Program kontinu lneho vzdel vania kolsk projekty a medzin rodn partnerstv cez internet
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Program kontinuálneho vzdelávania Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Program kontinuálneho vzdelávania Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet. Overenie profesijných kompetencií pred skúšobnou komisiou. Názov projektu. Titul, meno a priezvisko učiteľa Oficiálny názov pracoviska učiteľa. Stručná charakteristika projektu.

Download Presentation

Program kontinuálneho vzdelávania Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program kontinu lneho vzdel vania kolsk projekty a medzin rodn partnerstv cez internet

Program kontinuálneho vzdelávaniaŠkolské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet

Overenie profesijných kompetencií pred skúšobnou komisiou


N zov projektu

Názov projektu

Titul, meno a priezvisko učiteľa

Oficiálny názov pracoviska učiteľa

Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


Stru n charakteristika projektu

Stručná charakteristika projektu

 • Sem napíšte výstižnú charakteristiku vášho projektu (v rozsahu 1 – 4 vety).

 • Kľúčové slová (Tags): Sem môžete napísať kľúčové slová z charakteristiky projektu na uľahčenie vyhľadávania projektu pre ostatných (slová a slovné spojenia písané malými písmenami a oddelené čiarkou)

Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


Partnersk kola

Partnerská škola

 • Krajina

 • Typ/stupeň školy

 • Vek žiakov školy

 • Oficiálny názov školy

 • Adresa webovej stránky partnerskej školy

 • Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

 • Jazyk/y, v ktorom/ktorých komunikujete počas realizácie projektu

 • Vek žiakov, s ktorými realizujete projekt

 • Celkový počet žiakov, ktorí projekt realizujú

 • Tematické oblasti/Predmety

 • Využité nástroje

Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


Ciele projektu

Ciele projektu

 • Popíšte ciele, ktoré ste si spolu s partnerom v projekte stanovili

Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


Pracovn postup

Pracovný postup

 • Popíšte dohodnutý pracovný postup

Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


O ak van v sledky

Očakávané výsledky

 • Aké ste očakávate výsledky ?

Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


Dosiahnut v sledky

Dosiahnuté výsledky

 • Aké výsledky sa vám podarilo dosiahnuť k dnešnému dňu? – podrobne ich popíšte

Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


Innosti a komunik cia iakov v projekte

Činnosti a komunikáciažiakov v projekte

 • Sem môžete vložiť textový opis Vašich zámerov v tejto oblasti a/alebo fotografiu, či hypertextový odkaz (link – webovú adresu) na externý informačný zdroj dokumentujúci aktívnu účasť žiakov vo Vašom projekte

Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


Registr cia projektu

Registrácia projektu

 • Sem vložte udelený certifikát eTwinning (alebo Quality Label) za realizáciu projektu (ako objekt PDF alebo snímku obrazovky s hlavnou časťou certifikátu)

Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


Program kontinu lneho vzdel vania kolsk projekty a medzin rodn partnerstv cez internet

 • Titul, meno a priezvisko učiteľa

 • E-mailová adresa účastníka školenia

 • Telefonický kontakt na účastníka školenia

 • Kontaktná adresa účastníka školenia

 • Termín a miesto vykonania skúšky:

Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


 • Login