Cie predn ky poda astn kom z kladn inform ciu v oblasti bozp so zameran m na z
Download
1 / 79

Úvod - PowerPoint PPT Presentation


  • 167 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Cieľ prednášky : podať účastníkom základnú informáciu v oblasti BOZP so zameraním na ZŠ. Úvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Úvod

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cie predn ky poda astn kom z kladn inform ciu v oblasti bozp so zameran m na z

Cie prednky :

poda astnkom zkladn informciu v oblasti BOZP so zameranm na Z

vod


Vod

Ven astnci !- uvonite sa - podstatn veci s na rozdanom materily - odlote si psacie potreby / len na nevyhnutn poznmky / - prednka bude prstupn / poda poiadavky na USB-k ;resp. odoleme na e- mail /


Vod

Zriadenmbezpenostnotechnickej sluby a pracovnej zdravotnej sluby alebo plnenm ich lohdodvateskm spsobomnie s dotknut povinnosti zamestnvatea v oblasti BOZP ani jeho zodpovednos za zaistenie bezpenosti a

zdravia zamestnanca.

Zkon NR SR .124/2006 Z.z. o BOZP

21 ods.7


Bozp so zameran m na z

Zkladn legislatva

stava zkon . 460/1992 Z.z.

Zkonnk prce . 311/2001 Z.z. rekod.

Zkon .124/2006 Z.z. o Bozp

Zkon .126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnctve...

zkon .125/2006 Z.z. o inpekcii prce.

Navzujce vyhlky, nariadenia vldy a tech. normy

Bozp so zameranm na Z


Vod

stava V zmysle l. 36 stavy SR zamestnanci maj prvo na spravodliv a upokojujce pracovn podmienky. Zkon im o. i. zabezpeuje najm: - ochranu bezpenosti a zdravia pri prciV zmysle l. 38 ods.1) stavy SReny, mladistv a osoby zdravotne postihnut maj prvo na zven ochranu zdravia pri prci a osobitn pracovn podmienky. V zmysle l. 41 ods.2) stavy SR ene v tehotenstve sa zaruuje osobitn starostlivos, ochrana v pracovnch vzahoch a zodpovedajce pracovn podmienky.


Vod

Zkonnk prcev zmysle ustanoven 146ods.1)Ochrana prceje systm opatren vyplvajcich z prvnych predpisov, organizanch opatren, zdravotnckych opatren a socilnych opatren zameranch na utvranie pracovnch podmienok zaisujcich bezpenos a ochranu zdravia pri prci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana prce jeneoddelitenou sasoupracovnoprvnych vzahov.


Z konn k pr ce 146
Zkonnk prce 146

ods.2)Starostlivos o bezpenos a zdravie zamestnancov pri prci a o zlepovanie pracovnch podmienok, ako zkladnch sast ochrany prce jerovnocennou a neoddelitenou sasou plnovaniaaplnenia pracovnch loh.

Bezpenos a ochrana zdravia pri prci je stav pracovnch podmienok, ktor vyluuj, alebo minimalizuj psobenie nebezpench a kodlivch initeov pracovnho prostredia na zdravie zamestnancov.


Vod

ods.3) Zamestnvate, zamestnanci azstupcovia zamestnancov pre bezpenos a ochranu zdraviapri prci a odborov organizcia navzjom spolupracuj pri plnovan a vykonvan opatren v oblasti ochrany prce.ods.4) Znalos prvnych predpisov a ostatnch predpisov na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci je neoddelitenou a trvalou sasou kvalifikanch predpokladov. Pri hodnoten pracovnch vsledkov treba prihliada na dodriavanie prvnych predpisov a ostatnch predpisov na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci.ods.5)Odbornm zamestnancompoverenm plnenm loh pri zaisovan bezpenosti a ochrany zdravia pri prci,zstupcom zamestnancov pre bezpenos a ochranu zdravia pri prci a zamestnancom nesmie vznikn ujma za plnenie loh pri zaisovan bezpenosti a ochrany zdravia pri prci.


Vod

147ZP -Povinnosti zamestnvatea. Z tchto vyplva, e zamestnvatelia s o. i. povinn:ods.1) v rozsahu svojej psobnostisstavne zaisova bezpenos a ochranu zdravia zamestnancov pri prcia na ten el vykonva potrebn opatrenia vrtane zabezpeovania prevencie, potrebnch prostriedkov a vhodnho systmu na riadenie ochrany prce; zamestnvate je povinn zlepova rove ochrany prce vo vetkch innostiach a prispsobova rove ochrany prce meniacim sa skutonostiam.ods.2)alie povinnosti zamestnvatea v oblasti bezpenosti a ochrany zdravia pri prci upravuje osobitn zkon (Zkon NR SR . 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri prci).


Z kon 124 2006z z o bozp 6 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP 6Veobecn povinnosti zamestnvatea o.i

1) Zamestnvate v zujme zaistenia bezpenosti a ochrany zdravia pri prci je povinn :

c) zisova nebezpeenstv a ohrozenia, posudzova riziko a vypracova psomn dokument o posden rizika pri vetkch innostiach vykonvanch zamestnancami,

http://www.bozp.anh.sk/ - Bojnansk


Vod

Zoznam ohrozen:

1. Ohrozenie organizanmi nedostatkami

2. Ohrozenie usporiadanm pracoviska

3. Ohrozenie v dsledku nedodriavania

ergonomickch princpov

4. Mechanick ohrozenia

5. Ohrozenie elektrinou

6. Ohrozenie ltkami

7. Ohrozenie poiarom a vbuchom

8. Faktory psychickho zaaenia .


P smrte n pracovn raz p a k pracovn raz op ostatn pracovn raz
P - smrten pracovn raz, P - ak pracovn raz, OP - ostatn pracovn raz


Vyhl ka s bp a sb 374 1990 z z
Vyhlka SBP a SB .374/1990 Z.z. raz, OP - ostatn pracovn raz

9 zabezpei kolenie a zauenie pracovnkov a overova ich znalosti najmenej raz za 12 mesiacov ak vykonvaj o.i. :

- prce vo vkach nad 1,5 m a nemu pracova z pevnch a bezpench pracovnch podlh

- na rebrkoch vo vke nad 5 m

14 vertiklne komunikcie o.i. :Ods. 2 - rebrk mono pouva len na krtkodob fyzicky nenron prce

- pri vystupovan a zostupovan mus by pracovnk otoen tvrou k rebrku a mus ma monos pridra sa ho oboma rukami


Vod

ZOSTATKOV OHROZENIA raz, OP - ostatn pracovn raz

-pdy materilu

-skryt vady materilu

-nepredvdan prekky vprci

-porezanie, pichnutie, nevhodn poloha

-pdy na schodoch, chodbch, triedach a kancelrich

-raz el. naptm

-raz pri organizovanch. podujatiach


Vod

Ak zostatkov ohrozenia nie je mon riei aeliminova znmymi technickmi pravami , OOPP, mechanickmi zbranami, elektronickmi zbranami, i optick zbrany je potrebn stanovi alie

organizan opatrenia:

a) astejia kontrola zariadenia

b) astejie zakoovanie akontroly obsluhy

c) zvenie azvraznenie nebezpench miest (vstrahy, bezpenostn tabuky)

resp.zkaz innosti


Vod

Mon vzor posdenia rizika aeliminova znmymi technickmi pravami , OOPP, mechanickmi zbranami, elektronickmi zbranami, i optick zbrany je potrebn stanovi alie

http://www.bozp.anh.sk/ - Bojnansk

Prloha .1 (kapitola I.3.) Posdenie rizk pokodenia zdravia pri prci - prklad

Prloha .4 (kapitola I.3.) Hodnotenie rizk vyplvajcich z pracovnch procesov -

prklad


Z kon 124 2006z z o bozp 6 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i1
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP aeliminova znmymi technickmi pravami , OOPP, mechanickmi zbranami, elektronickmi zbranami, i optick zbrany je potrebn stanovi alie 6Veobecn povinnosti zamestnvatea o.i.

d) zabezpeova, aby pracovisk, komunikcie, pracovn prostriedky, materily, pracovn postupy, vrobn postupy, usporiadanie pracovnch miest a organizcia prce neohrozovali bezpenos a zdravie zamestnancov a na ten el zabezpeova potrebndrbu a opravy,


Z kon 124 2006z z o bozp 6 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i2
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP aeliminova znmymi technickmi pravami , OOPP, mechanickmi zbranami, elektronickmi zbranami, i optick zbrany je potrebn stanovi alie 6Veobecn povinnosti zamestnvatea o.i.

k) psomnevypracovakoncepciu politikybezpenosti a ochrany zdravia pri prci obsahujcu zsadn zmery, ktor sa maj dosiahnu v oblasti bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, a program realizcie tejto koncepcie, ktor obsahuje najm postup, prostriedky a spsob jej vykonania; pravidelne ich vyhodnocova a poda potreby aktualizova,


Http www bozp anh sk bojnansk
http://www.bozp.anh.sk/ - Bojnansk aeliminova znmymi technickmi pravami , OOPP, mechanickmi zbranami, elektronickmi zbranami, i optick zbrany je potrebn stanovi alie

uveden dokument je v praxi zrejme najkomplikovanejm internm predpisom o BOZP.

Prloha .3 (kapitola I.3.) KONCEPCIA POLITIKY BOZP prklad


Z kon 124 2006z z o bozp 6 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i3
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP aeliminova znmymi technickmi pravami , OOPP, mechanickmi zbranami, elektronickmi zbranami, i optick zbrany je potrebn stanovi alie 6Veobecn povinnosti zamestnvatea o.i.

m) vypracova a poda potreby aktualizova vlastn zoznam prc a pracovsk

1. zakzanch tehotnm enm, matkm do konca deviateho mesiaca po prode a dojiacim enm, 2. spojench so pecifickm rizikom pre tehotn eny, matky do konca deviateho mesiaca po prode a pre dojiace eny, 3. zakzanch mladistvm zamestnancom,


Vod

Nariadenie vldy . 272/2004 Z.z. aeliminova znmymi technickmi pravami , OOPP, mechanickmi zbranami, elektronickmi zbranami, i optick zbrany je potrebn stanovi alie ktorm sa ustanovuje zoznam prc a pracovsk, ktor s zakzan tehotnm enm, matkm do konca deviateho mesiaca po prode a dojiacim enm, zoznam prc a pracovsk spojench so pecifickm rizikom pre tehotn eny, matky do konca deviateho mesiaca po prode a pre dojiace eny a ktorm sa ustanovuj niektor povinnosti zamestnvateom pri zamestnvan tchto ien

napr. Telocvik - Toxoplasma gondii - pieskovisk

NARIADENIE VLDY . 313/2006 Z.z.

o podrobnostiach o poiadavkch na telovchovn zariadenia a o nleitostiach ich prevdzkovho poriadku


6 pieskovisko
6 aeliminova znmymi technickmi pravami , OOPP, mechanickmi zbranami, elektronickmi zbranami, i optick zbrany je potrebn stanovi alie Pieskovisko

(1) Prevdzkovate mus zabezpei istenie, prekopvanie, prehrabvanie a polievanie piesku v pieskovisku vodou urenou na udsk spotrebu1) alebo vodou zodpovedajcou poiadavkm na kvalitu vody na kpanie2) minimlne raz za dva tdne v priebehu sezny. Seznou sa na ely tohto nariadenia vldy rozumie obdobie od 15. aprla do 30. septembra kalendrneho roka.


Vod

(2) Najvyie prpustn mnostvo termotolerantnch koliformnch baktri a feklnych streptokokov v piesku pieskoviska je 10 jednotiek tvoriacich kolnie na 1 g vzorky piesku. Piesok pieskovsk nesmie obsahova iadne baktrie rodu Salmonella species v 50 g odobratej vzorky a iadne vajka helmintov alebo in vvojov tdi tchto parazitov v 15 g vzorky.Vzorky sa odoberaj na zaiatku sezny.


Vod

Nariadenie vldy . 286/2004 Z.z. koliformnch baktri a feklnych streptokokov v piesku pieskoviska je 10 jednotiek tvoriacich kolnie na 1 g vzorky piesku. Piesok pieskovsk nesmie obsahova iadne baktrie rodu Salmonella species v 50 g odobratej vzorky a iadne vajka helmintov alebo in vvojov tdi tchto parazitov v 15 g vzorky.

ktorm sa ustanovuje zoznam prc a pracovsk, ktor s zakzan mladistvm zamestnancom, a ktorm sa ustanovuj niektor povinnosti zamestnvateom pri zamestnvan mladistvch zamestnancov


Z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 1 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP koliformnch baktri a feklnych streptokokov v piesku pieskoviska je 10 jednotiek tvoriacich kolnie na 1 g vzorky piesku. Piesok pieskovsk nesmie obsahova iadne baktrie rodu Salmonella species v 50 g odobratej vzorky a iadne vajka helmintov alebo in vvojov tdi tchto parazitov v 15 g vzorky. 6 ods .1Veobecn povinnosti zamestnvatea o.i.

p) zabezpei posudzovanie individulnych fyzickch schopnost zamestnanca pri runej manipulcii s bremenami, Nariadenie vldy . 281/2006 Z.z.

o minimlnych bezpenostnch a zdravotnch poiadavkch pri runej manipulcii s bremenami


Vod

na ely tohto nariadenia vldy je run manipulcia s bremenami akkovek premiestovanie alebo nesenie bremenavrtane ud a zvierat jednm zamestnancom alebo viacermi zamestnancami, jeho zdvhanie, podopieranie, ukladanie, tlaenie,ahanie alebo in pohybovanie, ktor z dvodu vlastnost bremena alebo nepriaznivch ergonomickch faktorov predstavuj riziko pokodenia zdravia, najm chrbtice zamestnancov.


Vod

P manipulcia s bremenami akkovek re tehotn eny, matky do deviateho mesiaca po prode a dojiace eny sa odporaj smern hmotnostn hodnoty pre eny (maximlna hmotnos rune zdvhanch a prenanch bremien, maximlny poet zdvihov za mintu)zni na menej ako

polovicu.


Vod

Vek manipulcia s bremenami akkovek PodmienkyMaximlna hmotnos

bremena

Muieny

18 - 29 r.priazniv 50 kg 15 kg

nepriazniv 40 kg 10 kg

50 - 60 r. priazniv 35 kg 10 kg

nepriazniv 30 kg 5 kg


Z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 1 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i1
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP manipulcia s bremenami akkovek 6 ods.1 Veobecn povinnosti zamestnvatea o.i.

q) zabezpei vykonvanie zdravotnho dohadu vrtane preventvnych prehliadok v pravidelnch intervaloch s ohadom na charakter prce a na pracovn podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec poiada,

19,20 - zkona .126/2006 LPP vo vzahu k prci / plnovanie financi/


Z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 2 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP manipulcia s bremenami akkovek 6 ods.2 Veobecn povinnosti zamestnvatea o.i.

a) vypracova zoznam poskytovanch osobnch ochrannch pracovnch prostriedkov na zklade posdenia rizika a hodnotenia nebezpeenstiev vyplvajcich z pracovnho procesu a z pracovnho prostredia,

b) bezplatne poskytova zamestnancom, u ktorch to vyaduje ochrana ich ivota alebo zdravia, potrebn inn osobn ochrann pracovn prostriedky a vies evidenciu o ich poskytnut,


Vod

c) udriava osobn ochrann pracovn prostriedky v pouvatenom a funknom stave a dba o ich riadne pouvanie.

NV . 395/2006 Z.z.

o minim. poiad. na

poskytovanie a pouvanie OOPP

6

uri podmienky pouvania.

zrozumitene zoznmi zamestnanca.

sprstupni informcie o OOPP...

OOPP len certifikovan !!!


Z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 2 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i1
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP pouvatenom a funknom stave a dba o ich riadne pouvanie. 6 ods.2 Veobecn povinnosti zamestnvatea o.i.

4) Zamestnvate je povinn zabezpei, aby zamestnanci inho zamestnvatea, ktor bud vykonva prce na jeho pracoviskch a v jeho priestoroch, dostali potrebn informcie a pokyny na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci platn pre jeho pracovisk a priestory, najm informcie poda 7 ods. 6 psm. a) a c).


Vod

a) nebezpeenstvch a ohrozeniach, ktor sa pri prci a v svislosti s ou mu vyskytn, a o vsledkoch posdenia rizika, b) preventvnych opatreniach a ochrannch opatreniach, ktor zamestnvate vykonal na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci a ktor sa vzahuj veobecne na zamestnancov a na nimi vykonvan prce na jednotlivch pracoviskch, c) opatreniach a postupe v prpade pokodenia zdravia vrtane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prpade zdolvania poiaru, zchrannch prc a evakucie,


Vod

Pozn. Zvranie v svislosti s ou mu vyskytn, a o vsledkoch posdenia rizika,

vyhl. 121/2002 Z.z MV SR 5

Pri innostiach spojench so zvranm, s tepelnm delenm a s almi spsobmi spracvania kovov (alej len "zvranie"), pri ktorch sa pouva zvracie zariadenie nezvisle od stupa automatizcie na miestach s monosou vzniku poiaru alebo vbuchu, vykonva prvnick osoba alebo podnikajca fyzick osoba, pre ktor sa tieto innosti vykonvaj, tieto opatrenia:


Vod

a) zabezpeuje, aby zvranie vykonvali len osoby, ktor majplatn oprvnenie, b)vydva psomn povoleniena zvranie pred zaatm tchto prc s presne urenmi podmienkami z hadiska protipoiarnej bezpenosti, za akch mono tto innos vykonva, priom prce mono zaa a po splnen vetkch podmienok povolenia; za vydanie psomnho povolenia na zvranie a za vykonanie nariadench opatren zodpoved splnomocnen osoba, ktor v poiarnom tatte ur tatutrny orgn prvnickej osoby alebo podnikajca fyzick osoba alebo jej zodpovedn zstupca; vzor povolenia je uveden v prl.. 1, c)kontroluje miesto zvrania a priahl priestory v priebehu zvrania, pri jeho preruen a po skonen zvrania po nevyhnutn as,najmenej vak osem hodn,


Vod

d) majzabezpeuje po skonen innosti alebo pracovnej zmeny odloenie zvracieho zariadenia s prsluenstvom z miesta zvrania na uren miesto a vykon potrebn opatrenia proti jeho neoprvnenmu pouitiu, e) zabezpeuje, aby rozvody elektrickej energie kblami alebo plynu hadicami boli uloen tak, aby nedolo k ich mechanickmu, tepelnmu alebo k inmu pokodeniu a aby nevytvrali prekku v prstupovch priestoroch okolo zariadenia a pri niku osb, f) zabezpeuje istotu, pevnos, tesnos a neporuenos pripojen vonkajch prvodov k zvracm zariadeniam a ich ochranu pred mastnotou a agresvnymi ltkami, ktor by ich mohli pokodi; pokoden prvody odstavuje bez zbytonho odkladu z pouvania a zabezpe ich vmenu, g) zabezpeuje pri skladovan, preprave a manipulcii s horavmi plynmi a horenie podporujcimi plynmi dodriavanie poiadaviek poda osobitnho predpisu, 4)h) zabezpeuje potrebn mnostvo vhodnch druhov hasiacich prostriedkov, prpadne spojovacie prostriedky a in vecn prostriedky ochrany pred poiarmi, i) zabezpeuje ochranu osb a okolia pred vznikom poiaru od nebezpench inkov zvrania prenosnmi zstenami alebo zvesmi z nehoravho alebo neahko horavho materilu.


Z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 5 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP maj 6 ods.5 Veobecn povinnosti zamestnvatea o.i.

5) Zamestnvate je povinn vyda zkaz fajenia na pracoviskch, na ktorch pracuj aj nefajiari, a zabezpei dodriavanie tohto zkazu, ako aj zkazu fajenia na pracoviskch.

Zkon . 377/2004 Z.z. oochrane nefajiarov 7 ods.1 ps.c

zkazan je fajic) v zkladnch kolch, v strednch kolch a v kolskch zariadeniach, v predkolskch zariadeniach a v priestoroch detskch ihrsk + 11 priestupky


Z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 10 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP maj 6 ods.10 Veobecn povinnosti zamestnvatea o.i.

10) Nklady spojen so zaisovanm bezpenosti a ochrany zdravia pri prci je povinn zna zamestnvate; tieto nklady nesmie presun na zamestnanca.


Z kon 124 2006z z o bozp 7 oboznamovanie a informovanie zamestnancov
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP maj 7oboznamovanie a informovanie zamestnancov

1) zamestnvate je povinn pravidelne, zrozumitene a preukzatene oboznamova kadho zamestnanca

a) s prvnymi predpismi a ostatnmi predpismi na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, so zsadami bezpenej prce, zsadami ochrany zdravia pri prci, zsadami bezpenho sprvania na pracovisku a s bezpenmi pracovnmi postupmi a overova ich znalos,


Vod

b) s vyskytujcimi sa a predvdatenmi nebezpeenstvami, ich inkami na zdravie a s ochranou pred nimi,

c) so zkazom vstupova do priestoru, zdriava sa v priestore a vykonva innosti, ktor by mohli bezprostredne ohrozi ivot alebo zdravie zamestnanca.


Z kon 124 2006z z o bozp 7 oboznamovanie a informovanie zamestnancov1
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP nebezpeenstvami, ich inkami na zdravie a s ochranou pred nimi, 7oboznamovanie a informovanie zamestnancov

2) Zamestnvate je povinn oboznmi zrozumitene a preukzatene zamestnanca so zoznamom prc a pracovsk poda 6 ods. 1 psm. m).(3) Zamestnvate je povinn zamestnanca oboznmi v slade s odsekmi 1 a 2 pri jeho prijat do zamestnania, preloen na in pracovisko, zaraden alebo preveden na in prcu, zaveden novej technolgie, novho pracovnho postupu alebo novho pracovnho prostriedku.


Vod

(4) Obsah nebezpeenstvami, ich inkami na zdravie a s ochranou pred nimi, oboznmenia a pravidelnos opakovanho oboznmenia musia by prispsoben charakteru prce vykonvanej zamestnancom, jeho pracovisku a inm okolnostiam, ktor sa tkaj vkonu prce, najm pracovnm prostriedkom, pracovnm postupom, novm alebo zmenenm nebezpeenstvm a ohrozeniam. Zamestnvate je povinn upravi vntornm predpisom pravidelnos opakovanho oboznamovania tak, aby sa vykonvalonajmenej raz za dva roky, ak osobitn predpis neustanovuje krat as.


Vod

Vzorov projekt vzdelvania Ministerstva kolstva v oblasti BOZP by mal by spracovan v priebehu decembra 2006 www.minedu.sk

NV s innosou od 1.1.2006 bude bliie pecifikova LPP vo vzahu k prci a pracovn zdravotn slubu


Z kon 124 2006z z o bozp 8
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP oblasti BOZP by mal by spracovan v priebehu decembra 2006 8

1) Na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia zamestnancov pri prci v prpade vzniku bezprostrednho a vneho ohrozenia ivota alebo zdravia je zamestnvate po zohadnen vekosti organizcie, charakteru prce, charakteru nebezpeenstiev a vekosti rizika povinn


Vod

a) oblasti BOZP by mal by spracovan v priebehu decembra 2006 vopred vykona opatrenia a zabezpei prostriedky potrebn na ochranu ivota a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci a na ten el najm :


Vod

1. psomne uri postup oblasti BOZP by mal by spracovan v priebehu decembra 2006 pre prpad zchrannch prc, evakucie a vzniku pokodenia zdravia vrtane poskytnutia prvej pomoci, 2. vybavi pracovisk potrebnmi prostriedkami vrtane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, 3. uri a odborne spsobilmi osobami vykoli a pravidelne koli dostaton poet zamestnancov na vykonvanie zchrannch prc, evakucie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie poiaru, 4. zabezpei potrebn kontakty s prslunmi zdravotnckymi pracoviskami, zchrannmi pracoviskami a hasiskmi jednotkami,


Z kon 124 2006z z o bozp 9 kontroln innos
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP oblasti BOZP by mal by spracovan v priebehu decembra 2006 9Kontroln innos

(1) Zamestnvate je povinn sstavne kontrolova a vyadova dodriavanie prvnych predpisov a ostatnch predpisov na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, zsad bezpenej prce, ochrany zdravia pri prci a bezpenho sprvania na pracovisku a bezpench pracovnch postupov, najm kontrolova:


Vod

a) stav bezpenosti a ochrany zdravia pri prci vrtane stavu bezpenosti technickch zariaden; na ten el v intervaloch urench osobitnmi predpismi zabezpeova kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovnho prostredia, odborn prehliadky a odborn skky vyhradench technickch zariaden,b) i zamestnanec nie je v pracovnom ase pod vplyvom alkoholu, omamnch ltok alebo psychotropnch ltok a i dodriava uren zkaz fajenia v priestoroch zamestnvatea,


Vod

c) innos zamestnanca na stavu bezpenosti technickch zariaden; na ten el v intervaloch urench osobitnmi predpismi zabezpeova kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovnho prostredia, odlenom pracovisku a zamestnanca, ktor pracuje na pracovisku sm, d) riadne pouvanie osobnch ochrannch pracovnch prostriedkov, ochrannch zariaden a inch ochrannch opatren.(2) Zamestnvate je povinn odstraova nedostatky zisten kontrolnou innosou.


Z kon 124 2006z z o bozp 10 s polupr ca zamestn vate a a zamestnancov
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP stavu bezpenosti technickch zariaden; na ten el v intervaloch urench osobitnmi predpismi zabezpeova kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovnho prostredia, 10spoluprca zamestnvatea a zamestnancov

zamestnvate je povinn predloi zamestnancom alebo zstupcom zamestnancov pre bezpenos podklady a poskytn primeran as na vyjadrenie sa k:

a) nvrhu koncepcie politiky bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, k nvrhu programu jej realizcie a k ich vyhodnoteniu,


Vod

b) nvrhu na vber stavu bezpenosti technickch zariaden; na ten el v intervaloch urench osobitnmi predpismi zabezpeova kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovnho prostredia, pracovnch prostriedkov, technolgi, organizcie prce, k pracovnmu prostrediu a k pracovisku,

c) nvrhu na urenie odbornch zamestnancov na vykonvanie preventvnych a ochrannch sluieb


Vod

d stavu bezpenosti technickch zariaden; na ten el v intervaloch urench osobitnmi predpismi zabezpeova kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovnho prostredia, ) vykonvaniu loh preventvnych a ochrannch sluieb, ak sa tieto lohy vykonvaj dodvateskmspsobom,

e) posdeniu rizika, ureniu a vykonvaniu ochrannch opatren vrtane poskytovania osobnch ochrannch pracovnch prostriedkov a prostriedkov kolektvnej ochrany,

g) spsobu a rozsahu informovania zamestnancov, zstupcov zamestnancov pre bezpenos a urench odbornch zamestnancov na vykonvanie preventvnych a ochrannch sluieb,


Vod

h) plnovaniu a zabezpeovaniu stavu bezpenosti technickch zariaden; na ten el v intervaloch urench osobitnmi predpismi zabezpeova kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovnho prostredia, oboznamovania a informovania zamestnancov poda 7 a ku koleniu zstupcov zamestnancov pre bezpenos.


12 pr va a povinnosti zamestnancov
12 stavu bezpenosti technickch zariaden; na ten el v intervaloch urench osobitnmi predpismi zabezpeova kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovnho prostredia, Prva a povinnosti zamestnancov

a) prerokva so zamestnvateom vetky otzky bezpenosti a ochrany zdravia pri prci svisiace s jeho prcou; v prpade potreby mono po vzjomnej dohode prizva na rokovanie aj odbornkov v danom odbore, b) odmietnu vykona prcu alebo opusti pracovisko a odobra sa do bezpeia, ak sa dvodne domnieva, e je bezprostredne a vne ohrozen jeho ivot alebo zdravie, alebo ivot alebo zdravie inch osb.


Vod

( stavu bezpenosti technickch zariaden; na ten el v intervaloch urench osobitnmi predpismi zabezpeova kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovnho prostredia, 2) Zamestnanec je povinn a) dodriava prvne predpisy a ostatn predpisy na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, pokyny na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci, zsady bezpenej prce, zsady ochrany zdravia pri prci a zsady bezpenho sprvania na pracovisku a uren pracovn postupy, s ktormi bol riadne a preukzatene oboznmen, b) spolupracova so zamestnvateom a zstupcom zamestnancov pre bezpenos v potrebnom rozsahu tak, aby im umonil plni povinnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prci a lohy uloen prslunm inpektortom prce alebo orgnom dozoru,


Vod

c) vykonva prce, obsluhova a pouva pracovn prostriedky, materily, nebezpen ltky a ostatn prostriedky v slade s1. nvodom na pouvanie, s ktorm bol riadne a preukzatene oboznmen, 2. poznatkami, ktor s sasou vedomost a zrunost v rmci zskanej odbornej spsobilosti,


Vod

d) obsluhova pracovn prostriedky a vykonva innosti s vym rizikom, ktor ustanovuj osobitn predpisy, len ak m na ich obsluhu a vykonvanie osvedenie alebo preukaz a ak je zamestnvateom poveren na tto obsluhu alebo vykonvanie innosti, e) nleite pouva bezpenostn a ochrann zariadenia, nevyraova ich z prevdzky a svojvone ich nemeni, f) pouva urenm spsobom pridelen osobn ochrann pracovn prostriedky,


Vod

g) dodriava zkaz vstupova do priestoru, zdriava sa v priestore a vykonva innosti ustanoven osobitnmi predpismi, ktor by mohli bezprostredne ohrozi jeho ivot alebo zdravie, h) zastova sa na oboznamovan a inom vzdelvan zabezpeovanom zamestnvateom v zujme bezpenosti a ochrany zdravia pri prci a podrobi sa overovaniu jeho znalosti, i) podrobi sa lekrskym preventvnym prehliadkam,


Vod

j) sa v priestore a vykonva innosti ustanoven osobitnmi predpismi, ktor by mohli bezprostredne ohrozi jeho ivot alebo zdravie, oznamova bez zbytonho odkladu vedcemu zamestnancovi alebo poda potreby bezpenostnmu technikovi, zstupcovi zamestnancov pre bezpenos, prslunmu inpektortu prce alebo prslunmu orgnu dozoru tie nedostatky, ktor by pri prci mohli ohrozi bezpenos alebo zdravie, najm bezprostredn a vne ohrozenie ivota alebo zdravia, a poda svojich monost zastova sa na ich odstraovan,


Vod

k) nepova alkoholick sa v priestore a vykonva innosti ustanoven osobitnmi predpismi, ktor by mohli bezprostredne ohrozi jeho ivot alebo zdravie, npoje, omamn ltky a psychotropn ltky na pracoviskch a v priestoroch zamestnvatea a v pracovnom ase aj mimo tchto pracovsk a priestorov, nenastupova pod ich vplyvom do prce, l) podrobi sa vyetreniu, ktor vykonva zamestnvate alebo prslun orgn ttnej sprvy, aby zistil, i zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamnch ltok alebo psychotropnch ltok; okruh zamestnancov zamestnvatea a inch osb oprvnench da zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyetreniu, uvedie zamestnvate v pracovnom poriadku alebo vo vntornom predpise, m) dodriava uren zkaz fajenia na pracoviskch,


Vod

(3) sa v priestore a vykonva innosti ustanoven osobitnmi predpismi, ktor by mohli bezprostredne ohrozi jeho ivot alebo zdravie, Zkaz pova alkoholick npoje na pracoviskch a v priestoroch zamestnvatea a v pracovnom ase aj mimo tchto pracovsk sa nevzahuje na zamestnanca,u ktorho je vnimone povanie alkoholickch npojov sasou plnenia pracovnch loh alebo je s plnenm tchto loh zvyajne spojen.


17 pracovn raz in raz choroba z povolania nebezpe n udalos a z va n priemyseln hav ria
17 sa v priestore a vykonva innosti ustanoven osobitnmi predpismi, ktor by mohli bezprostredne ohrozi jeho ivot alebo zdravie, Pracovn raz, in raz, choroba z povolania, nebezpen udalos a zvan priemyseln havria

(1) Zamestnanec je povinn bezodkladne oznmi zamestnvateovi vznika) pracovnho razu alebo sluobnho razu20) (alej len "pracovn raz"), ktor utrpel, ak mu to dovouje jeho zdravotn stav, b)inho razu ako pracovnho razu alebo smrti, ku ktorej nedolo nsledkom pracovnho razu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnvatea, c) nebezpenej udalosti,d) bezprostrednej hrozby zvanej priemyselnej havrie a zvanej priemyselnej havrie.21)


Vod

2) Povinnos sa v priestore a vykonva innosti ustanoven osobitnmi predpismi, ktor by mohli bezprostredne ohrozi jeho ivot alebo zdravie, oznmi zamestnvateovi vznik udalosti uvedenej v odseku 1 m aj zamestnanec alebo fyzick osoba, ktor bola svedkom vzniku uvedenej udalosti. Zamestnvate je povinn vntornm predpisom uri, komu a akm spsobom sa oznamuje vznik udalosti poda odseku 1.


Vod

(3) Zamestnvate je povinn po oznmen poda odseku 1 bezodkladne vykona potrebn opatrenia, aby nedolo k aliemu ohrozeniu ivota a zdravia. Stav pracoviska, ak ide o udalosti poda odseku 5 psm. a) druhho bodu a tretieho bodu, nemono meni do prchodu prslunch vyetrujcich orgnov, okrem vykonania nevyhnutnch opatren na ochranu ivota a zdravia alebo na zabrnenie vekej hospodrskej kody. Ak sa stav pracoviska men v dsledku vykonania opatren, aby sa zabrnilo aliemu monmu ohrozeniu ivota a zdravia alebo vekej hospodrskej kode, zamestnvate je povinn vyhotovi dokumentciu o stave pracoviska potrebn na vyetrenie prin vzniku takej udalosti.


Vod

(4) Zamestnvate je povinn 1 registrova pracovn raz, ktorm bola spsoben pracovn neschopnos zamestnanca trvajca viac ako tri dni alebo smr zamestnanca, ku ktorej dolo nsledkom pracovnho razu (alej len "registrovan pracovn raz"), tak, ea) zist prinu a vetky okolnosti jeho vzniku, a to za asti zamestnanca, ktor utrpel registrovan pracovn raz, ak je to mon so zreteom na jeho zdravotn stav, a za asti prslunho zstupcu zamestnancov pre bezpenos; v prpade smrti, akej ujmy na zdrav alebo ak predpokladan dka lieenia je najmenej 42 dn (alej len "zvan pracovn raz"), zamestnvate je povinn prizva k zisovaniu prin aj autorizovanho bezpenostnho technika,


Vod

b) 1 spe zznam o registrovanom pracovnom raze najneskr do tyroch dn po oznmen vzniku registrovanho pracovnho razu, c) prijme a vykon potrebn opatrenia, aby sa zabrnilo opakovaniu podobnho pracovnho razu.


Vod

(5 1 ) Zamestnvate je povinn po prijat oznmenia bezodkladne oznmi vznika) registrovanho pracovnho razu1. prslunmu zstupcovi zamestnancov pre bezpenos, 2. prslunmu tvaru Policajnho zboru, 22) ak zisten skutonosti nasveduj, e v svislosti s pracovnm razom bol spchan trestn in, 3. prslunmu inpektortu prce alebo prslunmu orgnu dozoru, ak ide o zvan pracovn raz, b) bezprostrednej hrozby zvanej priemyselnej havrie, vznik zvanej priemyselnej havrie, choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania prslunmu inpektortu prce.


Vod

7) Zamestnvate je povinn 1 a) zznam o registrovanom pracovnom raze do smich dn odo da, ke sa o tomto pracovnom raze dozvedel, 1. zasla prslunmu inpektortu prce alebo prslunmu orgnu dozoru, 2. dorui zamestnancovi, ktor utrpel registrovan pracovn raz, alebo pozostalm, ak zamestnanec zomrel v dsledku pracovnho razu, b) zasla prslunmu inpektortu prce alebo prslunmu orgnu dozoru sprvu o prijatch a vykonanch opatreniach pri zvanom pracovnom raze, pri chorobe z povolania, pri ohrozen chorobou z povolania do smich dn odo da, ke poda zznamu o registrovanom pracovnom raze sa malo opatrenie vykona.


Z kon 124 2006z z o bozp 19 z stupca zamestnancov
Zkon . 124/2006Z.z. o BOZP 1 19zstupca zamestnancov

(1) Zamestnvate je povinn vymenova jednho zamestnanca alebo viacerch zamestnancov za zstupcov zamestnancov pre bezpenos, a to na zklade nvrhu prslunho odborovho orgnu, zamestnaneckej rady alebo voby zamestnancov, ak u zamestnvatea nepsob odborov orgn alebo zamestnaneck rada. Zamestnanca mono navrhn alebo zvoli za zstupcu zamestnancov pre bezpenos len s jeho psomnm shlasom


Vod
19 1

(2) Jeden zstupca zamestnancov pre bezpenos u zamestnvatea, ktor vykonva innosti poda prlohy . 1, me zastupova najviac 50 zamestnancov. U ostatnch zamestnvateov me jeden zstupca zamestnancov pre bezpenos zastupova viac ako 50 zamestnancov, ale nie viac ako 100 zamestnancov.


Vod

(6) Zamestnvate je povinn 1 sprstupni na svojich pracoviskch na obvyklom a vone prstupnom mieste zoznam zstupcov zamestnancov pre bezpenos spolu s uvedenm pracoviska, na ktorom pracuj.

Poda zkona NRSR .125/2005 Z.z. o Inp.prce.. 19 ods.1 ps a; pokuta a do 2 mil.

/ 12 ods 1. ps i


Upozornenie
Upozornenie ! 1

39Prechodn ustanovenia

(3) Osvedenie bezpenostnho technika vydan do 30. jna 2006 strca platnos31. decembra 2007, ak bezpenostn technik neabsolvoval aktualizan odborn prpravu poda 23 ods. 6.


Vod

Prpadn otzky ,ktor sa tkaj vetkch ,

rd zodpoviem / pokia budem vedie /;

- individulne otzky po skonen, aby sme

nezdrovali ostatnch astnkov.


Vod

Vemi pekne Vm akujem

za pozornos .


ad
  • Login