กระบวนการและ
Download
1 / 30

กระบวนการและ ขั้นตอน ในการเบิกจ่าย - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

กระบวนการและ ขั้นตอน ในการเบิกจ่าย. วันดี ช่วยประยูรวงค์ 28 พฤศจิกายน 2552. ขอบเขต. การขออนุมัติเงินงบประมาณ การเบิกเงินงบประมาณ รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน. การขออนุมัติเงินงบประมาณ. รับเรื่องขออนุมัติจากหน่วยงานในสังกัด ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติให้ถูกต้องตามระเบียบ/คำสั่ง/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' กระบวนการและ ขั้นตอน ในการเบิกจ่าย' - simone-dodson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

กระบวนการและขั้นตอนในการเบิกจ่าย

วันดี ช่วยประยูรวงค์

28 พฤศจิกายน 2552


ขอบเขต

 • การขออนุมัติเงินงบประมาณ

 • การเบิกเงินงบประมาณ

 • รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน


การขออนุมัติเงินงบประมาณการขออนุมัติเงินงบประมาณ

 • รับเรื่องขออนุมัติจากหน่วยงานในสังกัด

 • ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติให้ถูกต้องตามระเบียบ/คำสั่ง/

  มติคณะรัฐมนตรี/หลักเกณฑ์ที่กำหนด

 • บันทึกทะเบียนคุมเงินงบประมาณ(กรณีต้องกันเงินไว้เบิก)

 • บันทึกขออนุมัติอธิการบดี เสนอผู้อำนวยการกองคลังผ่านหัวหน้างานเบิกจ่าย /งานงบประมาณ (เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนแปลงรายการฯ/โอนเงินประจำงวด

 • หัวหน้างานเบิกจ่ายบันทึกตรวจสอบเรื่องขออนุมัติ


การขออนุมัติเงินงบประมาณ (ต่อ)

 • เสนอผู้อำนวยการกองคลังพิจารณาเสนออธิการบดี ยกเว้นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี/โอนเงินประจำงวดต้องเสนอผ่านงานงบประมาณก่อน

 • ส่งคืนเรื่องที่พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้หน่วยงาน


การเบิกเงินงบประมาณ

 • รับเรื่องเบิกจ่ายจากหน่วยงาน หรือ

  รับเรื่องเบิกจ่ายล้างสัญญาการยืมเงินจากงานการเงิน หรือ รับเรื่องเบิกจ่ายจากพัสดุ หรือ

  งานเบิกจ่ายจัดทำเรื่องเบิกจ่ายเงิน

 • ตรวจสอบความถูกต้องของ ขบ.01 , ขบ.02 และเอกสารประกอบการเบิก


การเบิกเงินงบประมาณ (ต่อ)

 • บันทึกรายละเอียดการเบิกและตัดยอดในทะเบียนคุมเบิก

 • จัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในทะเบียนย่อย (ถ้ามี) เช่น ค่าไฟฟ้า

  ค่าน้ำประปา ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

 • จัดทำใบขอเบิกเงินงบประมาณ ขบ 01 หรือ ขบ 02

 • จัดทำเอกสารประกอบการเบิก (ถ้ามี)

 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

 • เสนอเรื่องเบิกให้งานงบประมาณ

 • หัวหน้างานเบิกจ่ายรับเรื่องคืนจากงานงบประมาณ


การเบิกเงินงบประมาณ (ต่อ)

 • ตรวจสอบเรื่องเบิกและลงนามรับรองความถูกต้อง

 • เสนอผู้อำนวยการกองคลังพิจารณาอนุมัติ(แทนอธิการบดี)

 • จัดทำข้อมูลใน EXCEL

 • แปลงข้อมูลเป็น ACCESS

 • นำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS

 • จัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS


การเบิกเงินงบประมาณ (ต่อ)

 • บันทึกเลขที่ฎีกา เลขที่เอกสาร และจำนวนเงินในสมุดคุมฎีกาของกองคลัง

 • บันทึกเลขที่ฎีกา เลขที่เอกสารและจำนวนเงินในทะเบียนคุมเบิกของเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย

 • เสนอหัวหน้างานตรวจสอบรายการขอเบิก

 • หัวหน้างานเบิกจ่ายตรวจสอบรายการขอเบิก

 • ลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

 • ส่งเรื่องเบิกจ่ายให้งานการเงินดำเนินการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ บุคลากรหรือหน่วยงาน


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินรายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทน

ค่าสอนพิเศษ (อาจารย์ภายนอก)

- แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ

- ตารางสอนของอาจารย์ผู้เบิก

- หลักฐานการจ่ายค่าสอนพิเศษฯ

- หนังสืออนุมัติ/หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าสอนเกินภาระงานสอน (อาจารย์ภายในสังกัด)

 • แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ

 • ใบสรุปการเบิกค่าสอนพิเศษ (กรณีสอนหลายคณะ)

 • ตารางสอนของอาจารย์ผู้เบิก

 • หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าเช่าบ้าน

 • เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

 • แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)

 • แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 • เรื่องเดิมที่อนุมัติตัวบุคคลปฏิบัติงาน

 • หลักฐานการจ่ายฯ ที่มีผู้รับรองการปฏิบัติงาน

 • ใบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง

 • รายงานการตรวจการจ้าง/รายงานการประชุม

 • หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

 • คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

 • สำเนารายงานการควบคุมงานก่อสร้างประจำวัน

 • หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนฯ


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าเบี้ยประชุม

 • ใบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

 • หนังสือเชิญประชุม(ถ้ามี)

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ(ถ้ามี)

 • หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม/ใบสำคัญรับเงิน

  กรณีล้างสัญญาการยืมเงิน


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าตอบแทนการสอบ

 • คำสั่งแต่งตั้งผู้ออกข้อสอบ/ผู้ปฏิบัติงาน

 • หลักฐานการจ่ายค่าออกข้อสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/การสอบสัมภาษณ์

 • หลักฐานการจ่ายเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

 • หลักฐานการจ่ายเงินปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

 • หนังสืออนุมัติ/อนุญาตการเดินทางไปราชการ

 • แบบรายงานการเดินทางส่วนที่ 1

 • แบบรายงานการเดินทางส่วนที่ 2(กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ)

 • ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมัน/ใบรับเงินค่าผ่านทางพิเศษ

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งรายการค่าที่พัก

 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะ/ค่าผ่านทางพิเศษ)

 • ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินพร้อมแนบกากตั๋วโดยสารเครื่องบิน/ ใบรายการซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ boarding pass


ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/สัมมนาค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/สัมมนา

หนังสืออนุมัติ/อนุญาตการเดินทางไปฝึกอบรมฯ

ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาซึ่งต้องเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการให้แนบเอกสารเช่นเดียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วย

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)


ค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศ

เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง

ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร/ค่าชมการแสดง/ค่าที่พัก

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)


ค่าซ่อมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างค่าซ่อมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

ใบเสนอราคา

ใบสั่งจ้าง (ค่าจ้างทุก 1,000บาท หรือ เศษของ

1,000 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท)

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ พร้อมลายเซ็นคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ/ลงทะเบียนพัสดุ

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)


ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือเชิญประชุม(ถ้ามี)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี)

แบบขอเบิกค่าอาหาร/ค่าเครื่องดื่ม

ใบสำคัญรับเงิน(กรณียืมเงิน)

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)


ค่าจ้างเหมาบริการด้วยวิธีตกลงราคา/วิธีกรณีพิเศษค่าจ้างเหมาบริการด้วยวิธีตกลงราคา/วิธีกรณีพิเศษ

เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

ใบเสนอราคา

ใบสั่งจ้าง (กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป) ค่าจ้างทุก 1,000 บาท หรือ เศษของ 1,000 ติดอากรแสตมป์ 1 บาท)

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ พร้อมลายเซ็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ทะเบียนพัสดุ

รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าจ้างเหมาบริการด้วยวิธีสอบราคา

เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

ใบเสนอราคา

สัญญาซื้อ/จ้าง

เอกสารการจัดจ้างจากงานพัสดุ

ใบสั่งจ้าง (กรณีส่งมอบภายใน 5 วัน) ค่าจ้างทุก 1,000 บาท หรือเศษ

ของ 1,000 บาทติดอากรแสตมป์ 1 บาท ค่าจ้างตั้งแต่ 200,000 บาท

ขึ้นไป แนบตราสารซื้ออากรแสตมป์

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ พร้อมลายเซ็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/

ลงทะเบียนพัสดุ


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินรายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน(ต่อ)

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

 • เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

 • หนังสือ/หลักฐานแสดงอัตราการเรียกเก็บเงิน (ถ้ามี)

 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม(กรณียืมเงินทดรองจ่าย/

  เจ้าหน้าที่สำรองจ่าย/ตัดบัญชีเงินฝากธนาคาร)


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุด้วย วิธีตกลงราคา/วิธีกรณีพิเศษ

 • เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

 • ใบเสนอราคา

 • ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (กรณีมีวงเงินตั้งแต่ 5,000บาท ขึ้นไป) ค่าจ้างทุก 1,000 บาทหรือ เศษของ 1,000 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท)

 • ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมลายเซ็นคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ/ลงทะเบียนพัสดุ


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าวัสดุวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา

 • เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติ

 • ใบเสนอราคา

 • สัญญาซื้อ/จ้าง

 • เอกสารการจัดซื้อ/จ้างจากงานพัสดุ

 • ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (กรณีส่งมอบภายใน 5 วัน) และแนบตราสารอากรแสตมป์ ค่าจ้างทุก 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท

  คิด 1 บาท

 • ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ พร้อมลายเซ็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ลงทะเบียนพัสดุ


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

ค่าสาธารณูปโภค

 • ใบแจ้งหนี้

 • รายละเอียดการใช้ (ถ้ามี)


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

รายจ่ายอื่น

 • เรื่องเดิมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ

 • ใบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย (กรณีจัดอบรม)

 • เรื่องขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

 • ใบเสร็จรับเงิน(กรณีจ่ายเงินสด)

 • ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (กรณีจัดซื้อ/จ้างด้วยเงินเชื่อ)

 • ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (กรณีมีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)


รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

งบรายจ่ายอื่น (ต่อ)

 • ใบสำคัญรับเงิน

 • ใบรายงานการเดินทางไปราชการ

 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

  ทุกรายการที่จัดซื้อ/จ้างเป็นเงินสดและเงินเชื่อต้องตรวจสอบว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามแล้ว และมีค่าปรับหรือไม่


จบการนำเสนอ

วันดี ช่วยประยูรวงศ์

โทรศัพท์ 02 282-3846

02 282-0834