Formueforvaltning - PowerPoint PPT Presentation

Formueforvaltning
Download
1 / 12

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Formueforvaltning. Januar 2009 MSTA. Formueforvaltning. Egne midler Kunde midler Traditionelle og markedsrenteprodukter. Formueforvaltning. Egne midler Kunde midler Traditionelle og markedsrenteprodukter. Organisation. Outsourcet Egen organisation Investeringsstrategi

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Formueforvaltning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Formueforvaltning

Formueforvaltning

Januar 2009

MSTA


Formueforvaltning1

Formueforvaltning

 • Egne midler

 • Kunde midler

 • Traditionelle og markedsrenteprodukter


Formueforvaltning2

Formueforvaltning

 • Egne midler

 • Kunde midler

 • Traditionelle og markedsrenteprodukter


Organisation

Organisation

 • Outsourcet

 • Egen organisation

 • Investeringsstrategi

 • Investeringsinstruks

 • Kontrol og opfølgning


Investeringsregler

Investeringsregler

FIL §§ 158 – 169

 • Generelle regler i §§ 158-159

 • § 158 alle midler

 • §159 midler svarende til hensættelserne (bortset fra markedsrenteprodukter)

  § 158. De midler, et forsikringsselskab eller en pensionskasse råder over, skal investeres på en hensigtsmæssig og for de forsikrede tjenlig måde, således at der er betryggende sikkerhed for, at selskabet til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser.


Investeringsregler1

Investeringsregler

§ 158 – Alle midler

 • De midler, der rådes over

 • Hensigtsmæssig og for de forsikrede tjenlig måde

 • Betryggende sikkerhed for, at man altid kan opfylde sine forpligtelser.


Investeringsregler2

Investeringsregler

§ 159 - aktiver svarende til hensættelserne

 • Til enhver tid have en gruppe af aktiver, hvis samlede værdi altid mindst svarer til de samlede forsikringsmæssige hensættelser.

 • Aktiver skal være udvalgt således, at de, set i forhold til arten af selskabets forsikringer, med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og en sådan sammensætning, at de er egnede til at sikre, at de forsikrede kan fyldestgøres. Der må ikke foreligge en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering.


Investeringsregler3

Investeringsregler

For § 159 aktiverne gælder:

 • Kun aktiver af særlig slags § 162

 • Fordeling guldrandede/ikke guldrandede (max 70%) § 163

 • Kun op til bestemte satser i enkelte virksomheder mv. § 164

 • Kongruens (forpligtelser og aktiv i samme valuta) § 165

 • Lokalisering (aktiver til stede i EU)


Investeringsregler4

Investeringsregler

Aktiver svarende til hensættelserne

Listen i § 162 over hvad disse aktiver kan være

Guldrandede:

 • Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A.

 • Obligationer optaget til handel på et reguleret marked i EU/EØS eller tilsvarende markeder

 • Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet samt tilsvarende indenfor EU

 • Tilgodehavender, dog ikke tilgodehavender, der er efterstillet andre kreditorer, hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber under tilsyn samt andre tilgodehavender garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under tilsyn

 • Grunde, boligejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt andre ejendomme, hvis værdi er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse.

 • Lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme indenfor visse grænser

 • Lån mod sikkerhed i egne livsforsikringspolicer inden for disses genkøbsværdi.


Investeringsregler5

Investeringsregler

Aktiver svarende til hensættelserne

Listen i § 162 over hvad disse aktiver kan være

Ikke - guldrandede

 • Andele i investeringsinstitutter omfattet af EU-regler, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger og godkendte fåmandsforeninger eller afdelinger

 • Andele i placeringsforeninger og professionelle foreninger eller afdelinger, der i vedtægterne har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i LIS

 • Andele i andre foreninger eller afdelinger, hvis disse foreninger i deres vedtægter har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i LIS


Investeringsregler6

Investeringsregler

Aktiver svarende til hensættelserne

Listen i § 162 over hvad disse aktiver kan være

Ikke-guldrandede fortsat:

 • Andre obligationer og lån optaget til handel på et reguleret marked i EU/EØS eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

 • Kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked i EU/EØS eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.

 • Andre ejendomme, end de guldrandede.

 • Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden EU/EØS eller tilsvarende markeder i andre lande uden for zone A.

 • Andre lån og værdipapirer, som ikke omfattes af nr. 1-12.

 • Genforsikringskontrakter og tilgodehavender hos genforsikringsselskaber samt særlige risikoafdækningsvirksomheder under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A eller genforsikringsselskaber under offentligt tilsyn, der har opnået en rating af en anerkendt ratingvirksomhed svarende til mindst investment grade.


Investeringsregler7

Investeringsregler

Registrering af aktiver § 167

 • Der skal føres et register over aktiverne omfattet af § 159 samt finansielle kontrakter

 • De registrerede aktiver og kontrakter tjener udelukkende til fyldestgørelse af de forsikrede.

 • Registeret skal indberettes til Finanstilsynet

 • Finanstilsynet kan kræve registeret deponeret, hvis tilsynet beslutter at begrænse eller forbyde selskabets rådighed over dets aktiver.


 • Login