Energia zo Slnka - PowerPoint PPT Presentation

Energia zo slnka
Download
1 / 30

 • 204 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Energia zo Slnka. Ing. Sochanič Ján. Náš najväčší zdroj energie je Slnko. Slnko je žeravá guľa, ktorá vznikla pred 4,6 miliardami rokov. Bez Slnka by nebol život na Zemi, vietor ani voda. Energia v prírode. Slnko je zložené najmä z vodíka a hélia.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Energia zo Slnka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energia zo slnka

Energia zo Slnka

Ing. Sochanič Ján


Energia v pr rode

 • Náš najväčší zdroj energie je Slnko.

 • Slnko je žeravá guľa, ktorá vznikla pred 4,6 miliardami rokov.

 • Bez Slnka by nebol život na Zemi, vietor ani voda.

Energia v prírode


Slnko

 • Slnko je zložené najmä z vodíka a hélia.

 • V jeho strede je obrovský tlak a teplota okolo 15 miliónov oC.

 • Atómy vodíka sa pod vplyvom vysokej teploty a tlaku navzájom zlučujú, pričom vzniká hélium.

 • V priebehu týchto chemických reakcií sa uvoľňuje veľké množstvo energie.

 • Šírenie energie z jadra Slnka až na jeho povrch trvá tisíce rokov.

 • Túto energiu vysiela Slnko vo forme rozličných druhov žiarenia a len časť je vo forme viditeľného svetla.

Slnko


Slne n kon tanta

 • Slnečné žiarenie, ktoré dopadne kolmo na 1 cm2 povrchu Zeme za čas 1 minúty vytvorí určitú energiu.

 • Je to energia o hodnote približne 8,2 J, ale za každú sekundu dopadajúceho slnečného žiarenia.

 • Stredná hodnota slnečnej konštanty v jednotkách výkonu je 1368 W/m2.

 • Slnečná konštanta je celkové žiarenie Slnka, dopadajúce kolmo na plochu 1 m2 vo vzdialenosti 150 000 000 km, čo je vzdialenosť Slnko – Zem.

 • Stredná vzdialenosť (150 000 000 km) Slnko – Zem sa nazýva astronomická jednotka a má značku AU.

Slnečná konštanta


Energia zo slnka1

 • Energia zo Slnka, dopadajúca na Zem, je podmienkou pre život rastlín a živočíchov, vplýva na počasie a podnebie na Zemi.

Energia zo slnka


Premeny slne nej energie na zemi

premeny slnečnej energie na zemi


Fotosynt za

 • Pri dopade slnečného žiarenia na listy zelených rastlín sa uskutočňuje v ich tele biochemický proces fotosyntéza.

 • Na fotosyntézu rastlina využije 1% absorbovaného svetla, ktoré sa nachádza v oranžovo – červenej časti spektra.

 • Pri fotosyntéze sa premieňa svetelná energia na chemickú.

 • Tomuto procesu vďačíme aj za vznik fosílnych palív, ako sú rašelina a uhlie.

fotosyntéza


Uho natenie

 • Keď telá rastlín a živočíchov odumrú, pôsobením mikroorganizmov sa rozkladajú, pričom sa uvoľňuje uhlík vo forme oxidu uhličitého.

 • Ak sa organické telá rozkladajú bez prítomnosti kyslíka, nastáva uhoľnatenie, t. j. tvorba rašeliny, uhlia a ropy.

uhoľnatenie


Fos lne paliv

 • Názov fosílne palivá vyjadruje, že vznikli zo skamenených, fosilizovaných zvyškov rastlín a živočíchov.

 • Fosílne palivá vznikali milióny rokov, keď bola Zem pokrytá močiarmi a lesmi s množstvom zelených rastlín.

 • Odumreté rastliny padali do močiarov a za vhodných podmienok (tlaku a bez prístupu kyslíka) sa v priebehu miliónov rokov premenili na uhlie.

Fosílne palivá


Fos lne paliv1

 • História vzniku ropy a zemného plynu je rovnako stará ako vzniku uhlia.

 • Ropa a zemný plyn vznikli z drobných morských organizmov, napr. rias a planktónu, vplyvom tlaku usadenín a činnosti baktérií.

Fosílne palivá


Z soby ropy zemn ho plynu a uhlia

 • Za ostatných 200 rokov sa ľudstvo stáva stále viac závislé od uhlia, ropy a zemného plynu.

 • Súčasný spôsob využívania fosílnych palív je nehospodárny a časovo ohraničený.

 • Ľudstvo spotrebuje za jeden rok približne také množstvo fosílnych palív, aké príroda vyprodukovala za 1 milión rokov.

 • Ropa a zemný plyn sa spotrebuje podľa odborníkov za niekoľko desaťročí.

 • Zásoby uhlia sú o niečo väčšie.

Zásoby ropy, zemného plynu a uhlia


Ivotn prostredie a s asn vyu vanie energie

 • Len málo ľudských činností ovplyvňuje životné prostredie takým závažným spôsobom ako súčasné využívanie energie.

 • Narastá hrozba globálnych klimatických zmien, kyslých dažďov a smogu.

 • Okrem škôd na ľudskom zdraví a prírode vedie ovládnutie energetických zdrojov aj k napätiu medzi krajinami a k vojnovým konfliktom.

Životné prostredie a súčasné využívanie energie


Energia zo slnka

smog


Kysl da de

Kyslé dažde


Bezpe n a nevy erpate n zdroj energie

 • Energia Slnka je základom všetkých obnoviteľných zdrojov na Zemi.

 • Ide o najdostupnejšiu a najčistejšiu formu obnoviteľnej energie.

Bezpečný a nevyčerpateľný zdroj energie


Pokrytie sol rnou energiou po as roka u n s

Pokrytie solárnou energiou počas roka u nás


Vyu itie slne n ho iarenia

 • Využitie slnečného žiarenia možno rozdeliť na aktívnu a pasívnu formu.

Využitie slnečného žiarenia


Pas vna forma vyu itia slne n ho iarenia

 • Pasívnou formou sú premyslené stavby budov s prvkami, ako sú presklené časti domu, zimné záhrady.

Pasívna forma využitia slnečného žiarenia


Akt vna forma vyu itia slne n ho iarenia

 • Aktívna forma sú slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie a na ohrev vody.

aktívna forma využitia slnečného žiarenia


Slne n kolektory na zohrievanie vody

 • Slnečné kolektory na zohrievanie vody pohlcujú slnené žiarenie, ktoré premieňajú na teplo.

 • Slnečnými kolektormi sa dá ušetriť v rodinných domoch až 60 – 70 % energie na prípravu teplej vody a 30 – 40 % tepla na vykurovanie, zostatok sa musí doplniť inými, drahšími zdrojmi energie.

Slnečné kolektory na zohrievanie vody


Slne n kolektory na zohrievanie vody1

Slnečné kolektory na zohrievanie vody


Slne n kolektory na v robu elektrickej energie

Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie


Slne n kolektory na v robu elektrickej energie1

Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie


Zlo enie slne n ho kolektora

Zloženie slnečného kolektora


Kompletn vyu itie slne n ho kolektora

Kompletné využitie slnečného kolektora


Nev hody slne nej energie

 • Nevýhodou slnečnej energie je hlavne to, že pri jej využívaní sme závislí od počasia, a preto potrebujeme aj iný zdroj tepla.

Nevýhody slnečnej energie


V hody slne nej energie

 • Výhodou slnečnej energie je, že ide o nevyčerpateľný zdroj.

 • Možno ju využívať prakticky všade a nie sme odkázaní na napájanie zo vzdialených zdrojov, napr. teplární.

 • Pri jej využívaní nedochádza k produkovaniu emisií škodlivých plynov.

Výhody slnečnej energie


I takto sa d vyu i slne n energia

I takto sa dá využiť slnečná energia


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť


 • Login