Dlhodob scen re v voja zo slovensk ho poh adu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu. Gejza Blaas Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava. Obsah. Predpoklady budúceho vývoja Východiská a možnosti Slovenska Strednodobé vládne stratégie Otázniky nad budúcnosťou. Globálne trendy.

Download Presentation

Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dlhodobé scenáre vývoja zo slovenského pohľadu

Gejza Blaas

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava


Obsah

 • Predpoklady budúceho vývoja

 • Východiská a možnosti Slovenska

 • Strednodobé vládne stratégie

 • Otázniky nad budúcnosťou


Globálne trendy

 • Rast dôchodku, najmä v rozvojových krajinách, v dôsledku toho rast dopytu po potravinách

 • Len skromný rast produkcie (1-2%)

 • Vyššia konkurencia na svetových trhoch (posun produkcie hromadných komodít do rozvojových a bývalých tranzitívnych krajín

 • Cenová stagnácia, až pokles (rast produktivity)

 • Neistota: výsledky WTO

 • Zmiernenie rastu populácie (1,1% ročne)

  Pramene: OECD-FAO Agricultural Outlook 2005-2014, EC Prospects for agriculrural markets and income 2005-2012


Európske trendy

 • Rast populácie v EÚ 25 0,2 %, pokles v NČS

 • Hospodársky rast v EÚ 15 cca 2 %, v EU 10 okolo 4-5 %

 • EU25: Rast dôchodku na AWU reálne 12,5% medzi 2004-2012

 • Poľnohospodárske politiky zamerané na kompenzácie produkcie verejných statkov

 • Ďalšia reforma SPP


Slovensko čaká ekonomický rast(Zdroj: Konvergenčný program na roky 2005-2010. Ministerstvo financií SR)


... Dosiahnuť úroveň EU 15 ešte potrvá niekoľko rokov


Adaptácia poľnohospodárstva na trhovú ekonomiku znamená stagnáciu produkčnej výkonnosti(Produkcia v mil. Sk, stále ceny)


Odvetvie žije na úkor podstaty...Príjmy pracovnej sily rastú, jej produktivita sa zvyšuje


Kompenzácia nákladov produkčných faktorov cenami klesá, úloha transferov rastie


Zhrnutie poznatkov o vývoji – nie veľmi optimistické

 • V období posledných desiatich rokoch stagnovala produkcia a medzispotreba.

 • Farmárske ceny mierne klesali.

 • Dôchodok faktorov na 1 pracovnú silu sa mierne zvyšoval.

 • Zdrojom rastu boli dotácie na produkciu a ostatné dotácie.

 • Tvorba fixného kapitálu sa znižovala


Implementácia SPP – zdroj zmeny?

 • Podľa podnikových údajov v roku 2005:

  - Zvýšili sa investície oproti 2004 o 43%

  (najvyšší nominálny objem od roku 1990)

  - Stúpla výrobná spotreba (110%)

  - Zlepšila sa kapitálová vybavenosť, stúpol majetok (111 %), vlastné imanie (103,5 %)

  - Rástli bankové úvery (135 %)

  - Zisk odvetvia: 2003 – 2 500 mil, 2004 +1 500 mil, 2005 + 500 mil. Sk


Vstup do EU dynamizoval obchod


Čistý dovozca

Krytie dovozu vývozom sa po vstupe do EÚ zvýšilo z 63% (2003) na 68% (2004) a 67% (2005).

Trvale pozitívna bilancia na úrovni 2-miestneho kódu HS:

- 01 Živé zvieratá

- 04 Mlieko, mliečne výr., vajcia,med

- 10 Obilie

- 11 Mlynské výrobky, slad,škroby,inulín

Agropotravinársky obchod


Produkcionistický model

Socioekologický model

Scenár budúceho vývoja je otázkou voľby modelu hospodárenia


Prírodné podmienky poľnohospodárskej výroby sú relatívne nepriaznivé

 • 65 % UAA (LPIS 1875 786 ha) je LFA

 • Katastrálna výmera je 2439408 ha

 • 26 % UAA je horská oblasť

 • 27 % pôdy sú lúky a pasienky


Prevažujú znevýhodnené oblasti


V porovnaní s ostatnými krajinami V4 sú vysoké LFA platby


Podnikateľská štruktúra


Mali by platiť výhody ekonómie z ekonómie rozsahu

 • Podľa Štrukturálneho prieskumu fariem z roku 2003:

  - priemerná veľkosť korporátnych fariem (družstvo, s.r.o. a.s.) bola 1185 ha

  - Priemerná veľkosť fariem individuálnych roľníkov bola 42 ha


Vládne stratégie – Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 2010 (Národná lisabonská stratégia)

 • Úloha: Vytvoriť podmienky pre rýchly a dlhodobý hospodársky rast

  Prioritné oblasti:

  - informačná spoločnosť

  - veda, výskum a inovácie

  - podnikateľské prostredie

  - vzdelávanie a zamestnanosť


Vládne stratégie- Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Národná lisabonská stratégia)

 • Dôraz na dokončenie štrukturálnych reforiem (fiškálna politika, sociálna oblasť, zdravotníctvo a dôchodkové zabezpečenie)

  Ciele makroekonomickej a fiškálnej politiky:

  - minimalizovať zásahy do voľného fungovania trhu

  -znižovať deficit verejných financií

  -nezvyšovať mieru prerozdeľovania v ekonomike

  -transparentná a neutrálna daňová politika


Vládne stratégie – Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do 2010 (Národná lisabonská stratégia)

FINANCOVANIE

„financovanie (rozvojových priorít) presúvaním verejných výdavkov z oblastí, ktoré nezodpovedajú filozofii a cieľom tejto stratégie“

„navyšovanie verejných financií v prioritných oblastiach a znižovanie výdavkov v iných oblastiach“

Plné využitie fondov EU

Zapojiť súkromné financovanie

 • Kde vziať peniaze? – obmedziť transfery do poľnohospodárstva


Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Udržateľné využívanie pôdy je základný dlhodobý cieľ


Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

Ciele:

Vidiek

Spotrebiteľ

Životné prostredie


Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Priority podpory životaschopného vidieka:

  Konkurencieschopné poľnohospodárstvo

  Rozvoj produkcie alternatívnych zdrojov energie

  Zlepšenie kvality života


Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Priority v oblasti ponuky zdraviu neškodných a kvalitných potravín pre spotrebiteľa

  Konkurencieschopný potravinársky priemysel

  Dostatočná ponuka potravín

  Dozor nad zdravotnou neškodnosťou a kvalitou potravín


Vládne stratégie – Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva 2007-2013

 • Priority v oblasti zachovania prostredia a krajiny

  Podpora environmentálnych a krajinotvorných funkcií poľnohospodárstva vrátane biodiverzity a ekologického hospodárenia

  Zlepšenie hospodárenia s vodnými zdrojmi

  Zmierňovanie dosahu klimatických zmien


Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • V poslednom desaťročí vývoj odvetvia smeroval k extenzite – po vstupe do EÚ môže nastať zmena (výrazný rast investícií a vlastného imania v roku 2005 – dôsledok politík)

 • Európske fondy významný faktor budúcej konkurencieschopnosti – význam II. Piliera SPP

 • Predpoklady pre konkurencieschopnú výrobu sú v určitom segmente: v produktívnych oblastiach, vo veľkých priemyslovo organizovaných farmách

 • Duálne politiky? Je to dôvod pre čiastočné viazanie platieb?


Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • Projekcie počítajú s rastom faktorového dôchodku predovšetkým v dôsledku rastu podpôr

 • Vo farmovej štruktúre budú prevládať korporátne farmy a veľké individuálne hospodárstva

 • Podľa súčasných očakávaní, niektoré výrobkové odvetvia budú konkurencieschopné aj pri poklese podpory trhovej ceny (odstránenie intervencie, zrušenie výrobných kvót (mlieko)

 • Úplne oddelená platba od roku 2009 – pravdepodobne diferencovaný produkčný efekt (produkčné verzus marginálne oblasti)


Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • Perspektíva: výrobky s geografickýmoznačením pôvodu, produkty s pridanou hodnotou (živočíšne výrobky)

 • Úloha potravinárstva: výrobky s vyšším stupňom spracovania, kvalita, nové trhy

 • Hromadné výrobky: malá perspektíva do budúcnosti


Výhľady budúceho vývoja – predpoklady a otvorené otázky

 • Budú oblasti s nepriaznivými výrobnými podmienkami produkovať len netrhové statky?

 • Trhové aktivity: Diverzifikácia do turistických a rekreačných služieb

 • Environmentálne limity produktivity v intenzívnych regiónoch???


Ďakujem Vám za pozornosť


 • Login