medical terminology
Download
Skip this Video
Download Presentation
MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی - PowerPoint PPT Presentation


 • 535 Views
 • Uploaded on

MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی. Importance Gives you a better understanding of the equipment Allows you to discuss equipment problems with the user Helps you locate "unknown" equipment during routine preventive maintenance inspections اهمیت

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی' - shona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
medical terminology
MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی
 • Importance
  • Gives you a better understanding of the equipment
  • Allows you to discuss equipment problems with the user
  • Helps you locate "unknown" equipment during routine preventive maintenance inspections
 • اهمیت
  • باعث میشود تا شما تجهیزات را بهتر بدانید
  • اجازه میدهد تا در مورد مشکلات تجهیزات با استفاده کننده ها بحث صورت گیرد
  • شما را در قسمت جابجا نمودن تجهیزات ”نامعلوم“ در جریان تفتیش حفظ و مراقبت های وقایوی کمک مینماید
medical terminology1
MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی
 • Structure of MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی
  • Language is standardized
   • Most often based on Greek or Latin terminology - always means the same thing
   • Assures a universal understanding of words
  • Constructs words systematically
   • Root Word - usually the organ or system being discussed - the anatomical part
    • Example: Cardi – Heart
 • ساختمان اصطلاحات طبی
 • زبان استندرد دارد
   • دراکثر واقعات مبنی بر اصطلاحات یونانی یا لاتینی بوده که اکثرا عین معنی را افاده مینماید.
   • از درک و فهم جهانی لغات اطمینان میدهد.
 • ترکیب لغاتها به صورت سیستماتیک
   • ریشه لغات –گاهگاهی عضو یا سیستم مورد بحث قرار میگیرد– قسمت اناتومیک
    • مثال : کاردی- قلب
medical terminology2
MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی
 • Prefixes - used in conjunction with the root word to add specific meaning
  • Example: Peri - Around
 • Suffixes - also used to lend even more meaning to the root word - usually a condition
  • Example: Itis - Inflammation
 • Compound Words - Two or more roots words joined together
  • Example: Histo (tissue) and Ology (the study of) - Histology - the study of tissue, or Angio (vessel) and Gram (a recording) - Angiogram - the recording of a vessel
 • پیشوند – در ارتباط نزدیک با ریشه کلمه استفاده میگردد تا معنی مشخص را علاوه نماید.
   • مثال : pre – به معنی اطراف
  • پسوند – همچنان استعمال میگردد تا معانی اضافی رادرباره ریشه لغات علاوه نماید – معمولا یک حالت
   • مثال : Itis به معنی التهاب
  • لغاتهای مرکب – دوویا بیشتر ازدوریشه لغات باهم یکجا شده
   • مثال : هستو(انساج) واولوژی(مطالعه) – هستولوژی – مطالعه انساج ، یا انجیو ( اوعیه ) وگرام (ثبت کردن) – انجیوگرام - ثبت نمودن اوعیه
medical terminology3
MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی
 • Word endings - vary depending on how the word is used - allow one basic word to be used many ways
  • UM or IUM makes the word a noun; Example: Gastrium (stomach)
  • AL would make the word an adjective; Example: Cardial (heart)
  • AC or IC simply means the word pertains to an item; Example: Hepatic (pertaining to the liver)
 • ختم لغات– وابسته است به ان که لغات چه قسم استعمال میگردد – یک لغات اساسی به چندین طریقه استعمال میگردد
 • پسوند های UM یا IUMیک لغات را به اسم تبدیل میکند : بطور مثال : گستریم (معده)
 • پسوند AL یک لغات را صفت خواهد ساخت بطور مثال کاردیل (قلبی )
 • پسوند های AC یا Icبه معنی اصلی لغات مرتبط میباشد بطور مثال : هیپتیت (که به کبد مرتبط میباشد )
medical terminology4
MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی
 • Terms
  • Words dealing with anatomy
   • MY - Muscle; Example: Myocardium - heart muscle
   • NEPHER - Kidney; Example: Nephitis - inflammation of the kidney
   • NEUR - Nerve; Example: Neurology - the study of nerves
   • OPTHALM - Eye; Example: Opthalmalgia - a pain (ALGIA) in the eye
   • DERMAT - Skin; Example: Dermatitis - inflammation of the skin
 • اصطلاحات
  • لغات که مربوط میشود به اناتومی
   • مای – عضله، مثال : مایوکاردیوم - عضله قلب
   • نیفر – کلیه، مثال : نفرایتس – التهاب کلیه
   • نیور – اعصاب ، مثال :نیورولوژی – مطالعه اعصاب
   • اوفتلیم – چشم، مثال : اوفتلملجیا – درد ( الجیا) درچشم
   • درمت - جلد، مثال : درماتایتس – التهاب جلد
medical terminology5
MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی
 • CYT - Cell
  • Erythrocyte - a red (ERYTHRO) blood cell
  • Leukocyte - a white (LEUKO) blood cell
  • Macrocytes and Microcytes would be large (MACRO) and small (MICRO) cells respectively
 • CEPHAL - Head
  • Encephaloma is a tumor (OMA) inside (EN) the head
  • Hydroencephalic means excess water (HYDRO) in the head
 • سایت – حجره
  • اریتروسایت – یک (اریترو ) حجره سرخ خون
  • لیکوسایت - یک سفید ( لیکو) حجره خون
  • ماکروسایت ومایکروسایت، ممکن حجرات بزرگ (ماکرو) و کوچک( مایکرو) باشد.
 • سیفل – راس
  • سیفلوما یک توموراست ( اوما) داخل (ان) راس
  • هایدروسفالوس به معنی مایع اضافی (هایدرو) درراس
medical terminology6
MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی
  • ARTHR – Joint
   • Example: Arthroplasty is the repair (PLAST) of a joint
  • THORAX – Chest
   • Example: Pneumothorax - air (PNEUMO) trapped in the chest
  • CYST - Bladder or any sac filled with fluid
   • Example: Cystoplasty - the repair of the bladder
 • Words dealing with a condition
  • CARCIN - Cancer; Example: Carcinoma - a cancerous tumor
  • ارتر – مفصل
   • مثال : ارتروپلاستی عبارت از ترمیم نمودن ( پلاست) مفصل
  • تورکس – صدر
   • مثال : نوموتورکس – هوا ( نومو) جا گرفته درصدر
  • سیست – مثانه یا کیسه مملوازمایع
   • مثال : سایتوپلاستی – ترمیم مثانه
 • لغات که ارتباط دارد با حالت
  • کارسن – سرطان’مثال : کارسینوما – یک تومورسرطانی
medical terminology7
MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی
 • MEGAL - Large; Example: Megaloblast - a large stem cell (BLAST)
 • EMIA - Blood; Example: Leukemia - a condition dealing with white blood cells
 • PSYCH - Mind; Example: Psychology - the study of the mind
 • CYAN - Blue; Example: Cyanosis - a condition of blueness
 • میگال – وسیع ;مثال : میگالوبلاست – حجرات وسیع ستیم ( بلاست)
 • ایما – خون ;مثال: لوکمیا – حالت که ارتباط دارد به حجرات سفید خون
 • سایک – مغز ” مثال : سایکولوژی – مطالعه مغز
 • سیان – آبی ” مثال : سیانوزس – حالت رنگ آبی یا کبود
medical terminology8
MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی
 • Common prefixes
  • HYPER - Above; Example: Hyperactive
  • HYPO - Below; Example: Hypodermic - below the skin
  • SUPRA - Above; Example: Supracostal - above the ribs (COSTAL)
  • INFRA - Below / Beneath; Example: Infracostal - below the ribs
  • BRADY - Slow; Example: Bradycardia - slow heartbeat
  • TACHY - Fast; Example: Tachycardia - fast heartbeat
  • A or AN - Without; Example: Apnea - without breath (PNEA)
 • پیشوندهای معمول
  • هایپر – فرط ” مثال : فرط فعالیت
  • هایپو – تحت ” مثا ل : هایپریمیک – تحت جلد
  • سوپرا - فوق ” مثال : سوپراکوستل – فوق اضلاع (کوستل )
  • انفرا – درزیر /تحتانی ” مثال : انفرا کوستل – تحت اضلاع
  • برادی – اهسته ” مثال : برادی کاردی – اهسته بودن ضربان قلب
  • تکی – سریع ” مثال : تکی کاردی – سریع بودن ضربان قلب
  • ا یا ان – بدون ” مثال : اپنی – بدون تنفس ( پنی)

)

medical terminology9
MEDICAL TERMINOLOGY اصطلاحات طبی
 • Common suffixes
  • OSIS - a condition
  • PENIA - a decrease in
   • Example: Thrombopenia - a decrease in platelets (THROMBO)
  • ECTOMY - Excision, from the root word TOME (to cut)
   • Example: Nepherectomy
  • OTOMY - Incision, from the root word tome
   • Example: Nepherotomy
 • پسوندهای معمول
  • اوسس – یک حالت
  • پنیا – کاهش در
   • مثال : ترومبوپنیا - کاهش درتعداد صفحات دموی (ترومبو)
  • ایکتومی – قطع ” ازریشه لغات tome(قطع کردن )
   • مثال : برطرف کردن کلیه
  • اوتومی – بریدگی ” ازریشه لغات توم
   • مثال : قطع کردن کلیه
ad