Advertisement
/ 45 []

More about Co to jest bibliografia?


Literatura podmiotu. inaczej bibliografia podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Moga to byc dziela literackie, dziela sztuki, fragmenty muzyczne, fotogra-fie, plakat, film i inne.. Literatura przedmiotu. czyli tak zwana bibliografia przedmiotowa, to pozycje krytyczno-literackie,

Download Presentation

Co to jest bibliografia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Co to jest bibliografia?

Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać

Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według usta-lonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.


Literatura podmiotu

Literatura podmiotu

inaczej bibliografia podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie.

Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotogra-fie, plakat, film i inne.


Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu

czyli tak zwana bibliografia przedmiotowa, to pozycje krytyczno-literackie, które posłu-żyły do opracowania tematu, czyli publika-cje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu się nie interpretuje, służy ona uzasadnieniu wniosków wysnutych z włas-nej interpretacji omawianych dzieł.


 • Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

 • PN - ISO 690: 2002

 • Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.

 • PN - ISO-690-2:1999

 • Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektronicz-ne i ich części.


Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.


Wzór opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne

Odpowiedzialność główna. Tytuł : dodatek do tytułu. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Objętość (liczba stronic lub tomów). Seria (nazwa; numer serii). Uwagi. ISBN


Przykład opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne

KUBIAK Zygmunt. Dzieje Greków i Rzy-mian: piękno i gorycz Europy. Wyd. 2. Warszawa: Świat Książki, 2003. 542 s. ISBN 83-7311-732-6.


Wzór opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe

Odpowiedzialność główna. Tytuł. Wydanie. Rok wydania. ISBN.

Przykład opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe

KUBIAK Zygmunt. Dzieje Greków i Rzy-mian. Wyd. 2. 2003. ISBN 83-7311-732-6.


Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacjiosoby

np. Śniadecki J.

to: Jan czy Jędrzej Śniadecki?

Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach:

prof. dr doc. mgr ks.

Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.


Wyróżnienia graficzne i interpunkcja

 • należy stosować jednolity system interpunkcji w bibliografii załącznikowej i wszystkich przypisach bibliograficznych zawartych w publikacji

 • zaleca się wyróżniać graficznie nazwę autora (zwłaszcza nazwisko) i/lub tytuł dokumentu oraz tytuł czasopisma w przypadku opisu artykułu,

 • nie dopuszcza się wyróżniania w ten sam sposób różnych elementów opisu,

 • zaleca się używanie tylko niezbędnych znaków interpunkcyjnych oraz uzależnienie ich użycia od zastosowanych wyróżnień, np. wyróżnienie tytułu pismem pochyłym może eliminować znaki interpunkcyjne przed i po tytule,

 • wyróżnienia graficzne i interpunkcja powinny zapewnić czytelność opisu.


Przykłady opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego (książki)

WOJCIECHOWSKI Jacek Organizacja i zarządzanie w bibliotekach Warszawa 1998 ISBN 83-01-12432-6.

WOJCIECHOWSKI, Jacek, Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6.

WOJCIECHOWSKI Jacek: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6.

WOJCIECHOWSKI J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6.


Opis wydawnictwa zwartego

(dwóch lub trzech autorów)

BAŃKOWSKA Elżbieta, CEWE Alicja, STANKIE-WICZ Dorota. Egzamin wstępny na wyższe uczelnie : zbiór zadań : matematyka. Wyd. 2. Gdańsk 1993. ISBN 83-900932-1-9.

Opis wydawnictwa zwartego

(praca zbiorowa)

(1)

Pisarze świata: słownik encyklopedyczny.

Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa cop.1998. ISBN 83-01-12776-7


Opis wydawnictwa zwartego

(praca zbiorowa)

(2)

Literatura polska w szkole średniej. Wyd. 3. Pod red. Stanisława Grzeszczuka. Warszawa 1985. ISBN 83-02-02529-1.

lub

GRZESZCZUK Stanisław (red.). Literatura polska w szkole średniej. Wyd. 3. Warszawa 1985. ISBN 83-02-02529-1.


Opis wydawnictwa zwartego (praca zbiorowa, więcej niż trzech autorów)

ABRIKOSOW G. i in. Zoologia: bezkręgow-ce. Wyd. 2. Warszawa 1972.


Wzór opisu fragmentu w wydawnictwie zwartym

Odpowiedzialność główna. Tytuł doku-mentu macierzystego. Wydanie. Numeracja części. Miejsce wydania Rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (tytuł, stronice).


Przykład opisu fragmentu w wydawnictwie zwartym

(1)

RUSEK Marta. Barwy epok: kultura i literatura, nauka o języku: poradnik dla nauczyciela.

Wyd. 1. Cz. 1. Warszawa cop. 2002. Filozofia na lekcjach języka polskiego, s. 62-67.

( 2 )

Bibliografia: metodyka i organizacja. Pod red. Zbi-gniewa Żmigrodzkiego. Wyd.1. Warszawa 2000. Rozdz. 5, Sporządzenie maszynopisu wydawni-czego, s. 145-146.


Przykład opisu fragmentu w wydawnictwie zwartym

(3)

KOCHANOWSKI Jan. Fraszki. Wyd. 3 przejrz. Wrocław 1998. Do gór i lasów, s. 113-114.

(4)

HABIELSKI Rafał, OSICA Janusz. Między niewolą a wolnością. Warszawa 1998. s. 44-45.


Wzór opisu artykułu w wydawnictwie zwartym

Odpowiedzialność główna dotycząca arty-kułu. Tytuł artykułu. W: Odpowiedzialność główna dokumentu macierzystego. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Miejsce wydania rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (stronice).


Przykład opisu artykułu w wydawnictwie zwartym

(1)

TOKARSKA Anna. Opis bibliograficzny. W: Bi-bliografia. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd.1. Warszawa 2000. s. 63-124.

(2)

 WEISS T. Mieszczaństwo przed sądem – Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. Pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzyw-dy. T. 1. Rzeszów 1987. s. 162-177.


Opis bibliograficzny

Opis bibliograficzny

wydawnictwa ciągłego

(czasopisma)


Wydawnictwo ciągłe (czasopismo). Wzór opisu

Tytuł. Odpowiedzialność. Wydanie. Oznaczenie zeszytu (daty i/lub nu-mery). Miejsce wydania rok wydania. Seria. Uwagi. Numer normalizowany ISSN.


Wydawnictwo ciągłe (czasopismo).

Przykład opisu

  (1)

Biblioteka w Szkole: miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. Styczeń 1999, nr 1 – . Warszawa 1999 –. ISSN 0867-5600

(2)

Wiedza i Życie. Grudzień 2004, nr 12 –. Warszawa 2004 –. ISSN 0137-8929


Artykuł w wydawnictwie ciągłym.Wzór opisu

Odpowiedzialność główna. Tytuł. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu.


Artykuł w wydawnictwie ciągłym.

Przykład opisu

(1)

GROENWALD Maria. Sprawiedliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów. „Nowa Szkoła.” 2004, nr 9, s. 12-17.

(2)

GŁOWACKI S., ZAJKOW­SKA J. Trylogia Sienkiewicza. „Cogito” 2001, nr 21, s. 59-64.


Recenzja w wydawnictwie ciągłym. Wzór opisu

Odpowiedzialność główna dokumentu recenzowanego. Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania rok wydania. ISBN. Rec. Odpo-wiedzialność główna dotycząca artykułu recenzowanego. Tytuł artykułu recenzo-wanego. Tytuł czasopisma. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu.


Recenzja w wydawnictwie ciągłym. Przykład opisu

KUCZOK Wojciech. Gnój. Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński. Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004 nr 32

s. 11


Wywiad w wydawnictwie ciągłym

Wzór opisu

Odpowiedzialność główna udzielającego wywiad. Tytuł wywiadu. Odpowiedzialność drugorzędna przeprowadzającego wywiad. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu.


Wywiad w wydawnictwie ciągłym

Przykład opisu

Kuczok Wojciech. Jestem bardzo pokrzy-wiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkie-wicz. „Polityka” 2004 nr 3 s. 58- 59


Opis bibliograficzny

wydawnictw elektronicznych


Elektroniczne wydawnictwo zwarte,baza danych i program komputerowy

Wzór opisu

Odpowiedzialność główna. Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Warunki dostępu*. Numerznormalizowany.

* Data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.


Elektroniczne wydawnictwo zwarte,

baza danych i program komputerowy

Przykład opisu

(1)

KOPALIŃSKI Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych

[CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź:

PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

(2)

Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, 1999


Elektroniczne wydawnictwo zwarte, baza danych i program komputerowy

Przykład opisu

(3)

SKÓRKA Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akade-mia Pedagogiczna. Instytut Informacji Nau-kowej [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/


Elektroniczne wydawnictwo zwarte,

baza danych i program komputerowy

Przykład opisu

(4)

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online]. Onet.pl, 1996-2005 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://portalwiedzy.onet.pl/


Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym.

Wzór opisu

Odpowiedzialność główna (artykułu). Tytuł (artyku-łu). W: Odpowiedzialność główna (dokumentu macierzystego). Tytuł (dokumentu macierzystego) [Typ nośnika].Wydanie. Miejsce wydania: wydaw-ca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany ISBN.

* Data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.


Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym. Przykład opisu

(1)

Układ słoneczny. W: WNUK Edwin. Ziemia we Wszechświecie [CD-ROM]. Poznań: Impresja Wydaw. Elektroniczne, 1996. ISBN 83-907040-1-3.


Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym. Przykład opisu

(2)

WILK Katarzyna: Pismo i książka w okresie prekolumbijskim. W: SKÓRKA, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej, 2002 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/wilk.html


Elektroniczne wydawnictwo ciągłe

Wzór opisu

Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data wydania [Data dostępu]*. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany ISSN.

* Data i warunki dostępu to elementy obowiąz-kowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.


Elektroniczne wydawnictwo ciągłe

Przykład opisu

Wiedza i Życie [online]. Warszawa: Agora [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:http://serwisy.gazeta.pl/czaso-pisma/0,424 77.html. ISSN 0137-8929.


Artykuł w elektronicznym wydawnictwie ciągłym. Wzór opisu

Odpowiedzialność główna (artykułu). Tytuł (artykułu).W: Tytuł wydawnictwa ciągłego [Typ nośnika]. Wydanie. Oznaczenie zeszytu. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany ISSN.

* Data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych


Artykuł w elektronicznym wydawnictwie ciągłym.

Przykład opisu

GUT Dorota. Poszukiwacze prawdy. W: Wiedza i Życie [online]. 2005 nr 1. Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2005 [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://serwisy.gazeta.pl/ czasopisma/042477.html. ISSN 0137-8929.


Przykładowe zestawienie bibliograficzne

Na kolejnych stronach pokazano jak może wyglądać przykładowa bibliografia załącznikowa złożona z opisów dokumentów cytowanych powyżej. Poszczególne opisy bibliograficzne ułożo-ne są zgodnie z kolejnością występowania ich w tej prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest ułożenie bibliografii alfabetycznie lub w kolejności cytowania poszczególnych dokumentów w swojej pracy. Dobór tematyczny dokumentów jest tu przypadko-wy, autorowi opracowania chodziło o różnorodność opisywanych dokumentów. Rzeczywista bibliografia będzie zawężona do ściśle określonego tematu.


 • KUBIAK Zygmunt. Dzieje Greków i Rzymian. Wyd. 2. Warszawa 2003.ISBN 83-7311-732-6.

 • WOJCIECHOWSKI Jacek. Organizacja i zarządzaniebibliotekach. Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6.

 • BAŃKOWSKA Elżbieta, CEWE Alicja, STANKIEWICZ Dorota. Egzamin wstępny na wyższe uczelnie : zbiór zadań. Wyd. 1. Gdańsk 1993. ISBN 83-900932-1-9.

 • Literatura polska w szkole średniej. Wyd. 3. Pod red. Stanisława Grzeszczuka. Warszawa 1985. ISBN 83-02-02529-1.

 • Pisarze świata: słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa cop.1998. ISBN 83-01-12776-7

 • ABRIKOSOW G. i in. Zoologia: bezkręgowce. Wyd. 2. Warszawa 1972.

 • RUSEK Marta. Barwy epok: kultura i literatura, nauka o języku: poradnik dla nauczyciela. Wyd. 1. Cz. 1. Warszawa cop. 2002. Filozofia na lekcjach języka polskiego. s. 62-67.


 • Bibliografia: metodyka i organizacja. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd.1. Warszawa 2000. Rozdz. 5, Sporządzenie maszynopisu wydawniczego, s. 145-146.

 • KOCHANOWSKI Jan. Fraszki. Wyd. 3 przejrz. Wrocław 1998. Do gór i lasów, s. 113-114.

 • HABIELSKI Rafał, OSICA Janusz. Między niewolą a wolnością. Warszawa 1998. s. 44-45.

 • TOKARSKA Anna. Opis bibliograficzny. W: Bibliografia. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd.1. Warszawa 2000. s. 63-124.

 • WEISS T. Mieszczaństwo przed sądem – Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. Pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzywdy. T. 1. Rzeszów 1987. s. 162-177.

 • Biblioteka w Szkole: miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. Styczeń 1999, nr 1 – . Warszawa 1999 –. ISSN 0867-5600

 • Wiedza i Życie. Grudzień 2004,nr 12 –. Warszawa 2004 –. ISSN 0137-8929


 • GROENWALD Maria. Sprawie­dliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów. „Nowa Szkoła.” 2004, nr 9, s. 12-17.

 • GŁOWACKI S., ZAJKOW­SKA J. Trylogia Sienkiewicza. „Cogito” 2001, nr 21, s. 59-64.

 • KUCZOK Wojciech: Gnój. War­­szawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrąże­ni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004 nr 32 s. 11

 • KUCZOK Wojciech. Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004 nr 3 s. 58- 59

 • KOPALIŃSKI Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

 • Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, 1999.

 • SKÓRKA Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Aka­demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/


 • Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online]. Onet.pl, 1996-2005 [do­stęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://portalwiedzy.onet.pl/

 • Układ słoneczny. W: WNUK Edwin. Ziemia we Wszechświecie [CD-ROM]. Poznań: Impresja Wydaw. Elektroniczne, 1996. ISBN 83-907040-1-3.

 • WILK Katarzyna: Pismo i książka w okresie prekolumbijskim. W: SKÓRKA, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej, 2002 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/wilk.html

 • Wiedza i Życie [online]. Warszawa: Agora [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://serwisy.gazeta.pl/czasopisma/0,424 77.html. ISSN 0137-8929.

 • GUT Dorota. Poszukiwacze prawdy. W: Wiedza i Życie [online]. 2005 nr 1. Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2005 [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://serwisy.gazeta.pl/ czasopisma/0,42477.html. ISSN 0137-8929.