dlhodob scen re v voja zo slovensk ho poh adu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu. Gejza Blaas Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava. Obsah. Predpoklady budúceho vývoja Východiská a možnosti Slovenska Strednodobé vládne stratégie Otázniky nad budúcnosťou. Globálne trendy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu' - shilah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dlhodob scen re v voja zo slovensk ho poh adu

Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu

Gejza Blaas

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava

obsah
Obsah
 • Predpoklady budúceho vývoja
 • Východiská a možnosti Slovenska
 • Strednodobé vládne stratégie
 • Otázniky nad budúcnosťou
glob lne trendy
Globálne trendy
 • Rast dôchodku, najmä v rozvojových krajinách, v dôsledku toho rast dopytu po potravinách
 • Len skromný rast produkcie (1-2%)
 • Vyššia konkurencia na svetových trhoch (posun produkcie hromadných komodít do rozvojových a bývalých tranzitívnych krajín
 • Cenová stagnácia, až pokles (rast produktivity)
 • Neistota: výsledky WTO
 • Zmiernenie rastu populácie (1,1% ročne)

Pramene: OECD-FAO Agricultural Outlook 2005-2014, EC Prospects for agriculrural markets and income 2005-2012

eur pske trendy
Európske trendy
 • Rast populácie v EÚ 25 0,2 %, pokles v NČS
 • Hospodársky rast v EÚ 15 cca 2 %, v EU 10 okolo 4-5 %
 • EU25: Rast dôchodku na AWU reálne 12,5% medzi 2004-2012
 • Poľnohospodárske politiky zamerané na kompenzácie produkcie verejných statkov
 • Ďalšia reforma SPP
slovensko ak ekonomick rast zdroj konvergen n program na roky 2005 2010 ministerstvo financi sr
Slovensko čaká ekonomický rast(Zdroj: Konvergenčný program na roky 2005-2010. Ministerstvo financií SR)
slide7
Adaptácia poľnohospodárstva na trhovú ekonomiku znamená stagnáciu produkčnej výkonnosti(Produkcia v mil. Sk, stále ceny)
zhrnutie poznatkov o v voji nie ve mi optimistick
Zhrnutie poznatkov o vývoji – nie veľmi optimistické
 • V období posledných desiatich rokoch stagnovala produkcia a medzispotreba.
 • Farmárske ceny mierne klesali.
 • Dôchodok faktorov na 1 pracovnú silu sa mierne zvyšoval.
 • Zdrojom rastu boli dotácie na produkciu a ostatné dotácie.
 • Tvorba fixného kapitálu sa znižovala
implement cia spp zdroj zmeny
Implementácia SPP – zdroj zmeny?
 • Podľa podnikových údajov v roku 2005:

- Zvýšili sa investície oproti 2004 o 43%

(najvyšší nominálny objem od roku 1990)

- Stúpla výrobná spotreba (110%)

- Zlepšila sa kapitálová vybavenosť, stúpol majetok (111 %), vlastné imanie (103,5 %)

- Rástli bankové úvery (135 %)

- Zisk odvetvia: 2003 – 2 500 mil, 2004 +1 500 mil, 2005 + 500 mil. Sk

agropotravin rsky obchod
Čistý dovozca

Krytie dovozu vývozom sa po vstupe do EÚ zvýšilo z 63% (2003) na 68% (2004) a 67% (2005).

Trvale pozitívna bilancia na úrovni 2-miestneho kódu HS:

- 01 Živé zvieratá

- 04 Mlieko, mliečne výr., vajcia,med

- 10 Obilie

- 11 Mlynské výrobky, slad,škroby,inulín

Agropotravinársky obchod
pr rodn podmienky po nohospod rskej v roby s relat vne nepriazniv
Prírodné podmienky poľnohospodárskej výroby sú relatívne nepriaznivé
 • 65 % UAA (LPIS 1875 786 ha) je LFA
 • Katastrálna výmera je 2439408 ha
 • 26 % UAA je horská oblasť
 • 27 % pôdy sú lúky a pasienky
mali by plati v hody ekon mie z ekon mie rozsahu
Mali by platiť výhody ekonómie z ekonómie rozsahu
 • Podľa Štrukturálneho prieskumu fariem z roku 2003:

- priemerná veľkosť korporátnych fariem (družstvo, s.r.o. a.s.) bola 1185 ha

- Priemerná veľkosť fariem individuálnych roľníkov bola 42 ha

vl dne strat gie strat gia konkurencieschopnosti slovenska do 2010 n rodn lisabonsk strat gia
Vládne stratégie – Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 2010 (Národná lisabonská stratégia)
 • Úloha: Vytvoriť podmienky pre rýchly a dlhodobý hospodársky rast

Prioritné oblasti:

- informačná spoločnosť

- veda, výskum a inovácie

- podnikateľské prostredie

- vzdelávanie a zamestnanosť

vl dne strat gie strat gia konkurencieschopnosti slovenska do roku 2010 n rodn lisabonsk strat gia
Vládne stratégie- Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Národná lisabonská stratégia)
 • Dôraz na dokončenie štrukturálnych reforiem (fiškálna politika, sociálna oblasť, zdravotníctvo a dôchodkové zabezpečenie)

Ciele makroekonomickej a fiškálnej politiky:

- minimalizovať zásahy do voľného fungovania trhu

-znižovať deficit verejných financií

-nezvyšovať mieru prerozdeľovania v ekonomike

-transparentná a neutrálna daňová politika

vl dne strat gie strat gia konkurencieschopnosti slovenska do 2010 n rodn lisabonsk strat gia1
Vládne stratégie – Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 2010 (Národná lisabonská stratégia)

FINANCOVANIE

„financovanie (rozvojových priorít) presúvaním verejných výdavkov z oblastí, ktoré nezodpovedajú filozofii a cieľom tejto stratégie“

„navyšovanie verejných financií v prioritných oblastiach a znižovanie výdavkov v iných oblastiach“

Plné využitie fondov EU

Zapojiť súkromné financovanie

 • Kde vziať peniaze? – obmedziť transfery do poľnohospodárstva
vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 2013
Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013
 • Udržateľné využívanie pôdy je základný dlhodobý cieľ
vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20131
Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

Ciele:

Vidiek

Spotrebiteľ

Životné prostredie

vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20132
Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013
 • Priority podpory životaschopného vidieka:

Konkurencieschopné poľnohospodárstvo

Rozvoj produkcie alternatívnych zdrojov energie

Zlepšenie kvality života

vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20133
Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013
 • Priority v oblasti ponuky zdraviu neškodných a kvalitných potravín pre spotrebiteľa

Konkurencieschopný potravinársky priemysel

Dostatočná ponuka potravín

Dozor nad zdravotnou neškodnosťou a kvalitou potravín

vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20134
Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013
 • Priority v oblasti zachovania prostredia a krajiny

Podpora environmentálnych a krajinotvorných funkcií poľnohospodárstva vrátane biodiverzity a ekologického hospodárenia

Zlepšenie hospodárenia s vodnými zdrojmi

Zmierňovanie dosahu klimatických zmien

v h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky
Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky
 • V poslednom desaťročí vývoj odvetvia smeroval k extenzite – po vstupe do EÚ môže nastať zmena (výrazný rast investícií a vlastného imania v roku 2005 – dôsledok politík)
 • Európske fondy významný faktor budúcej konkurencieschopnosti – význam II. Piliera SPP
 • Predpoklady pre konkurencieschopnú výrobu sú v určitom segmente: v produktívnych oblastiach, vo veľkých priemyslovo organizovaných farmách
 • Duálne politiky? Je to dôvod pre čiastočné viazanie platieb?
v h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky1
Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky
 • Projekcie počítajú s rastom faktorového dôchodku predovšetkým v dôsledku rastu podpôr
 • Vo farmovej štruktúre budú prevládať korporátne farmy a veľké individuálne hospodárstva
 • Podľa súčasných očakávaní, niektoré výrobkové odvetvia budú konkurencieschopné aj pri poklese podpory trhovej ceny (odstránenie intervencie, zrušenie výrobných kvót (mlieko)
 • Úplne oddelená platba od roku 2009 – pravdepodobne diferencovaný produkčný efekt (produkčné verzus marginálne oblasti)
v h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky2
Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky
 • Perspektíva: výrobky s geografickýmoznačením pôvodu, produkty s pridanou hodnotou (živočíšne výrobky)
 • Úloha potravinárstva: výrobky s vyšším stupňom spracovania, kvalita, nové trhy
 • Hromadné výrobky: malá perspektíva do budúcnosti
v h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky3
Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky
 • Budú oblasti s nepriaznivými výrobnými podmienkami produkovať len netrhové statky?
 • Trhové aktivity: Diverzifikácia do turistických a rekreačných služieb
 • Environmentálne limity produktivity v intenzívnych regiónoch???
ad