Rnb2009 kommuneproposisjon 2010
Download
1 / 24

RNB2009/Kommuneproposisjon 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

RNB2009/Kommuneproposisjon 2010. Siri Westgård – KS, Analyse og kommuneøkonomi. RNB 2009/Kommuneprp 2010. RNB 2009 Inntektene øker med 1,3 mrd i 2009 1,0 mrd. kr i økt rammetilskudd 300 mill kr i økt skatteinngang Kommuneproposisjonen 2010 vekst i samlende inntekter i 2010 på 5-6 mrd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RNB2009/Kommuneproposisjon 2010' - sine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rnb2009 kommuneproposisjon 2010

RNB2009/Kommuneproposisjon 2010

Siri Westgård – KS, Analyse og kommuneøkonomi


Rnb 2009 kommuneprp 2010
RNB 2009/Kommuneprp 2010

 • RNB 2009

  • Inntektene øker med 1,3 mrd i 2009

   • 1,0 mrd. kr i økt rammetilskudd

   • 300 mill kr i økt skatteinngang

 • Kommuneproposisjonen 2010

  • vekst i samlende inntekter i 2010 på 5-6 mrd

  • vekst i frie inntekter 4 mrd


Ks krevde vekst i frie inntekter 2009 til 2010 p 7 5 mrd kr resultat ble 5 3 mrd
KS krevde vekst i frie inntekter 2009 til 2010 på 7,5 mrd kr, resultat ble 5,3 mrd

2,2

mrd

7,5 mrd

4

mrd

4 mrd

5,3

mrd

6,5

mrd

Nivå

RNB2009

1 mrd

Nivå tiltakspakken

0,3 mrd

1,2 mrd

Nivå

saldert 2009

2009

2010

Komprp

2010

KS’ krav


Komponenter som reduserer handlefriheten i frie midler
Komponenter som reduserer handlefriheten i frie midler kr, resultat ble 5,3 mrd

 • Kostnadsvekst (deflatoren), pst

  2006 2007 2008 2009 Sum

  Budsjettanslag 2,8 3,5 4,2 4,5 15,9

  Siste anslag 3,6 4,4 6,4 4,1 19,8

 • Underregulering av øremerkede tilskudd innenfor kommuneopplegget, mrd 2009-kr

  2006 2007 2008 2009 Sum

  0,3 0,3 0,9 -0,2 1,3

 • Økte kostnader pga demografi, mrd 2009-kr

  2006 2007 2008 2009 Sum

  2,1 2,2 1,7 1,7 7,8


Inntektsvekst og handlefrihet 2005 2009
Inntektsvekst og handlefrihet kr, resultat ble 5,3 mrd2005-2009


Halvparten av kommune hadde negativt netto driftsresultat i 2008
Halvparten av kommune hadde negativt netto driftsresultat i 2008

 • 73 pst av kommunene fikk svekket netto driftsresultat fra 2007 til 2008

 • 51 pst av kommunene hadde negativt netto driftsresultat i 2008, mot 28 pst i 2007

 • 20 pst av kommunene hadde negativt netto driftsresultat begge årene

 • Antall kommuner på ROBEK-lista vil øke


Fortsatt for svake resultater i kommunesektoren
Fortsatt for svake resultater i kommunesektoren 2008

 • Rekordsvakt netto drifts-resultat i 2008 (drifts-inntekter – driftsutgifter, inkl renter og avdrag)

 • Realvekst i frie inntekter og mer normale netto renteutgifter kan gi et bedre resultat i 2009, om utgiftene holdes i sjakk

 • Stor usikkerhet om resultatet i 2010 pga utviklingen i norsk økonomi


Finanskrisen gir kt usikkerhet
Finanskrisen gir økt usikkerhet 2008

 • Usikkerhet om utvikling i sysselsetting – kan få store utslag på skatt og sosialhjelpsutgifter lokalt

 • Stor usikkerhet om skatteoppgjøret i november 2009 - pga verditap skatteytere har realisert i 2008

 • Prioritering av økonomisk handlefrihet er viktig for å for å kunne håndtere negative overraskelser


Konjunkturnedgangen svekker arbeids markedet sosialhjelpsutgiftene vil ke
Konjunkturnedgangen svekker arbeids-markedet – sosialhjelpsutgiftene vil øke

 • Arbeidsledigheten

  • kan øke til over 120.000 ledige i 2010

  • kan på lang sikt øke kommunenes kost-nader til sosialhjelp med 1,2 mrd kroner

 • Kommunene

  • mange må nå justere opp kostnadene

  • hadde iflg KS’ bud-sjettundersøkelse ikke budsjettert med økte sosialhjelpsutgifter for 2009


Pensjon belaster kommunebudsjettene
Pensjon belaster kommunebudsjettene sosialhjelpsutgiftene vil øke

 • Kostnadsutviklingen

  • viktig for utviklingen i kommunesektorens realinntekter, og dermed mulighetene for å opprettholde eller bygge ut tjenestetilbudet

  • de sentrale komponentene i kostnadsutviklingen må fanges opp i de årlige kommuneoppleggene

  • pensjonskostnadene er en slik komponent

 • KS ber om at avvik i pensjonskostnader fra lønnsveksten legges inn i budsjettoppleggene (deflatoren)


Behov for fler rig plan for kommune konomien
Behov for flerårig plan for kommune-økonomien sosialhjelpsutgiftene vil øke

 • Kortsiktigheten i statens styring av kommune-sektoren gjør kommuneøkonomien og tjenestetilbudet til innbyggerne uforutsigbart

 • Kommunene trenger å knytte sine utgiftsbudsjetter opp mot langsiktige inntektsrammer, og ikke til løpende inntektsutvikling

 • Dagens økonomiske ubalanse er et tydelig uttrykk for svakhetene i dagens styringssystem

 • Det er urimelig at kommunene er pålagt å legge fireårsplaner, mens staten bare forholder seg til ett år om gangen
Rentenedgang gir reduserte kostnader
Rentenedgang gir reduserte kostnader handlingsregelen i 2016

 • I RNB anslås det at

  • pengemarkedsrentene faller med 3 prosen-tpoeng fra 2008 til 2009

  • husholdningenes renter anslås å falle med hele 4 prosentpoeng

 • I prosentpoeng lavere renter reduseres kommune-sektorens netto rentekostnader med nær 1 mrd kroner

 • 3 prosentpoeng lavere renter gir nær 3 mrd lavere netto rentekostnader

 • I tillegg kommer evt ned-gang i tap på aksjer mv i 2009


God framdrift for vedlikeholdspakken
God framdrift for vedlikeholdspakken handlingsregelen i 2016

 • Andel av kommunene som hadde satt i gang plantiltak

  • kommuner med 65 prosent av befolkningen var i gang med planer før pakken ble kjent (KS)

 • Andel som hadde satt i gang vedlikeholdsarbeid

  • pr 27/3: Halvparten (NRK)

  • pr 30/4: 69 pst (KR)

   • 41 pst skole/barnehage

   • 20 pst sykehjem og omsorgsboliger

   • 26 pst andre bygg

   • 13 pst vei

  • øvrige avhenger av anbudsprosess, tæle, skoleferie mv


Rnb 2009 kommunenes reelle handlingsrom ker i 2009
RNB 2009 – kommunenes reelle handlingsrom øker i 2009 handlingsregelen i 2016

 • Inntektene øker

  • 1,0 mrd. kr i økt rammetilskudd

  • 300 mill kr i økt skatteinngang

 • I tillegg kommer lavere rentekostnader utenfor budsjettopplegget

 • Barnehagereformen – for fullfinansiering mangler det 1,9 mrd kroner i 2009

 • Kommuneproposisjonen 2010:

  • ”Den internasjonale finanskrisen innebærer større usikkerhet enn vanlig om den økonomiske utviklingen. For å gi kommunesektoren større trygghet med hensyn til egne inntekter, varslet regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av tiltakspakken at sektoren vil kompenseres for lavere skatteinntekter i 2009 enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet.”


Kommuneopplegget 2010
Kommuneopplegget 2010 handlingsregelen i 2016

Bra med forutsigbar og høy andel frie inntekter

* Vekst i øremerkede bevilgninger, endringer i gebyrer m.v.


Helse og omsorg
Helse og omsorg handlingsregelen i 2016

 • Det forutsettes at frie inntekter skal gi rom for:

  • Oppbygging av dagtilbud for demente

  • Årsverksvekst og kompetanseutvikling

  • Driftskostnader og delvis kostnader ved bygging og fornyelse av heldøgns omsorgsplasser

 • Positivt nytt kompetansetiltak: Undervisningshjemmetjenester

 • Målsetting Kompetanseløftet 2015: 10 000 nye årsverk med relevant fagutdanning er oppnådd.

 • Plikt til bedriftshelsetjeneste utvides med 370.000 kommunalt ansatte, kostnad 300 - 440 mill kroner pr år, 220 - 330 nye årsverk (90 - 200 helsearbeidere). Bør kostnadsberegnes


Barnehager
Barnehager handlingsregelen i 2016

 • Kommunene har gjort en formidabel jobb for å nå målet om full barnehagedekning. Regjeringen anslår at 90,4 % 1-5-åringer har barnehageplass i løpet av 2009.

 • KS mener at barnehagereformen er underfinansiert fra statens side med 1,9 mrd kr.

  • Årsaker til dette skal vurderes på konsultasjonsmøtet i august 2009

 • Lokale forskrifter for finansiering av private barnehager; KS vil bidra med forskriftsmal som gir private barnehager økt forutsigbarhet (bl.a. tidligere vedtak om tilskudd)

 • Viktig med flere førskolelærere til barnehagene; KS og Utdanningsforbundet samarbeider nå om rekruttering


Skole kt statlig styring
Skole – økt statlig styring handlingsregelen i 2016

 • Lovfestet plikt til tidlig innsats (økt lærertetthet) i fagene norsk/samisk og matematikk på 1.-4.trinn fra 1.8.09.

  • Finansiering gjennom rammetilskuddet: Videreført midlene til læremidler, dvs 430 mill kr i 2009 + 602 mill kr i 2010, helårsvirkning om lag 1 mrd kr.

   KS har pekt på at lovfesting innskrenker det faglige og kommunale skjønnet. Tidlig innsats ligger implisitt i prinsippet om tilpasset opplæring.

 • Ny forskrift om rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskolen, høringsfrist 3.juni.

  • Finansiering: 47,7 mill kr fra 1.8.2009. Ikke lagt inn midler for helårsvirkningen i 2010.

  • KS etterlyser midler som mangler til å dekke helårsvirkningen.

 • Presisering av plikten til foreldresamarbeid

 • Plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden i skolen


H yere utdanning styrkes der det er mest behov
Høyere utdanning styrkes der det er mest behov handlingsregelen i 2016

 • 3000 nye studieplasser fra høsten 2009

  • 850 innen helse- og sosialfag

  • 1000 i lærerutdanning

  • 550 innen matematikk, naturfag, teknologi

  • 600 andre prioriterte behov

 • 21 mill kr til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning, til sammen om lag 800 flere studenter høsten 09. Herav 10 mill kr til barnehageansatte

 • Styrking av fagskoler, i tråd med økt søkning 15 mill kr

  KS mener en økning i studieplasser innen helse og sosial og lærerutdanning er et viktig virkemiddel i forhold til den store framtidige arbeidskraftsutfordringen


Forvaltningsreformen 7 4 mrd kr
Forvaltningsreformen – 7,4 mrd kr handlingsregelen i 2016

Overføring av øvrige riksveger og riksvegferjer

 • Viderefører nivået fra NB09 investering, drift og vedlikehold av øvrig riksvegnett og ferjer: 5,96 mrd kr

 • Positiv styrking av frie inntekter (fylkesveger): 1 mrd kr

  Øvrige oppgaver

 • Positiv styrking av årsverk til nye oppgaver i fylkene:117 mill kr gir i snitt ca 9 årsverk per fylke

 • Tilskudd til fagskoler: 343 mill (dagens nivå)

 • Fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag: 75 mill (øremerket fra HOD, innlemmes i 2015?)


Endringer i inntektssystemet
Endringer i inntektssystemet handlingsregelen i 2016

 • Endringer kun for fylkeskommunene

  • oppdatert folketall

  • ny overgangsordning

  • redusert skjønn

  • flytting av hovedstadstilskuddet

 • Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunene kommer først i 2011, sammen med nye nøkler for kommunene


Samlet f rste kommentar fra ks
Samlet første kommentar fra KS handlingsregelen i 2016

 • Regjeringens forslag vil bedre en kommuneøkonomi i sterk ubalanse. En vekst på fire milliarder kroner til kommunesektoren neste år vil sammen med økningen i tiltakspakken og RNB bidra til å rette opp noe av ubalansen i kommuneøkonomien

  • ”Kommunene bør vise moderasjon i forhold til nye tiltak, sier KS-leder Halvdan Skard.”

 • Det er spesielt gledelig at regjeringen legger inn én milliard til å dekke opp vedlikeholdsetterslepet knyttet til overføring av riksvegene.

 • KS forventer at regjeringen kommer med tiltak i statsbudsjettet som bidrar til å rette opp underfinansieringen av barnehagene og etablerer en opptrappingsplan for å rette opp ubalansen i kommuneøkonomien, i tråd med Soria-Moria erklæringen.


ad