Egzamin gimnazjalny z j zyka obcego nowo ytnego
Download
1 / 19

Egzamin gimnazjalny z jezyka obcego nowozytnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego. Język obcy w egzaminie gimnazjalnym. Podstawowe dokumenty prawne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Egzamin gimnazjalny z jezyka obcego nowozytnego' - shirlyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Egzamin gimnazjalny z j zyka obcego nowo ytnego

Egzamin gimnazjalnyz języka obcego nowożytnego


J zyk obcy w egzaminie gimnazjalnym
Język obcy w egzaminie gimnazjalnym

 • Podstawowe dokumenty prawne

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DZ.U. z d. 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz.1102)

  • Informatory o egzaminie gimnazjalnym odpowiednio z jednego z 6 języków obcych nowożytnych


Opis egzaminu
Opis egzaminu

Język obcy to trzecia część egzaminu gimnazjalnego

obejmuje wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego,

nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy.

§ 34 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, …


Wyb r j zyka

Wybór języka

W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnegojako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie)

składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków do 20 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Analogiczny dokument składa dyrektorowi szkoły słuchacz, który uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.


Czas trwania egzaminu z j zyka obcego
Czas trwania egzaminu z języka obcego

 • Część trzecia egzaminu gimnazjalnego trwa90 minut- jest to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań.

  Wydłużenie czasu

 • Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania egzaminu gimnazjalnego z języka obcego może być przedłużonynie więcej niż o -  45 min.


Zanim ucze rozpocznie egzamin
Zanim uczeń rozpocznie egzamin

 • Przed przystąpieniem do wykonywania zadań:

  • uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego

  • zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony arkusza egzaminacyjnego.

 • Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z informacjami z pierwszej strony oraz kodowanie nie są wliczane do czasu egzaminu!


Zwolnienia z egzaminu

Zwolnienia z egzaminu

Tylko w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,

uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci (na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu danego języka. Takie zwolnienie z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z niej najwyższego wyniku.


Opis zestawu egzaminacyjnego

Opis zestawu egzaminacyjnego

Zestaw egzaminacyjny składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych.

Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.:

• zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń (słuchacz) wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji

• zadania typu „prawda – fałsz”, w których uczeń (słuchacz) stwierdza zgodność (lub niezgodność) zdań zawartych w zadaniu z treścią wysłuchanego lub przeczytanego tekstu

• zadania na dobieranie, w których uczeń (słuchacz) łączy ze sobą (przyporządkowuje do siebie) odpowiednie elementy (np. słowa, wyrażenia, fragmenty tekstu, ilustracje).


Opis zestawu egzaminacyjnego cd

Opis zestawu egzaminacyjnego – cd.

Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.:

• zadania z luką, w których uczeń (słuchacz) wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, liczbę jako uzupełnienie zwrotu, zdania, fragmentu tekstu

• zadania krótkiej odpowiedzi, w których uczeń (słuchacz) formułuje odpowiedź w formie jednego lub kilku wyrazów albo od 1 do 3 zdań.


Orientacyjny punktowy i procentowy udzia zada z poszczeg lnych obszar w
Orientacyjny punktowy i procentowy udział zadańz poszczególnych obszarów

 • W przypadku uczniów

 • niesłyszących i słabosłyszących

 • nie jest sprawdzany

 • standard w obszarze odbioru tekstu słuchanego.


S uchanie kr tkich tekst w
Słuchanie krótkich tekstów

 • Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru odbiór tekstu słuchanego i części zadań z obszaru reagowanie językowe stanowią wysłuchane krótkie teksty (np. komunikaty, instrukcje, dialogi, teksty narracyjne).

 • Teksty te odtwarzane są w sali egzaminacyjnej dwukrotnie wraz z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania związanych z nimi zadań.


Tekst czytany
Tekst czytany

 • Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru odbiór tekstu czytanegoi pozostałe zadania z obszaru reagowanie językowe oparte są na zamieszczonych w zestawie egzaminacyjnym tekstach

  (np. tekstach narracyjnych, instrukcjach, listach)

  lub

  w materiale ikonograficznym.


Opis kryteri w punktowania zada otwartych
Opis kryteriów punktowania zadań otwartych

 • W zadaniach 1-punktowychpodstawowymi kryteriami decydującymi o przyznaniu punktu są:

  • zgodność z poleceniem

  • poprawność językowa

  • komunikatywność odpowiedzi

   (w zależności od sprawdzanej umiejętności).

 • W zadaniach kilkupunktowych o liczbie punktów otrzymanych za wykonanie zadania decydują dwa podstawowe kryteria:

  • zgodność odpowiedzi z poleceniem

  • jej poprawność językowa.

 • Uczeń (słuchacz) może otrzymać część punktów, jeżeli:

  • jego odpowiedź jest zgodna z poleceniem

  • a popełnione błędy w niewielkim stopniu zakłócają komunikację

 • Nie otrzymuje żadnego punktu, jeżeli:

  • odpowiedź jest niezgodna z treścią zadania, np.:nieadekwatna do pytania lub polecenia

  • albo niezrozumiała - błędy językowe uniemożliwiają komunikację.


 • Dlatego należy uważnie:

  = słuchać nagrań,

  = czytać teksty stanowiące podstawę zadań,

  = czytać polecenia (pytania egzaminacyjne)

  = starannie zapisywać odpowiedzi,

  zwracając także uwagę na wskazówki dotyczące formy ich udzielania, np. czy mają one być - zapisane w postaci zdania,

  - czy wyrazu itd.


  Opis zakresu egzaminu
  Opis zakresu egzaminu

  • Standardy wymagań egzaminacyjnych z wyjaśnieniami dla ucznia/słuchacza

  • Zakres struktur leksykalno-gramatycznych

  • Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych

   oraz

  • Przykładowe zadania egzaminacyjne

   można znaleźć w Informatorze o egzaminie z języka obcego nowożytnego przeprowadzanego od roku szkolnego 2008/2009  Pr bny egzamin gimnazjalny z j zyka obcego 21 pa dziernika 2008
  Próbny egzamin gimnazjalny z języka obcego21 października 2008

  • W pierwszej połowie września OKE będzie zbierała zamówienie na arkusze. Formularz zamówienia będzie zamieszczony w OBIEG-u.

  • Materiały egzaminacyjne – to jest płytki do odbioru tekstu słuchanego oraz arkusze egzaminacyjne zostaną dostarczone, podobnie jak materiały egzaminacyjne w sesji wiosennej, bezpośrednio do szkół.


  Egzamin dla uczni w z trudno ciami w uczeniu si a8
  Egzamin dla uczniów z trudnościami w uczeniu się (A8)

  • Rozważane jest zwolnienie tych uczniów z egzaminu z języka obcego nowożytnego


  Wi cej informacji nt pilota u z j zyka obcego w gimnazjum znajdziemy na stronie http www cke edu pl

  Więcej informacji nt. pilotażu z języka obcego w gimnazjum znajdziemy na stroniehttp://www.cke.edu.pl/


  ad