PRORAČUNSKO PRAVO - PowerPoint PPT Presentation

Prora unsko pravo
Download
1 / 43

 • 164 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PRORAČUNSKO PRAVO. Magistrski študij davčnega prava Maribor 2008 Dr. Etelka Korpič-Horvat. Finančni načrti. So temeljni akti za: Načrtovanje (zakonske in druge podlage, dolgoročni plani, proračunski memorandum, ocenitev potrebnih sredstev)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

PRORAČUNSKO PRAVO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prora unsko pravo

PRORAČUNSKO PRAVO

Magistrski študij davčnega prava

Maribor 2008

Dr. Etelka Korpič-Horvat


Finan ni na rti

Finančni načrti

So temeljni akti za:

 • Načrtovanje (zakonske in druge podlage, dolgoročni plani, proračunski memorandum, ocenitev potrebnih sredstev)

 • Izvrševanje (poročanje, letno in pollletno o doseženih ciljih in rezultatih)

 • Nadziranje (notranje in zunanje)


Finan ni na rt

Finančni načrt

Zavezuje k:

 • realnemu načrtovanju potrebnih sredstev po namenih in višini

 • pravilnemu poslovanju

 • smotrnemu poslovanju


Finan ni na rti npu

Finančni načrti NPU

So razdeljeni po:

 • Področjih proračunske porabe

 • Glavnih programih

 • Podprogramih

 • Proračunskih postavkah

 • Podskupinah kontov

 • Kontih, podkontih


Posebni del prora una

Posebni del proračuna

 • SPU skupina proračunskih uporabnikov

 • PU proračunski uporabnik

 • PPP področje proračunske porabe

 • GPR glavni programi

 • PPR podprogrami

 • PP proračunska postavka

 • K konto


Posebni del prora una1

Posebni del proračuna

 • SPU vladni proračunski uporabnik

 • PU MDDSZ

 • PPP 20 socialno varstvo

 • GPR 2002 varstvo otrok in družine

 • PPR 20022601 družinski prejemki

 • PP 3556 otroški dodatek

 • Podskupina 411 transferi posameznikom

  in gospodinjstvom


Namenski prejemki prora una

Namenski prejemki proračuna

 • Donacije

 • Proračunski sklad

 • Prihodki od lastne dejavnosti

 • Prihodki od prodaje ali zamenjave stvarnega premoženja

 • Odškodnine iz naslova zavarovanj


Namenski prejemki prora una1

Namenski prejemki proračuna

Namenska sredstva se prenašajo v proračun tekočega leta, razen sredstev iz lastne dejavnosti


Izvr evanje prora una

Izvrševanje proračuna

 • Kvote: NPU smejo plačevati obveznosti, ki ga za trimesečje ali drugo obdobje določi vlada oz. župan

 • Mesečni načrti za izvrševanje proračuna: MF oz. za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost proračuna z napovedjo denarnega toka


Prerazporejanje pravic porabe

Prerazporejanje pravic porabe

 • Dovoljeno le pod pogoji in na način določen v zakonu oz. odloku

 • Prerazporejanje sredstev med bilanco A, B in C ni dovoljeno, razen za odplačila dolga in stroškov povezanih z zadolževanjem


Prora unska rezerva 48 len zjf

Proračunska rezerva 48. člen ZJF

 • Status: proračunski sklad

 • Namen: za financiranje izdatkov za odpravo naravnih in ekoloških nesreč

 • Obseg: največ 1,5% prejemkov proračuna

 • Odločanje: do 2% porabe proračunske rezerve odloča vlada na predlog MF


Prora unska rezervacija 42 len

Proračunska rezervacija (42 člen)

 • Status: proračunska postavka

 • Namen: neplanirani ali premalo planirani izdatki

 • Obseg: 2% prihodkov proračuna

  O porabi proračunske rezervacije odloča vlada oz. župan


Prora unski sklad ps

Proračunski sklad (PS)

 • je evidenčni račun države ali občine

 • Ustanovi se z zakonom, odlokom, mednarodno pogodbo za določen čas in določen namen in določen čas

 • Viri financiranja: proračunska sredstva,

  namenski prejemki, prejemki iz upravljanja PS

 • Upravitelj: pristojno ministrstvo oz. organ občine


Prora unski sklad ps1

Proračunski sklad (PS)

Prenehanje PS:

 • s potekom časa

 • če je dosežen namen

 • če se namen ne izpolnjuje

 • če sredstva ne zadostujejo za realizacijo namena


Ukrepi za uravnote enje prora una

Ukrepi za uravnoteženje proračuna

Vlada oz. župan lahko zadrži največ za 45 dni izvrševanje posameznih izdatkov:

 • Ustavi prevzemanje obveznosti

 • Predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil

 • Ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev zaradi prevzemanje obveznosti


Ukrepi za uravnote enje prora una1

Ukrepi za uravnoteženje proračuna

Ukrepi se nanašajo na vse NPU

Če se proračun ne more uravnovesiti mora vlada 15 dni pred iztekom roka za zadržanje predlagati DZ rebelans proračuna, ki se sprejme po posebnem postopku


Rebalans prora una

Rebalans proračuna

Je ukrep za uravnovešenje prejemkov in izdatkov proračuna.


Premo enje dr ave in ob ine

Premoženje države in občine

Finančno premoženje:

 • denarna sredstva

 • terjatve

 • delnice,deleži

 • kapitalske naložbe naložbe


Premo enje dr ave in ob ine1

Premoženje države in občine

Stvarno premoženje:

 • premično

 • nepremično


Javna naro ila

Javna naročila

Pogodba za:

 • nabavo blaga

 • naročilo storitev

 • oddajo gradenj

  se lahko sklene le po izvedenem postopku javnega naročanja po posebnem zakonu


Subvencije

subvencije

Subvencije, posojila in druge oblike državne pomoči se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa


Enotni zakladni ki ra un

Enotni zakladniški račun

Prosta denarna sredstva se prek računov pri Banki Sloveniji vključujejo v enotni zakladniški račun, s katerimi upravlja minister za finance (likvidnostna posojila) oziroma župan.


Kapitalske nalo be v gospodarskih dru bah

Kapitalske naložbe v gospodarskih družbah

Država ali občina lahko pridobi kapitalsko naložbo v gospodarski družbi:

 • neodplačno

 • iz sredstev proračuna

 • z vplačilom kapitala s stvarnim vložkom s:

 • konverzijo davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev

 • konverzijo terjatev

 • z vložitvijo stvarnega premoženja


Nakup in prodaja kapitalskih vlog

Nakup in prodaja kapitalskih vlog

Zaradi nacionalnega oz. občinskega interesa lahko vlada oz. župan nakupi (proda) delnice ali deleže v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu (2odst.73. člen ZJF).


Kupnina od prodaje kapitalskih nalo b

Kupnina od prodaje kapitalskih naložb

se uporabi:

 • za odplačilo dolgov v bilanci C

 • za namen določen v ZIPRO

 • za nakup novega finančnega ali stvarnega premoženja, če ni potrebe za odplačilo dolga

 • Za stroške prodaje kapitalske naložbe


Odpis odlog in obro no odpla evanje dolga

Odpis, odlog in obročno odplačevanje dolga

je dopustno po 77. členu ZJF

Odpis je mogoč samo, če bi bili stroški izterjave nesorazmerni z višino terjatve ali če terjatve ni mogoče izterjati


Izvr evanje prora una1

Izvrševanje proračuna

 • Knjigovodska listina: podlaga za izplačilo

 • Avansi: niso dovoljeni. Nabave blaga, storitev in gradbena dela morajo biti opravljena. Izjema ob primernem zavarovanju predplačil in soglasjem ministra za finance


Vra ila v prora un

Vračila v proračun

Če so bila sredstva proračuna uporabljena v nasprotju z zakonom in proračunom proračunski inšpektor z odločbo izreče ukrep, s katerim se zahteva vračilo sredstev.


Pla ilni roki

Plačilni roki

 • Določeni v ZIPRO

 • Najmanj 60 dni: za investicijske odhodke in investicijske transfere

 • Najmanj 30 dni: za plačilo vseh ostalih obveznosti

 • Izjeme: določene v ZIPRO 08/09 člen 22


Predstojnik

Predstojnik

Predstojnik NPU je pristojen za:

 • Prevzemanje obveznosti

 • Verifikacijo obveznosti

 • Izdajo odredbe za plačilo

 • Ugotavljanje in izdajanje nalogov za izterjavo

  S pooblastilom lahko prenese posamezna upravičenja na druge osebe. Odredbodajalec ima upravičenja za izdajo odredb za plačilo.


Predstojnik1

Predstojnik

Odgovoren je za:

 • zakonitost

 • namenskost

 • učinkovitost

 • gospodarnost

  razpolaganja s proračunskimi sredstvi


Poobla eni ra unovodja

Pooblaščeni računovodja

Lahko začasno zadrži izplačilo, če je v nasprotju z ZJF ali ZIPRO oz. odlokom


Na elo razmejitve pristojnosti

Načelo razmejitve pristojnosti

Med odredbodajalci, računovodji, notranjimi revizorji


Poro anje o izvr evanju prora una

Poročanje o izvrševanju proračuna

Vlada oz. župan mora predložiti DZ oz. občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo mora imeti sestavine iz 63. člena ZJF

PPU poročajo MF


Zaklju ni ra un prora una zr

Zaključni račun proračuna (ZR)

prvi odstavek 96. člena ZJF:

ZR je akt države ali občine v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oz. občine za preteklo leto


Struktura in vsebina zr

Struktura in vsebina ZR

Izkazi ZR:

Splošni del

 • Bilanca prihodkov in odhodkov

 • Račun finančnih terjatev in naložb

 • Račun financiranja

  Posebni del sestavljalo realizirani FN NPU


Struktura in vsebina zr1

Struktura in vsebina ZR

Obrazložitev ZR

 • Splošni del ZR

 • Posebni del ZR

 • Izvajanja načrta razvojnih programov

 • Podatki iz bilance stanja

 • Posebne tabelarne priloge (prerazporejanje pravic porabe, realizacijo namenskih prejemkov idr)


Roki za pripravo in sprejem zr

Roki za pripravo in sprejem ZR

 • NPU predloži svoj ZR MF do 28.febr. tekočega leta


Roki za pripravo in sprejem zr1

Roki za pripravo in sprejem ZR

2. MF predloži predlog ZR RSRS do 31. marca tekočega leta


Roki za pripravo in sprejem zr2

Roki za pripravo in sprejem ZR

3. MF predloži vladi predlog ZR z revizijskim poročilom RSRS v 30 dneh po predložitvi revizijskega poročila


Roki za pripravo in sprejem zr3

Roki za pripravo in sprejem ZR

4. Vlada določi predlog ZR in ga z revizijskim poročilom RSRS predloži DZ v sprejem najpozneje do 1. okt. tekočega leta


Priprava zr

Priprava ZR

Navodilo o pripravi ZR državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001)


Konsolidirana premo enjska bilanca dr ave in ob in

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin

je akt vlade, v katerem je prikazano konsolidirano stanje premoženja države in občin po stanju na dan 31. dec. tekočega leta.

Vlada jo vsaki dve leti ob ZR predloži DZ.


ad
 • Login