INFORMACJA O REKRUTACJI
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie na rok szkolny 20 13/14. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej Elżbieta Augustyniak-Brągiel. INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ. INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ. O czym będzie......

Download Presentation

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


INFORMACJA O REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie na rok szkolny 2013/14

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Centrum Informacji Zawodowej

Elżbieta Augustyniak-Brągiel


INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ


INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

O czym będzie......

1. Zasady rekrutacji

2. Informacja o naborze elektronicznym

3. Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji

4. Szczegółowe terminy rekrutacji

5. Kryteria przyjęć do szkół


INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do trzech szkół ponadgimnazjalnych.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza podanie przez internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.


INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi nr „1”.


TERMINY – INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

w Częstochowie odbywa sięw formie scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.


TERMINY - INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

Od 13.05.2013r. uczeń może się logować w systemie rekrutacji elektronicznej.

Do 25.06. 2013r. uczeń za pośrednictwem swojego konta drukuje podanie i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru. Podanie musi być podpisane przez ucznia i jego rodziców/opiekunów.


TERMINY - INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

Od 28.06.2013r. do 01.07.2013r. uczeń dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr „1”).

Dalej postępuje zgodnie z terminami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.


DOKUMENTACJA SKŁADANA W SZKOLE

Termin składania

dokumentów do klas

pierwszych szkół

ponadgimnazjalnych:

od 13 maja 2013 r.

do 25 czerwca 2013r.


WYMAGANA DOKUMENTACJA

Podanie,

Kopia świadectwa ukończenia

gimnazjum opatrzona nr „1”,

potwierdzona przez dyrektora

gimnazjum i zawierająca

informacje o następujących

osiągnięciach ucznia:


WYMAGANA DOKUMENTACJA

ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty,

osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne co najmniej na szczeblu powiatowym wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

wolontariat.


WYKAZ DYSCYPLIN SPORTOWYCH

Wykaz dyscyplin sportowych, z których wyniki są uwzględniane w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014


WYKAZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w których udział jest uwzględniany w procesie rekrutacji.


WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzona nr „1” i potwierdzona przez dyrektora gimnazjum, do którego uczeń uczęszczał,


WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie lub oświadczenie rodziców (opiekunów)) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły

  - w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub szkoły zawodowej,


WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2013 – w przypadku wyboru przez ucznia – pracownika młodocianego nauki zawodu,


WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego,


WYMAGANA DOKUMENTACJA

Ponadto, w szczególnych przypadkach uczniów,orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

 • Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi,


WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - w przypadku uczniów niepełnosprawnych,

 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – w przypadku uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły,


WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.


TERMINY

Termin składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych:od 13 maja 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. (do godz. 1200). Termin dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr „1”): od 28 czerwca 2013 r. do 01 lipca 2013 r.

(do godz. 1500).


TERMINY

Termin ogłoszenia listykandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej z podziałem na klasy:

05lipca 2013 r. do godz. 1000

Termin potwierdzenia przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:

do 09lipca 2013 r. do godz. 1000.


TERMINY

Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w szkołach (dla tych uczniów, którzy nie znaleźli się na listach ostatecznych):

10 lipca 2013 r. do godz. 900.Termin uzupełniającej rekrutacji :

od 10 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.


KRYTERIA REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminuprzeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum: max 100 pkt.,


KRYTERIA REKRUTACJI

Zasada obliczania punktów za egzamin:

0,2 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu gimnazjalnego z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego.


PRZYKŁAD

Język polski - 38%; 38 x 0,2 = 7,6 pkt.

Historia i WOS- 45%; 9 pkt.

Matematyka - 23%; 4,6 pkt.

Przedmioty przyrodnicze – 30%; 6 pkt.

Język obcy- 50%; 10 pkt.

W sumie uczeń uzyskał 37.2 pkt.


KRYTERIA REKRUTACJI

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 76 pkt.:

  - obligatoryjnie dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego,

  - pozostałe 3 przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły.


KRYTERIA REKRUTACJI

Obowiązująca punktacja za oceny:

- ocena celująca19 pkt.

- ocena bardzo dobra16 pkt.

- ocena dobra13 pkt.

- ocena dostateczna9 pkt.

- ocena dopuszczająca 0 pkt.


KRYTERIA REKRUTACJI

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione naświadectwie ukończenia gimnazjum:

  max 24 pkt.,

  to znaczy:

  - za uzyskanie świadectwa ukończenia

  gimnazjum z wyróżnieniem:5 pkt.,


KRYTERIA REKRUTACJI

-za udział w finale wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty: 12 pkt., ( za jeden tytuł – 10 pkt., za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty),


KRYTERIA REKRUTACJI

- za osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym: 5 pkt.,( 1 miejsce lub tytuł laureata:5 punktów, II miejsce lub tytuł finalisty: 4 punkty, III miejsce lub wyróżnienie: 3 punkty).

O przydziale tych punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej,


KRYTERIA REKRUTACJI

- za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza: 2 pkt.

O przydziale tych punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.


KRYTERIA REKRUTACJI

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnegoprzez Dyrektora Okręgowej Komisji Edukacyjnej,liczbę punktów za oceny zjęzyka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum należy pomnożyć przez dwa.


PIERWSZEŃSTWO W POSTĘPO-WANIU KWALIFIKACYJNYM

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, pierwszeństwo mają:

1/ sieroty, uczniowie przebywający w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniowieprzebywający w rodzinach zastępczych,


PIERWSZEŃSTWO W POSTĘPO-WANIU KWALIFIKACYJNYM

2/ uczniowie o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3/uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

KONIEC


 • Login