แหล่งสารสนเทศ
Download
1 / 31

แหล่งสารสนเทศ - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

แหล่งสารสนเทศ. อ.วร พจน์ พรหมจักร. วัตถุประสงค์. เพื่อให้ผู้เรียน รู้ และเข้าใจความหมายของ แหล่งสารสนเทศ และเข้าใจลักษณะการให้บริการ ของแหล่งสารสนเทศแต่ละแหล่ง เพื่อให้ผู้เรียน สามารถเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับข้อมูล หรือสารสนเทศที่ต้องการได้. ความหมายของแหล่ง สารสนเทศ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' แหล่งสารสนเทศ' - silvio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

แหล่งสารสนเทศ

อ.วรพจน์ พรหมจักร


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียน รู้ และเข้าใจความหมายของแหล่งสารสนเทศ และเข้าใจลักษณะการให้บริการของแหล่งสารสนเทศแต่ละแหล่ง

 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้แหล่งสารสนเทศให้สอดคล้องกับข้อมูล หรือสารสนเทศที่ต้องการได้


ความหมายของแหล่งสารสนเทศ

 • แหล่งสารสนเทศ (Information Source)

 • หมายถึง แหล่งที่เกิด / แหล่งผลิต และ/หรือ แหล่งที่เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลเฉพาะ รวมทั้งมีการนำข้อมูลที่ประมวลผล เป็นสารสนเทศแล้วมาจัดเก็บหรือจัดแสดงอย่างเป็นระบบ


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • แบ่งเป็น 4ประเภท คือ

 • แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล

 • แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน

 • แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน

 • แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล

 • เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เป็นผู้รู้สารสนเทศ โดยเกิดจากการประมวลความคิด ความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แหล่งสารสนเทศบุคคลที่สำคัญ เช่น นักบวช กวี ศิลปิน นักปราชญ์ ราชบัณฑิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นต้น

 • ผู้ต้องการสารสนเทศจากบุคคลต้องไปพบปะสนทนาหรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญนั้นโดยตรง หรือศึกษาจากผลงานที่อยู่ในรูปแบบของวัสดุสารสนเทศ


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน

 • คือ สถาบันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดหา รวบรวมวัสดุสารสนเทศมาจัดเก็บและให้บริการอย่างเป็นระบบ จึงเรียกว่า สถาบันบริการสารสนเทศ จะให้บริการสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข่ายงานคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลซีดีรอม ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต และสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน (ต่อ)

 • แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน มีการเรียกหลายชื่อ เนื่องจากมีการให้บริการหลายรูปแบบ เช่น ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์เอกสาร ศูนย์บริการเอกสาร ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน (ต่อ)

  2.1 ห้องสมุด หรือ หอสมุด (Library) หมายถึง แหล่งที่ให้บริการสารสนเทศในรูปแบบของวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ มีบรรณารักษ์เป็นผู้บริหาร มีงบประมาณในการดำเนินงาน และมีบริการต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ห้องสมุด เพื่อให้ได้รับสารนิเทศที่มีคุณภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว

 • - เพื่อการศึกษา (Education)

 • - เพื่อข่าวสารความรู้ (Information)

 • - เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Research)

 • - เพื่อความจรรโลงใจ (Inspiration)

 • - เพื่อการนันทนาการ (Recreation)


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน (ต่อ)

  2.1 ห้องสมุด หรือ หอสมุด แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

 • หอสมุดแห่งชาติ (National Libraries)

 • ห้องสมุดประชาชน ( PublicLibraries)

 • ห้องสมุดเฉพาะ ( SpecialLibraries)

 • ห้องสมุดโรงเรียน ( School Libraries)

 • ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(Academic Libraries)


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน (ต่อ)

  2.1 ห้องสมุด หรือ หอสมุด

  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Academic Library) เป็นสถาบันบริการสารสนเทศซึ่งจัดตั้งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาและข้าราชการในสถาบันนั้น ๆ


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน (ต่อ)

  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Academic Library)

  มีการให้บริการหลายประเภท เช่น 1) บริการให้ยืมและรับคืน หรือบริการจ่าย-รับ (Circulation Services)

  2) บริการหนังสือสำรอง (Reserved Books Services)

  3) บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหรือบริการสารสนเทศ

  (Reference and Information Services)

  4) บริการสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval Services)

  5) บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-library Loan Services)


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Academic Library) (ต่อ) 6) บริการโสตทัศนวัสดุ (Audio – Visual Materials Services)

  7) บริการข่าวสารทันสมัย ( Current Awareness Services)

  8) บริการรวบรวมบรรณานุกรม (Bibliographical Services)

  9) บริการถ่ายสำเนาเอกสาร( Photocopies Services )

  10) บริการอื่น ๆ เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด หรือบริการความรู้แก่ชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ การบรรยายพิเศษ เป็นต้น


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน (ต่อ)

  2.1 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เช่น“ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”

  (เว็บไซต์ http://lib.reru.ac.th/)

  ประวัติความเป็นมา เปิดบริการครั้งแรกในปีการศึกษา 2542 กระทั่งในปี พ.ศ.2544 ห้องสมุดได้พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติและการให้บริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาได้รับการปรับโครงสร้างบริหารงานและการให้บริการมาเป็นศูนย์วิทยบริการ สำนักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2545


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • การให้บริการของ “ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน (ต่อ)

 • 2.2 หอจดหมายเหตุ (Archives) เป็นหน่วยงานที่รวบรวมและอนุรักษ์เอกสารราชการ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสารที่หมดอายุการใช้งานแต่ยังมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ บันทึก หนังสือโต้ตอบ รายงาน แผนที่ ภาพถ่าย แบบแปลน ทั้งที่เป็นเอกสารต้นฉบับ และเอกสารที่มีการตีพิมพ์ เพื่อศึกษาประวัติเรื่องราวของหน่วยงานหรือประเทศนั้นๆ หรือนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน (ต่อ)

 • 2.2 หอจดหมายเหตุ (Archives) หอจดหมายเหตุมีหลายระดับ เช่น หอจดหมายเหตุของสถาบัน/มหาวิทยาลัยต่างๆ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีนักจดหมายเหตุเป็นผู้ดำเนินงานและให้บริการ

 • การให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุที่เป็นเอกสารต้นฉบับ จะไม่ให้บริการเนื่องจากมีความเก่ามาก ดังนั้น หอจดหมายเหตุจึงเก็บเอกสารไว้ในรูปแบบของวัสดุย่อส่วน (ไมโครฟีล์ม และไมโครฟิช ) ในปัจจุบัน มีการนาเอกสารจดหมายเหตุมาเก็บไว้ในรูปสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้วย


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (National Archives of Thailand)

  เว็บไซต์ http://www.nat.go.th/


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน (ต่อ)

 • 2.3 ศูนย์สารสนเทศ (Information Centers)เป็นสถาบันบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาหรือเฉพาะเรื่อง แก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มสาขาวิชาหรือสาขาวิชาชีพ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย มีลักษณะคล้ายห้องสมุดเฉพาะ ให้ข้อมูลที่จัดทำขึ้น โดยศูนย์สารสนเทศหรือศูนย์เอกสารนั้น เช่น ข้อมูลสถิติ ตัวเลข รายงานการวิจัย มักมีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น ศูนย์สารนิเทศ ศูนย์เอกสาร ศูนย์บริการเอกสาร ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข่าวสาร ศูนย์วิเคราะห์สารสนเทศ เป็นต้น มีนักสารสนเทศที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เป็นผู้ดำเนินงานและให้บริการ เช่น ศูนย์ข้อมูลมติชน ศูนย์สารสนเทศกรมควบคุมโรค


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศกรมควบคุมโรค

ศูนย์ข้อมูลมติชน

 • ตัวอย่าง ศูนย์สารสนเทศ (Information Centers)


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน (ต่อ)

 • 2.4 หน่วยงานทะเบียนสถิติ (statistical office)หน่วยทะเบียนสถิติเป็นศูนย์กลางรวบรวมหลักฐานการจดทะเบียนหรือ ลงทะเบียน และรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในกระทรวง ทบวง กรม เพื่อรวบรวมสถิติเฉพาะภายในหน่วยงาน เช่น หน่วยเวชระเบียนของโรงพยาบาลต่าง ๆ กองการทะเบียนของกรมการปกครอง ศูนย์สถิติการพาณิชย์ของ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

3. แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน

 • เป็นแหล่งสารสนเทศที่มุ่งเผยแพร่สารสนเทศ ข่าวสาร เหตุการณ์ ต่อมวลชนส่วนใหญ่ เน้นความทันสมัย/ทันต่อเหตุการณ์

 • ใช้การถ่ายทอดสารสนเทศในรูปของการกระจายเสียง ภาพและตัวอักษรโดยผ่านสื่อประเภท โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

 • 4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต

 • อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วโลก

 • เชื่อมโยงฐานข้อมูลจานวนมากเข้าด้วยกัน ทำให้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศผ่านเครือข่ายที่ไม่มีพรมแดน มีประโยชน์ต่อการสื่อสาร การค้นหา และการแลกเปลี่ยนข้อมูล


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (ต่อ)

 • 4.1 เว็บสถาบันการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การดูผลการเรียน การสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การเรียนการสอนทางไกลฐานข้อมูลห้องสมุด และกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเป็นต้น

 • - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด URL : http://www.reru.ac.th

 • - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม URL : http://www.rmu.ac.th/

 • - สถาบันราชภัฎจันทรเกษม URL : http://www.chandra.ac.th


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (ต่อ)

 • 4.2 เว็บของบริษัทธุรกิจ เช่น ธนาคาร สำนักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์บริษัทนำเที่ยว เป็นต้น ให้ข้อมูลเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สำหรับลูกค้า เป็นส่วนใหญ่

 • - ธนาคารไทยพาณิชย์ URL : http://www.scb.co.th

 • - หนังสือพิมพ์มติชน URL : http://www.matichon.co.th

 • - บริษัทแกรมมี่ URL : http://www.grammy.co.th

 • - โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ URL : http://www.majorcineplex.com


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลมติชน

http://mic.matichon.co.th/


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (ต่อ)

 • 4.3 เว็บของหน่วยราชการ เป็นหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม ของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ผลงาน ข่าวคราวความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

 • - กระทรวงสาธารณสุข URL : http://www.moph.go.th/

 • - กรมสุขภาพจิต URL : http://www.dmh.go.th/

 • - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น URL : http://nu.kku.ac.th/


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

http://itc.ddc.moph.go.th/


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (ต่อ)

 • 4.4 เว็บขององค์การระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงาน/องค์กรในระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การดำเนินการ ผลงานและกิจกรรม ข่าวคราวความเคลื่อนไหว เป็นต้น

 • - United Nations educational Scientific URL : http://www.unesco.org


ประเภทของแหล่งสารสนเทศ

4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (ต่อ)

 • 4.5เว็บของสมาคมวิชาชีพ เป็นหน่วยงาน/สมาคมทางวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ข้อมูลเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ รายงานความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกของสมาคม ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

 • - สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย URL : http://www.phartherst.or.th

 • - สภาการพยาบาล URL : http://www.tnc.or.th

 • - สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ URL : http://www.thainurses.org/


ad