Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu - PowerPoint PPT Presentation

Dlhodob scen re v voja zo slovensk ho poh adu
Download
1 / 32

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu. Gejza Blaas Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava. Obsah. Predpoklady budúceho vývoja Východiská a možnosti Slovenska Strednodobé vládne stratégie Otázniky nad budúcnosťou. Globálne trendy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dlhodob scen re v voja zo slovensk ho poh adu

Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu

Gejza Blaas

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava


Obsah

Obsah

 • Predpoklady budúceho vývoja

 • Východiská a možnosti Slovenska

 • Strednodobé vládne stratégie

 • Otázniky nad budúcnosťou


Glob lne trendy

Globálne trendy

 • Rast dôchodku, najmä v rozvojových krajinách, v dôsledku toho rast dopytu po potravinách

 • Len skromný rast produkcie (1-2%)

 • Vyššia konkurencia na svetových trhoch (posun produkcie hromadných komodít do rozvojových a bývalých tranzitívnych krajín

 • Cenová stagnácia, až pokles (rast produktivity)

 • Neistota: výsledky WTO

 • Zmiernenie rastu populácie (1,1% ročne)

  Pramene: OECD-FAO Agricultural Outlook 2005-2014, EC Prospects for agriculrural markets and income 2005-2012


Eur pske trendy

Európske trendy

 • Rast populácie v EÚ 25 0,2 %, pokles v NČS

 • Hospodársky rast v EÚ 15 cca 2 %, v EU 10 okolo 4-5 %

 • EU25: Rast dôchodku na AWU reálne 12,5% medzi 2004-2012

 • Poľnohospodárske politiky zamerané na kompenzácie produkcie verejných statkov

 • Ďalšia reforma SPP


Slovensko ak ekonomick rast zdroj konvergen n program na roky 2005 2010 ministerstvo financi sr

Slovensko čaká ekonomický rast(Zdroj: Konvergenčný program na roky 2005-2010. Ministerstvo financií SR)


Dosiahnu rove eu 15 e te potrv nieko ko rokov

... Dosiahnuť úroveň EU 15 ešte potrvá niekoľko rokov


Dlhodob scen re v voja zo slovensk ho poh adu

Adaptácia poľnohospodárstva na trhovú ekonomiku znamená stagnáciu produkčnej výkonnosti(Produkcia v mil. Sk, stále ceny)


Odvetvie ije na kor podstaty pr jmy pracovnej sily rast jej produktivita sa zvy uje

Odvetvie žije na úkor podstaty...Príjmy pracovnej sily rastú, jej produktivita sa zvyšuje


Kompenz cia n kladov produk n ch faktorov cenami kles loha transferov rastie

Kompenzácia nákladov produkčných faktorov cenami klesá, úloha transferov rastie


Zhrnutie poznatkov o v voji nie ve mi optimistick

Zhrnutie poznatkov o vývoji – nie veľmi optimistické

 • V období posledných desiatich rokoch stagnovala produkcia a medzispotreba.

 • Farmárske ceny mierne klesali.

 • Dôchodok faktorov na 1 pracovnú silu sa mierne zvyšoval.

 • Zdrojom rastu boli dotácie na produkciu a ostatné dotácie.

 • Tvorba fixného kapitálu sa znižovala


Implement cia spp zdroj zmeny

Implementácia SPP – zdroj zmeny?

 • Podľa podnikových údajov v roku 2005:

  - Zvýšili sa investície oproti 2004 o 43%

  (najvyšší nominálny objem od roku 1990)

  - Stúpla výrobná spotreba (110%)

  - Zlepšila sa kapitálová vybavenosť, stúpol majetok (111 %), vlastné imanie (103,5 %)

  - Rástli bankové úvery (135 %)

  - Zisk odvetvia: 2003 – 2 500 mil, 2004 +1 500 mil, 2005 + 500 mil. Sk


Vstup do eu dynamizoval obchod

Vstup do EU dynamizoval obchod


Agropotravin rsky obchod

Čistý dovozca

Krytie dovozu vývozom sa po vstupe do EÚ zvýšilo z 63% (2003) na 68% (2004) a 67% (2005).

Trvale pozitívna bilancia na úrovni 2-miestneho kódu HS:

- 01 Živé zvieratá

- 04 Mlieko, mliečne výr., vajcia,med

- 10 Obilie

- 11 Mlynské výrobky, slad,škroby,inulín

Agropotravinársky obchod


Scen r bud ceho v voja je ot zkou vo by modelu hospod renia

Produkcionistický model

Socioekologický model

Scenár budúceho vývoja je otázkou voľby modelu hospodárenia


Pr rodn podmienky po nohospod rskej v roby s relat vne nepriazniv

Prírodné podmienky poľnohospodárskej výroby sú relatívne nepriaznivé

 • 65 % UAA (LPIS 1875 786 ha) je LFA

 • Katastrálna výmera je 2439408 ha

 • 26 % UAA je horská oblasť

 • 27 % pôdy sú lúky a pasienky


Preva uj znev hodnen oblasti

Prevažujú znevýhodnené oblasti


V porovnan s ostatn mi krajinami v4 s vysok lfa platby

V porovnaní s ostatnými krajinami V4 sú vysoké LFA platby


Podnikate sk trukt ra

Podnikateľská štruktúra


Mali by plati v hody ekon mie z ekon mie rozsahu

Mali by platiť výhody ekonómie z ekonómie rozsahu

 • Podľa Štrukturálneho prieskumu fariem z roku 2003:

  - priemerná veľkosť korporátnych fariem (družstvo, s.r.o. a.s.) bola 1185 ha

  - Priemerná veľkosť fariem individuálnych roľníkov bola 42 ha


Vl dne strat gie strat gia konkurencieschopnosti slovenska do 2010 n rodn lisabonsk strat gia

Vládne stratégie – Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 2010 (Národná lisabonská stratégia)

 • Úloha: Vytvoriť podmienky pre rýchly a dlhodobý hospodársky rast

  Prioritné oblasti:

  - informačná spoločnosť

  - veda, výskum a inovácie

  - podnikateľské prostredie

  - vzdelávanie a zamestnanosť


Vl dne strat gie strat gia konkurencieschopnosti slovenska do roku 2010 n rodn lisabonsk strat gia

Vládne stratégie- Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Národná lisabonská stratégia)

 • Dôraz na dokončenie štrukturálnych reforiem (fiškálna politika, sociálna oblasť, zdravotníctvo a dôchodkové zabezpečenie)

  Ciele makroekonomickej a fiškálnej politiky:

  - minimalizovať zásahy do voľného fungovania trhu

  -znižovať deficit verejných financií

  -nezvyšovať mieru prerozdeľovania v ekonomike

  -transparentná a neutrálna daňová politika


Vl dne strat gie strat gia konkurencieschopnosti slovenska do 2010 n rodn lisabonsk strat gia1

Vládne stratégie – Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 2010 (Národná lisabonská stratégia)

FINANCOVANIE

„financovanie (rozvojových priorít) presúvaním verejných výdavkov z oblastí, ktoré nezodpovedajú filozofii a cieľom tejto stratégie“

„navyšovanie verejných financií v prioritných oblastiach a znižovanie výdavkov v iných oblastiach“

Plné využitie fondov EU

Zapojiť súkromné financovanie

 • Kde vziať peniaze? – obmedziť transfery do poľnohospodárstva


Vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 2013

Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Udržateľné využívanie pôdy je základný dlhodobý cieľ


Vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20131

Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

Ciele:

Vidiek

Spotrebiteľ

Životné prostredie


Vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20132

Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Priority podpory životaschopného vidieka:

  Konkurencieschopné poľnohospodárstvo

  Rozvoj produkcie alternatívnych zdrojov energie

  Zlepšenie kvality života


Vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20133

Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Priority v oblasti ponuky zdraviu neškodných a kvalitných potravín pre spotrebiteľa

  Konkurencieschopný potravinársky priemysel

  Dostatočná ponuka potravín

  Dozor nad zdravotnou neškodnosťou a kvalitou potravín


Vl dne strat gie koncepcia rozvoja p dohospod rstva 2007 20134

Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Priority v oblasti zachovania prostredia a krajiny

  Podpora environmentálnych a krajinotvorných funkcií poľnohospodárstva vrátane biodiverzity a ekologického hospodárenia

  Zlepšenie hospodárenia s vodnými zdrojmi

  Zmierňovanie dosahu klimatických zmien


V h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky

Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • V poslednom desaťročí vývoj odvetvia smeroval k extenzite – po vstupe do EÚ môže nastať zmena (výrazný rast investícií a vlastného imania v roku 2005 – dôsledok politík)

 • Európske fondy významný faktor budúcej konkurencieschopnosti – význam II. Piliera SPP

 • Predpoklady pre konkurencieschopnú výrobu sú v určitom segmente: v produktívnych oblastiach, vo veľkých priemyslovo organizovaných farmách

 • Duálne politiky? Je to dôvod pre čiastočné viazanie platieb?


V h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky1

Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • Projekcie počítajú s rastom faktorového dôchodku predovšetkým v dôsledku rastu podpôr

 • Vo farmovej štruktúre budú prevládať korporátne farmy a veľké individuálne hospodárstva

 • Podľa súčasných očakávaní, niektoré výrobkové odvetvia budú konkurencieschopné aj pri poklese podpory trhovej ceny (odstránenie intervencie, zrušenie výrobných kvót (mlieko)

 • Úplne oddelená platba od roku 2009 – pravdepodobne diferencovaný produkčný efekt (produkčné verzus marginálne oblasti)


V h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky2

Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • Perspektíva: výrobky s geografickýmoznačením pôvodu, produkty s pridanou hodnotou (živočíšne výrobky)

 • Úloha potravinárstva: výrobky s vyšším stupňom spracovania, kvalita, nové trhy

 • Hromadné výrobky: malá perspektíva do budúcnosti


V h ady bud ceho v voja predpoklady a otvoren ot zky3

Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • Budú oblasti s nepriaznivými výrobnými podmienkami produkovať len netrhové statky?

 • Trhové aktivity: Diverzifikácia do turistických a rekreačných služieb

 • Environmentálne limity produktivity v intenzívnych regiónoch???


Akujem v m za pozornos

Ďakujem Vám za pozornosť


ad
 • Login