NEŽELJENE REAKCIJE NA JKS I MOGUĆNOST NJIHOVE PREVENCIJE
Download
1 / 24

NEŽELJENE REAKCIJE NA JKS I MOGUĆNOST NJIHOVE PREVENCIJE dr Marina Subotić - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

NEŽELJENE REAKCIJE NA JKS I MOGUĆNOST NJIHOVE PREVENCIJE dr Marina Subotić Odeljenje alergologije i imunologije. JKS se sve više koriste u različitim dijagnostičkim procedurama 25 miliona CT pregleda sa kontrastom godišnje u SAD Interventna kardiologija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NEŽELJENE REAKCIJE NA JKS I MOGUĆNOST NJIHOVE PREVENCIJE dr Marina Subotić' - sian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

NEŽELJENE REAKCIJE NA JKS I MOGUĆNOST NJIHOVE PREVENCIJE

dr Marina Subotić

Odeljenje alergologije i imunologije


 • JKS se sve više koriste u različitim dijagnostičkim procedurama

 • 25 miliona CT pregleda sa kontrastom godišnje u SAD

 • Interventna kardiologija

 • Vizualizacija nevaskularnih prostora u ortopediji, urologiji

 • Zbog sve većeg broja procedura sa JKS, uočava se potreba za adekvatnim prepoznavanjem i tretiranjem neželjenih reakcija , a pre svega za preveniranjem ovakvih reakcija


Kontrastni mediji
KONTRASTNI MEDIJI: procedurama

konvencionalni visokoosmolarni (HOCM) -veliki bolusi se ubacuju u cirkulaciju, mogu uzrokovati bol i hemodinamske poremećaje.

niskoosmolarni (LOCM) -u upotrebi od 70-ih, manji broj hemodinamskih poremećaja

nejonski monomeri

-imaju nižu osmolarnost od HOCM

nejonski dimeri

-od nedavno u upotrebi, izoosmolarni sa plazmom

-sadrže 6 atoma joda u dva benzoeva prstena, njihova viskoznost znatno veća od drugih KS sa sličnom koncentracijom joda.


Klasifikacija ne eljenih reakcija na jks
KLASIFIKACIJA NEŽELJENIH REAKCIJA NA JKS procedurama

1.GENERALIZOVANE REAKCIJE

 • AKUTNE (UNUTAR JEDNOG SATA OD DAVANJA JKS)

 • ODLOŽENE (1 SAT DO 7 DANA OD DAVANJA JKS)

  2.ORGAN SPECIFIČNE NEŽELJENE REAKCIJE

  (npr. JKS izazvana nefrotoksičnost)


Akutne generalizovane reakcije dele se po te ini na
Akutne generalizovane reakcije proceduramadele se po težini na:

1. BLAGE

2.UMERENO TEŠKE

3.TEŠKE

4.POTENCIJALNO FATALNE


Akutne generalizovane reakcije dele se po te ini na1
AKUTNE GENERALIZOVANE REAKCIJE proceduramaDELE SE PO TEŽINI NA:


Akutne generalizovane reakcije
AKUTNE GENERALIZOVANE REAKCIJE procedurama

Dešavaju se uglavnom 1-3 min od davanja JKS, retko posle 20 min

INCIDENCA

 • BLAGE:

  kod 15% pacijenata koji dobiju jonsko KS i 3% onih koji prime nejonsko KS

 • UMERENO TEŠKE:

  1-2% pacijenata koji dobiju jonsko KS i 0.2-0.4% pacijenata koji prime nejonsko KS.

 • TEŠKE REAKCIJE:

  kod 0.2% pacijenata koji dobiju jonsko KS i 0.04% pacijenata koji prime nejonsko KS

  Rizik za blage i umereno teške reakcije je veći za jonska KS, dok je učestalost fatalnih mala (1:170 000) i jednaka za jonske i nejonske kontraste.

  500 smrtnih ishoda godišnje nakon davanja KS u SAD


Predisponiraju i faktori za fatalan ishod nakon davanja ks 4 w
PREDISPONIRAJUĆI FAKTORI ZA FATALAN ISHOD NAKON DAVANJA KS (4 W’):

 • ženski pol (women)

 • starija životna dob (“wrinkled”)

 • bela rasa (whites)

 • predhodna oboljenja (“weakened”)

  NAJČEŠĆI UZROCI SMRTI:

 • bubrežna slabost 58%

 • anafilaksa i pseudoalerijske reakcije 19%

 • kardiorespiratorni arest 10%

 • respiratorna insuficijencija 8%

 • cerebralna hipoksija i moždani udar 1%


 • KS za intra vascularnu primenu sadrže uglavnom (4 W’):270-400mg joda /ml, a i.v. Doza može varirati od 50-100ml.

 • 70% unete doze se izluči iz plazme za 2-5min nakon aplikacije , uglavnom preko glomerulske filtarcije (90%)

 • PREVALENCA akutnih reakcija 22.1% za HOCM pri upotrebi doze veće od 20ml

 • I.V. PUT POVEĆAVA RIZIK OD NEŽELJENIH REAKCIJA, dok i.a. primena nosi manji rizik.


Mehanizam ne eljenih reakcija na jks
MEHANIZAM NEŽELJENIH (4 W’):REAKCIJA NA JKS:

 • ANAFILAKTIČKA REAKCIJA- IgE POSREDOVANA REAKCIJA

  -prijavljeni slučajevi pozitivnog kožnog testa na JKS

 • ANAFILATOKSINSKA REAKCIJA

  -aktivacija serunskog komplementa direktnim ili indirektnim putem i stvaranje anafilatoksina koji dovodi do oslobadjanja medijatora iz mast ćelija i bazofila.

  kod većine nije nadjena korelacija izmedju in vivo ili in vitro aktivacije komplementa i kliničke slike

  -redukovana aktivnost C1 esteraze i bazalna vrednost CH50 kod osoba sa anamnezom o predhodnoj neželjenoj reakciji na JKS

  -tzv. hipoteza o nestabilnom sistemu komplementa kao predisponirajućem faktoru.

 • DIREKTNO OSLOBADJANJE HISTAMINA IZ MAST ĆELIJA POD UTICAJEM JKS

  -JKS može izazvati neimunološki indukovanu histaminoliberaciju iz mastocita i bazofila, bez aktivacije komplementa.

  -in vivo oslobadjanje medijatora može proteći bez kliničke simptomatologije

 • EKSCESIVNO GENERISANJE KALIKREINA IZ PREKALIKREINA

  -demonstirano in vitro sa plazmom “reaktora”, u odnosu na “nereaktore”

  -in vivo generisanje bradikinina usled interakcije JKS i vaskularnog endotela???


Budući da je svaki pacijent kandidat za nepredvidivu reakciju, čak i tokom prve ekspozicije JKS, važno je

prepoznavanje potencijalnih reaktora i preduzimanje mera za redukovanje rizika od neželjenih reakcija


Predisponiraju i faktori
PREDISPONIRAJUĆI FAKTORI reakciju, čak i tokom prve ekspozicije JKS, važno je

1. RANIJA NEŽELJENA REAKCIJA NA JKS

-prevalenca novih neželjenih reakcija 17-35%

-nejonska KS redukuju prevalencu na 5%

2. ASTMA

-povećava incidencu teških reakcija na HOCM 10 puta, pri korišćenju LOCM 6puta.

3.ALERGIJE(na inhalacione alergene, hranu, lekove, venome insekata)

-3 puta veći rizik u odnosu na osobe bez alergije

-osobe sa alergijom na plodove mora u istom riziku kao i osobe sa drugim alergijama (npr. na jaja)

-preosetljivost na jodne dezinficijense manifestuje se kožnim reakcijama i posledica je uglavnom iritacije , a ne alergijske reakcije, ne utiče na rizik od neželjenih reakcija na JKS


4. SRČANI BOLESNICI reakciju, čak i tokom prve ekspozicije JKS, važno je

-AP,MCP, kongestivna SI, plućna hipertenzija,HTA, valvularna oboljenja

-III i IV klasa SI znatno povećava rizik od teških dešavanja

5. UPOTREBA BETA BLOKATORA

-veći rizik od bronhospazma kod asmatičara

-farmakološki povećavaju hipersenzitivnost na histamin i verovatnoću za razvoj sistemske anafilakse (dokazano na ogledima sa miševima)

-smanjuju efekat epinefrina u slučaju anafilaktičke ili anafilaktoidne reakcije.


6. POL reakciju, čak i tokom prve ekspozicije JKS, važno je

-ženski pol je predisponirajući faktor za anafilaktoidne reakcije

7. ŽIVOTNA DOB

-akutne reakcije najčešće u dobi od 20-50g.

-u najvećem riziku osobe izmedju 20-39g.

-starije osobe češće ispoljavaju teške neželjene reakcije (verovatno vezano za prisustvo hroničnih bolesti)

8. NAČIN PRIMENE JKS

-i.v. put 2 puta veći rizik od i.a.

9. DOZA JKS

-neželjene reakcije su često dozno zavisne


10. OBOLJENJE BUBREGA reakciju, čak i tokom prve ekspozicije JKS, važno je

11. HEMATOLOŠKE BOLESTI

(policitemija,multipli mijelom)

12. ENDOKRINOLOŠKA OBOLJENJA

Poremećaj funkcije tireoidne žlezde (male količine slobodnog neorganskog joda iz JKS mogu uticati na funkciju tireoidee)

-Dijabetičari na terapiji METFORMINOM (opasnost od lakto-acidoze)

13. DEHIDRATACIJA

14. KONKOMITANTNA TERAPIJA SA INTERLEUKINOM 2

(u Th melanoma i metastatskog Ca bubrega dokazano povećanje učestalosti odloženih reakcija i njihovu težinu)


Prevencija ne eljenih reakcija na jks
PREVENCIJA NEŽELJENIH REAKCIJA NA JKS reakciju, čak i tokom prve ekspozicije JKS, važno je

1. prepoznavanje pacijenata sa povećanim rizikom od neželjenih reakcija

2. kožni test na JKS

-isključuje samo IgE posredovene alergijske reakcije, ali ne i druge mehanizme neželjenih reakcija na JKS

-testiranje sprovesti kod osoba sa anamnezom o alergiji ili kod postojanja neke vrste intolerancije


3. alergološka premedikacija reakciju, čak i tokom prve ekspozicije JKS, važno je

-kod osoba sa povećanim rizikom

-incidenca neželjenih reakcija se smanjuje na 9% za upotrebu jonskih i 0.5% za nejonska KS sa primenom kortikosteroida

-istovremena primena kortikosteroida i H1 antihistaminika redukuje rizik , u populaciji visoko rizičnih pacijenata, sa 17- 35% na 5% za jonska KS.

-Th:

 • tbl. Prednizolon 50mg 13,7 i 1 satpre davanja JKS

 • H1 antihistaminik npr.Pressing 1x1 3-5 dana pred davanje JKS i diphenhydramine 50mg i.m. 1 sat pred intervenciju


4. upotreba nejodnih KS reakciju, čak i tokom prve ekspozicije JKS, važno je

-kod osoba sa alergijom na jodni kontrast

 • GADOBUTROL (Gadovist1.0 – uspešno se koristi za angiografije i intravaskularne terapijske procedure)

 • GADOLINIJUM

  5. adekvatna hidracija

  -pacijenti sa bubrežnom isuficijencijom

  6. isključivanje nekih lekova iz Th pred procedure sa JKS

  -preporuka da se bigvanidi ukinu 48 sati pre i barem 48 sati posle primene JKS

  -isključivanje beta blokatora 12 sati pre procedure sa JKS ?


Prepoznavanje ne eljenih reakcija
PREPOZNAVANJE NEŽELJENIH REAKCIJA reakciju, čak i tokom prve ekspozicije JKS, važno je

 • nadzor nad pacijentima koji su dobili JKS tokom najmanje 20 min (94-100% teških i fatalnih reakcija desi se u tom intervalu)

 • klinički ne postoji razlika u manifestovanju i tretmanu kod ispoljene anafilaktičke i anafilaktoidne, odnosno anafilatoksinske reakcije.


Tretman u slu aju ne eljene reakcije
TRETMAN U SLUČAJU NEŽELJENE REAKCIJE : reakciju, čak i tokom prve ekspozicije JKS, važno je

1. BLAGE (minor)

-uglavnom kožne reakcije, samolimitirajuće

-ne zahtevaju tretman

2. UMERENO TEŠKE (intermedijerne)

-zahtevaju Th, ali ne ugrožavaju vitalno

3. TEŠKE

-urgentna Th i hospitalizacija su neophodne

4. FATALNE


 • simptomatologija anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije je veoma varijabilna i može uključiti neke ili sve od navedenih simptoma i znakova:

  1. MUKOKUTANE PROMENE

  - pruritus

  - eritem

  - angioedem

  - urtikarija

  - kongestija sluznice nosa

  2. RESPIRATORNI POREMEĆAJI

  - zapušenost nosa

  - edem laringsa

  - bronhospazam


3. GASTROINTESTINALNI POREMEĆAJI veoma varijabilna i može uključiti neke ili sve od navedenih simptoma i znakova:

 • mučnina

 • povraćanje

 • abdominalni bol

 • diareja

  4. KARDIOVASKULARNI POREMEĆAJI

 • ishemija miokarda (EKG promene, anginozne tegobe)

 • poremećaj srčanog ritma

 • cadiac arest

 • kardiogeni šok

 • pad krvnog pritiska ( anafilaktički šok)

  5. NEUROLOŠKI POREMEĆAJI

 • grčevi

 • gubitak svesti


Terapijski postupak kod ispoljenih najte ih ne eljenih reakcija
TERAPIJSKI POSTUPAK KOD ISPOLJENIH NAJTEŽIH NEŽELJENIH REAKCIJA

1. OBEZBEDITI DISAJNI PUT

 • O2 6-10l u minuti preko maske

  2. OBEZBEDITI VENSKI PUT

 • odmah uključiti i.v. 0,9 % ili 0,45 % NaCl, sol. Ringeri

  3. ADRENALIN

 • 1:1000 0.5 ml i.v. uz EKG monitoring, doza se može ponoviti

  4. H1 ANTIHISTAMINIK i.v.

  5. KORTIKOSTEROIDI

  6. SALBUTAMOL INHALACIJE


KRAJ REAKCIJA


ad