Maejo University
Download
1 / 12

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - PowerPoint PPT Presentation


 • 504 Views
 • Uploaded on

Maejo University. ฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ไพศาล กาญจนวงศ์. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร. Maejo University. “ ระบบสารสนเทศคณะ ”. Faculty Information System - FIS. แนวคิดของระบบสารสนเทศคณะ (FIS).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' มหาวิทยาลัยแม่โจ้' - signe-bowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Maejo University

ฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ไพศาล กาญจนวงศ์

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร


Maejo University

“ระบบสารสนเทศคณะ”

Faculty Information System -FIS


แนวคิดของระบบสารสนเทศคณะ (FIS)

 • เป็นระบบสารสนเทศข้อมูล ผลการปฏิบัติงานของคณะ ตามพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยอิงกรอบตามการประเมินตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นพื้นฐาน--กพร.Ranking

 • การปฏิบัติงานของคณะ ได้มาจาก ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกคน

 • การประมวลผลการปฏิบัติงานระดับคณะ ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

 • การให้มีส่วนร่วมในการทำงาน โดยให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ช่วยกันบันทึก ตรวจสอบข้อมูล


รูปแบบของระบบสารสนเทศรูปแบบของระบบสารสนเทศ

ข้อมูล

(data)

ประมวผล

(process)

สารสนเทศ

(Information)

รายงานจำนวน

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

การพัฒนาบุคลากร

รายการบริการวิชาการ หน่วยงานภายนอก


ตัวอย่างสารสนเทศการวางแผนกลยุทธ์ตัวอย่างสารสนเทศการวางแผนกลยุทธ์

 • จำนวนบุคลากร

 • ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

 • ระดับการศึกษาบุคลากร

 • กิจกรรมประจำเดือน

 • แผนงานโครงการที่สนองต่อแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

 • การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์


ตัวอย่างสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาตัวอย่างสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา

 • ตัวชี้วัด หรือตัวบ่งชี้ KPI

2.2 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

5.11ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ


Facultyตัวอย่างสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา

Ps

Ps

Ps

โครงสร้างของระบบสารสนเทศ

Integrate

University

Faculty

Faculty

FIS

Individual


บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เฉพาะงานต่างๆ

FIS

บุคลากรทุกคน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ของคณะ

บุคคลทั่วไป

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย


ลักษณะการทำงานของระบบลักษณะการทำงานของระบบ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ในหน่วยงานระดับคณะ

บันทึกโดย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บันทึกโดย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

บันทึกโดย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บันทึกโดย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรทุกคน

บันทึกโดย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บันทึกโดย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

TPS - MIS

บันทึกข้อมูล

 • แบ่งเป็น 4 รูป ได้แก่- สารสนเทศ ส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detail Information )

 • - สารสนเทศ ส่วนที่เป็นผลสรุป (Summary Information)

 • สารสนเทศ เพื่อการพยากรณ์ (Prediction Information)

 • - สารสนเทศ กรณีเฉพาะ (Exception Information)


องค์ประกอบของการทำงานทั้งระบบ องค์ประกอบของการทำงานทั้งระบบ

Faculty login

Public Information

Part 2

Part 3

Faculty Information

Admin

Part 1 : Data management

Part 6

Personnel login

Part 4

Part 5

Executive Information


กรอบระยะเวลาการพัฒนา องค์ประกอบของการทำงานทั้งระบบ

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

2547-2548

เริ่มพัฒนา

และทดลองp.1,2,3

2548-2549

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา p.4,

2549-2550

พัฒนา

p.5,6


Maejo University องค์ประกอบของการทำงานทั้งระบบ

http://www.qa.mju.ac.th