Didaktika etnictv kurs dep 507
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Didaktika účetnictví Kurs DEP 507 PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Didaktika účetnictví Kurs DEP 507. [email protected] Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs DEP 507. didaktika ekon . Předmětů a Didaktika účetnictví. Didaktika ekonomických předmětů – oborová didaktika

Download Presentation

Didaktika účetnictví Kurs DEP 507

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Didaktika účetnictvíKurs DEP 507

[email protected]

Ing. Marie Fišerová, Ph.D.


Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a ELKurs DEP 507


didaktika ekon. Předmětů a Didaktika účetnictví

 • Didaktika ekonomických předmětů – oborová didaktika

 • Didaktika účetnictví – speciální didaktika


Struktura didaktiky účetnictví

 • Obecná část

  Společné otázky výuky účetnictví, tj.:

  • cíle

  • obsah

  • metody a organizace vyučování

 • Zvláštní část

  Didaktická analýza jednotlivých tematických celků, témat


Cíle ekonomického vzdělávání

 • Z čeho vycházejí a kde jsou stanoveny?

 • Dokumenty EU – zejména:

  White Paper on Education and Training, Teaching and Learning – Towards the Learning Society (tj. Bílá kniha – Vyučování a učení – cesta k učící se společnosti, 1996)

 • Dokumenty ČR – kurikulární dokumenty:

  • státní: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Bílá kniha (2001) a rámcové vzdělávací programy (RVP)

  • školní:školní vzdělávací programy (ŠVP)


Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy  školní vzdělávací programy

 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

  http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy


Kompetence

 • Kompetence =

  souhrn schopností, znalostí, dovedností, postojů i hodnotové orientace, které jsou předpokladem nejen pro výkon určitých vymezených činností (pro výkon povolání), ale pro život člověka ve společnosti obecně.

 • Klíčové kompetence

  soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho život ve společnosti i pracovní uplatnění, jsou tedy univerzálně použitelné

 • Odborné kompetence

  soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon daného povolání


Klíčové kompetence

 • kompetence k učení,

 • kompetence k řešení problémů,

 • komunikativní kompetence,

 • personální a sociální kompetence,

 • občanské kompetence a kulturní povědomí,

 • kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,

 • matematické kompetence,

 • kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.


Odborné kompetence

 • aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti,

 • provádět typické podnikové činnosti,

 • efektivně hospodařit s finančními prostředky,

 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,

 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,

 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.


Schopnosti, které bychom měli u žáků pěstovat (shrnutí)

 • schopnost učit se s porozuměním

 • schopnost analyzovat příčiny a souvislosti

 • schopnost vysvětlit a použít informace

 • schopnost inovace a změny

 • schopnost pracovat v týmu


Jsou opravdu tyto cíle tak převratně nové?

 • „Mnoho pedagogů věří, že i naše moderní osnovy jsou příliš zaměřené na fakta a věnují velmi malou pozornost dovednostem, jež se tolik nezapomínají – například logickému uvažování.“ PETTY, G. Moderní vyučování,Praha : Portál 2004, str. 211

 • „Vyučovati mládež není přednášeti jim z rozličných autorů hromady slov, frází, sentencí, nesmyslů všelijakých, a tím je vycpávati, ale otevírati jim rozum.“KOMENSKÝ, J. A. (1592-1670), Didaktické spisy, Praha : SPN 1951


Profil absolventa  cíle předmětu účetnictví

 • Viz RVP OA (list 16)

 • Viz RVP EL (list 16)

 • Hlavní cíl předmětu

  • Schopnost promýšlet souvislosti, příčiny, vliv na finanční situaci  rozvíjení ekonomického, účetního myšlení

  • Příprava pro praktickou činnost (mnohdy i řídící)

  • Schopnost pracovat s informacemi

  • Schopnost využívat výpočetní techniku


Obsah předmětu účetnictví

 • Jaké učivo vybrat?

  • Zásadní důraz na poznatky s obecnou, trvalou platností (tj. základní principy účetnictví)

  • Zaměření na současnou právní úpravu v ČR

 • Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání v RVP OA (ukázka: list 58, listy 50 – 55)

 • Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání v RVP EL (ukázka: list 56, listy 53 – 55)


Uspořádání učiva

Uspořádání v koncentrických okruzích

Důvody:

 • Oddělení obecných základů od účtování podle platné právní úpravy

 • Návaznost na další ekonomické předměty (zejména na ekonomiku)

 • Přiměřenost učiva

 • Upevnění poznatků


1. Koncentrický okruh

 • Obecné základy účetnictví

 • Charakteristické rysy:

  • Názvy účtů bez čísel a částečně i bez vazby na platnou právní úpravu

  • Výběr základních účetních případů

  • Uspořádání učiva podle hlavních oblastí činnosti (nákup majetku, mzdy, prodej apod.)


Zachycení koloběhu majetku v 1. koncentrickém okruhu


2. Koncentrický okruh

 • Vytvoření hypotetického účtového rozvrhu na základě platné směrné účtové osnovy

 • Používání čísel i názvů účtů (větší důraz klást i zde na název)

 • Uspořádání podle účtových tříd


Možnosti uspořádání učiva ve 2. koncentrickém okruhu

 • V pořadí podle čísel účtových tříd

 • V pořadí podle učebnice

  • Štohl (1, 0, 2, 3, 4, 5, 6)

  • Munzar a kol. (2,1,0,3,4,5,6)

 • V pořadí podle příčiny vzniku účetního případu (0,1,5,6,3,2,4)

 • Kombinace účtových tříd a oblastí činnosti


Učivo účetnictví ve Školních pedagogických dokumentech

 • Školní vzdělávací programy

  • Viz ukázka

 • Učební plány

  • Viz ukázka

 • Tematické plány

  • Viz ukázka


Význam účetnictví pro přípravu absolventů OA

 • Poznávací význam

  • Studenti získávají systematický pohled na stav a pohyb majetku podniku a jeho zdrojů, na zachycení hospodářských procesů

  • Studenti jsou vedeni k novému způsobu myšlení – systematičnost, schopnost spojovat ekonomická fakta

 • Výchovný význam

  • Formování morálních vlastností – poctivost, čestnost

  • Formování pracovních vlastností – přesnost, důslednost, svědomitost, soustavnost, pečlivost


Vyučovací metody v účetnictví

 • Metody expoziční

  • Mluvená komunikace - popis, vysvětlování, výukový rozhovor, jednoduchá diskuse

  • Psaná komunikace - práce s učebnicí, s právními předpisy, poznámkové zápisy, pracovní listy, zápis na tabuli

  • Pozorování

   • Schémata účtování, schéma skladby majetku a zdrojů atd., grafy

   • Praxe, popř. exkurze


Vyučovací metody v účetnictví

 • Fixační metody

  • Cvičení

  • Opakování

  • Kombinované metody (tj. kombinace s expozičními metodami)


Vyučovací metody v účetnictví

 • Metody kontroly výsledků výuky ekonomických předmětů

  • Ústní zkoušky

  • Písemné zkoušky

  • Praktické zkoušky

  • Didaktické testy

  • Testy na počítači


Výukové metody koncepce problémového vyučování – možnosti využití v účetnictví

 • Problémové otázky

 • Problémový výklad (vysvětlování, přednáška)

 • Problémový rozhovor

 • Aktivizující metody

  • diskusní metody

  • metody situační či případové

  • inscenační metody

  • didaktické hry


Organizační formy výuky – možnosti využití v účetnictví

 • frontální vyučování

 • skupinové vyučování a kooperativní vyučování

 • projektové vyučování

 • domácí učební práce žáků

 • praxe, exkurze


 • Login