Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej - PowerPoint PPT Presentation

INFORMACJA O REKRUTACJI
Download
1 / 40

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie na rok szkolny 20 13/14. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej Elżbieta Augustyniak-Brągiel. INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ. INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ. O czym będzie......

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zesp poradni psychologiczno pedagogicznych centrum informacji zawodowej

INFORMACJA O REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie na rok szkolny 2013/14

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Centrum Informacji Zawodowej

Elżbieta Augustyniak-Brągiel


Informacja o rekrutacji do szk

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ


Informacja o rekrutacji do szk1

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

O czym będzie......

1. Zasady rekrutacji

2. Informacja o naborze elektronicznym

3. Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji

4. Szczegółowe terminy rekrutacji

5. Kryteria przyjęć do szkół


Informacja o rekrutacji do szk2

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do trzech szkół ponadgimnazjalnych.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza podanie przez internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.


Informacja o rekrutacji do szk3

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi nr „1”.


Terminy informacja o naborze elektronicznym

TERMINY – INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

w Częstochowie odbywa sięw formie scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.


Terminy informacja o naborze elektronicznym1

TERMINY - INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

Od 13.05.2013r. uczeń może się logować w systemie rekrutacji elektronicznej.

Do 25.06. 2013r. uczeń za pośrednictwem swojego konta drukuje podanie i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru. Podanie musi być podpisane przez ucznia i jego rodziców/opiekunów.


Terminy informacja o naborze elektronicznym2

TERMINY - INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

Od 28.06.2013r. do 01.07.2013r. uczeń dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr „1”).

Dalej postępuje zgodnie z terminami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.


D okumentacja sk adana w szkole

DOKUMENTACJA SKŁADANA W SZKOLE

Termin składania

dokumentów do klas

pierwszych szkół

ponadgimnazjalnych:

od 13 maja 2013 r.

do 25 czerwca 2013r.


Wymagana dokumentacja

WYMAGANA DOKUMENTACJA

Podanie,

Kopia świadectwa ukończenia

gimnazjum opatrzona nr „1”,

potwierdzona przez dyrektora

gimnazjum i zawierająca

informacje o następujących

osiągnięciach ucznia:


Wymagana d okumentacja

WYMAGANA DOKUMENTACJA

ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty,

osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne co najmniej na szczeblu powiatowym wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

wolontariat.


Wykaz dyscyplin sportowych

WYKAZ DYSCYPLIN SPORTOWYCH

Wykaz dyscyplin sportowych, z których wyniki są uwzględniane w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014


Wykaz konkurs w przedmiotowych

WYKAZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w których udział jest uwzględniany w procesie rekrutacji.


Wymagana d okumentacja1

WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzona nr „1” i potwierdzona przez dyrektora gimnazjum, do którego uczeń uczęszczał,


Wymagana d okumentacja2

WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie lub oświadczenie rodziców (opiekunów)) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły

  - w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub szkoły zawodowej,


Wymagana d okumentacja3

WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2013 – w przypadku wyboru przez ucznia – pracownika młodocianego nauki zawodu,


Wymagana d okumentacja4

WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego,


Wymagana d okumentacja5

WYMAGANA DOKUMENTACJA

Ponadto, w szczególnych przypadkach uczniów,orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

 • Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi,


Wymagana d okumentacja6

WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - w przypadku uczniów niepełnosprawnych,

 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – w przypadku uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły,


Wymagana d okumentacja7

WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Terminy

TERMINY

Termin składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych:od 13 maja 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. (do godz. 1200). Termin dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr „1”): od 28 czerwca 2013 r. do 01 lipca 2013 r.

(do godz. 1500).


Terminy1

TERMINY

Termin ogłoszenia listykandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej z podziałem na klasy:

05lipca 2013 r. do godz. 1000

Termin potwierdzenia przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:

do 09lipca 2013 r. do godz. 1000.


Terminy2

TERMINY

Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w szkołach (dla tych uczniów, którzy nie znaleźli się na listach ostatecznych):

10 lipca 2013 r. do godz. 900.Termin uzupełniającej rekrutacji :

od 10 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.


K ryteria rekrutacji

KRYTERIA REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminuprzeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum: max 100 pkt.,


K ryteria rekrutacji1

KRYTERIA REKRUTACJI

Zasada obliczania punktów za egzamin:

0,2 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu gimnazjalnego z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego.


Przyk ad

PRZYKŁAD

Język polski - 38%; 38 x 0,2 = 7,6 pkt.

Historia i WOS- 45%; 9 pkt.

Matematyka - 23%; 4,6 pkt.

Przedmioty przyrodnicze – 30%; 6 pkt.

Język obcy- 50%; 10 pkt.

W sumie uczeń uzyskał 37.2 pkt.


K ryteria rekrutacji2

KRYTERIA REKRUTACJI

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 76 pkt.:

  - obligatoryjnie dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego,

  - pozostałe 3 przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły.


K ryteria rekrutacji3

KRYTERIA REKRUTACJI

Obowiązująca punktacja za oceny:

- ocena celująca19 pkt.

- ocena bardzo dobra16 pkt.

- ocena dobra13 pkt.

- ocena dostateczna9 pkt.

- ocena dopuszczająca 0 pkt.


K ryteria rekrutacji4

KRYTERIA REKRUTACJI

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione naświadectwie ukończenia gimnazjum:

  max 24 pkt.,

  to znaczy:

  - za uzyskanie świadectwa ukończenia

  gimnazjum z wyróżnieniem:5 pkt.,


K ryteria rekrutacji5

KRYTERIA REKRUTACJI

-za udział w finale wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty: 12 pkt., ( za jeden tytuł – 10 pkt., za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty),


K ryteria rekrutacji6

KRYTERIA REKRUTACJI

- za osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym: 5 pkt.,( 1 miejsce lub tytuł laureata:5 punktów, II miejsce lub tytuł finalisty: 4 punkty, III miejsce lub wyróżnienie: 3 punkty).

O przydziale tych punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej,


K ryteria rekrutacji7

KRYTERIA REKRUTACJI

- za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza: 2 pkt.

O przydziale tych punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.


K ryteria rekrutacji8

KRYTERIA REKRUTACJI

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnegoprzez Dyrektora Okręgowej Komisji Edukacyjnej,liczbę punktów za oceny zjęzyka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum należy pomnożyć przez dwa.


Pierwsze stwo w post po waniu kwalifikacyjnym

PIERWSZEŃSTWO W POSTĘPO-WANIU KWALIFIKACYJNYM

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, pierwszeństwo mają:

1/ sieroty, uczniowie przebywający w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniowieprzebywający w rodzinach zastępczych,


Pierwsze stwo w post po waniu kwalifikacyjnym1

PIERWSZEŃSTWO W POSTĘPO-WANIU KWALIFIKACYJNYM

2/ uczniowie o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3/uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.


Dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

KONIEC


 • Login