didaktika etnictv kurs dep 507
Download
Skip this Video
Download Presentation
Didaktika účetnictví Kurs DEP 507

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Didaktika účetnictví Kurs DEP 507 - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Didaktika účetnictví Kurs DEP 507. [email protected] Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs DEP 507. didaktika ekon . Předmětů a Didaktika účetnictví. Didaktika ekonomických předmětů – oborová didaktika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Didaktika účetnictví Kurs DEP 507' - shiloh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
didaktika ekon p edm t a didaktika etnictv
didaktika ekon. Předmětů a Didaktika účetnictví
 • Didaktika ekonomických předmětů – oborová didaktika
 • Didaktika účetnictví – speciální didaktika
struktura didaktiky etnictv
Struktura didaktiky účetnictví
 • Obecná část

Společné otázky výuky účetnictví, tj.:

  • cíle
  • obsah
  • metody a organizace vyučování
 • Zvláštní část

Didaktická analýza jednotlivých tematických celků, témat

c le ekonomick ho vzd l v n
Cíle ekonomického vzdělávání
 • Z čeho vycházejí a kde jsou stanoveny?
 • Dokumenty EU – zejména:

White Paper on Education and Training, Teaching and Learning – Towards the Learning Society (tj. Bílá kniha – Vyučování a učení – cesta k učící se společnosti, 1996)

 • Dokumenty ČR – kurikulární dokumenty:
  • státní: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Bílá kniha (2001) a rámcové vzdělávací programy (RVP)
  • školní:školní vzdělávací programy (ŠVP)
r mcov vzd l vac programy
Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy  školní vzdělávací programy

 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy

kompetence
Kompetence
 • Kompetence =

souhrn schopností, znalostí, dovedností, postojů i hodnotové orientace, které jsou předpokladem nejen pro výkon určitých vymezených činností (pro výkon povolání), ale pro život člověka ve společnosti obecně.

 • Klíčové kompetence

soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho život ve společnosti i pracovní uplatnění, jsou tedy univerzálně použitelné

 • Odborné kompetence

soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon daného povolání

kl ov kompetence
Klíčové kompetence
 • kompetence k učení,
 • kompetence k řešení problémů,
 • komunikativní kompetence,
 • personální a sociální kompetence,
 • občanské kompetence a kulturní povědomí,
 • kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,
 • matematické kompetence,
 • kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.
odborn kompetence
Odborné kompetence
 • aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti,
 • provádět typické podnikové činnosti,
 • efektivně hospodařit s finančními prostředky,
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.
schopnosti kter bychom m li u k p stovat shrnut
Schopnosti, které bychom měli u žáků pěstovat (shrnutí)
 • schopnost učit se s porozuměním
 • schopnost analyzovat příčiny a souvislosti
 • schopnost vysvětlit a použít informace
 • schopnost inovace a změny
 • schopnost pracovat v týmu
jsou opravdu tyto c le tak p evratn nov
Jsou opravdu tyto cíle tak převratně nové?
 • „Mnoho pedagogů věří, že i naše moderní osnovy jsou příliš zaměřené na fakta a věnují velmi malou pozornost dovednostem, jež se tolik nezapomínají – například logickému uvažování.“ PETTY, G. Moderní vyučování,Praha : Portál 2004, str. 211
 • „Vyučovati mládež není přednášeti jim z rozličných autorů hromady slov, frází, sentencí, nesmyslů všelijakých, a tím je vycpávati, ale otevírati jim rozum.“KOMENSKÝ, J. A. (1592-1670), Didaktické spisy, Praha : SPN 1951
profil absolventa c le p edm tu etnictv
Profil absolventa  cíle předmětu účetnictví
 • Viz RVP OA (list 16)
 • Viz RVP EL (list 16)
 • Hlavní cíl předmětu
  • Schopnost promýšlet souvislosti, příčiny, vliv na finanční situaci  rozvíjení ekonomického, účetního myšlení
  • Příprava pro praktickou činnost (mnohdy i řídící)
  • Schopnost pracovat s informacemi
  • Schopnost využívat výpočetní techniku
obsah p edm tu etnictv
Obsah předmětu účetnictví
 • Jaké učivo vybrat?
  • Zásadní důraz na poznatky s obecnou, trvalou platností (tj. základní principy účetnictví)
  • Zaměření na současnou právní úpravu v ČR
 • Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání v RVP OA (ukázka: list 58, listy 50 – 55)
 • Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání v RVP EL (ukázka: list 56, listy 53 – 55)
uspo d n u iva
Uspořádání učiva

Uspořádání v koncentrických okruzích

Důvody:

 • Oddělení obecných základů od účtování podle platné právní úpravy
 • Návaznost na další ekonomické předměty (zejména na ekonomiku)
 • Přiměřenost učiva
 • Upevnění poznatků
1 koncentrick okruh
1. Koncentrický okruh
 • Obecné základy účetnictví
 • Charakteristické rysy:
  • Názvy účtů bez čísel a částečně i bez vazby na platnou právní úpravu
  • Výběr základních účetních případů
  • Uspořádání učiva podle hlavních oblastí činnosti (nákup majetku, mzdy, prodej apod.)
2 koncentrick okruh
2. Koncentrický okruh
 • Vytvoření hypotetického účtového rozvrhu na základě platné směrné účtové osnovy
 • Používání čísel i názvů účtů (větší důraz klást i zde na název)
 • Uspořádání podle účtových tříd
mo nosti uspo d n u iva ve 2 koncentrick m okruhu
Možnosti uspořádání učiva ve 2. koncentrickém okruhu
 • V pořadí podle čísel účtových tříd
 • V pořadí podle učebnice
  • Štohl (1, 0, 2, 3, 4, 5, 6)
  • Munzar a kol. (2,1,0,3,4,5,6)
 • V pořadí podle příčiny vzniku účetního případu (0,1,5,6,3,2,4)
 • Kombinace účtových tříd a oblastí činnosti
u ivo etnictv ve koln ch pedagogick ch dokumentech
Učivo účetnictví ve Školních pedagogických dokumentech
 • Školní vzdělávací programy
  • Viz ukázka
 • Učební plány
  • Viz ukázka
 • Tematické plány
  • Viz ukázka
v znam etnictv pro p pravu absolvent oa
Význam účetnictví pro přípravu absolventů OA
 • Poznávací význam
  • Studenti získávají systematický pohled na stav a pohyb majetku podniku a jeho zdrojů, na zachycení hospodářských procesů
  • Studenti jsou vedeni k novému způsobu myšlení – systematičnost, schopnost spojovat ekonomická fakta
 • Výchovný význam
  • Formování morálních vlastností – poctivost, čestnost
  • Formování pracovních vlastností – přesnost, důslednost, svědomitost, soustavnost, pečlivost
vyu ovac metody v etnictv
Vyučovací metody v účetnictví
 • Metody expoziční
  • Mluvená komunikace - popis, vysvětlování, výukový rozhovor, jednoduchá diskuse
  • Psaná komunikace - práce s učebnicí, s právními předpisy, poznámkové zápisy, pracovní listy, zápis na tabuli
  • Pozorování
   • Schémata účtování, schéma skladby majetku a zdrojů atd., grafy
   • Praxe, popř. exkurze
vyu ovac metody v etnictv1
Vyučovací metody v účetnictví
 • Fixační metody
  • Cvičení
  • Opakování
  • Kombinované metody (tj. kombinace s expozičními metodami)
vyu ovac metody v etnictv2
Vyučovací metody v účetnictví
 • Metody kontroly výsledků výuky ekonomických předmětů
  • Ústní zkoušky
  • Písemné zkoušky
  • Praktické zkoušky
  • Didaktické testy
  • Testy na počítači
v ukov metody koncepce probl mov ho vyu ov n mo nosti vyu it v etnictv
Výukové metody koncepce problémového vyučování – možnosti využití v účetnictví
 • Problémové otázky
 • Problémový výklad (vysvětlování, přednáška)
 • Problémový rozhovor
 • Aktivizující metody
  • diskusní metody
  • metody situační či případové
  • inscenační metody
  • didaktické hry
organiza n formy v uky mo nosti vyu it v etnictv
Organizační formy výuky – možnosti využití v účetnictví
 • frontální vyučování
 • skupinové vyučování a kooperativní vyučování
 • projektové vyučování
 • domácí učební práce žáků
 • praxe, exkurze
ad