Arviointitehtävä - PowerPoint PPT Presentation

Arviointiteht v
Download
1 / 25

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Arviointitehtävä. Miten näyttötutkintojärjestelmä (kolmikanta ja tutkintotoimikunnat) kykenevät ottamaan huomioon työelämän tarpeet ja millaisia kehittämistarpeita on olemassa?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Arviointitehtävä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Arviointiteht v

Arviointitehtävä

 • Miten näyttötutkintojärjestelmä (kolmikanta ja tutkintotoimikunnat) kykenevät ottamaan huomioon työelämän tarpeet ja millaisia kehittämistarpeita on olemassa?

 • Mitkä tekijät (lainsäädäntö, rahoitus-järjestelmä, valmistava koulutus, ohjaus) vaikuttavat järjestelmän tuloksellisuuteen?


Arviointiteht v

Näyttötutkintotilaisuuksiin osallis-tuneet ja tutkinnon suorittaneet 2005


Arviointiteht v

Vuonna 2000 valmistavassa koulutuksessa opiskelleet ja ennen vuottta 2005 tutkinnon suorittaneet


Arviointiteht v

Aikuisten ammatillisten tutkintojen 2000-2004 suorit-taneiden työttömyysaste vuoden 2004 lopussa


Arviointiteht v

Ammatillisen koulutuksen typologia

oppilaitos

työvoimapoliiittinen

täsmäkoulutus

koulutusammatti

lisäkoulutus

erityinen

yleinen

tehtäväkohtainen

oppisopimuskoulutus

duaalikoulutus

yritys


Arviointiteht v

KOULUTUKSEN JA TYÖN VASTAAVUUS (PERINTEINEN KÄSITYS)

TYÖTEHTÄVÄT

TUOTANNONALA

TYÖAMMATTI

TUTKINTO

KOULUTUSAMMATTI

KOULUTUSALA


Arviointiteht v

 • Oppimista tukeva työpaikka:

 • korkeat muutosvaatimukset

 • vastaa kysyntään ja odotuksiin

 • työhön kuuluu työnjohdollisia tehtäviä

 • laajat kontaktit ammatissa

 • tehokas palaute

 • johto tukee oppimista

 • osaamisesta palkitaan


Arviointiteht v

Näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Koulutusalaerinomaisesti/hyvin

Luonnonvara69%

Tekniikka ja liikenne82%

Kauppa ja hallinto82%

Marata81%

Sosiaali ja terveys92%

Kulttuuri81%

Humanistinen ja opetus88%

Koulutusalaerinomaisesti/hyvin

Luonnonvara69%

Tekniikka ja liikenne82%

Kauppa ja hallinto82%

Marata81%

Sosiaali ja terveys92%

Kulttuuri81%

Humanistinen ja opetus88%


Arviointiteht v

Tutkinnon perusteissa vaatimukset mitoitettu

Koulutusalaerinomaisesti/hyvin

Luonnonvara56%

Tekniikka ja liikenne53%

Kauppa ja hallinto55%

Marata60%

Sosiaali ja terveys59%

Kulttuuri58%

Humanistinen ja opetus55%


Arviointiteht v

Miten hyvin näytön suorittaneiden osaa-minen vastaa työelämän vaatimuksia?

Kolutusalaerinomaisesti/hyvin

Luonnonvara74%

Tekniikka ja liikenne81%

Kauppa ja hallinto86%

Marata90%

Sosiaali ja terveys89%

Kulttuuri86%

Humanistinen ja opetus96%


Arviointiteht v

Käsitesekamelska

henkilökohtaistaminenhenkilökohtainen näyttösuuunitelma

henkilökohtaistamissuunnnitelmanäyttö

näyttöaineisto

Henkilökohtainen näyttönäyttötilaisuus

Hops Tops Hensu

työssä oppimisen suunnitelma

osaamiskartoitus

näyttösuunnitelma tutkinto

tutkinnon osa

tutkintovastaava tutkintotilaisuus

näyttöympäristö tiops

kolmikanta arvionti portfolio

arviointikeskustelu ohjaaja

arviointipöytäkirja

näyttötutkinto


Henkil kohtaistamisen ongelmat

Henkilökohtaistamisen ongelmat

 • Voimavarojen puute 211 p

 • Lähtötason määrittelyn vaikeus 85 p

 • Sitoutumattomuus 71 p

 • Aikatauluongelmat 57 p

 • Toimintatapojen vaihtelu 41 p

 • Järjestelmän joustamattomuuus 33 p


Miksi n ytt ihin ei osallistuta

Miksi näyttöihin ei osallistuta?

 • Epävarmuus omasta osaamisesta153 p

 • Motiivin/motivaation puute128 p

 • Henkilökohtaiset syyt107 p

 • Koulutuksen keskeyttäminen 84 p

 • Työhön ja ajankäyttöön liittyvät syyt 76 p

 • Ohjauksen/koulutuksen laatuongelmat 50 p

 • Näyttö liian haastava 47 p


J rjestelm n heikkoudet j rjest j t

Järjestelmän heikkoudet (järjestäjät)


J rjestelm n heikkoudet toimikunnat

Järjestelmän heikkoudet (toimikunnat)


Arviointiteht v

Järjestelmän vahvuudet (koulutuksen järjestäjät)


J rjestelm n vahvuudet tutkintotoimikunnat

Järjestelmän vahvuudet (tutkintotoimikunnat)


Rahoitusj rjestelm n toimivuus

Rahoitusjärjestelmän toimivuus


Johtop t ksi j rjestelm st 1

Johtopäätöksiä järjestelmästä (1)

 • Järjestelmä väistämättä konservatiivinen

 • Tutkintorakenne ja jatko-opintokelpoisuus epälooginen → vrt. asemointityöryhmä

 • OPS:n osa 1:n tavoitteita vaikea saavuttaa ilman valmistavaa koulutusta

 • Terminologia ja ammattitaidon näkeminen teknisinä kvalifikaatioina kaventaa lain tarkoitusta

 • Perustutkinnon arvostelun viesti työnantajille: työmarkkinakelpoisuus ilman osaamista

 • Järjestelmä hidas reagoimaan muutoksiin


Johtop t ksi j rjestelm st 2

Johtopäätöksiä järjestelmästä (2)

 • Työsuhteiden epävakaus, pitkät työttömyyskaudet, maahanmuuttajat: miten järjestelmä reagoi?

 • Mikä on pienyrityksen monitoimijan koulutustarve?

 • Uudelleen koulutettavat, täydennyskoulutettavat, jatkokoulutettavat, peruskoulutettavat: miten sama malli ja logiikka ottaa huomioon erilaiset tarpeet (ammatilliset siirtymät ja ammatinvaihdot yleisiä)

 • Miten onnistuu henkilöstökoulutuksen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen yhteensovittaminen?

 • Tutkintotavoitteisuusko kiveen hakattu?


Arviointiteht v

Johtopäätöksiä kyselystä (1)

Valtiovallalta odotetaan pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista aikuiskoulutuspolitiikkaa ja tutkintojärjestelmän kehittämistä. Erityisesti on otettava huomioon osaamisen nopeasti uusiutuvat ajantasaistamistarpeet, mitä tutkintokeskeinen järjestelmä ei riittävästi ota huomioon.

Rahoitusjärjestelmä tukee oppilaitoskeskeistä toimintaa, mikä vaikeuttaa työelämälähtöisyyden ja hankkimistavasta riippumattoman osaamisen tavoitteiden saavuttamista. Vaihtoehtona on osan rahoituksesta suuntaaminen työelämän organisaatiolle.

Näyttöjen järjestämisessä kustannusten vaihtelu koulutusaloittain tulisi ottaa huomioon rahoituksessa ja näyttöjen rahoitus tulisi erottaa valmistavan koulutuksen rahoituksesta.

Rahoitusjärjestelmää tulisi yksinkertaistaa, mutta silti ottaa huomioon rahoituksessa erityisopetuksen ja maahanmuuttajien koulutuksen tarpeet.

Osaavien arvioijien tarve on jatkuva. On systematisoitava tapa, jolla heitä koulutetaan ja rekrytoidaan. Samoin on parannettava edellytyksiä työelämästä tulevien arvioijien toimintaan.


Arviointiteht v

Johtopäätöksiä kyselystä (2)

¤ Tutkintotoimikuntien edellytyksiä seurata käytännössä tutkinnon suorittamisprosessia on parannettava. Työelämän nopean muutosprosessin näkökulmasta siihen voisi liittyä myös selkeä velvoite.

¤ Järjestelmän byrokraattisuutta ja raskautta on syytä vähentää esimerkiksi toimivaltasuhteiden uudelleen määrittelyllä, dokumentaatiotarvetta vähentämällä ja päällekkäisiä toimintoja purkamalla.

¤ Tutkinnon perusteiden kehittämistyön on oltava joustavaa ja nopeammin kuin nyt reagoivaa.

¤ Eri ministeriöiden ja virastojen yhteistyössä on tehostamisen varaa.

¤ Eri osapuolten yhteistyötä ja toistensa ymmärtämistä on lisättävä.

¤ Toimikuntien toiminnan yhdenmukaistamiseen ja johdonmukaistamiseen eri koulutusalojen sisällä ja niiden välillä on kiinnitettävä huomiota.


Arviointiteht v

Johtopäätöksiä kyselystä (3)

Koulutuksen järjestäjien on syytä yhteistyöllä edistää hyvien käytäntöjen leviämistä.

Kouluttajat ovat vielä usein kiinni oppilaitoskeskeisessä ajattelussa ja mallissa, josta on vapauduttava, jotta näyttötutkintojärjestelmän tavoitteet voidaan saavuttaa.

Tiivistelmä

Järjestelmä ei enää toimi talkoohengellä, työelämän edustajien vastuuntunnon ja partiohengen varassa.

Ovatko koko tutkinnon suorittamatta jättäminen ja valmistavan koulutuksen keskeisyys ongelmia, jotka pitää ratkaista tavalla tai toisella?


 • Login