60-80-es években az ellenpólus program? Budapest féltette hegemóniáját és a megyeszékhelyek a hatalmukat.  megyeszékhelyek erősödése
 • Elfogadott, hogy 50 ezer fő feletti, illetve a megyeszékhely funkciójú városok ki lettek emelve a városok közül és „megyei jogot” kaptak. Miért idegenkedünk e megoldás más szintekre való adaptálásától?

Faragó László • 2007

a t rfeloszt s a regionaliz ci m djai
A térfelosztás, a regionalizáció „módjai”
 • A tér strukturálásának iránya
  • Felülről lefelé dekoncentráljuk az állami feladatokat
  • Alulról a vonzáskörzeti kapcsolatokból építkezünk
  • A közigazgatás próbálja a kettőt integrálni
 • Területi és/vagy települési megközelítés
 • Regionalizmus és/vagy policentrizmus

Faragó László • 2007

a t rszerkezet alapegys gei
A térszerkezet alapegységei
 • Tértudomány: diszkrét pontok (elfoglalt helyek), több elemet koncentráló csomópontok (települések), ezeket összekötő kapcsolatok/viszonyok és ezek által alkotott téregységek (régiók)
 • EU: ESPON 1.1.1. kutatások: funkcionálisvárosi körzetek (FUA): város és az általa integrált térség (új város-falú kapcsolat)
  • Nagyvárosi növekedési körzetek (MEGA 1+4)
  • Nemzetközi/nemzeti jelentőségű körzetek
  • Regionális/helyi jelentőségű körzetek
 • Minden szintű téregységnek van központja és minden központi helynek van körzete/régiója. Szabályt erősítő kivétel a többközpontú mikro-, mezo-, makrorégió és a vonzáskörzet nélküli város.?

Faragó László • 2007

t rs gi s telep l si megk zel t s integr l sa
TERÜLETI SZINTEK

Ország

NUTS 1

RégióNUTS 2

Megye NUTS 3

KistérségLAU 1

Mikrotérség

Település LAU 2

VÁROSHIERARCHIA

Főváros (sajnos MEGA3)

Nincs MEGA 4

Nemzeti/nemzetközi jelentőségű nagyváros

Regionális jelentőségű nagy/közepes város

Térségi szerepkört betöltő kisváros

„Törpe” városok

Térségi és települési megközelítés integrálása

Faragó László • 2007

dilemm k k vetkeztet sek
Dilemmák, következtetések
 • Az ország nemzetközi szerepe jelentős mértékben függ attól, hogy Budapest milyen nemzetközi feladatokat , milyen színvonalon képes ellátni (MEGA 3  MEGA 2)
 • Hiányzik egy városkategória! Közrejátszik-e abban a MEGA 4 szintű városok hiánya, hogy a gyakorlatban nem működik a NUTS 1 szint?
 • Nagyvárosaink (5–7–8 …) képesek-e nemzeti/nemzetközi (regionális) szerepkört betölteni?
 • Ha a megyék leértékelődnek (esetleg megszűnnek), az milyen hatással lesz a megyeszékhelyekre és a NUTS struktúrára?

Faragó László • 2007

v rosrendszer nk a rang nagys g szab ly alapj n s a val s gban
Városrendszerünk a rang-nagyság szabály alapján és a valóságban

Faragó László • 2007

a nagyv rosok r gi k zpontok kiemelt kezel s nek okai
A nagyvárosok (régióközpontok) kiemelt kezelésének okai
 • Összefügg a nagyságrend és a teljesítőképesség (Globális versenyképesség)
  • „Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki…”
  • A kicsi szép, de gyenge is!
 • Részben a nagyvárosokban lelhetők fel a gazdaság dinamizálásához szükséges potenciálok
 • Méretgazdaságosság: a hatékonysági kritériumokat kielégítő kritikus tömeg (talán) a nagyvárosokban biztosítható
 • További koncentráció előnyei (pozitív lokális externáliák, agglomerációs előnyök, növekvő méretgazdaságosság)
 • Budapesten kívül nemzetközileg még ezek „láthatóak” és megfelelő politikával talán versenyképessé tehetők

Faragó László • 2007

konkl zi r gi r gi k zpont v rosr gi k
KONKLÚZIÓrégió  régióközpont  városrégiók
 • A regionalizmus és a nagyvárosok fejlesztése összetartozó kérdés!
 • Ha működőképes régiókat akarunk, akkor, megfelelő nagyságrendű és fejlettségű, regionális vonzáskörzettel rendelkező nagyvárosokra,régióközpontokra van szükség!
 • Ennek (népszerűtlen) útja: koncentrált decentralizáció
  • regionális hatáskörök régióközpontokba telepítése
  • „Big five” (6-7-…?) kiemelt központi támogatása
  • Határon átnyúló kapcsolataik erősítése/segítése
  • A regionális központok önkormányzataihoz regionális feladatok és hatáskörök telepítése (rang  szerepkör)

Faragó László • 2007

k sz n m figyelm ket
Köszönöm figyelmüket!

Várom kérdéseiket!

Dr. Faragó László

MTA RKK

www.rkk.hu

[email protected]

It is not worth an intelligent man\'s time to be in the majority.

By definition, there are already enough people to do that. G. H. Hardy

Faragó László • 2007

ad