(NE)SPRAVEDLIV OBCHOD
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

(NE)SPRAVEDLIVÝ OBCHOD aneb kdyby věci mohly mluvit PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

(NE)SPRAVEDLIVÝ OBCHOD aneb kdyby věci mohly mluvit. Silvie Hašlová Gymnázium Jakuba Škody, Přerov Komenského 29 750 02 Přerov. Výrobky ze zemí třetího světa leží v regálech a mlčky čekají…. …až přijde zákazník a koupí si je…. …aniž by se zamyslel nad tím, odkud pocházejí….

Download Presentation

(NE)SPRAVEDLIVÝ OBCHOD aneb kdyby věci mohly mluvit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


(NE)SPRAVEDLIV OBCHOD

aneb

kdyby vci mohly mluvit


Silvie Halov

Gymnzium Jakuba kody, Perov

Komenskho 29

750 02 Perov


Vrobky ze zem tetho svta le v reglech a mlky ekaj


a pijde zkaznk a koup si je


ani by se zamyslel nad tm, odkud pochzej


a jak ili lid, kte je vypstovali nebo vyrobili


adsglkzcoizbpaodhgfakhgpaozafgf

Ale co kdyby vci mohly mluvit?

adglizcvoziekkhdakgzpoifzgbafghakhgpofizgpiazgi

afgfjboizfpoibaifhaofgz

adskgpoizvbpaoirhgakhofizbpoizafbf


Z ceny jednoho balku kvy ve vaem obchod dostane pstitel mlokdy vce ne 7%, zbytek pipadne jedn z pti velkch firem, kter ovldaj trh s kvou.

Kvli nzkm vkupnm cenm nemaj drobn pstitel penze na koln, zdravotn pi nebo na nkup obleen.

Nzk vkupn ceny tak nut zemdlce k pstovn drogovch plodin (koka, mk, atd.).


Pi pstovn kakaa se na plantch pouvaj agresivn chemiklie, jejich zbytky se ukldaj v tlech lid i zvat a znehodnocuj vodu a pdu.

Dti pracuj na kakaovch plantch v hazardnch podmnkch. Pi prci s maetou, kterou se odsekvaj velk plody kakaovnku, jsou zrann velmi ast.

Zdravotn pojitn ani sociln zabezpeen pro pracovnky na plantch neexistuj. V ppad tkho razu nebo nemoci zstvaj bez prostedk.


aj se na rozdl od kakaa i kvy pstuje pedevm na velkch plantch. Sbrai ij asto v chatrch pmo na plantch, odznuti od okolnho svta.

Drobn zemdlci nemaj kapacity na zpracovn a skladovn aje, jsou tak nuceni je prodat zprostedkovatelm, kterm pipadne vznamn st zisku.


Pracovnci v textilnch tovrnch na Haiti, kter dodvaj sv vrobky svtovm znakovm firmm dostvaj za celodenn prci 2,15 dolar.

Ovem nejnutnj denn vdaje k ivotu na Haiti in 6,12 dolar.


Nikdy Vs nenapadlo, e by na tak bnch vcech jako je kva nebo okolda mohlo bt nco patnho?

Bertolt Brecht kdysi ekl:

Bezprv nabv charakteru prva mnohdy prost tm, e se vyskytuje asto.


Myslm, e tohle je pesn ten ppad. Mnoho vrobk z rozvojovch zem bereme tak samozejm, e ns ani nenapadne pemlet nad tm, kolik lid kvli na rann kv i odpolednmu aji ije v bdnch podmnkch.


Natst jsou mezi nmi lid, kterm ivot drobnch zemdlc a emeslnk v rozvojovch zemch nen lhostejn.

Dky nim vznikl tzv. spravedliv obchod (Fair Trade).

Jak jsou jeho vhody?


Z prodejn ceny jednoho balku frov kvy dostanou producenti 15% a 20%.

 • Ekonomick udritelnost

 • Vrobci Fair Trade vrobk dostvaj odmnu, kter odr vynaloen sil a umouje dstojn ivobyt.

 • Fair Trade vrobky nejsou skryt dotovny znienm ivotnm prostedm ani nzkou kvalitou ivota lid v rozvojovch zemch.

 • st zisku se pouita na mstn rozvoj, organizace vrobc se mohou samy rozhodnout, kam investuj spolenou st zskanch prostedk. Podmnkou je pouze transparentnost investice a jej sociln nebo ekologick pnos.


Fair Trade umouje vce ne milinu lid v padesti rozvojovch zemch svta dstojn a sobstan t.

 • Sociln podpora

 • Zamstnancm je v rmci Fair Trade zaruena zkonn minimln mzda a alespo zkladn sociln a zdravotn zabezpeen.

 • Nucen a dtsk prce je vylouena.

 • Drobn vrobci a zemdlci dostvaj zlohu na sjednanou produkci pedem, aby se nemuseli nevhodn zadluit kvli krtkodobmu nedostatku prostedk.


Sdruen Kuapa Kokoo z Ghany, zapojen do Fair Trade, buduje ve vesnicch pstitel studny, zizuje koly a pojzdn zdravotnick kliniky, pispv na jejich vybaven a podporuje zavdn ekologick certifikace, kter umouje prodvat kakao za lep cenu a garantuje etrn vyuvn prodnch zdroj.

 • Ekologick nosnost

 • Vroba Fair Trade produkt je etrnj k prod a ivotnmu prosted upednostuj se mstn prodn materily zskan udritelnm zpsobem, obnoviteln zdroje energie, etrn postupy v zemdlstv i nslednm zpracovn.

 • Podporuje se pechod na ekologick zemdlstv a diverzifikace plodin.


 • Politick rozmr

 • Do Fair Trade se zapojila pedevm demokraticky organizovan drustva vrobc a pstitel, jejich lenov se podl na rozhodovn.

 • Fair Trade organizace vytv tlak na nrodn i mezinrodn politick struktury a usiluj o zmnu pravidel konvennho mezinrodnho obchodu.

Bolivijsk drustvo El Ceibo uvedlo dky Fair Trade do provozu vlastn tovrniku, kde se ekologicky pstovan boby zpracovvaj na kakaov mslo, kakaov prek i okoldu. Odbyt nalzaj nejen u evropskch Fair Trade organizac.


Jeden lovk, kter po dobu jednoho roku konzumuje Fair Trade kvu, iv po stejnou dobu jednu rodinu pstitel kvy v nkter rozvojov zemi.

Fair Trade vrobky se prodvaj ve vce ne 55 000 evropskch supermarketech a ve vce ne 2 800 specializovanch Fair Trade obchodech.

47% vech bann, 28% kvtin a 9% cukru prodanho ve vcarsku je oznaeno ochrannou znmkou FAIR TRADE.

Prvn specializovan obchod s Fair Trade vrobky byl oteven v roce 1969 v Nizozem.

Zajmavosti o Fair Trade


Velkou st sortimentu Fair Trade tvo potraviny: kva, aj, kakao, okolda, koen, re, cukr, banny, suen ovoce a podobn.

Jak Fair Trade vrobky poznte?

Fair Trade vrobky jsou oznaeny tmto symbolem.

Frovost vrobk garantuje certifikan a kontroln organizace FLO.

Vznamnou soust nabdky Fair Trade jsou umleck a emesln vrobky, napklad taky, tky, perky, doplky do domcnosti, koberce, hudebn nstroje, hraky a obleen.


Te u vte vechno podstatn o (ne)spravedlivm obchod. Je jen na Vs, aby jste se rozhodli, komu dte sv penze. Pokud se rozhodnete nakupovat frov, mm pro Vs na zvr pr tip, kde frov vrobky seenete.

Obchdky NAZEMI v Praze, Brn a Olomouci

Internetov obchody

Obchody se zdravou vivou a bipotravinami; nkter supermarkety.


Pouit literatura:

PAKOV, ; CHMELA, P.: INFORMAN MANUL O FAIR TRADE 1. vyd. Spolenost pro Fair Trade a rozvojov vzdlvn o.s., 2006. 30 s.

FAIR TRADE, Spolenost pro Fair Trade a rozvojov vzdlvn o.s.

FAIR TRADE aj, Spolenost pro Fair Trade a rozvojov vzdlvn o.s.,

FAIR TRADE kakao, Spolenost pro Fair Trade a rozvojov vzdlvn o.s.,

http://www.fairtrade.cz


 • Login