Program operacyjny kapita ludzki stan wdra ania
Download
1 / 18

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania. Plan prezentacji:. Działania PO KL wdrażane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Podsumowanie konkursu pilotażowego z 2007 r. - Działanie 9.5. Konkursy ogłoszone w 2008 r. Harmonogram konkursów na 2008 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania' - sheri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program operacyjny kapita ludzki stan wdra ania

PROGRAM OPERACYJNYKAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania


Plan prezentacji
Plan prezentacji:

Działania PO KL wdrażane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie konkursu pilotażowego z 2007 r. - Działanie 9.5

Konkursy ogłoszone w 2008 r.

Harmonogram konkursów na 2008 r.

Wyzwania w procesie wdrażania PO KL

Planowane Działania


Dzia ania po kl wdra ane przez urz d marsza kowski wojew dztwa warmi sko mazurskiego w olsztynie
Działania PO KL wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

DZIAŁANIE 8.2 Transfer wiedzy

PODDZIAŁANIE 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty

konkursowe

PODDZIAŁANIE 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjności – projekty systemowe


Dzia ania po kl wdra ane przez urz d marsza kowski wojew dztwa warmi sko mazurskiego w olsztynie1
Działania PO KL wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

PODDZIAŁANIE 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

– projekty konkursowe.

PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe .

PODDZIAŁANIE 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty

systemowe.

DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe.

DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe.

DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe.

DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


Podsumowanie konkursu pilota owego z 2007 r dzia anie 9 5
PODSUMOWANIE KONKURSU PILOTAŻOWEGO z 2007 r. Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie- DZIAŁANIE 9.5


Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r.

OBSZARY WSPARCIA:

 • tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich,

 • projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach,

 • działania informacyjno - promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.


W odpowiedzi na konkurs wpłynęło wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r.

419 wniosków

I miejsce w kraju

pod względem największej liczby złożonych wniosków


Skąd wpłynęły wnioski? wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r.

 • woj. warmińsko-mazurskie – 370 wniosków

 • spoza województwa – 49 wniosków

  Kto wnioskował?

 • gminy,

 • centra kultury,

 • fundacje,

 • stowarzyszenia,

 • kluby sportowe,

 • szkoły,

 • firmy konsultingowe,

 • biblioteki.


164 wnioski zosta y zakwalifikowane do oceny merytorycznej
164 wnioski wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r. zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

W wyniku oceny formalnej


Najcz stsze b dy
Najczęstsze błędy: wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r.

 • nieprawidłowo potwierdzone załączniki;

 • partner nieupoważniony do podpisania listu intencyjnego i współrealizacji

  projektu;

 • brak pliku XML/PDF lub plik źle zapisany na nośniku;

 • brak wymaganych załączników finansowych;

 • nie uzupełnione wszystkie wymagane pola wniosku;

 • wnioskodawca nieupoważniony do złożenia wniosku aplikacyjnego;

 • wniosek nie został podpisany przez osobę upoważnioną (brak podpisu lub

  wniosek podpisany przez osobę nieupoważnioną);


Najcz stsze b dy c d
Najczęstsze wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r. błędy c.d.:

 • projekt skierowany do niewłaściwej grupy docelowej;

 • brak tożsamej sumy kontrolnej wersji papierowej i elektronicznej

  wniosku;

 • projekt nie stanowi odpowiedzi na konkurs (projekt innowacyjny bądź

  ponadnarodowy);

 • brak drugiego egzemplarza wniosku aplikacyjnego;

 • przekroczona górna granica wartości finansowej projektu;

 • brak listu intencyjnego;

 • okres realizacji dłuższy niż 12 miesięcy;

 • wniosek złożony na niewłaściwym formularzu.


Konkurs pilota owy 9 5 zestawienie
Konkurs pilotażowy 9.5 wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r. Zestawienie:


Konkursy og oszone w 2008 r stan na 28 04 2008 r
Konkursy ogłoszone w 2008 r.: wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r. Stan na 28.04.2008 r.


Harmonogram konkurs w na 2008 r
Harmonogram konkursów na 2008 r wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r. .:


Dzia ania informacyjno promocyjne
Działania informacyjno – promocyjne: wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r.

 • 11 Październik 2007 r. – odbyła się Konferencja otwierająca PO KL, w której uczestniczyło ok. 400 osób;

 • Listopad – grudzień 2007 r. – przeprowadzono cykl konferencji we wszystkich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego, informujących i promujących PO KL, a w szczególności Działanie 9.5. Łącznie wzięło w nich udział ok. 1200 osób;

 • Listopad – grudzień 2007 r. – przeprowadzono kampanie informacyjne w mediach (prasa, TV, radio);

 • Maj – czerwiec 2008 r. – zaplanowano wydanie 1 numeru Biuletynu informacyjnego dotyczącego PO KL oraz materiały reklamowe.


Lokalny system informatyczny
Lokalny System Informatyczny wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r.

 • Założenia – obsługa całego „cyklu życia” wniosku aplikacyjnego

 • Pełny monitoring poszczególnych etapów wdrażania wniosku, automatyczna zmiana statusu po upływie ustalonego terminu, identyfikacja „wąskich gardeł”, generowanie pism do Beneficjentów

 • Integracja z Krajowym Systemem Informatycznym oraz Generatorem Wniosków Aplikacyjnych i Płatniczych (eksport/import)

 • Zakończenie wdrożenia LSI – do 31 sierpnia 2008 r.

 • Wykonawca – OMEGA SOFTWARE Sp. z. o. o.


Dziękuję za uwagę wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r.


ad