ครั้งที่ 7 การจัดการไฟล์ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 50

 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ครั้งที่ 7 การจัดการไฟล์ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล. บรรยายโดย อาจารย์สายสุนนีย์ เจริญสุข. เนื้อหา. การทำ Normalization ขั้นตอนการทำ Normalization การสร้างและใช้งานฐานข้อมูล Access 2007. การจัดการเกี่ยวกับไฟล์ DriveListBOx, DirListBox และ FileListBox Rich Text Box

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ครั้งที่ 7 การจัดการไฟล์ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7

7


7

 • Normalization

 • Normalization

 • Access 2007

   • DriveListBOx, DirListBox FileListBox

   • Rich Text Box

   • Sequential File

   • Radom Access File

   • Binary File

   • (Relational Database)


  7

  DriveListBox, DirListBox FileListBox

  • ToolBox Choose Items .Net Framework Components DriveListBox, DirListBox FileListBox

  • DriveListBox

  • DirListBox

  • FileListBox

  • Drive, Dir, File SelectedIndexChange, SelectedValueChange :


  7

  DriveListBox, DirListBox FileListBox

  • (Property)

   • Drive : ( DriveListBox)

   • Path : ( DirListBox, FileListBox)

   • Pattern: ( .exe, .bmp) ( FileListBox)

   • FileName : ( FileListBox)


  7


  7

  Private Sub DriveListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DriveListBox1.SelectedIndexChanged

  DirListBox2.Path = DriveListBox1.Drive

  End Sub

  Private Sub DirListBox2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DirListBox2.SelectedIndexChanged

  FileListBox1.Path = DirListBox2.Path

  End Sub

  Private Sub FileListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles FileListBox1.SelectedIndexChanged

  Label2.Text = DirListBox2.Path & "\" & FileListBox1.FileName

  End Sub

  Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged

  FileListBox1.Pattern = TextBox1.Text

  End Sub


  7

  DriveListBox, DirListBox FileListBox

   • Dir : Pattern *.exe Dir C:\windows\.exe

   • ChDir: Dir

   • MkDir: dir

   • RmDir : dir

   • Kill: Kill(c:\pic\test.jpg)

   • FileLen: Byte

   • x = FileLen(C:\windows\readme.txt)

   • FileDateTime : FileDateTime(C:\Secrets\hacking.txt)

   • FileCopy: FileCopy , FileCopy(C:\mygirl\pic1.jpg,c:\Picture2)


  7

  Rich Text BOx

  • Text Box Text

  • Method

   • Find : RTF

   • GetLineFromCharIndex:

   • LoadFile: RichTextBox RichTextBox1.LoadFile(c:\redme.rtf)

   • SaveFile:

  • Property

   • HideSelection:

   • SelectedText:

   • SelectionColor:

   • SelectionFont:

   • SelectionLength:

   • SelectionStart:


  7

  RichTextBox,OpenFileDialog,SaveFileDialog,Button, TextBox Name Button BtnLoadFile, BtnSaveFile BtnFind


  7

  Private Sub BtSaveFile_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtSaveFile.Click

  SaveFileDialog1.ShowDialog()

  RichTextBox1.SaveFile(SaveFileDialog1.FileName, RichTextBoxStreamType.PlainText)

  End Sub

  Private Sub BtnLoadFile_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnLoadFile.Click

  OpenFileDialog1.Filter = "Text File(*.txt | *.txt"

  OpenFileDialog1.ShowDialog()

  RichTextBox1.LoadFile(OpenFileDialog1.FileName, RichTextBoxStreamType.PlainText)

  End Sub

  Private Sub BtFind_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtFind.Click

  Dim FoundPos As Integer

  Dim foundLine As Integer

  RichTextBox1.HideSelection = False

  If TextBox1.Text <> " " Then

  FoundPos = RichTextBox1.Find(TextBox1.Text)

  If FoundPos <> -1 Then

  foundLine = RichTextBox1.GetLineFromCharIndex(FoundPos)

  Else

  MsgBox("Word not found")

  End If

  End If

  End Sub


  7

  • Sequential File : ASCII

  • Random Access File : 100 30 70

  • Binary File :


  7

  File Number FreeFile

  • FreeFile = FreeFile()

  • TestFile

   • Input Mode => FileOpen(1, TestFile,OpenMode.Input)

   • Binary Mode =>

   • FileOpen(1,TestFile, OpenMode.Input)

   • Random Mode records structure Person

   • Structure Person

   • <VBFixedString(30)> Dim Name as string

   • dim ID as Integer

   • End Structure

   • Count 30 for the string, plus 4 for the integer

   • FileOpen(1, TestFile,OpenMode.Random, , ,34)


  7

  • TestFile ()

   • Output Mode read write

   • FileOpen(1, TestFile, OpenMode.Output, OpenShare.shared)

   • Binary Mode =>

   • FileOpen(1,TestFile, OpenMode.Binary,OpenAccess.Read,OpenShare.LockRead)

  • :

  • FileClose(FileNumber)


  7

   • LOF(FileNumber)

   • Mode Random Input EOF(FileNumber)

  Private Sub btnLOF_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLOF.Click

  Dim length As Integer

  FileOpen(1, "E:\data\eau\testfile.txt", OpenMode.Input) 'Open file

  length = LOF(1) 'Get length of file

  MsgBox(length)

  FileClose(1) 'close file

  End Sub


  7

  Private Sub btnEOF_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnEOF.Click

  Dim textLine As String

  FileOpen(1, "E:\data\eau\testfile.txt", OpenMode.Input) 'Open file

  Do While Not EOF(1) 'Loop untill end of file

  textLine = LineInput(1) 'Read line into variable

  MsgBox(textLine) 'Print to the Message BOX.

  Loop

  FileClose(1) 'Close file

  End Sub


  Sequential file

  Sequential File

  • Sequential File

   Memory Input

   • Input(FileNumer,Value) Value

   • InputString(FileName,CharCount)

    CharCount Character

    NotePad aaa, bbbb,ccccc,dddddd E:\Data\EAU\abcd.txt


  7

  Private Sub Form1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Click

  Dim myChar As String

  Dim fiNum As Integer

  fiNum = FreeFile()

  FileOpen(fiNum, "E:/data/eau/abcd.txt", OpenMode.Input) 'Open File

  myChar = (InputString(fiNum, 3)) ' Get first three characters

  MsgBox(myChar) 'Print to the output window

  FileClose(fiNum)

  End Sub


  Sequential file1

  Sequential File

  • Sequential File

   • Append

   • Print PrintLine

   • Print(FileName,data)

    data

    E:\Data\EAU\abcd.txt


  7

  Private Sub Form1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Click

  Dim myChar As String

  Dim fiNum As Integer

  fiNum = FreeFile()

  myChar = "Saisunee"

  FileOpen(fiNum, "E:/data/eau/abcd.txt", OpenMode.Append)

  PrintLine(fiNum, " ") 'new line

  Print(fiNum, myChar)

  FileClose(fiNum)

  End Sub


  Sequential file2

  Sequential File

   • Output Input

   • Print PrintLine

   • Print(FileName,data)

    data

    E:\Data\EAU\abcd.txt


  7

  Private Sub Form1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Click

  Dim myChar As String

  Dim fiNum As Integer

  fiNum = FreeFile()

  myChar = InputBox("Enter Text")

  FileOpen(fiNum, "E:/data/eau/TestSave.txt", OpenMode.Output)

  PrintLine(fiNum, " ") 'new line

  Print(fiNum, myChar)

  FileClose(fiNum)

  End Sub


  Random access file

  Random Access File

  • Random Access File

   • Random FilePut

   • FilePut(FileNumber,recorData,recordNumber)

    recordData

    recordNumber

   • Structure


  7

  Private Sub Form1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Click

  Dim i, x As Integer

  Dim rec As myRecord

  i = FreeFile()

  FileOpen(i, "E:/data/eau/product.txt", OpenMode.Random, , , Len(rec))

  For x = 1 To 5

  rec.ID = x

  rec.Product = "Product -" & x

  rec.Price = x * 100

  rec.Nxt = vbCrLf

  FilePut(i, rec, x)

  Next x

  FileClose(i)

  End Sub


  Random access file1

  Random Access File

  • Random Access File

   • FileGet

   • FileGet(FileNumber,recorData,recordNumber)

    recordData

    recordNumber


  7

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  Dim i, x As Integer

  Dim rec As myRecord

  i = FreeFile()

  FileOpen(i, "E:/data/eau/product.txt", OpenMode.Random, , , Len(rec))

  x = TextBox1.Text

  FileGet(i, rec, x)

  TextBox2.Text = rec.ID

  TextBox3.Text = rec.Product

  TextBox4.Text = rec.Price

  FileClose(i)

  End Sub


  Binary file

  Binary File

  • Binary File

   • FilePut

   • FilePut(FileNumber, Data,Position)

    Position

   • FileGet(FileNumber, Data,Position)

    Position Seek(FillNumber) Pos = Seek(1)


  7

  Private Sub BtnAddData_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  Dim pos, free As Integer

  Dim Myrecord As Record

  free = FreeFile()

  'Open file for binary file

  FileOpen(free, "E:/data/eau/products2.txt", OpenMode.Binary)

  Myrecord.ID = TxtID.Text

  Myrecord.Product = TxtProduct.Text

  Myrecord.Price = TxtPrice.Text

  Myrecord.Nxt = vbCrLf 'New Line

  pos = LOF(1) + 1

  FilePut(free, Myrecord, CInt(pos)) Write Data

  FileClose(free)

  TxtID.Text = " "

  TxtProduct.Text = " "

  TxtPrice.Text = "

  End Sub


  7

  Private Sub BtnReadData_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnReadData.Click

  Dim i, free As Integer

  Dim str As String

  Dim Myrecord(5) As Record

  str = " "

  free = FreeFile()

  FileOpen(free, "E:/data/eau/products2.txt", OpenMode.Binary) 'Open binary

  For i = 1 To 5

  FileGet(free, Myrecord(i)) 'read each record and keep in myrecord

  str += Myrecord(i).ID & " " & Myrecord(i).Product & " " & Myrecord(i).Price & vbCrLf

  Next

  MsgBox(str)

  FileClose(free)

  End Sub


  7

  • :

  • (Data): (real facts)


  7

   • -


  7

  • (Bit) Binary digit (0 1 )

  • (Byte)

  • (Record) 1 1

  • (File)


  7

  (Field Name)

  (Field)

  (Record)


  7

  Personnel

  //

  /

  Payroll

  Sales Analysis &

  Evaluation

  Inventory Control


  7

  Personnel

  //

  /

  Payroll

  DBMS

  Sales Analysis &

  Evaluation

  Inventory Control


  Relational database

  Table

  (Relational Database)

  Table

  Table


  7

  • 3

   • One-To-One : 1 1 1 1 1

   • One-To-Many : 1 1

   • Many-To-Many : 1 1


  Normalization

  Normalization

  • Normalization : ,,,

  • Normalizaton Normal Form 5 First Normal Form(1NF) 5NF

  • Normalization BCNF (Boyce-Codd Normal Form) 3NF 1NF 3NF


  Normalization1

  Normalization

  • : - 2

  • : 5 10


  7


  7


  7

  • TranID Student Major

   • Major

   • Student

   • - Student

  • TranID

   • Student

   • 10 10 StudentID CourseID


  7


  7

  • , , ,


  7


  7

  1 Normalization


  7

  7


 • Login